Russian Academy of Sciences

Landau Institute for Theoretical Physics

Piotr G. Grinevich

Leading researcher

Doctor of science

Email:
Homepage: http://pgg.itp.ac.ru/
Skype: petr_grinevich_roma

Publications

  1. P.G. Grinevich, R.G. Novikov, Creation and annihilation of point-potentials using Moutard-type transform in spectral variable, J. Math. Phys. 61, 093501 (2020); arXiv:1911.09627, WoS: 000565525700001, Scopus: 2-s2.0-85091638404.
  2. F. Coppini, P.G. Grinevich, P.M. Santini, Effect of a small loss or gain in the periodic nonlinear Schrödinger anomalous wave dynamics, Phys. Rev. E 101, 032204 (2020); arXiv:1910.13176, WoS: 000518460600004.
  3. S. Abenda, P.G. Grinevich, Amalgamation in totally non-negative Grassmannians and real regular KP divisors on M-curves, arXiv:2002.04865.
  4. P.G. Grinevich, R.G. Novikov, Moutard transforms for the conductivity equation, Lett. Math. Phys., 109(10), 2209-2222 (2019); arXiv:1801.00295, WoS: 000484976800003, Scopus: 2-s2.0-85065427879.
  5. S. Abenda, P.G. Grinevich, Reducible M-curves for Le-networks in the totally-nonnegative Grassmannian and KP-II multiline solitons, Selecta Math. New Ser., 25(3), art. 43 (2019); arXiv:1805.05641, WoS: 000472530500001, Scopus: 2-s2.0-85067856952.
  6. D. P’eranzheli, M. Flammini, Dzh. Maruchchi, A. Dzh. Agranat, P. G. Grinevich, P. M. Santini, K. Konti, E. Del’ Re, Nablyudenie povtoryaemosti Fermi-Pasta-Ulama-Tsingu v opticheskom eksperimente, Okeanologicheskie issledovaniya, 47(1),107-108 (2019).
  7. P.G. Grinevich, P.M. Santini, Konechnozonnyi podkhod v periodicheskoi zadache Koshi dlya anomal’nykh voln v nelineinom uravnenii Shryodingera pri nalichii neskol’kikh neustoichivykh mod, Uspekhi matem. nauk, 74, №2(446), 27–80 (2019) [P.G. Grinevich, P.M. Santini, The finite-gap method and the periodic NLS Cauchy problem of anomalous waves for a finite number of unstable modes, Russ. Math. Surv., 74(2), 211-263 (2019)]; arXiv:1810.09247, WoS: 000474710200002, Scopus: 2-s2.0-85072721502.
  8. S. Abenda, P.G. Grinevich, Edge vectors on plabic networks in the disk and amalgamation of totally non-negative Grassmannians, arXiv:1908.07437.
  9. S. Abenda, P.G. Grinevich, Rational degenerations of M-curves, totally positive Grassmannians and KP2-solitons, Commun. Math. Phys., 361(3), 1029-1081 (2018); arXiv:1506.00563, WoS: 000439688800005, Scopus: 2-s2.0-85044482501.
  10. P.G. Grinevich, P.M. Santini, The finite gap method and the analytic description of the exact rogue wave recurrence in the periodic NLS Cauchy problem. 1, Nonlinearity, 31(11), 5258-5308 (2018); arXiv:1707.05659, WoS: 000456625800002, Scopus: 2-s2.0-85055344669.
  11. D. Pierangeli, M. Flammini, L. Zhang, G. Marcucci, A.J. Agranat, P.G. Grinevich, P.M. Santini, C. Conti, E. DelRe, Observation of Fermi-Pasta-Ulam-Tsingou Recurrence and Its Exact Dynamics, Phys. Rev. X 8, 041017 (2018), WoS: 000448602500002, Scopus: 2-s2.0-85056769774.
  12. P.G. Grinevich, P.M. Santini, The exact rogue wave recurrence in the NLS periodic setting via matched asymptotic expansions, for 1 and 2 unstable modes, Physics Letters A 382(14), 973-979 (2018); arXiv:1708.04535, WoS: 000427669100008, Scopus: 2-s2.0-85041898186.
  13. P.G. Grinevich, P.M. Santini, Fazovye rezonansy dlya povtoryaemosti anomal’nykh voln NUSh v kvazisimmetrichnom sluchae, TMF, 196(3), 404-418 (2018) [P.G. Grinevich, P.M. Santini, Phase Resonances of the NLS Rogue Wave Recurrence in the Quasisymmetric Case, Theor. Math. Phys., 196(3), 1294-1306 (2018)], WoS: 000447277900004, Scopus: 2-s2.0-85054696270.
