Russian Academy of Sciences

Landau Institute for Theoretical Physics

Igor’ M. Krichever

Leading researcher

Doctor of science

Please send any information (memories, just words, etc) to

Publications

  1. I. Krichever, A. Zabrodin, Kadomtsev–Petviashvili Turning Points and CKP Hierarchy, Commun. Math Phys., 386(3), 1643-1683 (2021), WoS: 000653634600002.
  2. I. Krichever, S. Lando, A. Skripchenko, Real-normalized differentials with a single order 2 pole, Lett. Math. Phys. 111(2), Art. 36 (2021); arXiv:2010.09358, ADS: 2021LMaPh.111...36K.
  3. I. Krichever, N. Nekrasov, K voprosu o naperstkakh Lefshetsa v sigma-modelyakh, I, ZhETF, 159(4), 822-844 (2021) [I. Krichever, N. Nekrasov, Towards Lefschetz thimbles in sigma models, I, JETP, 132(4), 734-751 (2021)]; arXiv:2010.15575, WoS: 000656118600026, ADS: 2021JETP..132..734K.
  4. A.M. Astashov, I.V. Astashova, A.V. Bocharov, V.M. Bukhshtaber, V.A. Vasil’ev, A.M. Verbovetskii, A.M. Vershik, A.P. Veselov, M.M. Vinogradov, L. Vital’yano, R.F. Vitolo, F.F. Voronov, V.G. Kats, I. Kosmann-Shvartsbakh, I.S. Krasil’shchik, I.M. Krichever, A.P. Krishchenko, S.K. Lando, V.V. Lychagin, M. Marvan, V.P. Maslov, A.S. Mishchenko, S.P. Novikov, V.N. Rubtsov, A.V. Samokhin, A.B. Sosinskii, Dzh. Stashef, D.B. Fuks, A.Ya. Khelemskii, N.G. Khor’kova, V.N. Chetverikov, A.S. Shvarts, Aleksandr Mikhailovich Vinogradov (nekrolog), Uspekhi mat. nauk, 75, №2(452), 185-190 (2020) [A.M. Astashov, I.V. Astashova, A.V. Bocharov, V.M. Buchstaber, V.A. Vassiliev, A.M. Verbovetsky, A.M. Vershik, A.P. Veselov, M.M. Vinogradov, L. Vitagliano, R.F. Vitolo, Th.Th. Voronov, V.G. Kac, Y. Kosmann-Schwarzbach, I.S. Krasil'shchik, I.M. Krichever, A.P. Krishchenko, S.K. Lando, V.V. Lychagin, M. Marvan, V.P. Maslov, A.S. Mishchenko, S.P. Novikov, V.N. Rubtsov, A.V. Samokhin, A.B. Sossinsky, J. Stasheff, D.B. Fuchs, A.Ya. Khelemsky, N.G. Khor'kova, V.N. Chetverikov, A.S. Schwarz, Alexandre Mikhailovich Vinogradov, Russian Math. Surveys, 75(2), 369–375 (2020)], WoS: 000546767900001.
  5. S. Grushevskii, I.M. Krichever, Kh. Norton, Veshchestvenno-normirovannye differentsialy: predely na stabil’nykh krivykh, Uspekhi matem. nauk, 74, №2(446), 81-148 (2019) [S. Grushevsky, I.M. Krichever, C. Norton, Real-normalized differentials: limits on stable curves, Russ. Math. Surv., 74(2), 265-324 (2019)]; arXiv:1703.07806, WoS: 000474710200003, Scopus: 2-s2.0-85072732867, ADS: 2019RuMaS..74..265G, RINTs: 37180592, MathSciNet: 3951602, zbMath: 1437.14033.
  6. A.V. Il’ina, I.M. Krichever, N.A. Nekrasov, Dvumernye periodicheskie operatory Shredingera, integriruemye na «sobstvennom» urovne energii, Funkts. analiz i ego pril., 53(1), 31-48 (2019) [A.V. Ilina, I.M. Krichever, N.A. Nekrasov, Two-Dimensional Periodic Schrödinger Operators Integrable at an Energy Eigenlevel, Functional Analysis and Its Applications, 53(1), 23-36 (2019)]; arXiv:1903.01778, WoS: 000469888000003, Scopus: 2-s2.0-85066458247, ADS: 2019arXiv190301778I, RINTs: 37089678.
  7. I. Krichever, A. Varchenko, Incarnations of XXX $\widehat{\frak{sl}_N}$ Bethe ansatz equations and integrable hierarchies, arXiv:1907.12198, ADS: 2019arXiv190712198K.
  8. A.I. Aptekarev, V.M. Bukhshtaber, V.A. Vasil’ev, M.L. Gromov, Yu.S. Il’yashenko, B.S. Kashin, V.M. Kesel’man, V.V. Kozlov, M.L. Kontsevich, I.M. Krichever, N.G. Kruzhilin, S.K. Lando, Yu.I. Manin, G.A. Margulis, S.Yu. Nemirovskii, S.P. Novikov, Yu.G. Reshetnyak, Ya.G. Sinai, S.P. Suetin, D.V. Treshchyov, D.B. Fuks, A.G. Khovanskii, E.M. Chirka, A.S. Shvarts, A.N. Shiryaev, Vladimir Antonovich Zorich (k vos’midesyatiletiyu so dnya rozhdeniya), Uspekhi matem. nauk, 73, №5(443), 193–196 (2018).
  9. A.V. Il’ina, I.M. Krichever, Treugol’nye reduktsii dvumerizovannoi tsepochki Toda, Funkts. analiz i ego pril., 51(1), 60-81 (2017) [A.V. Ilina, I.M. Krichever, Triangular reductions of the 2D toda hierarchy, Funct. Anal. Its Appl., 51(1), 48-65 (2017)]; arXiv:1609.05120, WoS: 000396373700004, Scopus: 2-s2.0-85015650279, ADS: 2016arXiv160905120K, RINTs: 28169175, MathSciNet: 3647782.
  10. I.Ya. Aref’eva, V.E. Zakharov, V.V. Kozlov, I.M. Krichever, V.P. Maslov, S.P. Novikov, A.M. Polyakov, N.Yu. Reshetikhin, M.A. Semenov-Tyan-Shanskii, E.K. Sklyanin, F.A. Smirnov, L.A. Takhtadzhyan, S.L. Shatashvili, Lyudvig Dmitrievich Faddeev (nekrolog), Uspekhi matem. nauk, 72:6(438), 191–196 (2017) [I.Ya. Aref'eva, V.E. Zakharov, V.V. Kozlov, I.M. Krichever, V.P. Maslov, S.P. Novikov, A.M. Polyakov, N.Yu. Reshetikhin, M.A. Semenov-Tian-Shansky, E.K. Sklyanin, F.A. Smirnov, L.A. Takhtajan, S.L. Shatashvili, Ludwig Dmitrievich Faddeev, Russ. Math. Surveys, 72(6), 1157–1163 (2017)], WoS: 000429465700004, ADS: 2017RuMaS..72.1157A, MathSciNet: 3748692.
  11. I.M. Krichever, Kommutiruyushchie raznostnye operatory i kombinatornoe preobrazovanie Geila, Funkts. analiz i ego pril., 49(3), 22-40 (2015) [I.M. Krichever, Commuting difference operators and the combinatorial Gale transform, Funct. Anal. Appl., 49(3), 175-188 (2015)]; arXiv:1403.4629, WoS: 000361557200002, Scopus: 2-s2.0-84942101397, ADS: 2014arXiv1403.4629K, InSpire: 1286464, RINTs: 24849964, MathSciNet: 3402406, zbMath: 1331.47052.
  12. S. Grushevsky, I. Krichever, Real-Normalized Differentials and the Elliptic Calogero-Moser System, In: J.E. Fornass et al. (eds.), Complex Geometry and Dynamics (Abel Symposia, Vol. 10), p. 123-137. Springer, 2015. ISBN 978-3-319-20337-9, WoS: 000373358200006.
  13. V.M. Buchstaber, B.A. Dubrovin, I.M. Krichever (Eds.), Topology, Geometry, Integrable Systems, and Mathematical Physics. Novikov’s Seminar 2012-2014, AMS, 2014, xii,393 pp. ISBN 978-1-4704-1871-7 [American Mathematical Society Translations - Series 2, Advances in the Mathematical Sciences, Vol. 234 (2014)].
  14. I. Krichever, Amoebas, Ronkin function, and Monge–Ampère measures of algebraic curves with marked points, American Mathematical Society Translations Ser. 2, 234, Advances in the Mathematical Sciences, 67, 265-278 (2014) [Topology, Geometry, Integral Systems, and Mathematical Physics. Novikov’s Seminar 2012-2014. Ed. by V.M. Buchstaber, B.A. Dubrovin, I.M. Krichever. AMS, 2014, xii,393pp. ISBN 978-1-4704-1871-7]; arXiv:1310.8472, ADS: 2013arXiv1310.8472K, MathSciNet: 3307152, zbMath: 1364.32008.
