Russian Academy of Sciences

Landau Institute for Theoretical Physics

Vsevolod E. Adler

Senior researcher

Doctor of science

Email:
Homepage: http://adler.itp.ac.ru/

Publications

  1. V.E. Adler, M.P. Kolesnikov, Non-autonomous reductions of the KdV equation and multi-component analogs of the Painlevé equations P34 and P3, J. Math. Phys. 64, 101505 (2023); arXiv:2304.11590, WoS: 001084535200003, ADS: 2023JMP....64j1505A, MathSciNet: 4649832, zbMath: 07775721.
  2. V.E. Adler, Negative flows and non-autonomous reductions of the Volterra lattice, Open Commun. Nonl. Math. Phys., accepted (2023); arXiv:2307.08127, ADS: 2023arXiv230708127A, zbMath: arXiv:2307.08127.
  3. V.E. Adler, Negative flows for several integrable models, napravleno v J. Math. Phys. (2023); arXiv:2310.11549, ADS: 2023arXiv231011549A, zbMath: arXiv:2310.11549.
  4. V.E. Adler, M.P. Kolesnikov, Non-Abelian Toda lattice and analogs of Painlevé III equation, J. Math. Phys. 63, 103504 (2022); arXiv:2203.09977, WoS: 000870443800002, Scopus: 2-s2.0-85140469594, ADS: 2022JMP....63j3504A, MathSciNet: 4496359, zbMath: 1507.37074.
  5. V.E. Adler, Bogoyavlensky lattices and generalized Catalan numbers, napravleno v Russian J. of Math. Phys.; arXiv:2202.02555, ADS: 2022arXiv220202555A, zbMath: arXiv:2202.02555.
  6. V.E. Adler, Painlevé type reductions for the non-Abelian Volterra lattices, J. Phys. A 54, 035204 (2021); arXiv:2010.09021, WoS: 000603538300001, Scopus: 2-s2.0-85099200420, ADS: 2021JPhA...54c5204A, RINTs: 45015999, MathSciNet: 4209135, zbMath: 1519.39013.
  7. V.E. Adler, V.V. Sokolov, Non-Abelian evolution systems with conservation laws, Mathematical Physics Analysis and Geometry, 24(1), art. 7 (2021); arXiv:2008.09174, WoS: 000628211900001, Scopus: 2-s2.0-85102564538, ADS: 2021MPAG...24....7A, RINTs: 46767461, MathSciNet: 4228656, zbMath: 1467.37059.
  8. V.E. Adler, V.V. Sokolov, O matrichnykh uravneniyakh Penleve PII, TMF, 207(2), 188-201 (2021) [V.E. Adler, V.V. Sokolov, Matrix Painlevé II equations, Theoret. Math. Phys., 207(2), 560-571 (2021)]; arXiv:2012.05639, WoS: 000664263000002, ADS: 2021TMP...207..560A , MathSciNet: 4250540, zbMath: 1471.34168.
  9. V.E. Adler, Differential substitutions for non-Abelian equations of KdV type, Ufimsk. matem. zhurn., 13(2), 112-120 (2021) [Ufa Math. J., 13(2,) 107-114 (2021)]; arXiv:2103.04370, WoS: 000678396900010, Scopus: s2.0-85111735292, ADS: 2021arXiv210304370A, RINTs: 46933423, MathSciNet: 4293322, zbMath: 07407672.
  10. V.E. Adler, Nonautonomous symmetries of the KdV equation and step-like solutions, J. Nonlinear Math. Phys., 27(3), 478-493 (2020); arXiv:1911.04770, WoS: 000531042000006, Scopus: 2-s2.0-85084364429, ADS: 2019arXiv191104770A, RINTs: 43290247, MathSciNet: 4095659, zbMath: 1436.35284.
  11. V.E. Adler, S.N. Askhabov, R.Ch. Kulaev, A.G. Kusraev, S.S. Kutateladze, A.K. Pogrebkov, Yu.G. Reshetnyak, Pamyati Alekseya Borisovich Shabata (08.08.1937–24.03.2020), Vladikavk. matem. zhurn., 22(2), 100-102 (2020), zbMath: 1452.01028.
