Russian Academy of Sciences

Landau Institute for Theoretical Physics

Publications


Articles

  1. Z.S. Gribnikov, V.I. Mel’nikov, Elektronno-dyrochnoe rasseyanie v poluprovodnikakh pri vysokikh urovnyakh inzhektsii, Fizika i tekhnika polurovodnikov, 2(9), 1352 (1968) [Z.S. Gribnikov, V.I. Mel'nikov, Electron-hole scattering in semiconductors at high injection levels, Sov. Phys. Semicond., 2(9), 1133 (1969)].