  14. S. Abenda, P.G. Grinevich, Veshchestvennye solitonnye reshetki Kadomtseva–Petviashvili II i desingulyarizatsiya spektral’nykh krivykh, otvechayushchikh GrTP(2,4), Tr. MIAN, 302, 7-22 (2018) [S. Abenda, P.G. Grinevich, Real Soliton Lattices of the Kadomtsev Petviashvili II Equation and Desingularization of Spectral Curves: GrTP(2,4) case, Proc. Steklov Inst. Math., 302, 1-15 (2018)]; arXiv:1803.10968, WoS: 000454896300001, Scopus: 2-s2.0-85059522279.
  15. P.G. Grinevich, P.M. Santini, NLS rogue waves: from finite-gap solutions to elementary approximation, Geometric Structures in Integrable Systems. Int. Conf. in honor of Boris G. Konopelchenko's 70th birthday, Lecce, Italy, Sept. 19-21, 2018. Book of Abstracts, p. 5 (2018).
  16. P.G. Grinevich, P.M. Santini, Numerical instability of the Akhmediev breather and a finite-gap model of it, Springer Proceedings in Mathematics & Statistics, Vol. 273, 3-23 (2018) [V.M. Buchstaber et al. (eds.), «Recent developments in Integrable Systems and related topics of Mathematical Physics», Kezenoi-Am, Russia, 2016. Springer, ISBN 978-3-030-04807-5]; arXiv:1708.00762, Scopus: 2-s2.0-85059666110.
  17. S. Abenda, P.G. Grinevich, KP theory, plane-bipartite networks in the disk and rational degenerations of M-curves, arXiv:1801.00208.
  18. P.G. Grinevich, R.G. Novikov, Mnogotochechnye rasseivateli so svyazannymi sostoyaniyami pri nulevoi energii, TMF, 193(2), 309-314 (2017) [P.G. Grinevich, R.G. Novikov, Multipoint scatterers with bound states at zero energy, Theor. Math. Phys., 193(2), 1675-1679 (2017)]; arXiv:1610.02319, WoS: 000416925700007, Scopus: 2-s2.0-85037627634.
  19. P.G. Grinevich, S.P. Novikov, Singulyarnye solitony i spektral’naya meromorfnost’, Uspekhi mat. nauk, 72(6), 113-138 (2017) [P.G. Grinevich, S.P. Novikov, Singular solitons and spectral meromorphy, Russ. Math. Surv., 72(6), 1083-1107 (2017)], WoS: 000429465700002, Scopus: 2-s2.0-85045681926.
  20. P.G. Grinevich, R.G. Novikov, Moutard transform approach to generalized analytic functions with contour poles, Bull. Sci. Math., 140(6), 638-656 (2016); arXiv:1512.08874, WoS: 000383814600003, Scopus: 2-s2.0-84978253115.
  21. P.G. Grinevich, R.G. Novikov, Moutard transform for the generalized analytic functions, J. Geom. Anal., 26(4), 2984-2995 (2016); arXiv:1510.08764, WoS: 000382893800021, Scopus: 2-s2.0-84947418326.
  22. P.G. Grinevich, P.M. Santini, Nonlocality and the inverse scattering transform for the Pavlov equation, Stud. Appl. Math., 137(1), 10-27 (2016); arXiv:1507.08205, WoS: 000379914500002, Scopus: 2-s2.0-84963690250.
  23. P.G. Grinevich, P.M. Santini, Odna lemma iz integral’noi geometrii i eyo prilozheniya: nelokal’nost’ v uravnenii Pavlova i tomograficheskaya zadacha s neprozrachnym parabolicheskim ob’ektom, TMF, 189(1), 59-68 (2016) [P.G. Grinevich, P.M. Santini, An integral geometry lemma and its applications: The nonlocality of the Pavlov equation and a tomographic problem with opaque parabolic objects, Theor. Math. Phys., 189(1), 1450-1458 (2016)]; arXiv:1511.04436, WoS: 000386870200005, Scopus: 2-s2.0-85013981703.
  24. P.G. Grinevich, S.P. Novikov, Ob s-meromorfnykh obyknovennykh differentsial’nykh operatorakh, Uspekhi matem. nauk, 71:6(432), 161-162 (2016) [P.G. Grinevich, S.P. Novikov, On s-meromorphic ordinary differential operators, Russ. Math. Surv., 71(6), 1143-1145 (2016)]; arXiv:1510.06770, WoS: 000398177400007, Scopus: 2-s2.0-85016025359.
  25. P.G. Grinevich, R.G. Novikov, Obobshchennye analiticheskie funktsii, preobrazovaniya tipa Mutara i golomorfnye otobrazheniya, Funkts. analiz i ego pril., 50(2), 81-84 (2016) [P.G. Grinevich, R.G. Novikov, Generalized analytic functions, Moutard-type transforms and holomorphic maps, Funct. Anal. Appl., 50(2), 150-152 (2016)]; arXiv:1512.00343, WoS: 000384419600007, Scopus: 2-s2.0-84975763641.