  12. V.E. Adler, A.B. Shabat, O nekotorykh tochnykh resheniyakh tsepochki Vol’terra, TMF, 201(1), 37-53 (2019) [V.E. Adler, A.B. Shabat, Some exact solutions of the Volterra lattice, Theoret. Math. Phys., 201(1), 1442-1456 (2019)]; arXiv:1903.11901, WoS: 000494479000003, Scopus: 2-s2.0-85074632589, ADS: 2019arXiv190311901A, RINTs: 41560012, MathSciNet: 4017631, zbMath: 1440.37071.
  13. V.E. Adler, A.B. Shabat, Tsepochka Vol’terra i chisla Katalana, Pis’ma v ZhETF, 108(12), 834-837 (2018) [V.E. Adler, A.B. Shabat, Volterra chain and Catalan numbers, JETP Lett., 108(12), 825-828 (2018)]; arXiv:1810.13198, WoS: 000460007400011, Scopus: 2-s2.0-85058975942, ADS: 2018JETPL.108..825A, RINTs: 36576020, zbMath: arXiv:1810.13198.
  14. V.E. Adler, Integriruemye semitochechnye diskretnye uravneniya i evolyutsionnye tsepochki vtorogo poryadka, TMF, 195(1), 27-43 (2018) [V.E. Adler, Integrable seven-point discrete equations and second-order evolution chains, Theor. Math. Phys., 195(2), 513-528 (2018)]; arXiv:1705.10636, WoS: 000431565600003, Scopus: 2-s2.0-85046534680, ADS: 2018TMP...195..513A, RINTs: 32641429, MathSciNet: 3780084, zbMath: 1401.37072.
  15. A.B. Shabat, V.E. Adler, Matritsy Kartana v teorii tsepochek Tody–Darbu, TMF, 196(1), 22–29 (2018) [A.B. Shabat, V.E. Adler, Cartan matrices in the Toda–Darboux chain theory, Theor. Math. Phys., 196(1), 957-964 (2018)], WoS: 000440809300002, Scopus: 2-s2.0-85051068584, ADS: 2018TMP...196..957S, RINTs: 35276527, MathSciNet: 3833541, zbMath: 1400.37065.
  16. V.E. Adler, Integrability test for evolutionary lattice equations of higher order, J. Symbolic Computation, 74, 125-139 (2016); arXiv:1408.5726, WoS: 000366794100007, Scopus: 2-s2.0-84948718188, ADS: 2014arXiv1408.5726A, RINTs: 25187630, MathSciNet: 3424036, zbMath: 1329.65311.
  17. V.E. Adler, Razbieniya mnozhestv i integriruemye ierarkhii, TMF, 187(3), 455-486 (2016) [V.E. Adler, Set partitions and integrable hierarchies, Theor. Math. Phys., 187(3), 842-879 (2016)]; arXiv:1510.02900, WoS: 000379309300005, Scopus: 2-s2.0-84977142724, ADS: 2016TMP...187..842A, InSpire: 1415698, RINTs: 26414440, MathSciNet: 3535390, zbMath: 1350.37072.
  18. V.E. Adler, Integriruemye Myobius-invariantnye evolyutsionnye tsepochki vtorogo poryadka, Funkts. analiz i ego pril., 50(4), 13-25 (2016) [V.E. Adler, Integrable Möbius-invariant evolutionary lattices of second order, Funct. Anal. Appl., 50(4), 257-267 (2016)]; arXiv:1605.00018, WoS: 000390093200002, Scopus: 2-s2.0-85006339823, ADS: 2016arXiv160500018A, RINTs: 28119101, MathSciNet: 3646707, zbMath: 1364.35399.
  19. V.E. Adler, Yu.Yu. Berest, V.M. Bukhshtaber, P.G. Grinevich, B.A. Dubrovin, I.M. Krichever, S.P. Novikov, A.N. Sergeev, M.V. Feigin, D. Fel’der, E.V. Ferapontov, O.A. Chalykh, P.I. Etingof, Aleksandr Petrovich Veselov (k 60-letiyu so dnya rozhdeniya), Uspekhi matem. nauk, 71:6(432), 172-188 (2016) [Alexander Petrovich Veselov (on his 60th birthday), Russ. Math. Surv., 71(6), 1159-1176 (2016)], WoS: 000398177400011, MathSciNet: 3588948.