  15. I. Krichever, T. Shiota, Soliton equations and the Riemann-Schottky problem, In: Handbook of Moduli, Vol. II, 205-258 (2013). Ed. by G. Farkas, I. Morrison, Intl. Press, 594 pp., 2013. ISBN: 9781571462589 [Advanced Lectures in Mathematics, Volume 25]; arXiv:1111.0164, ADS: 2011arXiv1111.0164K, InSpire: 944016, zbMath: 1322.14008.
  16. A. Jensen, H.G. Dales, I. Krichever, F. Brezzi, J.-P. Allouche, G. Gentili, R. Gologan, C. Jacob, A. Quirós, T. Pisanski, T. Shaposhnikova, Code of practice, Eur. Math. Soc. Newsl. No.87, 12-15 (2013), zbMath: 1290.01033.
  17. I.M. Krichever, Veshchestvenno-normirovannye differentsialy i gipoteza Arbarello, Funkts. analiz i ego pril., 46(2), 37-51 (2012) [I.M. Krichever, Real normalized differentials and Arbarello's conjecture, Funct. Anal. Appl., 46(2), 110–120 (2012)]; arXiv:1112.6427, WoS: 000305412000004, Scopus: 2-s2.0-84862519729, ADS: 2011arXiv1112.6427K, InSpire: 1083028, RINTs: 20730652, MathSciNet: 2978059, zbMath: 06207353.
  18. I. Krichever, Real normalized differentials and compact cycles in the moduli space of curves, arXiv:1204.2192, ADS: 2012arXiv1204.2192K, InSpire: 1107921.
  19. I.M. Krichever, D.V. Zakharov, A note on critical points of integrals of soliton equations, Anal. Math. Phys., 1 (1), 15-35 (2011); arXiv:1005.3741, WoS: 000209054600003, Scopus: 2-s2.0-84924974332, ADS: 2011AnMP....1...15K, RINTs: 23967273.
  20. S. Grushevsky, I. Krichever, Real-normalized differentials and the elliptic Calogero-Moser system, arXiv:1108.4211, ADS: 2011arXiv1108.4211G, InSpire: 924635.
  21. I. Krichever, Characterizing Jacobians via trisecants of the Kummer variety, Ann. Math., 172(1), 485-516 (2010); math/0605625, WoS: 000279614000009, Scopus: -, ADS: 2006math......5625K, InSpire: 717803, RINTs: -, MathSciNet: 2680424, zbMath: 1215.14031.
  22. S. Grushevsky, I. Krichever, Integrable discrete Schrödinger equations and a characterization of Prym varieties by a pair of quadrisecants, Duke Math. J., 152 (2), 317-371 (2010); arXiv:0705.2829, WoS: 000276538700004, Scopus: 2-s2.0-77957797505, ADS: 2007arXiv0705.2829G, InSpire: 1771828, RINTs: 16978154, MathSciNet: 2656091, zbMath: 1217.14022.
  23. I. Krichever, T. Shiota, Abelian solutions of the soliton equations and geometry of abelian varieties, Progress in Mathematics 280, 197-222 (2010) [M.E. Alonso et al. (ed.), Liaison, Schottky problem and invariant theory. Remembering Federico Gaeta. Basel: Birkhäuser, 2010. ISBN 978-3-0346-0200-6]; arXiv:0804.0794, WoS: 000277153500010, Scopus: 2-s2.0-85028358298, ADS: 2008arXiv0804.0794K, RINTs: 31055135, MathSciNet: 2664655, zbMath: 1205.37079.
  24. S. Grushevsky, I. Krichever, The universal Whitham hierarchy and the geometry of the moduli space of pointed Riemann surfaces, Surveys in Differential Geometry 14, 111-129 (2009) [L. Ji et al. (ed.), Geometry of Riemann surfaces and their moduli spaces. Somerville, MA: International Press, 2010. ISBN 978-1-57146-140-7]; arXiv:0810.2139, ADS: 2008arXiv0810.2139G, MathSciNet: 2655324, zbMath: 1213.14055.
  25. V. Buchstaber, S. Gusein-Zade, Yu. Ilyashenko, A. Kirillov, I. Krichever, S. Natanzon, S. Novikov, A. Sergeev, A. Sossinsky, M. Tsfasman, Oleg Sheinman, Moscow Math. J., 9(3), 723–724 (2009).
  26. I.M. Krichever, D.H. Phong, On the scaling limit of a singular integral operator, Geometriae Dedicata, 132(1), 121-134 (2008); arXiv:0708.4157.
  27. I.M. Krichever, Abelevy resheniya solitonnykh uravnenii i problemy tipa Rimanna-Shottki, Uspekhi mat. nauk, 63:6(384), 19–30 (2008) [M.Kr. Igorichever, Abelian solutions of the soliton equations and Riemann-Schottky problems, Russ. Math. Surv., 63(6), 1011-1022 (2008)], WoS: 000267769700003, Scopus: 2-s2.0-65649129655, ADS: 2008RuMaS..63.1011K, RINTs: 20423394, MathSciNet: 2492770, zbMath: 1164.37021.
  28. V.M. Buchstaber, I.M. Krichever, Editors, Geometry, Topology, and Mathematical Physics: S. P. Novikov's Seminar: 2006-2007, Amer. Math. Soc. Transl. Ser. 2, Vol. 224, AMS, 2008, 284 pp., Hardcover, ISBN-10: 0-8218-4674-4, ISBN-13: 978-0-8218-4674-2 [Advances in the Mathematical Sciences, Vol. 61. American Mathematical Society, Providence, RI, 2008. x+284 pp. ISBN: 978-0-8218-4674-2], MathSciNet: 2462352.
  29. I. Krichever, T. Shiota, Abelian Solutions of the KP Equation, Amer. Math. Soc. Transl. Ser. 2, Vol. 224, Adv. Math. Sci., 61, 173-192 (2008) [Geometry, Topology, and Mathematical Physics: S. P. Novikov's Seminar: 2006-2007. Edited by: V. M. Buchstaber and I. M. Krichever, ISBN-13: 978-0-8218-4674-2]; arXiv:0804.0274, ADS: 2008arXiv0804.0274K, InSpire: 782567, MathSciNet: 2462361, zbMath: 1158.37027.
  30. I.M. Krichever, O.K. Sheinman, Algebry operatorov Laksa, Funkts. analiz i ego pril., 41(4), 46–59 (2007) [I.M. Krichever, O.K. Sheinman, Lax operator algebras, Funct. Anal. Appl., 41(4), 284-294 (2007)]; math/0701648, WoS: 000253520400004, Scopus: 2-s2.0-38349050538, ADS: 2007math......1648K, InSpire: 743170, RINTs: 14456540, MathSciNet: 2411605, zbMath: 1160.17017.
  31. I. Krichever, A characterization of Prym varieties, Int. Math. Res. Notices, 2006, No.11, 81476 (2006) (36 pages); math/0506238, WoS: 000240181500001, Scopus: 2-s2.0-33746917202, ADS: 2005math......6238K, RINTs: 13504741, MathSciNet: 2233714, zbMath: 1106.14017.
  32. E. Arbarello, I. Krichever, G. Marini, Characterizing Jacobians via flexes of the Kummer Variety, Math. Res. Lett., 13(1), 109-123 (2006); math/0502138, WoS: 000235960200009, Scopus: 2-s2.0-33645164223, ADS: 2005math......2138A, MathSciNet: 2200050, zbMath: 1098.14020.
  33. V.M. Bukhshtaber, I.M. Krichever, Integriruemye uravneniya, teoremy slozheniya i problema Rimana–Shottki, Uspekhi mat. nauk, 61:1(367), 25–84 (2006) [V.M. Buchstaber, I.M. Krichever, Integrable equations, addition theorems, and the Riemann-Schottky problem, Russ. Math. Surv., 61(1), 19-78 (2006)], WoS: 000238945400002, Scopus: 2-s2.0-33746217559, ADS: 2006RuMaS..61...19B, RINTs: 25787262, MathSciNet: 2239772, zbMath: 1134.14306.
  34. I.M. Krichever, Integrable linear equations and the Riemann-Schottky problem, In: Algebraic geometry and number theory. In Honor of Vladimir Drinfeld's 50th birthday. Ed. by Ginzburg, Victor. Basel: Birkhäuser. Progress in Mathematics 253, 497-514 (2006). ISBN 978-0-8176-4471-0; math/0504192, Scopus: 2-s2.0-65649106970, ADS: 2005math......4192K, InSpire: 680399, RINTs: 30900486, zbMath: 1132.14032.
  35. I. Krichever, A. Marshakov, A. Zabrodin, Integrable structure of the Dirichlet boundary problem in multiply-connected domains, Commun. Math. Phys., 259 (1), 1-44 (2005); hep-th/0309010, WoS: 000230900100001, Scopus: 2-s2.0-23944480888, ADS: 2005CMaPh.259....1K, InSpire: 626990, RINTs: 13500876, MathSciNet: 2169966, zbMath: 1091.37019.
  36. I.M. Krichever, Conformal mappings and the Whitham equations, London Math. Soc. Lecture Note Ser., 321, 316-327 (2005) [Surveys in modern mathematics. The Independent University of Moscow Seminars. Ed. by V. Prasolov and Yu. Ilyashenko. ISBN 0-521-54793-8], MathSciNet: 2166937, zbMath: 1087.37054.