  26. V.E. Adler, Yu.Yu. Berest, V.M. Bukhshtaber, P.G. Grinevich, B.A. Dubrovin, I.M. Krichever, S.P. Novikov, A.N. Sergeev, M.V. Feigin, D. Fel’der, E.V. Ferapontov, O.A. Chalykh, P.I. Etingof, Aleksandr Petrovich Veselov (k 60-letiyu so dnya rozhdeniya), Uspekhi matem. nauk, 71:6(432), 172-188 (2016) [Alexander Petrovich Veselov (on his 60th birthday), Russ. Math. Surv., 71(6), 1159-1176 (2016)], WoS: 000398177400011.
  27. P.G. Grinevich, P.M. Santini, D. Wu, The Cauchy problem for the Pavlov equation, Nonlinearity, 28(11), 3709-3754 (2015); arXiv:1310.5834, WoS: 000366670600002, Scopus: 2-s2.0-84947758072.
  28. P.G. Grinevich, A.E. Mironov, S.P. Novikov, O nerelyativistskom dvumernom chisto magnitnom supersimmetrichnom operatore Pauli, Uspekhi matem. nauk, 70:2(422), 109-140 (2015) [P.G. Grinevich, A.E. Mironov, S.P. Novikov, On the non-relativistic two-dimensional purely magnetic supersymmetric Pauli operator, Russ. Math. Surveys, 70(2), 299–329 (2015)]; arXiv:1101.5678, WoS: 000358073900003, Scopus: 2-s2.0-84937396441.
  29. P.G. Grinevich, S.P. Novikov, Spektral’no meromorfnye operatory i nelineinye sistemy, Uspekhi mat. nauk, 69:5(419), 163–164 (2014) [P.G. Grinevich, S. Novikov, Spectral Meromorphic Operators and Nonlinear Systems, Russ. Math. Surv., 69(5), 924-926 (2014)]; arXiv:1409.6349, WoS: 000348143800006, Scopus: 2-s2.0-84921523700.
  30. P.G. Grinevich, Elementy teorii rimanovykh poverkhnosttei i teorema Rimana-Rokha, V sbornike: Geometricheskie metody matematicheskoi fiziki 2. Lektsii letnei shkoly. Voskresenskoe 25-29.06.2012- M.:MAKS Press 2014, s. 29-60.
  31. P.G. Grinevich, S.P. Novikov, Singular soliton operators and indefinite metrics, Bull. Brazil. Math. Soc., New Series, 44 (4), 809-840 (2013); arXiv:1103.2505, WoS: 000330963100012, Scopus: 2-s2.0-84893752019.
  32. P.G. Grinevich, R.G. Novikov, Faddeev eigenfunctions for multipoint potentials, Eurasian Journal of Mathematical and Computer Applications, 1(2), 76-91 (2013); arXiv:1211.0292, WoS: -, Scopus: -.
  33. P.G. Grinevich, P.M. Santini, Holomorphic eigenfunctions of the vector field associated with the dispersionless Kadomtsev-Petviashvili equation, J. Diff. Equations, 255(7), 1469-1491 (2013); arXiv:1111.4446, WoS: 000322092900004, Scopus: 2-s2.0-84880506062.
  34. P.G. Grinevich, S.P. Novikov, Diskretnye SLn-svyaznosti i samosopryazhennye raznostnye operatory na dvumernykh mnogoobraziyakh, Uspekhi mat. nauk, 68:5(413), 81–110 (2013) [P.G. Grinevich, S.P. Novikov, Discrete SLn-connections and self-adjoint difference operators on 2-dimensional manifolds, Russ. Math. Surv., 68(5), 861-887 (2013)], WoS: 000329123400002, Scopus: 2-s2.0-84891933799.
  35. P.G. Grinevich, R.G. Novikov, Faddeev eigenfunctions for point potentials in two dimensions, Phys. Lett. A 376(12-13), 1102-1106 (2012); arXiv:1110.3157, WoS: 000301763500004, Scopus: 2-s2.0-84857795003.
  36. P.G. Grinevich, S.P. Novikov, Discrete SL2 Connections and Self-Adjoint Difference Operators on the Triangulated 2-manifold, arXiv:1207.1729.
  37. P.G. Grinevich, S.P. Novikov, Singulyarnye solitony i indefinitnye metriki, Dokl. Akad. nauk, 436(3), 302-305 (2011) [P.G. Grinevich, S.P. Novikov, Singular solitons and indefinite metrics, Dokl. Math., 83(1), 56-58 (2011)], WoS: 000288217600015, Scopus: 2-s2.0-79953183004.