  20. V.E. Adler, On the combinatorics of several integrable hierarchies, J. Phys. A: Math. Theor. 48, 265203 (2015); arXiv:1501.06086, WoS: 000356043600006, Scopus: 2-s2.0-84931264984, ADS: 2015JPhA...48z5203A, InSpire: 1359405, RINTs: 24049916, MathSciNet: 3366269, zbMath: 1316.05010.
  21. V.E. Adler, V.V. Postnikov, On discrete 2D integrable equations of higher order, J. Phys. A 47, 045206 (2014); arXiv:1310.0981, WoS: 000329754200011, Scopus: 2-s2.0-84892576833, ADS: 2014JPhA...47d5206A, RINTs: 21863167, MathSciNet: 3158354, zbMath: 1301.37037.
  22. V.E. Adler, Neobkhodimye usloviya integriruemosti dlya evolyutsionnykh uravnenii na reshyotke, TMF, 181(2), 276-295 (2014) [V.E. Adler, Necessary integrability conditions for evolutionary lattice equations, Theor. Math. Phys, 181(2), 1367-1382 (2014)]; arXiv:1406.1522, WoS: 000345836900003, Scopus: 2-s2.0-84915746229, ADS: 2014TMP...181.1367A, RINTs: 22834543, MathSciNet: 3344450, zbMath: 1330.34028.
  23. V.E. Adler, A.I. Bobenko, Yu.B. Suris, Classification of integrable discrete equations of octahedron type, Int. Math. Res. Notices, 2012 (8), 1822-1889 (2012); arXiv:1011.3527, WoS: 000303160200006, Scopus: 2-s2.0-84860210445, ADS: 2010arXiv1011.3527A, RINTs: 17983621, MathSciNet: 2920832, zbMath: 1277.39006.
  24. V.E. Adler, A.B. Shabat, Toward a theory of integrable hyperbolic equations of third order, J. Phys. A 45, 395207 (2012); arXiv:1206.4170, WoS: 000308912500011, Scopus: 2-s2.0-84866412321, ADS: 2012JPhA...45M5207A, RINTs: 20482435, MathSciNet: 2973648, zbMath: 1297.37030.
  25. V.E. Adler, V.G. Marikhin, A.B. Shabat, Kvantovye volchki kak primery kommutiruyushchikh differentsial’nykh operatorov, TMF, 172(3), 355-374 (2012) [V.E. Adler, V.G. Marikhin, A.B. Shabat, Quantum tops as examples of commuting differential operators, Theor. Math. Phys., 172(3), 1187-1205 (2012)]; arXiv:1109.6770, WoS: 000309725400003, Scopus: 2-s2.0-84867434152, ADS: 2012TMP...172.1187A, RINTs: 20732516, MathSciNet: 3168742, zbMath: 1283.81093.
  26. V.E. Adler, V.V. Postnikov, Differential-difference equations associated with the fractional Lax operators, J. Phys. A 44, 415203 (2011); arXiv:1107.2305, WoS: 000295840700007, Scopus: 2-s2.0-80053368556, ADS: 2011JPhA...44O5203A, RINTs: 18007739, MathSciNet: 2842543, zbMath: 1230.34013.
  27. V.E. Adler, V.V. Postnikov, Linear problems and Bäcklund transformations for the Hirota-Ohta system, Phys. Lett. A 375 (3), 468-473 (2011); arXiv:1007.4698, WoS: 000286781900045, Scopus: 2-s2.0-78650857646, ADS: 2011PhLA..375..468A, RINTs: 17000652, MathSciNet: 2748867, zbMath: 1241.37009.
  28. V.E. Adler, On a discrete analog of the Tzitzeica equation, arXiv:1103.5139, WoS: PPRN:22501792, ADS: 2011arXiv1103.5139A, zbMath: arXiv:1103.5139.
  29. V.E. Adler, The tangential map and associated integrable equations, J. Phys. A 42, 332004 (2009) (12pp); arXiv:0906.1425, WoS: 000268480000004, Scopus: 2-s2.0-70449581038, ADS: 2009JPhA...42G2004A, RINTs: 15294781, MathSciNet: 2525866, zbMath: 1181.37093.