  37. I. Krichever, Algebraic versus Liouville integrability of the soliton systems, In: XIVth Int. Congress on mathematical physics (ICMP 2003), Lisbon, Portugal, 28 July -- 2 August 2003. Selected papers based on the presentation at the conference. Ed. by Zambrini, Jean-Claude, Hackensack, NJ: World Scientific. 50-67 (2005). ISBN 981-256-201-X.
  38. I. Krichever, M. Mineev-Weinstein, P. Wiegmann, A. Zabrodin, Laplacian growth and Whitham equations of soliton theory, Physica D 198 (1-2), 1-28 (2004); nlin/0311005, WoS: 000224927000001, Scopus: 2-s2.0-6444239954, ADS: 2004PhyD..198....1K, InSpire: 633811, RINTs: 13473493.
  39. I.M. Krichever, Analiticheskaya teoriya raznostnykh uravnenii s ratsional’nymi i ellipticheskimi koeffitsientami i zadacha Rimana–Gil’berta, Uspekhi mat. nauk, 59:6(360), 111–150 (2004) [I.M. Krichever, Analytic theory of difference equations with rational and elliptic coefficients and the Riemann-Hilbert problem, Russ. Math. Surv., 59(6), 1117–1154 (2004)]; math-ph/0407018, WoS: 000228734800007, Scopus: 2-s2.0-17744388141, ADS: 2004RuMaS..59.1117, InSpire: 657741, RINTs: 13445999, MathSciNet: 2138470, zbMath: 1075.39012.
  40. V.M. Buchstaber, I.M. Krichever, Editors, Geometry, Topology, and Mathematical Physics, Amer. Math. Soc. Transl. Ser. 2, Vol. 212, AMS, 2004, 324 pp., [Advances in the Mathematical Sciences 55]. ISBN-10: 0-8218-3613-7, ISBN-13: 978-0-8218-3613-2.
  41. B. A. Dubrovin, I. M. Krichever, S. P. Novikov, Topological and algebraic geometry methods in contemporary mathematical physics, Cambridge Scientific Publishers, Cambridge, 2004 , iv+139 pp. ISBN: 1-904868-30-4 [Classic Reviews in Mathematics and Mathematical Physics, 2], MathSciNet: 2187099, zbMath: 1107.37003.
  42. I. Krichever, Integrable chains on algebraic curves, Amer. Math. Soc. Transl. Ser. 2, Vol. 212, 219-236 (2004) [Geometry, Topology, and Mathematical Physics, Edited by: V.M. Buchstaber and I.M. Krichever, AMS, 2004; 324 pp; ISBN-10: 0-8218-3613-7 ISBN-13: 978-0-8218-3613-2]; hep-th/0309255, ADS: 2003hep.th....9255K, InSpire: 629589, MathSciNet: 2070056, zbMath: 1051.00009].
  43. I.M. Krichever, S.P. Novikov, Dvumerizovannaya tsepochka Toda, kommutiruyushchie raznostnye operatory i golomorfnye rassloeniya, Uspekhi mat. nauk, 58:3(351), 51-88 (2003) [I.M. Krichever, S.P. Novikov, Two-dimensionalized Toda lattice, commuting difference operators, and holomorphic vector bundles, Russ. Math. Surv., 58(3), 473-510 (2003)]; math-ph/0308019, WoS: 000186019600002, Scopus: 2-s2.0-0242350979, ADS: 2003RuMaS..58..473K, InSpire: 626252, MathSciNet: 1998774, zbMath: 1060.37068.
  44. Yu.S. Ilyashenko, I.M. Krichever, S.P. Novikov, M.A. Tsfasman, V.A. Vassiliev, Victor Buchstaber, Moscow Math. J., 3(1), 257 (2003).
  45. V.M. Buchstaber, Yu.S. Ilyashenko, I.M. Krichever, O.K. Sheinman, A.B. Sossinski, M.A. Tsfasman, Sergey Petrovich Novikov, Moscow Math. J., 3(4), 1206–1208 (2003).
  46. A.A. Bolibrukh, A.P. Veselov, A.B. Zhizhchenko, I.M. Krichever, A.A. Mal’tsev, S.P. Novikov, T.E. Panov, Yu.M. Smirnov, Viktor Matveevich Bukhshtaber (k 60-letiyu so dnya rozhdeniya), Uspekhi mat. nauk, 58:3(351), 199–206 (2003) [A.A. Bolibrukh, A.P. Veselov, A.B. Zhizhchenko, I.M. Krichever, A.A. Mal’tsev, S.P. Novikov, T.E. Panov, Yu.M. Smirnov, Viktor Matveevich Buchstaber (on his 60th birthday), Russ. Math. Surv., 58(3), 627-635 (2003)].
  47. I. Krichever, Vector bundles and Lax equations on algebraic curves, Commun. Math. Phys., 229 (2), 229-269 (2002); hep-th/0108110, WoS: 000178014600003, Scopus: 2-s2.0-0036706640, ADS: 2002CMaPh.229..229K, InSpire: 561551, RINTs: 13410583, MathSciNet: 1923174, zbMath: 1073.14048.
  48. I.M. Krichever, D.H. Phong, Spin chains with twisted monodromy, J. Inst. Math. Jussieu 1(3), 477-492 (2002); hep-th/0110098, WoS: 000208515900004, Scopus: 2-s2.0-85022644659, ADS: 2001hep.th...10098K, InSpire: 564069, RINTs: 32011677.
  49. I. Krichever, Isomonodromy equations on algebraic curves, canonical transformations and Whitham equations, Moscow Math. J., 2(4), 717-752 (2002); hep-th/0112096, WoS: 000208593600005, Scopus: -, ADS: 2001hep.th...12096K, InSpire: 568114, RINTs: 8379141, MathSciNet: 1986088, zbMath: 1044.70010.
  50. A.A. Akhmetshin, Yu.S. Vol’vovskii, I.M. Krichever, Ellipticheskie semeistva reshenii uravneniya Kadomtseva–Petviashvili i polevoi analog ellipticheskoi sistemy Kalodzhero–Mozera, Funkts. analiz i ego pril., 36(4), 1-17 (2002) [A.A. Akhmetshin, I.M. Krichever, Yu.S. Volvovski, Elliptic Families of Solutions of the Kadomtsev-Petviashvili Equation and the Field Elliptic Calogero-Moser System, Funct. Anal. Appl., 36(4), 253-266 (2002)]; hep-th/0203192, WoS: 000180858500001, Scopus: 2-s2.0-0036933414, ADS: 2002hep.th....3192A, InSpire: 584398, RINTs: 13394376, MathSciNet: 1958991, zbMath: 1033.37032.
  51. I. Krichever, K. Vaninsky, The periodic and open Toda lattice, Mirror Symmetry IV, Ed. by Eric D’Hoker et al., AMS/IP Studies in Advanced Mathematics, vol 33, 139-158 (2002). ISBN 0-8218-3335-9; hep-th/0010184, ADS: 2000hep.th...10184K, InSpire: 535511.
  52. E. D'Hoker, I.M. Krichever, D.H. Phong, Seiberg-Witten theory, symplectic forms, and Hamiltonian theory of solitons, Proc. Int. Conf. on Superstring Theory, Hangzhou, P.R. China, August 12-15, 2002, p. 124-177; hep-th/0212313, ADS: 2002hep.th...12313D, InSpire: 605565, RINTs: -.
  53. B.A. Dubrovin, I.M. Krichever, S.P. Novikov, Integrable systems. I, Encyclopaedia of Mathematical Sciences, 4, 177-332 (2001) [Dynamical systems. IV. Symplectic geometry and its applications. Springer-Verlag, Berlin, 2001. vi+336 pp. ISBN: 3-540-62635-2], MathSciNet: 1866633.
  54. I.K. Kostov, I. Krichever, M. Mineev-Weinstein, P.B. Wiegmann, A. Zabrodin, The τ-function for analytic curves, MSRI Publ., Vol. 40, 285-299 (2001) [Random Matrix Models and Their Applications, Ed. by P.Bleher, A.Its. Cambridge University Press, 2001, v+438 pp. ISBN: 0521802091]; hep-th/0005259, ADS: 2000hep.th....5259K, InSpire: 527914, MathSciNet: 1842792, zbMath: 0991.37050.
  55. I. Krichever, D.H. Phong, Spin chain models with spectral curves from M theory, Commun. Math. Phys., 213 (3), 539-574 (2000); hep-th/9912180, WoS: 000089926700003, Scopus: 2-s2.0-0034349425, ADS: 2000CMaPh.213..539K, InSpire: 511929, RINTs: 13347571, MathSciNet: 1785429, zbMath: 0992.37062.
  56. I. Krichever, Elliptic analog of the Toda lattice, Int. Math. Res. Notices, 2000(8), 383-412 (2000); hep-th/9909224, WoS: 000086817700001, Scopus: 2-s2.0-0010274842, ADS: 1999hep.th....9224K, InSpire: 507977, MathSciNet: 1753690, zbMath: 1001.37069.
