Russian Academy of Sciences

Landau Institute for Theoretical Physics

Maxim V. Pavlov

Ph. D.

Publications

  1. A.V. Odesskii, M.V. Pavlov, V.V. Sokolov, Klassifikatsiya integriruemykh uravnenii tipa uravneniya Vlasova, TMF, 154(2), 249-260 (2008) [A.V. Odesskii, M.V. Pavlov, V.V. Sokolov, Classification of integrable Vlasov-type equations, Theor. Math. Phys, 154(2), 209–219 (2008)]; arXiv:0710.5655.
  2. E.V. Ferapontov, K.R. Khusnutdinov, M.V. Pavlov, Klassifikatsiya integriruemykh (2+1)-mernykh kvazilineinykh ierarkhii, TMF, 144(1), 35-43 (2005) [E.V. Ferapontov, K.R. Khusnutdinova, M.V. Pavlov, Classification of integrable (2+1)-dimensional quasilinear hierarchies, Theor. Math. Phys., 144(1), 907-915 (2005)].
  3. M. Pavlov, Integrable systems and metrics of constant curvature, J. Nonlinear Math. Phys., 9, Suppl. 1, 173-191 (2002).
  4. M.V. Pavlov, S.I. Svinolupov, R.A. Sharipov, Invariantnyi kriterii gidrodinamicheskoi integriruemosti, Funkts. analiz i ego pril., 30(1), 18–29 (1996) [M.V. Pavlov, R.A. Sharipov, S.I. Svinolupov, Invariant integrability criterion for equations of hydrodynamic type, Funct. Anal. Appl., 30 (1), 15-22 (1996)].
  5. A.M. Kamchatnov, M.V. Pavlov, Periodic solutions and Whitham equations for the AB system, J. Phys. A 28(11), 3279-3288 (1995).
  6. A.M. Kamchatnov, M.V. Pavlov, O periodicheskikh volnakh v teorii samoindutsirovannoi prozrachnosti, ZhETF, 107 (1), 44-54 (1995) [A.M. Kamchatnov, M.V. Pavlov, Periodic waves in the theory of self-induced transparency, JETP, 80(1), 22-27 (1995)].
  7. A.Ya. Mal’tsev, M.V. Pavlov, O metode usredneniya Uizema, Funkts. analiz i ego pril., 29(1), 7–24 (1995) [A.Ya. Maltsev, M.V. Pavlov, On Whitham's averaging method, Funct. Anal. Appl., 29(1), 6-19 (1995)]; nlin/0306053.
  8. M.V. Pavlov, On local Hamiltonian structures of Benney system (in Russian), Dokl. Akad. nauk, 338 (1), 33-34 (1994) [M.V. Pavlov, On local Hamiltonian structures of Benney set, Phys.-Dokl., 39 (9), 607-608 (1994)].
  9. M.V. Pavlov, Multihamiltonian structures of Whitham equations (in Russian), Dokl. Akad. nauk, 338 (2), 165-167 (1994) [M.V. Pavlov, Multi-Hamiltonian structures of the Whitham equations, Dokl. Math., 50 (2), 220-223 (1995)].
  10. M.V. Pavlov, The Whitham averaging method and the Kortveg–de Vries hierarchy (in Russian), Dokl. Akad. nauk, 338 (3), 317-319 (1994) [M.V. Pavlov, The Whitham averaging method and the Kortveg–de Vries hierarchy, Phys.-Dokl. 39(9), 615-617 (1994)].
  11. M.V. Pavlov, Elliptic coordinates and multi-hamiltonian structures of hydrodynamical type equations (in Russian), Dokl. Akad. nauk, 339 (1), 21-23 (1994) [M.V. Pavlov, Elliptic coordinates and multi-Hamiltonian structures of hydrodynamical type equations, Dokl. Math., 50 (3), 374-377 (1995)].
  12. M.V. Pavlov, Double lagrangian representation of KDV and general-solution of Whitham equations (in Russian), Dokl. Akad. nauk, 339 (2), 157-161 (1994) [M.V. Pavlov, Double Lagrangian representation of KDV and general-solution of Whitham equations, Dokl. Math., 50 (3), 400-406 (1995)].
  13. M.V. Pavlov, Exact integrability of Benney equations (in Russian), Dokl. Akad. nauk, 339 (3), 311-313 (1994) [M.V. Pavlov, Exact integrability of Benney equations, Phys.-Dokl. 39(11), 745-747 (1994)].
  14. M.V. Pavlov, R.A. Sharipov, S.I. Svinolupov, Invariant Integrability Criterion for the Equations of Hydrodynamical Type, solv-int/9407003.
  15. M.V. Pavlov, Diskretnaya simmetriya i lokal’nye gamil’tonovy struktury sistem gidrodinamicheskogo tipa, Uspekhi mat. nauk, 48:6(294), 167–168 (1993) [M.V. Pavlov, Discrete symmetry and local Hamiltonian structures of systems of hydrodynamical type, Russ. Math. Surv., 48(6), 178–180 (1993)].
  16. E.V. Ferapontov, M.V. Pavlov, Quasiclassical limit of coupled KdV equations. Riemann invariants and multi-Hamiltonian structure, Physica D 52 (2-3), 211-219 (1991).
  17. M.V. Pavlov, Nelineinoe uravnenie Shredingera i metod usredneniya Bogolyubova–Uizema, TMF, 71(3), 351–356 (1987) [M.V. Pavlov, Nonlinear Schrödinger equation and the Bogolyubov-Whitham method of averaging, Theor. Math. Phys., 71(3), 584-588 (1987)].
  18. M.V. Pavlov, Gamil’tonov formalizm slabonelineinykh sistem gidrodinamiki, TMF, 73(2), 316–320 (1987) [M.V. Pavlov, Hamiltonian formalism of weakly nonlinear hydrodynamic systems, Theor. Math. Phys., 73(2), 1242-1245 (1987)].
  19. M.V. Pavlov, Gamil’tonov formalizm uravneniya elektroforeza. Integriruemye uravneniya gidrodinamiki, Preprint ITF im. L.D. Landau 1987-17, 6 c.