  30. V.E. Adler, A.I. Bobenko, Yu.B. Suris, Integrable discrete nets in Grassmannians, Lett. Math. Phys., 89(2), 131-139 (2009); arXiv:0812.5102, WoS: 000269753000003, Scopus: 2-s2.0-70349471097, ADS: 2009LMaPh..89..131A, RINTs: 15296825, MathSciNet: 2534880, zbMath: 1181.37109.
  31. V.E. Adler, A.I. Bobenko, Yu.B. Suris, Diskretnye nelineinye giperbolicheskie uravneniya. Klassifikatsiya integriruemykh sluchaev, Funkts. analiz i ego pril., 43(1), 3-21 (2009) [V.E. Adler, A.I. Bobenko, Yu.B. Suris, Discrete nonlinear hyperbolic equations. Classification of integrable cases, Funct. Anal. Appl., 43(1), 3-17 (2009)]; arXiv:0705.1663, WoS: 000264264100002, Scopus: 2-s2.0-62749111451, ADS: 2007arXiv0705.1663A, RINTs: 20730530, MathSciNet: 2503862, zbMath: 1271.37048.
  32. V.E. Adler, Classification of integrable Volterra-type lattices on the sphere: isotropic case, J. Phys. A 41, 145201 (2008); arXiv:0712.2900, WoS: 000254329100010, Scopus: 2-s2.0-43949089529, ADS: 2008JPhA...41n5201A, RINTs: 13596456, MathSciNet: 2450383, zbMath: 1166.35034.
  33. V.E. Adler, V.V. Postnikov, On vector analogs of the modified Volterra lattice, J. Phys. A 41, 455203 (2008); arXiv:0808.0101, WoS: 000260187500005, Scopus: 2-s2.0-58149357025, ADS: 2008JPhA...41S5203A, RINTs: 13576495, MathSciNet: 2515834, zbMath: 1157.35464.
  34. V.E. Adler, A.B. Shabat, Model’noe uravnenie teorii solitonov, TMF, 153(1), 29-45 (2007) [V.E. Adler, A.B. Shabat, Model equation of the theory of solitons, Theor. Math. Phys., 153(1), 1373-1387 (2007)]; arXiv:0706.0075, WoS: 000250783100003, Scopus: 2-s2.0-35448982352, ADS: 2007TMP...153.1373A, RINTs: 9918146, MathSciNet: 2402234, zbMath: 1138.37044.
  35. A.B. Shabat, V.E. Adler, V.G. Marikhin, V.V. Sokolov (eds.), Encyclopedia of Integrable Systems, L.D. Landau Institute for Theoretical Physics - Research Institute for Symbolic Computations, J. Kepler Universität (2007) [on-line].
  36. V.E. Adler, Some incidence theorems and integrable discrete equations, Discrete Comput. Geom., 36(3), 489-498 (2006); nlin/0409065, WoS: 000240466900005, Scopus: 2-s2.0-33749370717, ADS: 2004nlin......9065A, RINTs: 14569428, MathSciNet: 2255516, zbMath: 1103.51002.
  37. V.E. Adler, A.B. Shabat, On the one class of hyperbolic systems, SIGMA, 2, 093 (2006); nlin/0612060, WoS: 000207065100092, Scopus: 2-s2.0-84889234679, ADS: 2006SIGMA...2..093A, RINTs: 41744897, MathSciNet: 2280321, zbMath: 1138.35360.
  38. V.E. Adler, A.B. Shabat, Odevayushchaya tsepochka dlya akusticheskoi spektral’noi zadachi, TMF, 149(1), 32-46 (2006) [V.E. Adler, A.B. Shabat, Dressing chain for the acoustic spectral problem., Theor. Math. Phys., 149(1), 1324-1337 (2006)]; nlin/0604008, WoS: 000242294000003, Scopus: 2-s2.0-33750572867, ADS: 2006TMP...149.1324A, RINTs: 13517880, MathSciNet: 2297109, zbMath: 1177.37063.
  39. V.E. Adler, On a class of third order mappings with two rational invariants, nlin/0606056, WoS: PPRN:22767620, ADS: 2006nlin......6056A.