  57. I. M. Krichever, S. P. Novikov, Golomorfnye rassloeniya i raznostnye skalyarnye operatory: odnotochechnye konstruktsii, Uspekhi mat. nauk, 55:1(331), 187-188 (2000) [I.M. Krichever, S.P. Novikov, Holomorphic bundles and scalar difference operators: one-point constructions, Russ. Math. Surv., 55(1), 180-181 (2000)]; math-ph/0004008, WoS: 000088114800011, Scopus: 2-s2.0-0034389416, ADS: 2000RuMaS..55..180K, RINTs: -, MathSciNet: 1751828, zbMath: 1101.14315.
  58. I. M. Krichever, S. P. Novikov, Golomorfnye rassloeniya i kommutiruyushchie raznostnye operatory. Dvukhtochechnye konstruktsii, Uspekhi mat. nauk, 55:3(333), 181–182 (2000) [I.M. Krichever, S.P. Novikov, Holomorphic bundles and commuting difference operators. Two-point constructions, Russ. Math. Surv., 55(3), 586–588 (2000)], WoS: 000165519900015, Scopus: 2-s2.0-0034355534, ADS: 2000RuMaS..55..586K, MathSciNet: 1777362, zbMath: 0978.35066.
  59. H.W. Braden, Krichever, I.M. (eds.), Integrability: The Seiberg-Witten and Whitham equations, Amsterdam: Gordon and Breach Science Publishers. 2000, ix, 276 p. ISBN 90-5699-281-3, 9789056992811, InSpire: 1413145, MathSciNet: 1816181, zbMath: 0948.00012.
  60. I. Krichever, Elliptic solutions to difference non-linear equations and nested Bethe ansatz equations, In: Calogero-Moser-Sutherland models, Diejen, Jan F. van; Vinet, Luc (Eds.). Springer-Verlag, New-York, 2000, xxv,561 pp. ISBN: 978-0-38-98968-6 (CRM Series in Mathematical Physics); solv-int/9804016.
  61. I.M. Krichever, Baker-Akhiezer functions and integrable systems, In: Integrability: The Seiberg-Witten and Whitham equations. Ed. by Braden, H.W.; Krichever, I.M. Amsterdam: Gordon and Breach Science Publishers, p. 1-22 (2000). ISBN 90-5699-281-3, zbMath: 0983.37090.
  62. I. Krichever, S.P. Novikov, Periodic and almost-periodic potentials in inverse problems, Inverse Problems, 15(6), R117-R144 (1999); math-ph/0003004, WoS: 000084277100001, Scopus: 2-s2.0-4243958179, ADS: 1999InvPr..15R.117K, RINTs: 13316467, MathSciNet: 1733206, zbMath: 0958.35122.
  63. A.A. Akhmetshin, Yu.S. Vol’vovskii, I.M. Krichever, Porozhdayushchaya formula dlya reshenii uravnenii assotsiativnosti, Uspekhi mat. nauk, 54:2(326), 167–168 (1999) [A.A. Akhmetshin, Y.S. Vol’vovskii, I.M. Krichever, A generating formula for solutions of the associativity equations, Russ. Math. Surv., 54(2), 427-429 (1999)]; hep-th/9904028, WoS: 000083425600004, Scopus: 2-s2.0-0033470020, ADS: 1999RuMaS..54..427A, InSpire: 497822, RINTs: 0934.53032, MathSciNet: 1711243.
  64. I.M. Krichever, S.P. Novikov, Trekhvalentnye grafy i solitony, Uspekhi mat. nauk, 54:6(330), 149-150 (1999) [I.M. Krichever, S.P. Novikov, Trivalent graphs and solitons, Russ. Math. Surv., 54(6), 1248–1249 (1999)]; math-ph/0004009, WoS: 000087436000011, Scopus: 2-s2.0-0033264963, ADS: 1999RuMaS..54.1248K, RINTs: -, MathSciNet: 1744660, zbMath: 0981.37023.
  65. I. Krichever, A. Zabrodin, Vacuum curves of elliptic L-operators and representations of Sklyanin algebra, Amer. Math. Soc. Transl. Ser. 2, Vol. 191, 199-221 (1999) [Moscow Seminar in Mathematical Physics, Edited by: A. Yu. Morozov and M. A. Olshanetsky, 1999, 299 pp; ISBN-10: 0-8218-1388-9, ISBN-13: 978-0-8218-1388-1]; solv-int/9801022, ADS: 1998solv.int..1022K, InSpire: 1485759, MathSciNet: 1730460, zbMath: 0938.37044.
  66. A.A. Akhmetshin, Yu.S. Vol’vovskii, I.M. Krichever, Diskretnye analogi metrik Darbu-Egorova, Tr. MIAN, 225 (Solitony, geometriya, topologiya - na perekrestkakh, Sbornik statei. K 60-letiyu so dnya rozhdeniya akademika Sergeya Petrovicha Novikova), 21–45 (1999) [A.A. Akhmetshin, Yu.S. Vol’vovskii, I.M. Krichever, Discrete analogs of the Darboux-Egoroff metrics, Proc. Steklov Inst. Math., 225, 16-39 (1999)]; hep-th/9905168, ADS: 1999hep.th....5168A, InSpire: 484388, MathSciNet: 1725931, zbMath: 0980.37028.
  67. I. Krichever, P. Wiegmann, A. Zabrodin, Elliptic solutions to difference non-linear equations and related many-body problems, Commun. Math. Phys., 193 (2), 373-396 (1998); hep-th/9704090, WoS: 000073718100006, Scopus: 2-s2.0-0032478429, ADS: 1998CMaPh.193..373K, InSpire: 442078, RINTs: 13303340, MathSciNet: 1618143, zbMath: 0907.35124.
  68. I.M. Krichever, D.H. Phong, Symplectic forms in the theory of solitons, Surv. Differ. Geom., 4, 239-313 (1998) [Integral systems. Lectures on geometry and topology. Ed by Chuu-Lian Terng and K.K. Uhlenbeck, Cambridge, MA: International Press. Surv. Differ. Geom., Suppl. J. Differ. Geom. 4, 239-313 (1998). ISBN 1-57146-066-7]; hep-th/9708170, WoS: 000079094900007, Scopus: -, ADS: 1997hep.th....8170K, InSpire: 447807, RINTs: -.
  69. I. Krichever, O. Lipan, P. Wiegmann, A. Zabrodin, Quantum integrable models and discrete classical Hirota equations, Commun. Math. Phys., 188 (2), 267-304 (1997); hep-th/9604080, WoS: A1997XZ88700002, Scopus: 2-s2.0-0041048843, ADS: 1997CMaPh.188..267K, InSpire: 417652, RINTs: 13268034, MathSciNet: 1471815, zbMath: 0896.58035.
  70. I.M. Krichever, D.H. Phong, On the integrable geometry of soliton equations and N=2 supersymmetric gauge theories, J. Diff. Geometry, 45 (2), 349-389 (1997); hep-th/9604199, WoS: A1997XY01400007, Scopus: 2-s2.0-0031063206, ADS: 1996hep.th....4199K, InSpire: 418148, RINTs: 31749288, MathSciNet: 1449977, zbMath: 0889.58044.
  71. E. D’Hoker, I.M. Krichever, D.H. Phong, The effective prepotential of N=2 supersymmetric SU(Nc) gauge theories, Nucl. Phys. B 489 (1-2), 179-210 (1997); hep-th/9609041, WoS: A1997WP44600009, Scopus: 2-s2.0-0031592544, ADS: 1997NuPhB.489..179, InSpire: 422932, RINTs: 13275273, MathSciNet: 1443801, zbMath: 0925.81380.
  72. E. D’Hoker, I.M. Krichever, D.H. Phong, The effective prepotential of N=2 supersymmetric SO(Nc) and Sp(Nc) gauge theories, Nucl. Phys. B 489 (1-2), 211-222 (1997); hep-th/9609145, WoS: A1997WP44600010, Scopus: 2-s2.0-0031592528, ADS: 1997NuPhB.489..211D, InSpire: 423422, RINTs: 13275272, MathSciNet: 1443802, zbMath: 0925.81381.
  73. E. D’Hoker, I.M. Krichever, D.H. Phong, The renormalization group equation in N=2 supersymmetric gauge theories, Nucl. Phys. B 494 (1-2), 89-104 (1997); hep-th/9610156, WoS: A1997XD22100005, Scopus: 2-s2.0-0031560871, ADS: 1997NuPhB.494...89D, InSpire: 424832, RINTs: 13269643, MathSciNet: 1454299, zbMath: 0979.81587.
  74. G.P. Korchemsky, I.M. Krichever, Solitons in high-energy QCD, Nucl. Phys. B 505 (1-2), 387-414 (1997); hep-th/9704079, WoS: A1997YG54700018, Scopus: 2-s2.0-0031564054, ADS: 1997NuPhB.505..387K, InSpire: 441977, RINTs: 13253068.
  75. I.M. Krichever, Algebro-geometricheskie n-ortogonal’nye krivolineinye sistemy koordinat i resheniya uravnenii assotsiativnosti, Funkts. analiz i ego pril., 31(1), 32-50 (1997) [I.M. Krichever, Algebraic-geometric n-orthogonal curvilinear coordinate systems and solutions of the associativity equations, Funct. Anal. Appl., 31(1), 25-39 (1997)]; hep-th/9611158, WoS: A1997XX84800004, Scopus: 2-s2.0-0038439840, ADS: 1996hep.th...11158K, InSpire: 426171, MathSciNet: 1459831, zbMath: 1004.37052.