  38. P.G. Grinevich, A.E. Mironov, S.P. Novikov, Dvumernyi operator Pauli v magnitnom pole, Fizika nizkikh temp., 37 (9-10), 1040-1045 (2011) [P.G. Grinevich, A.E. Mironov, S.P. Novikov, Two-dimensional Pauli operator in a magnetic field, Low Temp. Phys., 37(9-10), 829-833 (2011)], WoS: 000298642000020, Scopus: 2-s2.0-84855258726.
  39. S. Abenda, P.G. Grinevich, Periodic billiard orbits on n-dimensional ellipsoids with impacts on confocal quadrics and isoperiodic deformations, J. Geom. Phys., 60(10), 1617-1633 (2010); arXiv:0903.1980, Scopus: 2-s2.0-77954362881.
  40. P.G. Grinevich, A.E. Mironov, S.P. Novikov, O nulevom urovne chisto magnitnogo dvumernogo nerelyativistskogo operatora Pauli dlya chastits so spinom 1/2, TMF, 164(3), 333–353 (2010) [P.G. Grinevich, A.E. Mironov, S.P. Novikov, Zero level of a purely magnetic two-dimensional nonrelativistic Pauli operator for SPIN-1/2 particles, Theor. Math. Phys., 164(3), 1110–1127 (2010)]; arXiv:1004.1157, Scopus: 2-s2.0-77957977674.
  41. P.G. Grinevich, A.E. Mironov, S.P. Novikov, Dvumernyi operator Shryodingera: evolyutsionnye (2+1)-sistemy i ikh novye reduktsii; dvumernaya ierarkhiya Byurgersa i dannye obratnoi zadachi, Uspekhi mat. nauk, 65:3(393), 195–196 (2010) [P.G. Grinevich, A.E. Mironov, S.P. Novikov, 2D-Schrödinger Operator, (2+1) evolution systems and new reductions, 2D-Burgers hierarchy and inverse problem data, Russ. Math. Surv., 65(3), 580–582 (2010)]; arXiv:1005.0612, Scopus: 2-s2.0-77958534057.
  42. P. Grinevich, A. Mironov, S. Novikov, New Reductions and Nonlinear Systems for 2D Schrodinger Operators, arXiv:1001.4300.
  43. P.G. Grinevich, S.P. Novikov, Singulyarnye konechnozonnye operatory i indefinitnye metriki, Uspekhi mat. nauk, 64:4(388), 45–72 (2009) [P.G. Grinevich, S.P. Novikov, Singular finite-gap operators and indefinite metrics, Russ. Math. Surv., 64(4), 625-650 (2009)]; arXiv:0903.3976.
  44. P.G. Grinevich, K.V. Kaipa, Mnogomasshtabnyi predel konechnozonnykh reshenii uravneniya sin-Gordona i vychislenie topologicheskogo zaryada s pomoshch’yu teta-funktsional’nykh formul, Tr. MIAN, 266 (Geometriya, topologiya i matematicheskaya fizika. II), 54–63 (2009) [P.G. Grinevich, K.V. Kaipa, Multiscale limit for finite-gap sine-Gordon solutions and calculation of topological charge using theta-functional formulae, Proc. Steklov Inst. Math., 266(1), 49-58 (2009)]; arXiv:0904.4520.
  45. P.G. Grinevich, I.A. Taimanov, Spectral conservation laws for periodic nonlinear equations of the Melnikov type, Amer. Math. Soc. Transl. Ser. 2, Vol. 224, 125-138 (2008) [Geometry, Topology, and Mathematical Physics: S. P. Novikov's Seminar: 2006-2007. Edited by: V. M. Buchstaber and I. M. Krichever, ISBN-13: 978-0-8218-4674-2]; arXiv:0801.4143.
  46. P.G. Grinevich, S.P. Novikov, Reality problems in the soliton theory, MSRI Publications, Vol. 55, 221-239 (2008) [Probability, Geometry and Integrable Systems. For Henry McKean's Seventy-Fifth Birthday. Ed. by M. Pinsky and B. Birnir. Cambridge University Press, Cambridge, 2008, x+324 pp. ISBN-13: 978-0-521-89527-9]; nlin/0609063.
  47. P.G. Grinevich, K.V. Kaipa, Calculation of Topological Charge of Real Finite-Gap sine-Gordon solutions using Theta-functional formulae, arXiv:0812.2494.
  48. P.G. Grinevich, I.A. Taimanov, Infinitesimal Darboux Transformations of the Spectral Curves of Tori in the Four-Space, Int. Math. Res. Notices, 2007, rnm005 (2007) (21 pages); math/0611215.
  49. A. Doliwa, P. Grinevich, M. Nieszporski, P.M. Santini, Integrable lattices and their sublattices: From the discrete Moutard (discrete Cauchy-Riemann) 4-point equation to the self-adjoint 5-point scheme, J. Math. Phys., 48, 013513 (2007); nlin/0410046.