  40. V.E. Adler, A.P. Veselov, Cauchy Problem for Integrable Discrete Equations on Quad-Graphs, Acta Appl. Math., 84(2), 237-262 (2004); math-ph/0211054, WoS: 000226517700004, Scopus: 2-s2.0-15544364348, ADS: 2002math.ph..11054A, RINTs: 13468219, MathSciNet: 2114898, zbMath: 1067.37086.
  41. V.E. Adler, A.I. Bobenko, Y.B. Suris, Geometry of Yang-Baxter maps: pencils of conics and quadrirational mappings, Commun. Anal. Geom., 12(5), 967-1007 (2004); math/0307009, WoS: 000225809800001, Scopus: 2-s2.0-12344301453, RINTs: 13462124, MathSciNet: 2103308, zbMath: 1065.14015.
  42. V.E. Adler, Yu.B. Suris, Q4: integrable master equation related to an elliptic curve, Int. Math. Res. Notices, 2004(47), 2523-2553 (2004); nlin/0309030, WoS: 000223443900002, Scopus: 2-s2.0-11144295209, ADS: 2003nlin......9030A, RINTs: 24688140, MathSciNet: 2077841, zbMath: 1081.37038.
  43. V.E. Adler, A.I. Bobenko, Yu.B. Suris, Classification of integrable equations on quad-graphs. The consistency approach, Commun. Math. Phys., 233 (3), 513-543 (2003); nlin/0202024, WoS: 000181553300007, Scopus: 2-s2.0-0037330605, ADS: 2003CMaPh.233..513A, RINTs: 13444215, MathSciNet: 1962121, zbMath: 1075.37022.
  44. V.E. Adler, Discrete equations on planar graphs, J. Phys. A 34(48), 10453-10460 (2001), WoS: 000172943800012, Scopus: 2-s2.0-0035824452, ADS: 2001JPhA...3410453A, RINTs: 13374714, MathSciNet: 1877466, zbMath: 1001.37081.
  45. V.E. Adler, V.G. Marikhin, A.B. Shabat, Lagranzhevy tsepochki i kanonicheskie preobrazovaniya Beklunda, TMF, 129(2), 163-183 (2001) [V.E. Adler, V.G. Marikhin, A.B. Shabat, Lagrangian chains and canonical Bäcklund transformations, Theor. Math. Phys., 129(2), 1448-1465 (2001)], WoS: 000173055900001, Scopus: 2-s2.0-0035528138, RINTs: 13374268, MathSciNet: 1904792, zbMath: 1029.37042.
  46. V.E. Adler, On the structure of the Bäcklund transformations for the relativistic lattices, J. Nonlinear Math. Phys., 7 (1), 34-56 (2000); nlin/0001072, WoS: 000084817100004, Scopus: 2-s2.0-0040229219, ADS: 2000JNMP....7...34A, RINTs: 13337465, MathSciNet: 1737252, zbMath: 1119.37330.
  47. V.E. Adler, O diskretizatsiyakh uravneniya Landau–Lifshitsa, TMF, 124(1), 48-61 (2000) [V.E. Adler, Discretizations of the Landau-Lifshits equation, Theor. Math. Phys., 124(1), 897–908 (2000)], WoS: 000089449800004, Scopus: 2-s2.0-0034348243, ADS: 2000TMP...124..897A, RINTs: 13347552, MathSciNet: 1821312, zbMath: 0984.39010.
  48. V.E. Adler, A.B. Shabat, R.I. Yamilov, Simmetriinyi podkhod k probleme integriruemosti, TMF, 125(3), 355-424 (2000) [V.E. Adler, A.B. Shabat, R.I. Yamilov, Symmetry approach to the integrability problem, Theor. Math. Phys., 125(3), 1603-1661 (2000)], WoS: 000167036300001, Scopus: 2-s2.0-0034388725, ADS: -, RINTs: 13358446, MathSciNet: 1839659, zbMath: 1029.37041.
  49. V.E. Adler, Preobrazovaniya Lezhandra na treugol’noi reshetke, Funkts. analiz i ego pril., 34(1), 1-11 (2000) [V.É. Adler, Legendre transforms on a triangular lattice, Funct. Anal. Appl., 34(1), 1-9 (2000)]; solv-int/9808016, WoS: 000087490500001, Scopus: 2-s2.0-0010297826, ADS: 2006AIPC..835....1A, RINTs: 13359283, MathSciNet: 1747820, zbMath: 0976.37043.
