Russian Academy of Sciences

Landau Institute for Theoretical Physics

Sergey V. Panyukov

Publications

  1. S.V. Panyukov, Polymer-magnetic analogy for polymers with fixed length distribution of chains, Vysokomol. soedineniya, A 32(6), 1314–1320 (1990) [S.V. Panyukov, The ferromagnetic analogy applied to polymers with a fixed chain length distribution, Polymer Science U.S.S.R., 32(6), 1247-1254 (1990)].
  2. S.V. Panyukov, Skeilingovaya teoriya vysokoelastichnosti, ZhETF, 98 (2), 668-680 (1990) [S.V. Panyukov, Scaling theory of high elasticity, Sov. Phys. JETP 71(2), 372-379 (1990)].
  3. S.V. Panyukov, Teoriya strukturno-neuporyadochennykh polimernykh setok, Pis’ma v ZhETF, 51 (4), 223-224 (1990) [S.V. Panyukov, Theory of structurally disordered polymers, JETP Lett., 51 (4), 253-255 (1990)].
  4. S.V. Panyukov, A.D. Zaikin, Quantum coherence and phase-transitions in granular superconductors with dissipation .1. Ordered arrays, J. Low Temp. Phys., 75 (5-6), 361-388 (1989).
  5. S.V. Panyukov, A.D. Zaikin, Quantum coherence and phase-transitions in granular superconductors with dissipation .1. Effect of disorder, J. Low Temp. Phys., 75 (5-6), 389-398 (1989).
  6. S.V. Panyukov, Critical swelling indexes of branched polymer-molecules, Vysokomolek. soedineniya, Ser. B 31(10), 758-759 (1989) [S.V. Panyukov, Critical swelling indexes of branched polymer-molecules].
  7. S.V. Panyukov, Fluktuatsii topologii v polimernykh setkakh, ZhETF, 96 (2), 604-624 (1989) [S.V. Panyukov, Topology fluctuations in polymer networks, Sov. Phys. JETP 69(2), 342-353 (1989)].
  8. S.V. Panyukov, Teoriya polimerov s zamorozhennoi strukturoi, ZhETF, 94 (5), 116-133 (1988) [S.V. Panyukov, Theory of polymers with a frozen structure, Sov. Phys. JETP 67(5), 930-939 (1988)].
  9. S.V. Panyukov, Topologicheskoe vzaimodeistviev statisticheskoi teorii polimerov, ZhETF, 94(11), 174-193 (1988) [S.V. Panyukov, Topological interactions in the statistical theory of polymers, Sov. Phys. JETP 67(11), 2274-2284 (1988)].
  10. S.V. Panyukov, A.D. Zaikin, Quantum fluctuations and dissipative phase transition in granular superconductors, Phys. Lett. A 124 (6-7), 325-329 (1987).
  11. S.V. Panyukov, Korrelyatsionnye funktsii beskonechnogo klastera v teorii protekaniya, ZhETF, 93 (4), 1454-1460 (1987) [S.V. Panyukov, Correlation functions of an infinite cluster in percolation theory, Sov. Phys. JETP 66(4), 829-832 (1987)].
  12. S.V. Panyukov, Kontseptsiya blobov v teorii polimernykh setok, Pis’ma v ZhETF, 46(11), 472-474 (1987) [S.V. Panyukov, The concept of blobs in the theory of cross-linked polymers, JETP Lett., 46(11), 595-598 (1987)].