  50. P.G. Grinevich, P.M. Santini, Newtonian dynamics in the plane corresponding to straight and cyclic motions on the hyperelliptic curve μ2n-1, n ∈ Z: Ergodicity, isochrony, periodicity and fractals, Physica D 232 (1), 22-32 (2007); nlin/0607031.
  51. P.G. Grinevich, R.G. Novikov, Yadro Koshi dlya DN-diskretnogo kompleksnogo analiza Novikova-Dynnikova na treugol’noi reshetke, Uspekhi mat. nauk, 62:4(376), 155-156 (2007) [P.G. Grinevich, R.G. Novikov, The Cauchy kernel for the Novikov-Dynnikov DN-discrete complex analysis in triangular lattices, Russ. Math. Surv., 62(4), 799-801 (2007)].
  52. P.G. Grinevich, $\bar\partial$ approach to integrable systems, Encyclopedia of Mathematical Physics, 34-41 (2006). eds. J.-P. Fransoise, G.L. Naber and Tsou S.T., Oxford: Elsevier, 2006.
  53. P.G. Grinevich, P.M. Santini, The initial boundary value problem on the segment for the Nonlinear Schrödinger equation; the algebro-geometric approach. I, Amer. Math. Soc. Transl. Ser. 2, Vol. 212, 157-178 (2004) [Geometry, Topology, and Mathematical Physics: Selected papers from S. P. Novikov's seminar 2001—2003, Edited by: V. M. Buchstaber and I. M. Krichever, AMS, 2004; 324 pp; Advances in the Mathematical Sciences 55. ISBN: 0-8218-3613-7]; nlin/0307026.
  54. P.G. Grinevich, S.P. Novikov, Topological Charge of the real periodic finite-gap Sine-Gordon solutions, Commun. Pure Appl. Math., 56 (7), 956-978 (2003); math-ph/0111039.
  55. P.G. Grinevich, S.P. Novikov, Topological phenomena in the real periodic sine-Gordon theory, J. Math. Phys., 44 (8), 3174-3184 (2003); math-ph/0303039.
  56. P.G. Grinevich, Approximation theorem for the self-focusing Nonlinear Schrödinger Equation and for the periodic curves in R^3, Physica D 152-153, 20-27 (2001); nlin/0002020.
  57. P. G. Grinevich, S. P. Novikov, Veshchestvennye konechnozonnye resheniya uravneniya Sine-Gordon: formula dlya topologicheskogo zaryada, Uspekhi mat. nauk, 56:5(341), 181–182 (2001) [P.G. Grinevich, S.P. Novikov, Real finite-zone solutions of the sine-Gordon equation: a formula for the topological charge, Russ. Math. Surv., 56(5), 980–981 (2001)].
  58. P.G. Grinevich, Preobrazovanie rasseyaniya dlya dvumernogo operatora Shryodingera s ubyvayushchim na beskonechnosti potentsialom pri fiksirovannoi nenulevoi energii, Uspekhi mat. nauk, 55:6(336), 3–70 (2000) [P.G. Grinevich, Scattering transformation at fixed non-zero energy for the two-dimensional Schrodinger operator with potential decaying at infinity, Russ. Math. Surv., 55(6), 1015-1083 (2000)].
  59. P.G. Grinevich, M.U. Schmidt, Closed curves in R^3 and the nonlinear Schroedinger euation, Proc. the Workshop on Nonlinearity, Integrability and All That: Twenty years after NEEDS'79 (Galliopolu, 1999), World Scientific, p. 139-145 (2000).
  60. P.G. Grinevich, M.U. Schmidt, Conformal invariant functionals of tori into $R^3$, J. Geom. Phys., 26(1-2), 51-78 (1998); dg-ga/9702015.
  61. P.G. Grinevich, A.Yu. Orlov, Flag Spaces in KP Theory and Virasoro Action on \det D_j and Segal-Wilson \tau-Function, In: Research Reports in Physics. Problems of Modern Quantum Field Theory. Editors: A.A.Belavin, A.U.Klimyk, A.B.Zamolodchikov. Springer-Verlag Berlin, Heidelberg, 1989, pp. 86–106.; math-ph/9804019.
  62. P.G. Grinevich, R.G. Novikov, Discrete spectrum for n-cell potentials, Rapport de Recherche No 98/10-2, Universite de Nantes; math-ph/9811014.
  63. P.G. Grinevich, Nonsingularity of the direct scattering transform for the KP II equation with a real exponentially decaying-at-infinity potential, Lett. Math. Phys., 40 (1), 59-73 (1997); solv-int/9509010.