  50. V.E. Adler, On the relation between multifield and multidimensional integrable equations, nlin/0011039, WoS: PPRN:20503756, ADS: 2000nlin.....11039A.
  51. V.E. Adler, S.I. Svinolupov, R.I. Yamilov, Multi-component Volterra and Toda type integrable equations, Phys. Lett. A 254 (1-2), 24-36 (1999), WoS: 000079555300005, Scopus: 2-s2.0-0042279963, ADS: 1999PhLA..254...24A, RINTs: 13326644, MathSciNet: 1688099, zbMath: 0983.37082.
  52. V.E. Adler, S.Ya. Startsev, O diskretnykh analogakh uravneniya Liuvillya, TMF, 121(2), 271-284 (1999) [V.E. Adler, S.Ya. Startsev, Discrete analogues of the Liouville equation, Theor. Math. Phys., 121(2), 1484-1495 (1999)]; solv-int/9902016, WoS: 000085132900005, Scopus: 2-s2.0-0033237086, ADS: 1999TMP...121.1484A, RINTs: 13313727, MathSciNet: 1761918, zbMath: 0987.37066.
  53. V.E. Adler, I.T. Khabibullin, I.Yu. Cherdantsev, Gruppovoi analiz differentsial’nykh uravnenii. Uchebnoe posobie, Ufimskii gos. aviats. tekhn. un-t: Ufa, 1999, 64 s.
  54. V.E. Adler, Bäcklund transformation for the Krichever-Novikov equation, Int. Math. Res. Notices, 1998(1), 1-4 (1998); solv-int/9707015, WoS: 000072038200001, Scopus: 2-s2.0-1842679311, MathSciNet: 1601866, zbMath: 0895.35089.
  55. V.E. Adler, A.B. Shabat, Pervye integraly obobshchennykh tsepochek Tody, TMF, 115(3), 349-357 (1998) [V.E. Adler, A.B. Shabat, First integrals of generalized Toda chains, Theor. Math. Phys., 115(3), 639-646 (1998)], WoS: 000075883900002, Scopus: 2-s2.0-0032398879, ADS: 1998TMP...115..639A, RINTs: 13284010, MathSciNet: 1692410, zbMath: 0981.37029.
  56. V. Adler, B. Gürel, M. Gürses, I. Habibullin, Boundary conditions for integrable equations, J. Phys. A 30(10), 3505-3513 (1997), WoS: A1997XC27300025, Scopus: 2-s2.0-0031494370, ADS: 1997JPhA...30.3505A, InSpire: -, RINTs: -, MathSciNet: 1457958, zbMath: 0927.35093.
  57. V.E. Adler, I.T. Khabibullin, A.B. Shabat, Kraevaya zadacha dlya uravneniya KdF na poluosi, TMF, 110(1), 98-113 (1997) [V.E. Adler, I.T. Habibullin, A.B. Shabat, Boundary value problem for the KdV equation on a half-line, Theor. Math. Phys., 110(1), 78-90 (1997)], WoS: A1997XQ00500007, Scopus: 2-s2.0-0031494370, ADS: 1997TMP...110...78A, RINTs: 31677469, MathSciNet: 1472018, zbMath: 0916.35100.
  58. V.E. Adler, A.B. Shabat, Ob odnom klasse tsepochek Tody, TMF, 111(3), 323-334 (1997) [V.E. Adler, A.B. Shabat, On a class of Toda chains, Theor. Math. Phys., 111(3), 647-657 (1997)], WoS: A1997YC44100001, Scopus: 2-s2.0-0031482847, ADS: 1997TMP...111..647A, RINTs: 13254497, MathSciNet: 1472211, zbMath: 0978.37502.
  59. V.E. Adler, A.B. Shabat, Obobshchennye preobrazovaniya Lezhandra, TMF, 112(2), 179-194 (1997) [V.E. Adler, A.B. Shabat, Generalized Legendre transformations, Theor. Math. Phys., 112(2), 935-948 (1997)], WoS: A1997YE83300001, Scopus: 2-s2.0-0031283735, ADS: 1997TMP...112..935A, RINTs: 13252523, MathSciNet: 1483275, zbMath: 0978.37504.