  76. I. Krichever, O. Lipan, P. Wiegmann, A. Zabrodin, Quantum Integrable Systems and Elliptic Solutions of Classical Discrete Nonlinear Equations, NATO ASI Ser., Ser. B: Phys., Vol. 361, 279-317 (1997) [Low-dimensional applications of quantum field theory. Dedicated to Claude Itzykson. Summer School, Cargèse, Corsica, France, July 11-29, 1995. Ed. L. Laurent, V. Kazakov, M. Picco, P. Windey. New York, NY: Plenum. ISBN 0-306-45686-9, 978-1-4899-1919-9], MathSciNet: -, zbMath: 0995.37054.
  77. V. Buchstaber, I. Krichever, Multidimensional vector addition theorems and the Riemann theta functions, Int. Math. Res. Notices, 1996(10), 505-513 (1996), WoS: -, Scopus: 2-s2.0-0038720281, RINTs: 13225655.
  78. I. Krichever, Algebraic-geometrical methods in the theory of integrable equations and their perturbations, Acta Appl. Math., 39 (1-3), 93-125 (1995) [KdV ’95: Proc. Int. Symp. to commemorate the centennial of the publication of the equation by and named after Korteweg and de Vries, Amsterdam, April 23–26, 1995. Ed. by M. Hazewinkel, H.W. Capel, E.M. de Jager. Springer, pp. 93-125 (1995)], WoS: A1995QW85700007, Scopus: 2-s2.0-0010926678, RINTs: 30846536.
  79. P.D. Miller, N.M. Ercolani, I.M. Krichever, Levermore, C. David, Finite genus solutions to the Ablowitz-Ladik equations, Commun. Pure Appl. Math., 48(12), 1369-1440 (1995), WoS: A1995TY61800004, Scopus: 2-s2.0-84990668228, RINTs: 28482497, MathSciNet: 1369393, zbMath: 0869.34065.
  80. A. Gorsky, I. Krichever, A. Marshakov, A. Mironov, A. Morozov, Integrability and Seiberg-Witten Exact Solution, Phys. Lett. B 355 (3-4), 466-474 (1995); hep-th/9505035, WoS: A1995RN36300006, Scopus: 2-s2.0-0000263333, ADS: 1995PhLB..355..466G, InSpire: 394826, RINTs: 30808482, MathSciNet: 1345598, zbMath: 0997.81567.
  81. I. Krichever, Linear operators with self-consistent coefficients and rational reductions of KP hierarchy, Physica D 87 (1-4), 14-19 (1995), WoS: A1995TB22600004, Scopus: 2-s2.0-0002539055, ADS: 1995PhyD...87...14K, RINTs: 30813555, MathSciNet: 1361662, zbMath: 1194.37103.
  82. I.M. Krichever, A.V. Zabrodin, Spinovoe obobshchenie modeli Reisenarsa–Shnaidera, neabeleva dvumerizovannaya tsepochka Toda i predstavleniya algebry Sklyanina, Uspekhi mat. nauk, 50:6(306), 3-56 (1995) [I. Krichever, A. Zabrodin, Spin generalization of the Ruijsenaars-Schneider model, the non-Abelian 2D Toda chain, and representations of the Sklyanin algebra, Russ. Math. Surv., 50(6), 1101-1150 (1995)]; hep-th/9505039, WoS: A1995UR75000001, Scopus: 2-s2.0-84956259690, ADS: 1995RuMaS..50.1101K, InSpire: 394830, MathSciNet: 1379076.
  83. I.M. Krichever, Obshchie ratsional’nye reduktsii ierarkhii KP i ikh simmetrii, Funkts. analiz i ego pril., 29(2), 1–8 (1995) [I.M. Krichever, General rational reductions of the KP hierarchy and their symmetries, Funct. Anal. Appl., 29(2), 75-80 (1995)], WoS: A1995TH47600001, Scopus: 2-s2.0-21844492670.
  84. I. Krichever, O. Babelon, E. Billey, M. Talon, Spin generalization of the Calogero-Moser system and the matrix KP equation, Amer. Math. Soc. Transl. Ser. 2, Vol. 170, 83-119 (1995) [Topics in Topology and Mathematical Physics, Edited by: S. P. Novikov, 1995; 206 pp; ISBN-10: 0-8218-0455-3, SBN-13: 978-0-8218-0455-1]; hep-th/9411160, ADS: 1994hep.th...11160K, InSpire: 380181, MathSciNet: 1355552, zbMath: 0843.58069.
  85. I.M. Krichever, Elliptic solutions of nonlinear integrable equations and related topics, Acta Appl. Math., 36 (1-2), 7-25 (1994), WoS: A1994PV54000003, Scopus: 2-s2.0-0002273779, ADS: -, RINTs: 30812193, MathSciNet: 1303853, zbMath: 0811.35123.
  86. I.M. Krichever, The τ-function of the universal Whitham hierarchy, matrix models and topological field theories, Commun. Pure Appl. Math., 47 (4), 437-475 (1994); hep-th/9205110, WoS: A1994NT96900002, Scopus: 2-s2.0-84990709711, ADS: 1992hep.th....5110K, InSpire: 334678, RINTs: 30995754, MathSciNet: 1272384.
  87. I.M. Krichever, Algebro-geometricheskie dvumernye operatory s samosoglasovannymi potentsialami, Funkts. analiz i ego pril., 28(1), 26-40 (1994) [I.M. Krichever, Two-dimensional algebraic-geometric operators with self-consistent potentials, Funct. Anal. Appl., 28(1), 21-32 (1994)], WoS: A1994NW89900003, Scopus: 2-s2.0-0042791307, ADS: -, MathSciNet: 1275725.
  88. I.M. Krichever, Special issues on elliptic solitons — Preface, Acta Appl. Math., 36 (1-2), 1-1 (1994), WoS: A1994PV54000001.
  89. I.M. Krichever, Special issue on elliptic solitons — Introduction, Acta Appl. Math., 36 (1-2), 3-5 (1994), WoS: A1994PV54000002, Scopus: 2-s2.0-34249765748, RINTs: 30893945.
  90. V.M. Bukhshtaber, I.M. Krichever, Vektornye teoremy slozheniya i funktsii Beikera–Akhiezera, TMF, 94(2), 200–212 (1993) [V.M. Bukhshtaber, I.M. Krichever, Vector addition theorems and Baker-Akhiezer functions, Theor. Math. Phys., 94(2), 142-149 (1993)], WoS: A1993LZ24300003, Scopus: 2-s2.0-0141827454, ADS: 1993TMP....94..142B, MathSciNet: 1221731.
  91. I. Krichever, The Cauchy problem for doubly periodic solutions of KP-II equation, In: Important developments in soliton theory, 123-146 (1993). Ed. by Fokas A.S., Zakharov V.E. Berlin ea: Springer-Verlag, 1993, ix,559 pp. (Springer Ser. in Nonlinear Dynamics). ISBN 3-540-55913-2, MathSciNet: 1280473, zbMath: 0854.35101.
  92. I. Krichever, The dispersionless Lax equations and topological minimal models, Commun. Math. Phys., 143 (2), 415-429 (1992), WoS: A1992GZ51000010, Scopus: 2-s2.0-0037512871, ADS: 1992CMaPh.143..415K, RINTs: 31138306.
  93. I.M. Krichever, Perturbation theory in periodic problems for two-dimensional integrable systems, Sov. Sci. Rev., Sect. C, Math. Phys. Rev. 9, No.2, 1-103 (1992). ISBN 3718652188, 9783718652181.
  94. I. Krichever, Whitham theory for integrable systems and topological quantum field theories, NATO ASI Series, Ser. B: Physics, Vol. 295, 309-327 (1992) [New symmetry principles in quantum field theory: Proc. NATO ASI on New symmetry principles in quantum field theory, July 16-27, 1991, Cargese, France. Ed. Fröhlich J., ’t Hooft G., Jaffe A., Mack G., Mitter P.K., Stora R.], WoS: -, Scopus: -, InSpire: 328175, MathSciNet: 1204460.
  95. S.Yu. Dobrokhotov, I.M. Krichever, Mnogofaznye resheniya uravneniya Bendzhamina–Ono i ikh usrednenie, Matem. zametki, 49(6), 42-58 (1991) [S.Yu. Dobrokhotov, I.M. Krichever, Multi-phase solutions of the Benjamin-Ono equation and their averaging, Math. Notes, 49(6), 583-594 (1991)], WoS: A1991HB57100029, Scopus: 2-s2.0-33846507565, MathSciNet: 1135514.
  96. I.M. Krichever, The averaging procedure for the soliton-like solutions of integrable systems, In: Mechanics, analysis and geometry: 200 years after Lagrange, 99-125 (1991). Ed. M.Frankaviglia, Elsevier Science Publisheres B.V., 1991, xi, 559 p. ISBN 0-444-88958-2.
  97. I. Krichever, The periodic problems for two-dimensional integrable systems, Proc. Int. Congr. Math. (ICM), August 21-29, 1990, Kyoto, Japan, Vol. II, 1353-1362 (1991). Satake, Ichiro (ed.), Tokyo etc.: Springer-Verlag. xiii, p.770-1684 (1991). ISBN 4-431-70047-1, MathSciNet: 1159319.