  64. P.G. Grinevich, M.U. Schmidt, Closed curves in R^3: a characterization in terms of curvature and torsion, the Hasimoto map and periodic solutions of the Filament Equation, dg-ga/9703020.
  65. P.G. Grinevich, M.U. Schmidt, Periodic preserving deformations of the finite-gap solutions of the soliton equations, Proc. 1st Worlshop «Nonlinear Physics. Theory and Experiment». Ed. E. Akfinito, M. Boiti, L. Martina, F. Pempinelli. World Scientific, 1996, p.124-130.
  66. P.G. Grinevich, R.G. Novikov, Transparent Potentials at Fixed Energy in Dimensoion Two. Fixed-Energy Dispersion Relations for the Fast Decaying Potentials, Commun. Math. Phys., 174 (2), 409-446 (1995); solv-int/9410003.
  67. P.G. Grinevich, M.U. Schmidt, Period preserving nonisospectral flows and the moduli space of periodic solutions of soliton equations, Physica D 87 (1-4), 73-98 (1995); solv-int/9412005.
  68. P.G. Grinevich, M.U. Schmidt, Period preserving nonisospectral flows and the moduli space of periodic solutions of soliton equations, Physica D 87 (1-4), 73-98 (1995); solv-int/9412005.
  69. P.G. Grinevich, S.P. Novikov, Nonselfintersecting magnetic orbits on the plane. Proof of the overthrowing of cycles principle, Amer. Math. Soc. Transl. Ser. 2, Vol. 170, 59-82 (1995) [Topics in Topology and Mathematical Physics, Edited by: S. P. Novikov, 1995; 206 pp; ISBN-10: 0-8218-0455-3, SBN-13: 978-0-8218-0455-1]; solv-int/9501006.
  70. P.G. Grinevich, S.P. Novikov, Strunnoe uravnenie – II. Fizicheskoe reshenie, Algebra i analiz, 6(3), 118-140 (1994) [P.G. Grinevich, S.P. Novikov, String equation – 2. Physical solution, St. Petersburg Math. J., 6(3), 553-574 (1995)]; solv-int/9501002.
  71. P.G. Grinevich, Fast-decaying potentials on the finite-gap background and the ∂ˉ−problem on the Riemann surfaces, TMF, 99(2), 300–308 (1994) [Theor. Math. Phys., 99(2), 599-605 (1994)].
  72. P.G. Grinevich, Nonisospectral Symmetries of the KdV Equation and the Corresponding Symmetries of the Whitham Equations, NATO Adv. Sci. Inst. Ser. B: Physics, Vol. 320, 67-88 (1994) [Proc. NATO ARW on Singular Limits of Dispersive waves, Lyons, France, July 8-12, 1991. Eds. N.N. Ercolani, I.R. Gabitov, C.D. Levermore, D. Serre.; Plenum, New York, 1994. ISBN 978-1-4615-2474-8]; solv-int/9509004.
  73. V.A. Benderskii, D.E. Makarov, P.G. Grinevich, Quantum chemical dynamics in two dimensions, Chem. Phys., 170 (3), 275-293 (1993).
  74. P.G. Grinevich, A.Yu. Orlov, E.L. Schulman, On the symmetric of the Integrable Systems, In: Important developments in soliton theory, 283-301 (1993). Ed. by Fokas A.S., Zakharov V.E. Berlin ea: Springer-Verlag, 1993, ix,559 pp. (Springer Ser. in Nonlinear Dynamics). ISBN 3-540-55913-2.
  75. P.G. Grinevich, The action of the Virasoro nonisospectral KdV symmetries of the Whitham equations, In: Nonlinear Precesses in Physics (Proc. of the 3 Potsdam — 5 Kiev Workshop at Clarkson Univ., Potsdam, NY, USA, Aug 1-11, 1991). Ed. A.S. Fokas, D.J. Kaup, A.C. Newell, V.E. Zakharov, Springer-Verlag, 1993, p.108-112.
  76. V.A. Benderskii, D.E. Makarov, D.L. Pastur, P.G. Grinevich, Preexponential factor of the rate constant of low-temperature chemical reactions. Fluctuational width of tunneling channels and stability frequencies, Chem. Phys., 161 (1-2), 51-61 (1992).
  77. P.G. Grinevich, A.Yu. Orlov, Variatsii kompleksnoi struktury rimanovykh poverkhnostei vektornymi polyami na okruzhnosti i ob’ekty teorii KP. Zadacha Krichevera–Novikova o deistvii na funktsii Beikera–Akhiezera, Funkts. analiz i ego pril., 24(1), 72-73 (1990) [P.G. Grinevich, A.Yu. Orlov, Variations of the complex structure of Riemann surfaces by vector fields on a contour and objects of the KP theory. The Krichever-Novikov problem of the action on the Baker-Akhieser functions, Funct. Anal. Appl., 24(1), 61-63 (1990)], WoS: A1990EL45200012.