  60. V.E. Adler, B.N. Khabibullin, Granichnye usloviya dlya integriruemykh tsepochek, Funkts. analiz i ego pril., 31(2), 1–14 (1997) [V.É. Adler, I.T. Habibullin, Boundary conditions for integrable lattices, Funct. Anal. Appl., 31(2), 75-85 (1997)], WoS: A1997YE70300001, MathSciNet: 1475319, zbMath: 0912.35145.
  61. V.E. Adler, On the rational solutions of the Shabat Equation, Nonlinear physics: theory and experiment (Lecce, 1995), 3–10, World Sci. Publ., River Edge, NJ, 1996, MathSciNet: 1454846, zbMath: 0941.34515.
  62. V.E. Adler, I.T. Habibullin, Integrable boundary conditions for the Toda lattice, J. Phys. A 28(23), 6717-6729 (1995); solv-int/9505003, WoS: A1995TM10800021, Scopus: 2-s2.0-0009111717, ADS: 1995JPhA...28.6717A, MathSciNet: 1381140, zbMath: 0872.58033.
  63. V.E. Adler, Integrable deformations of a polygon, Physica D 87 (1-4), 52-57 (1995); solv-int/9407004, WoS: A1995TB22600009, Scopus: 2-s2.0-33748306677, ADS: 1995PhyD...87...52A, MathSciNet: 1361667, zbMath: 1194.35353.
  64. V.E. Adler, R.I. Yamilov, Explicit auto-transformations of integrable chains, J. Phys. A 27 (2), 477-492 (1994), WoS: A1994MV12600030, Scopus: 2-s2.0-21344480250, ADS: 1994JPhA...27..477A, MathSciNet: 1267427, zbMath: 0826.35115.
  65. V.E. Adler, Nonlinear superposition principle for the Jordan NLS equation, Phys. Lett. A 190 (1), 53-58 (1994), WoS: A1994NX95700011, Scopus: 2-s2.0-0043086811, ADS: 1994PhLA..190...53A, MathSciNet: 1283771, zbMath: 0959.35509.
  66. V.E. Adler, Nonlinear chains and Painlevé equations, Physica D 73 (3), 335-351 (1994), WoS: A1994NV66900004, Scopus: 2-s2.0-0001036826, ADS: 1994PhyD...73..335A, MathSciNet: 1280883, zbMath: 0812.34030.
  67. V.E. Adler, O modifikatsii metoda Krama, TMF, 101(3), 323-330 (1994) [V.É. Adler, A modification of Crum's method, Theor. Math. Phys., 101(3), 1381-1386 (1994)], WoS: A1994RG57000001, Scopus: 2-s2.0-0011197976, ADS: 1994TMP...101.1381A, MathSciNet: 1348602, zbMath: 0857.34069.
  68. V.E. Adler, Perekroika mnogougol’nikov, Funkts. analiz i ego pril., 27(2), 79–82 (1993) [V.E. Adler, Recuttings of polygons, Funct. Anal. Appl., 27(2), 141-143 (1993)], WoS: A1993ME86400006, Scopus: 2-s2.0-0000131546, ADS: 0812.58072, MathSciNet: 1251169, zbMath: 0812.58072.
  69. V.E. Adler, Li-algebraicheskii podkhod k nelokal’nym simmetriyam integriruemykh sistem, TMF, 89(3), 323-336 (1991) [V.É. Adler, Lie-algebraic approach to nonlocal symmetries of integrable systems, Theor. Math. Phys., 89(3), 1239-1248 (1991)], WoS: A1991JA04100001, Scopus: 2-s2.0-3242759616, MathSciNet: 1146419, zbMath: 0766.35055.
  70. V.E. Adler, O N-solitonnom reshenii uravneniya Kortevega-de Friza, V sb.: “Asimptoticheskie metody resheniya zadach matematicheskoi fiziki”, Ufa: BNTs UrO AN SSSR, 1989, s. 3-8, MathSciNet: 1227104, zbMath: 0741.35063.