  98. I.M. Krichever, Obobshchennye ellipticheskie rody i funktsii Beikera–Akhiezera, Matem. zametki, 47(2), 34–45 (1990) [I.M. Krichever, Generalized elliptic genera and baker-Akhiezer functions, Math. Notes, 47(2), 132–142 (1990)].
  99. I.M. Krichever, S.P. Novikov, Riemann surfaces, Operator fields, Strings. Analogues of the Fourier-Laurent Bases, In: Physics and Mathematics of Strings (Memorial Volume for Vadim Knizhnik), 356-388 (1990). Ed. L.Brink, D.Friedan, A.M. Polyakov, World Scientific, 1990, xii+595 pp. ISBN: 9971-50-980-6; 9971-50-981-4.
  100. P.G. Grinevich, I.M. Krichever, Algebraic-geometry methods in soliton theory, In: Soliton theory: a survey of results, Chapter 14, p. 354-400. Ed. Allan P. Fordy, Manchester University Press, 1990, vii,449 pp. ISBN 9780719014918, MathSciNet: 1090597.
  101. B.A. Dubrovin, I.M. Krichever, S.P. Novikov, Topological and Algebraic Geometry Methods in Contemporary Mathematical Physics. II., Mathematical physics reviews, vol. 3, 1-150 (1990). Ed. by S.P. Novikov.
  102. I.M. Krichever, Spektral’naya teoriya dvumernykh periodicheskikh operatorov i ee prilozheniya, Uspekhi mat. nauk, 44:2(266), 121–184 (1989) [I.M. Krichever, Spectral theory of two-dimensional periodic operators and its applications, Russ. Math. Surv., 44(2), 145–225 (1989)], WoS: A1989CM96900004, Scopus: 2-s2.0-84937890094.
  103. I.M. Krichever, S.P. Novikov, Algebry tipa Virasoro, tenzor energii-impul’sa i operatornye razlozheniya na rimanovykh poverkhnostyakh, Funkts. analiz i ego pril., 23(1), 24-40 (1989) [I.M. Krichever, S.P. Novikov, Algebras of Virasoro type, energy-momentum tensor, and decomposition operators on Riemann surfaces, Funct. Anal. Appl., 23(1), 19-33 (1989)], WoS: A1989AL27000003, Scopus: 2-s2.0-0038160078, MathSciNet: 0998426.
  104. I.M. Krichever, S.P. Novikov, Virasoro-Gelfand-Fuks type algebras, Riemann surfaces, operator's theory of closed strings, J. Geom. Phys., 5(4), 631-661 (1988), Scopus: 2-s2.0-38249030652.
  105. I.M. Krichever, Periodicheskaya zadacha dlya uravneniya Kadomtseva-Petviashvili, Dokl. Akad. nauk SSSR, 298 (4), 802-807 (1988) [I.M. Krichever, A periodic problem for the Kadomtsev-Petviashvili equation, Sov. Math., Dokl. 37(1), 157-161 (1988)], MathSciNet: 936506, zbMath: 0699.35213.
  106. I.E. Dzyaloshinskii, I.M. Krichever, Ya. Khronek, Novyi metod nakhozhdeniya dinamicheskikh reshenii v modeli Paierlsa, ZhETF, 94 (7), 344-354 (1988) [I.E. Dzyaloshinskii, I.M. Krichever, J. Chronek, New method of finding dynamic solutions in the Peierls model, Sov. Phys. JETP 67(7), 1492-1498 (1988)], WoS: A1988P612100037, ADS: 1988JETP...67.1492D, RINTs: -, MathSciNet: 0986242.
  107. B.A. Dubrovin, I.M. Krichever, T.M. Malanyuk, V.G. Makhan’kov, Tochnye resheniya nestatsionarnogo uravneniya Shredingera s samosoglasovannymi potentsialami, Fizika element. chastits i atom. yadra, 19(3), 579-621 (1988) [B.A. Dubrovin, T.M. Malanyuk, I.M. Krichever, V.G. Makhankov, Exact Solutions of a Nonstationary Schrdinger Equation With Selfconsistent Potential, Sov. J. Part. Nucl. 19(3), ...(1988)].
  108. I.M. Krichever, Metod usredneniya dlya dvumernykh «integriruemykh» uravnenii, Funkts. analiz i ego pril., 22(3), 37–52 (1988) [I.M. Krichever, Method of averaging for two-dimensional "integrable" equations, Funct. Anal. Appl., 22(3), 200-213 (1988)].
  109. V.V. Avilov, I.M. Krichever, S.P. Novikov, Evolyutsiya uitemovskoi zony v teorii Kortevega–de Frisa, Dokl. Akad. nauk SSSR, 295 (2), 345-349 (1987) [V.V. Avilov, I.M. Krichever, S.P. Novikov, Evolution of a Whitham zone in the Korteweg-de Vries theory, Sov. Phys. Dokl. 32(7), 564-566 (1987)], WoS: A1987J301900020, MathSciNet: 0902689, zbMath: 0655.65132.
  110. I.M. Krichever, S.P. Novikov, Algebry tipa Virasoro, rimanovy poverkhnosti i struktury teorii solitonov, Funkts. analiz i ego pril., 21(2), 46-63 (1987) [I.M. Krichever, S.P. Novikov, Algebras of Virasoro type, riemann surfaces and structures of the theory of solitons, Funct. Anal. Appl., 21(2), 126-142 (1987)], WoS: A1987L104500005, MathSciNet: 0902293.
  111. I.M. Krichever, S.P. Novikov, Algebry tipa Virasoro, rimanovy poverkhnosti i struny v prostranstve Minkovskogo, Funkts. analiz i ego pril., 21(4), 47–61 (1987) [I.M. Krichever, S.P. Novikov, Virasoro-type algebras, Riemann surfaces and strings in Minkowsky space, Funct. Anal. Appl., 21(4), 294-307 (1987)], WoS: A1987P223800004, MathSciNet: 0925072.
  112. I.M. Krichever, M.A. Olshanetsky, A.M. Perelomov, Wess-Zumino lagrangians in chiral models and quantization of their constants, Nucl. Phys. B 264, 415-422 (1986), WoS: A1986A006100012, Scopus: 2-s2.0-0010082715.
  113. V.M. Eleonskii, I.M. Krichever, N.E. Kulagin, Ratsional’nye mnogosolitonnye resheniya nelineinogo uravneniya Shredingera, Dokl. Akad. nauk SSSR, 287 (3), 606-610 (1986) [V.M. Eleonskii, I.M. Krichever, N.E. Kulagin, Rational multisoliton solutions of the nonlinear Schrödinger equation, Sov. Phys. Dokl. 31(3), 226-228 (1986)], MathSciNet: 0837305, zbMath: 0613.35075.
  114. I.M. Krichever, V.T. Fomenko, O lokal’noi Σ-realizatsii metrik polozhitel’noi krivizny v evklidovom prostranstve, Uspekhi mat. nauk, 41:6(252), 173–174 (1986) [I.M. Krichever, V.T. Fomenko, Local Σ-realization of metrics of positive curvature in Euclidean space, Russ. Math. Surv., 41(6), 211-212 (1986)], WoS: A1986K687100014, Scopus: 2-s2.0-84956216471.
  115. I.M. Krichever, Spektral’naya teoriya «konechnozonnykh» nestatsionarnykh operatorov Shryodingera. Nestatsionarnaya model’ Paierlsa, Funkts. analiz i ego pril., 20(3), 42–54 (1986) [I.M. Krichever, Spectral theory of finite-zone nonstationary Schrödinger operators. A nonstationary Peierls model, Funct. Anal. Appl., 20(3), 203–214 (1986)].
  116. I.M. Krichever, Dvumernye periodicheskie raznostnye operatory i algebraicheskaya geometriya, Dokl. Akad. nauk SSSR, 285 (1), 31-36 (1985) [I.M. Krichever, Two-dimensional periodic difference operators and algebraic geometry, Sov. Math., Dokl. 32, 623-627 (1985)], WoS: A1985AUM8000006, MathSciNet: 812140, zbMath: 0603.39004.
  117. A.P. Veselov, I.M. Krichever, S.P. Novikov, Two-dimensional periodic Schrödinger operators and Prym's θ-functions, Prog. Math. 60, 283-301 (1985) [Geometry today, Proc. Int. Conf., Rome, June 4–11, 1984. Ed. by by E. Arbarello, C. Procesi and E. Strickland. Birkhäuser Boston, Inc., Boston, MA, 1985. 329 pp. ISBN: 0-8176-3290-5].
  118. B.A. Dubrovin, I.M. Krichever, S.P. Novikov, Integriruemye sistemy. I, Itogi nauki i tekhn. Ser. Sovrem. probl. mat. Fundam. napravleniya, t.4 (Dinamicheskie sistemy – 4), 179-285 (1985) [B.A. Dubrovin, I.M. Krichever, S.P. Novikov, Integrable systems. I, Encycl. Math. Sci. 4, 173-280 (1990)], MathSciNet: 0842910.