  78. P.G. Grinevich, A.Yu. Orlov, Higher (non-isospectral) symmetries of the Kadomtsev-Petviashvily equations and the Virasoro action on Riemann surfaces, In: Nonlinear Evolution Equations and Dynamical Systems. Ed. by S. Carillo, O. Ragnisco, Springer-Verlag, 1990, p.165-169.
  79. P.G. Grinevich, A.Y. Orlov, In: Problems of modern quantum field theory : Invited lectures of the Spring School, held in Alushta USSR, April 24-May 5, 1989. A.A. Belavin, A.U. Klimyk, A.B. Zamolodchikov, eds. Springer, 1990. ISBN: 0387518339.
  80. P.G. Grinevich, A.Yu. Orlov, Effect of additional symmetries of K-P equation on the finite-gap solutions and variations of Riemann surfaces. The Krichever-Novikov problem, In: Soliton and Applications (Proc. 4 Int. Workshop, Dubna, USSR, 24-26 Aug. 1989). Ed. V.G. Makhankov, V.K. Fedyanin, O.K. Pashaev, World Scientific, 1990, p.147-151.
  81. P.G. Grinevich, I.M. Krichever, Algebraic-geometry methods in soliton theory, In: Soliton theory: a survey of results, Chapter 14, p. 354-400. Ed. Allan P. Fordy, Manchester University Press, 1990, vii,449 pp. ISBN 9780719014918.
  82. P.G. Grinevich, A.Yu. Orlov, Deistvie algnbry Virasoro na modulyakh rimanovykh poverkhnostei. Realizatsiya v teorii uravneniya Kadomtseva-Petviashvili. Zadacha Krichevera-Novikova l deistvii na funktsiyu Beikera-Akhiezera, V sb: Geometriya, topolouiya i prilozheniya, Moskva, 1990, s.100-105.
  83. P.G. Grinevich, Bystroubyvayushchie potentsialy na fone konechnozonnykh i ∂ˉ-problema na rimanovykh poverkhnostyakh, Funkts. analiz i ego pril., 23(4), 79–80 (1989) [P.G. Grinevich, Rapidly decreasing potentials on a background of finite-zone potentials and the ∂ˉ-problem on Riemann spaces, Funct. Anal. Appl., 23(4), 321-322 (1989)], WoS: A1989EH38600009, Scopus: 2-s2.0-0039209649.
  84. P.G. Grinevich, A.Yu. Orlov, Virasoro action on Riemann surfaces, Grassmanians, det ∂¯J and Segal-Wilson τ-function, In: Problems of modern quantum field theory (Invited lectures of the spring school held in Alushta, USSR, April 24 - May 5, 1989). Ed. A.A. Belavin, A.U. Klimyk, A.B. Zamolodchikov, Springer-Verlag, 1989, p. 86-106 [Research Reports in Physics, x,157 pp. ISBN 3-540-51833-9; 0-387-51833-9].
  85. P. Grinevich, G., A.Yu. Orlov, Wilson \teta-function and det \bar\partial, In: Nonlinear World: Proc. IV Int. Workshop on Nonlinear and Turbulent Processes in Physics, Kiev, 9-22 Oct. 1989. Ed. by A.G. Sitenko, V.E. Zakharov, V.M. Chernousenko. Kiev: Naukova Dumka, 1989, Vol.2, p.242-245.
  86. P. Grinevich, G., A.Yu. Orlov, Vector fields action on Riemann surfaces and KP theory. The Krichever-Novikov problem, In: Nonlinear World: Proc. IV Int. Workshop on Nonlinear and Turbulent Processes in Physics, Kiev, 9-22 Oct. 1989. Ed. by A.G. Sitenko, V.E. Zakharov, V.M. Chernousenko. Kiev: Naukova Dumka, 1989, Vol.2, p.246-249.
  87. P.G. Grinevich, G.E. Volovik, Topology of gap nodes in superfluid 3He: π4 Homotopy group for 3He-B disclination, J. Low Temp. Phys., 72 (5-6), 371-380 (1988), WoS: A1988Q399200002, Scopus: 2-s2.0-0024071787.
  88. P. G. Grinevich, S. P. Novikov, Dvumernaya «obratnaya zadacha rasseyaniya» dlya otritsatel’nykh energii i obobshchenno-analiticheskie funktsii. I. Energii nizhe osnovnogo sostoyaniya, Funkts. analiz i ego pril., 22(1), 23-33 (1988) [P.G. Grinevich, S.P. Novikov, Two-dimensional “inverse scattering problem” for negative energies and generalized-analytic functions. I. Energies below the ground state, Funct. Anal. Appl., 22(1), 19-27 (1988)], WoS: A1988Q576900003.