  119. S.A. Brazovskii, I.E. Dzyaloshinskii, I.M. Krichever, Integriruemaya model’ odnomernogo metalla, Problemy nelineinykh i turbulentnykh protsessov v fizike. Chast’ 1. Trudy 2 mezhd. seminara, Kiev, 10-25 okt. 1983), Pod red. A.S. Davydova, V.M. Chernousova, Kiev: "Naukova dumka", 1985, s.13-14, MathSciNet: 0890150.
  120. I.M. Krichever, Algebro-geometricheskie metody v nekotorykh zadachakh fiziki tverdogo tela, Trudy mezhdunarodnoi konferentsii, g. Dubna, 1985.
  121. I.M. Krichever, Metod Laplasa, algebraicheskie krivye i nelineinye uravneniya, Funkts. analiz i ego pril., 18(3), 43–56 (1984) [I.M. Krichever, The Laplace method, algebraic curves, and nonlinear equations, Funct. Anal. Appl., 18(3), 210–223 (1984)], WoS: A1984ACN9800004.
  122. V.G. Drinfeld, I.M. Krichever, Yu.I. Manin, S.P. Novikov, Methods of Algebraic Geometry in Contemporary Mathematical Physics, Mathematical Physics Reviews, Vol. 1, 1-54 (1984). Ed. by Novikov, S.P.
  123. I.M. Krichever, “Gessiany” integralov uravneniya Kortevega–de Friza i vozmushcheniya konechnozonnykh reshenii, Dokl. Akad. nauk SSSR, 270 (6), 1312-1317 (1983) [I.M. Krichever, `Hessians' of integrals of Korteveg-de-Vries equations and perturbations of finite-gap solutions, Sov. Math., Dokl. 27(6), 757-761 (1983)], WoS: A1983QZ69200007, MathSciNet: 0712939, zbMath: 0543.35087.
  124. I.E. Dzyaloshinskii, I.M. Krichever, Zvuk i volna zaryadovoi plotnosti v diskretnoi modeli Paierlsa, ZhETF, 85 (5), 1771-1789 (1983) [I.E. Dzyaloshinskii, I.M. Krichever, Sound and charge-density wave in the discrete Peierls model, Sov. Phys. JETP, 58(5), 1031-1040 (1983)], WoS: A1983RT19100028.
  125. I.M. Krichever, Nelineinye uravneniya i ellipticheskie krivye, Itogi nauki i tekhniki, ser. Sovremennye problemy matematiki, t. 23, 79–136 (1983) [I.M. Krichever, Nonlinear equations and elliptic curves, J. Sov. Math., 28(1), 51-90 (1985)], MathSciNet: 734314, zbMath: 0595.35087.
  126. S.A. Brazovskii, I.E. Dzyaloshinskii, I.M. Krichever, Exactly soluble Peierls models, Phys. Lett. A 91 (1), 40-42 (1982), WoS: A1982PE43500014, Scopus: 2-s2.0-33644971431, ADS: 1982PhLA...91...40B, RINTs: 30828287, EDN: ZYPZTL.
  127. I.M. Krichever, Algebro-geometricheskaya spektral’naya teoriya raznostnogo operatora Shredingera i model’ Paierlsa, Dokl. Akad. nauk SSSR, 265 (5), 1054-1058 (1982) [I.M. Krichever, Algebro-geometric spectral theory of the Schrödinger difference operator and the Peierls model., Sov. Math., Dokl. 26, 194-198 (1982)], MathSciNet: 0670479, zbMath: 0527.39001.
  128. S.A. Brazovskii, I.E. Dzyaloshinskii, I.M. Krichever, Tochno reshaemye diskretnye modeli Paierlsa, ZhETF, 83 (1), 389-415 (1982) [S.A. Brazovskii, N.E. Dzyaloshinskii, I.M. Krichever, Discrete Peierls models with exact solutions, Sov. Phys. JETP, 56(1), 212-225 (1982)], WoS: A1982PA04200038, RINTs: -.
  129. I.E. Dzyaloshinskii, I.M. Krichever, Effekty soizmerimosti v diskretnoi modeli Paierlsa, ZhETF, 83 (4), 1576-1586 (1982) [I.E. Dzyaloshinskii, I.M. Krichever, Commensurability effects in the discrete Peierls model, Sov. Phys. JETP, 56(4), 908-913 (1982)], WoS: A1982PQ22300035, ADS: 1982JETP...56..908D, RINTs: -.
  130. I.M. Krichever, Spektral’naya teoriya raznostnykh operatorov, algebraicheskaya geometriya i model’ Paierlsa, Uspekhi mat. nauk, 37:2(224), 259–260 (1982) [net v perevode].
  131. I.M. Krichever, Model’ Paierlsa, Funkts. analiz i ego pril., 16(4), 10–26 (1982) [I.M. Krichever, The Peierls model, Funct. Anal. Appl., 16(4, 248–263 (1982)].
  132. I.M. Krichver, Algebraic geometry methods in the theory of the Baxter-Yang equations, Sov. Sci. Rev., Sect. C, Math. Phys. Rev. 3, 53-81 (1982) [Ed. by S.P. Novikov, Harwood Academic Publishers, Chur, 1982. ix+311 pp. ISBN: 3-7186-0107-9].
  133. I.M. Krichever, S.P. Novikov, Holomorphic bundles and nonlinear equations, Physica D 3 (1-2), 267-293 (1981), WoS: A1981MH77800017, Scopus: 2-s2.0-4243800398, ADS: 1981PhyD....3..267K.
  134. I.M. Krichever, Periodicheskaya neabeleva tsepochka Tody i ee dvumernoe obobshchenie, Uspekhi mat. nauk, 36:2(218), 72-77 (1981) [I.M. Krichever, The periodic non-Abelian Toda chain and its two-dimensional generalization (Appendix to the paper B A Dubrovin «Theta functions and non-linear equations», Russ. Math. Surv., 1981,36,11-92)].
  135. I.M. Krichever, Spektral’naya teoriya raznostnykh operatoroy, algebraicheskaya geometriya i model’ Paierlsa, Uspekhi mat. nauk, 36:2(218), 259-260 (1981).
  136. I.M. Krichever, Uravneniya Bakstera i algebraicheskaya geometriya, Funkts. analiz i ego pril., 15(2), 22–35 (1981) [I.M. Krichever, Baxter's equations and algebraic geometry, Funct. Anal. Appl., 15(2), 92-103 (1981)].
  137. I.M. Krichever, Methods of algebraic geometry in the theory of non-linear equations, Integrable systems, selected papers, Lond. Math. Soc. Lect. Note Ser. 60, 141-169 (1981).
  138. I.M. Krichever, Algebraic curves and non-linear difference equations, Integrable systems, selected papers, Lond. Math. Soc. Lect. Note Ser. 60, 170-171 (1981).
  139. I.M. Krichever, Analog formuly Dalambera dlya uravnenii glavnogo kiral’nogo polya i uravneniya sine-Gordon, Dokl. Akad. nauk SSSR, 253 (2), 288-292 (1980) [I.M. Krichever, An analogue of d'Alembert's formula for the equations of the principal chiral field and for the Sine-Gordon equation, Sov. Math., Dokl. 22, 79-84 (1980)], WoS: A1980KG06800009, MathSciNet: 0581396, zbMath: 0496.35073.
  140. I.M. Krichever, S.P. Novikov, Golomorfnye rassloeniya nad algebraicheskimi krivymi i nelineinye uravneniya, Uspekhi mat. nauk, 35:6(216), 47–68 (1980) [Krichever, I.M., Novikov, S.P., Krichever, I.M., Novikov, S.P. Holomorphic bundles over algebraic curves and nonlinear equations, Russ. Math. Surv., 36(6), 53–79 (1980)].
  141. I.M. Krichever, Avtomodel’nye resheniya uravnenii tipa Kortevega–de Friza, Funkts. analiz i ego pril., 14(3), 83-84 (1980) [I.M. Krichever, Self-similar solutions of equations of Korteweg -de Vries type, Funct. Anal. Appl., 14(3), 234–236 (1981)], WoS: A1980LS96600015, Scopus: 2-s2.0-22244473942.
  142. I.M. Krichever, Ellipticheskie resheniya uravneniya Kadomtseva–Petviashvili i integriruemye sistemy chastits, Funkts. analiz i ego pril., 14(4), 45-54 (1980) [I.M. Krichever, Elliptic solutions of the Kadomtsev-Petviashvili equation and integrable systems of particles, Funct. Anal. Appl., 14(4), 282-290 (1981)].
  143. V.G. Drinfel’d, I.M. Krichever, Yu.I. Manin, S.P. Novikov, Methods of algebraic geometry in contemporary mathematical physics, Sov. Sci. Rev., Sect. C, Math. Phys. Rev. 1, 1-54 (1980). Ed. by S.P. Novikov. Harwood Academic Publishers, Chur, 1980. xi+207 pp. ISBN: 3-7186-0019-6.
  144. I.M. Krichever, S.P. Novikov, The inverse problem method and holomorphic bundles on Riemann surfaces, Sov. Sci. Rev., Sect. C, Math. Phys. Rev. 1, 5-26 (1980).
  145. I.M. Krichever, S.P. Novikov, Golomorfnye rassloeniya i nelineinye uravneniya. Konechnozonnye resheniya ranga 2, Dokl. Akad. nauk SSSR, 247 (1), 33-37 (1979) [I.M. Krichever, S.P. Novikov, Holomorphic fiberings and nonlinear equations. Finite zone solutions of rank 2, Sov. Math., Dokl. 20(4), 650-654 (1979)], WoS: A1979HG26700007, MathSciNet: 0545939, zbMath: 0434.35078.
  146. I.M. Krichever, Ratsional’nye resheniya uravnenii dual’nosti dlya polei Yanga–Millsa, Funkts. analiz i ego pril., 13(4), 81-82 (1979) [I.M. Krichever, Rational solutions of the duality equations for yang - mills fields, Funct. Anal. Appl., 13(4), 303-305 (1979)].
  147. I. M. Krichever, O ratsional’nykh resheniyakh uravnenii Zakharova–Shabata i vpolne integriruemykh sistemakh N chastits na pryamoi, Zap. nauchn. sem. LOMI, 84 (Kraevye zadachi matematicheskoi fiziki i smezhnye voprosy teorii funktsii. 11), 117–130 (1979) [I.M. Krichever, Rational solutions of the Zakharov-Shabat equations and completely integrable systems of N particles on a line, J. Sov. Math., 21(3), 335-345 (1983)].
  148. I.M. Krichever, Ratsional’nye resheniya uravneniya Kadomtseva-Patiashvili, Uspekhi mat. nauk, 33:2(200), 227-228 (1978), MathSciNet: -, zbMath: -.
  149. I.M. Krichever, Algebraicheskie krivye i nelineinye raznostnye uravneniya, Uspekhi mat. nauk, 33:4(202), 215–216 (1978) [I.M. Krichever, Algebraic curves and non-linear difference equations, Russ. Math. Surv., 33(4), 255–256 (1978)].
  150. I.M. Krichever, S.P. Novikov, Golomorfnye rassloeniya i uravnenie Kadomtseva-Patiashvili (KP), Uspekhi mat. nauk, 33:5(203), 209-212 (1978).
  151. I.M. Krichever, O ratsional’nykh resheniyakh uravneniya Kadomtseva–Petviashvili i ob integriruemykh sistemakh N chastits na pryamoi, Funkts. analiz i ego pril., 12(1), 76–78 (1978) [I.M. Krichever, Rational solutions of the Kadomtsev — Petviashvili equation and integrable systems of N particles on a line, Funct. Anal. Appl., 12(1), 59–61 (1978)].
  152. I.M. Krichever, Kommutativnye kol’tsa obyknovennykh lineinykh differentsial’nykh operatorov, Funkts. analiz i ego pril., 12(3), 20–31 (1978) [I.M. Krichever, Commutative rings of ordinary linear differential operators, Funct. Anal. Appl., 12(3), 175-185 (1978)], MathSciNet: 509381, zbMath: 0408.34008.
  153. I. M. Krichever, S. P. Novikov, Golomorfnye rassloeniya nad rimanovymi poverkhnostyami i uravnenie Kadomtseva–Petviashvili (KP). I, Funkts. analiz i ego pril., 12(4), 41–52 (1978) [I.M. Krichever, S.P. Novikov, Holomorphic bundles over Riemann surfaces and the Kadomtsev—Petviashvili equation. I, Funct. Anal. Appl., 12(4), 276–286 (1979)], MathSciNet: 515628, zbMath: 0393.35061|0404.35082.
  154. B.A. Dubrovin, I.M. Krichever, Geometriya rimanovykh poverkhnostei i nelineinye differentsial’nye uravneniya, Uspekhi mat. nauk, 32:1(193), 229-230 (1977).
  155. I.M. Krichever, Metody algebraicheskoi geometrii v teorii nelineinykh uravnenii, Uspekhi mat. nauk, 32:6(198), 183-208 (1977) [I.M. Kricever, Methods of algebraic geometry in the theory of non-linear equations, Russ. Math. Surv., 32(6), 185-213 (1977)], MathSciNet: 516323, zbMath: 0372.35002|0386.35002.
  156. I.M. Krichever, Integrirovanie nelineinykh uravnenii metodami algebraicheskoi geometrii, Funkts. analiz i ego pril., 11(1), 15-31 (1977) [I.M. Krichever, Integration of nonlinear equations by the methods of algebraic geometry, Funct. Anal. Appl., 11(1), 12-26 (1977)], Scopus: 2-s2.0-34250285119, MathSciNet: 494262, zbMath: 0346.35028|0368.35022.
  157. I.M. Krichever, Algebro-geometricheskoe postroenie uravnenii Zakharova–Shabata i ikh periodicheskikh reshenii, Dokl. Akad. nauk SSSR, 227 (2), 291-294 (1976) [I.M. Krichever, Algebraic-geometric construction of Zakhorov-Shabat equations and their periodic solutions, Sov. Math., Dokl. 17, 394-397 (1976)], WoS: A1976BU13900008, MathSciNet: 0413178, zbMath: 0361.35007.
  158. B.A. Dubrovin, I.M. Krichever, S.P. Novikov, Uravnenie Shredingera v periodicheskom pole i rimanovy poverkhnosti, Dokl. Akad. nauk SSSR, 229 (1), 15-18 (1976) [B.A. Dubrovin, I.M. Krichever, S.P. Novikov, The Schrödinger equation in a periodic field and Riemann surfaces, Sov. Math., Dokl. 17, 947-951 (1977)], WoS: A1976CB98200005, MathSciNet: 410067, zbMath: 0441.35021.
  159. I.M. Krichever, Prepyatstviya k sushchestvovaniyu S1-deistvii. Bordizmy razvetvlennykh nakryvayushchikh, Izv. AN SSSR, Ser. matem., 40(4), 828-844 (1976) [I.M. Kričever, Obstructions to the existence of S1-actions. Bordism of ramified coverings, Math. USSR-Izv., 10(4), 783-797 (1977)], WoS: A1976EE77700007, MathSciNet: 440578, zbMath: 0341.57024.
  160. I.M. Krichever, Algebraicheskie krivye i kommutiruyushchie matrichnye differentsial’nye operatory, Funkts. analiz i ego pril., 10(2), 75-76 (1976) [I.M. Krichever, Algebraic curves and commuting matricial differential operators, Funct. Anal. Appl., 10(2), 144-146 (1976)], Scopus: 2-s2.0-0141492769, MathSciNet: 413179, zbMath: 0338.35082|0347.35077.
  161. I.M. Krichever, Ekvivariantnye rody Khirtsebrukha. Formula At’i–Khirtsebrukha, Uspekhi mat. nauk, 30:1(181), 243–244 (1975) [net v perevode], MathSciNet: 0344.57016, zbMath: 0365.57011.
  162. I.M. Krichever, Potentsialy s nulevym koeffitsientom otrazheniya na fone konechnozonnykh, Funkts. analiz i ego pril., 9(2), 75-78 (1975) [I.M. Krichever, Potentials with zero coefficient of reflection on a background of finite-zone potentials, Funct. Anal. Appl., 9(2), 161–163 (1975)], Scopus: 2-s2.0-0011428293, MathSciNet: 387712, zbMath: 0333.34022.
  163. I.M. Krichever, Formal’nye gruppy i formula At’i–Khirtsebrukha, Izv. AN SSSR, Ser. matem., 38(6), 1289-1304 (1974) [I.M. Kričever, Formal groups and the Atiyah-Hirzebruch formula, Math. USSR-Izv., 8(6), 1271-1285 (1974)], MathSciNet: 400267, zbMath: 0315.57021.
  164. I.M. Krichever, Zamechanie k rabote "Deistviya konechnykh tsiklicheskikh grupp na kvazikompleksnykh mnogoobraziyakh", Matem. sb., 95(137):1(9), 146–147 (1974) [I.M. Kričever, Remark on the paper "Actions of finite cyclic groups on quasicomplex manifolds", Math. USSR Sb., 24 (1), 145-146 (1974)], MathSciNet: 391132, zbMath: 0344.57016.
  165. I.M. Krichever, Deistviya konechnykh tsiklicheskikh grupp na kvazikompleksnykh mnogoobraziyakh, Matem. sb., 90(132):2, 306–319 (1973) [I.M. Kričever, Actions of finite cyclic groups on quasicomplex manifolds, Math. USSR Sb., 19(2), 305-319 (1974)], MathSciNet: 375352, zbMath: 0258.57017.
  166. S.M. Gusein-Zade, I.M. Krichever, O formulakh dlya nepodvizhnykh tochek deistviya gruppy Zp, Uspekhi mat. nauk, 28:1(169), 237-238 (1973) [net v perevode], MathSciNet: 474341, zbMath: 0249.57020.
  167. I.M. Krichever, Ob invariantnosti kharakteristicheskikh klassov dlya mnogoobrazii gomotopicheskogo tipa CPn, Uspekhi mat. nauk, 28:5(173), 245–246 (1973) [net v perevode], MathSciNet: 400266, zbMath: 0293.57013.
  168. I.M. Krichever, O bordizmakh grupp, svobodno deistvuyushchikh na sferakh, Uspekhi mat. nauk, 26:6(162), 245–246 (1971) [net v perevode], MathSciNet: 402783, zbMath: 0228.57022.