  89. P.G. Grinevich, S.P. Novikov, Inverse scattering problem for the two-dimensional Schrödinger operator at a fixed negative energy and generalized analytic functions, In: Plasma theory and nonlinear and turbulent processes in physics, Vol.1, 58-85 (1988). Proc. 3rd Int. Workshop, Kiev, April 13–25, 1987. World Scientific Publishing Co., Singapore, 1988. Vol. 1: xvi+546 pp.; Vol. 2: pp. i–x and 547–998. ISBN: 9971-50-546-0.
  90. P.G. Grinevich, S.P. Novikov, Inverse scattering problem for the two-dimensional Schrodinger operator at a fixed negative energy and generalized analytic functions, Proc. 3 Int. Workshop on nonlinear and turbulent processes in physics, Kiev, 13-26 April 1987. Kiev, Naukova Dumka, 1988, p.86-89.
  91. S.V. Manakov, P. Grinevich, The inverse spectral problem for the two-dimensional Schroedinger operator, Physica D 28 (1-2), 222-222 (1987), WoS: A1987K345100025.
  92. P.G. Grinevich, R.G. Novikov, Analogi mnogosolitonnykh potentsialov dlya dvumernogo operatora Shredingera i nelokal’naya zadacha Rimana, Dokl. Akad. nauk SSSR, 286 (1), 19-22 (1986) [P.G. Grinevich, R.G. Novikov, Analogues of multisoliton potentials for the two-dimensional Schrödinger operator, and a nonlocal Riemann problem, Sov. Math., Dokl. 33(1), 9-12 (1986)].
  93. P.G. Grinevich, Vektornyi rang kommutiruyushchikh matrichnykh differentsial’nykh operatorov. Dokazatel’stvo kriteriya S. P. Novikova, Izv. AN SSSR, Ser. matem., 50(3), 458–478 (1986) [P.G. Grinevich, Vector rank of commuting matrix differential operators. Proof of S. P. Novikov's criterion, Math. USSR-Izv., 28(3), 445–465 (1987)], WoS: A1986H975300002.
  94. P.G. Grinevich, Ratsional’nye solitony uravnenii Veselova–Novikova – bezotrazhatel’nye pri fiksirovannoi energii dvumernye potentsialy, TMF, 69(2), 307-310 (1986) [P.G. Grinevich, Rational solitons of the Veselov-Novikov equations are reflectionless two-dimensional potentials at fixed energy, Theor. Math. Phys., 69(2), 1170-1172 (1986)], WoS: A1986J382700015.
  95. P.G. Grinevich, S.V. Manakov, Obratnaya zadacha teorii rasseyaniya dlya dvumernogo operatora Shryodingera, $\bar\partial$-metod i nelineinye uravneniya, Funkts. analiz i ego pril., 20(2), 14-24 (1986) [P.G. Grinevich, S.V. Manakov, Inverse scattering problem for the two-dimensional Schrödinger operator, the ∂ˉ-method and nonlinear equations, Funct. Anal. Appl., 20(2), 94-103 (1986)], WoS: A1986F457800003, Scopus: 2-s2.0-33645193685.
  96. P.G. Grinevich, R.G. Novikov, Analogi mnogosolitonnykh potentsialov dlya dvumernogo operatora Shryodingera, Funkts. analiz i ego pril., 19(4), 32-42 (1985) [P.G. Grinevich, R.G. Novikov, Analogs of multisoliton potentials for the two-dimensional Schrödinger operator, Funct. Anal. Appl., 19(4), 276-285 (1985)], WoS: A1985D275100004, Scopus: 2-s2.0-0040988221.
  97. P.G. Grinevich, Kommutiruyushchie matrichnye differentsial’nye operatory proizvol’nogo ranga, Dokl. Akad. nauk SSSR, 278 (5), 1048-1052 (1984) [P.G. Grinevich, Commuting differential operators of arbitrary rank, Sov. Phys. Dokl. 30(2), 515-518 (1984)].
  98. P.G. Grinevich, Ratsional’nye resheniya uravnenii kommutatsii differentsial’nykh operatorov, Funkts. analiz i ego pril., 16(1), 19–24 (1982) [P.G. Grinevich, Rational solutions for the equation of commutation of differential operators, Funct. Anal. Appl., 16(1), 15-19 (1982)].
  99. S. P. Novikov, P. G. Grinevich, O spektral’noi teorii kommutiruyushchikh operatorov ranga 2 s periodicheskimi koeffitsientami, Funkts. analiz i ego pril., 16(1), 25–26 (1982) [S.P. Novikov, P.G. Grinevich, Spectral theory of commuting operators of rank two with periodic coefficients, Funct. Anal. Appl., 16(1), 19-20 (1982)], WoS: A1982PM22200004.