Russian Academy of Sciences

Landau Institute for Theoretical Physics

Vladimir G. Marikhin

Leading researcher

Doctor of science

Email:
Homepage: http://mvg.itp.ac.ru

Publications

  1. V.G. Marikhin, Kvazishtekkelevy gamil’toniany i dinamika elektrona vo vneshnem pole v dvumernom sluchae, TMF, 199(2), 210-217 (2019) [V.G. Marikhin, Quasi-Stäckel Hamiltonians and electron dynamics in an external field in the two-dimensional case, Theoret. Math. Phys., 199(2), 652-658 (2019)], WoS: 000470335100003, Scopus: 2-s2.0-85066636280, ADS: 2019TMP...199..652M, RINTs: 37460984, MathSciNet: 3951632, zbMath: 1434.78009.
  2. A.V. Marikhina, V.G. Marikhin, Vychislenie diskretnogo spektra nekotorykh dvumernykh uravnenii Shredingera s magnitnym polem, TMF, 197(3), 464-474 (2018) [A.V. Marikhina, V.G. Marikhin, Calculation of the discrete spectrum of some two-dimensional Schrödinger equations with a magnetic field, Theor. Math. Phys., 197(3), 1797-1805 (2018)], WoS: 000455189700009, Scopus: 2-s2.0-85059662945, ADS: 2018TMP...197.1797M, RINTs: 36448186, MathSciNet: 3881813, zbMath: 1431.81058.
  3. V.G. Marikhin, Kvazipolinomy Ermita, Uspekhi matem. nauk, 73, №5(443), 191-192 (2018) [V. G. Marikhin, Hermite quasi-polynomials, Russ. Math. Surveys, 73(5), 931-933 (2018)], WoS: 000454772500008, Scopus: 2-s2.0-85060128943, ADS: 2018RuMaS..73..931M, MathSciNet: 3859405, zbMath: 1423.33017.
  4. V.G. Marikhin, O nekotorykh integriruemykh sluchayakh dvumernogo dvizheniya zaryazhennoi chastitsy v elektromagnitnom pole, Pis’ma v ZhETF, 106 (9), 577-580 (2017) [V.G. Marikhin, On some integrable cases of the two-dimensional motion of a charged particle in an electromagnetic field, JETP Lett., 106(9), 600-603 (2017)], WoS: 000423267600009, Scopus: 2-s2.0-85040964403, ADS: 2017JETPL.106..600M, RINTs: 30516202.
  5. V.G. Marikhin, Two new integrable cases of two-dimensional quantum mechanics with a magnetic field, Pis’ma v ZhETF, 103 (7), 552-556 (2016) [JETP Letters, 103(7), 489-493 (2016)]; arXiv:1602.03375, WoS: 000377939100012, Scopus: 2-s2.0-84976340241, ADS: 2016JETPL.103..489M, InSpire: 1470808, RINTs: 25944702.
  6. V.G. Marikhin, Trekhmernaya reshetka preobrazovanii Beklunda integriruemykh sluchaev sistemy Devi–Styuartsona, TMF, 189(3), 362-370 (2016) [V.G. Marikhin, Three-dimensional lattice of Bäcklund transformations of integrable cases of the Davey–Stewartson system, Theor. Math. Phys., 189(3), 1718-1725 (2016)], WoS: 000392087200004, Scopus: 2-s2.0-85008643977, ADS: 2016TMP...189.1718M, RINTs: 27485065, MathSciNet: 3589041, zbMath: 1362.37133.
  7. V.G. Marikhin, Deistvie kak invariant preobrazovanii Beklunda lagranzhevykh sistem, TMF, 184(1), 71-78 (2015) [V.G. Marikhin, Action as an invariant of Bäcklund transformations for Lagrangian systems, Theor. Math. Phys., 184(1), 953-960 (2015)], WoS: 000360193700004, Scopus: 2-s2.0-84940208645, ADS: 2015TMP...184..953M, RINTs: 24073850, MathSciNet: 3399665, zbMath: 1323.37040.
  8. V.G. Marikhin, On three-dimensional quasi-Stäckel Hamiltonians, J. Phys. A 47, 175201 (2014); arXiv:1312.4081, WoS: 000334604300004, Scopus: 2-s2.0-84937030249, ADS: 2014JPhA...47q5201M, RINTs: 24047826, MathSciNet: 3197556, zbMath: 1372.37112.
  9. V.G. Marikhin, O klassicheskom dvizhenii zaryazhennoi chastitsy v elektromagnitnom pole v dvumerii s dopolnitel’nym kvadratichnym integralom dvizheniya, Pis’ma v ZhETF, 97 (7), 491-495 (2013) [V.G. Marikhin, On the two-dimensional classical motion of a charged particle in an electromagnetic field with an additional quadratic integral of motion, JETP Lett., 97(7), 425-428 (2013)], WoS: 000320475100010, Scopus: 2-s2.0-84879178131, ADS: 2013JETPL..97..425M, RINTs: 20920412.
  10. V.G. Marikhin, Kvazishtekkelevy sistemy i dvumernye uravneniya Shredingera v elektromagnitnom pole, TMF, 177(1), 83–92 (2013) [V.G. Marikhin, Quasi-Stäckel systems and two-dimensional Schrödinger equations in an electromagnetic field, Theor. Math. Phys., 177(1), 1352–1360 (2013)], WoS: 000326625800003, Scopus: 2-s2.0-84887299837, ADS: 2013TMP...177.1352M, RINTs: 20732669, MathSciNet: 3230751, zbMath: 1298.81075.
  11. V.E. Adler, V.G. Marikhin, A.B. Shabat, Kvantovye volchki kak primery kommutiruyushchikh differentsial’nykh operatorov, TMF, 172(3), 355-374 (2012) [V.E. Adler, V.G. Marikhin, A.B. Shabat, Quantum tops as examples of commuting differential operators, Theor. Math. Phys., 172(3), 1187-1205 (2012)]; arXiv:1109.6770, WoS: 000309725400003, Scopus: 2-s2.0-84867434152, ADS: 2012TMP...172.1187A, RINTs: 20732516, MathSciNet: 3168742, zbMath: 1283.81093.
  12. V.G. Marikhin, O dvumernom uravnenii Shredingera v magnitnom pole s dopolnitel’nym kvadratichnym integralom dvizheniya, Pis’ma v ZhETF, 94 (3), 262-266 (2011) [V.G. Marikhin, On a two-dimensional Schrödinger equation with a magnetic field with an additional quadratic integral of motion, JETP Lett., 94(3), 243-247 (2011)], WoS: 000295682200015, Scopus: 2-s2.0-80053621149, ADS: 2011JETPL..94..243M, RINTs: 17246188.
  13. V.G. Marikhin, O nekotorykh resheniyakh dvumernykh uravnenii tipa Shredingera v magnitnom pole, TMF, 168(2), 219–226 (2011) [V.G. Marikhin, Solutions of two-dimensional Schrödinger-type equations in a magnetic field, Theor. Math. Phys., 168(2), 1041–1047 (2011)], WoS: 000295693600003, Scopus: 2-s2.0-80052869381, ADS: 2011TMP...168.1041M, RINTs: 20732337, MathSciNet: 3166283, zbMath: 1274.81087.
  14. V.G. Marikhin, V.V. Sokolov, Transformation of a pair of commuting Hamiltonians quadratic in momenta to a canonical form and on a partial real separation of variables for the Clebsch top, Regul. Chaotic Dyn., 15 (6), 652-658 (2010), WoS: 000286401400004, Scopus: 2-s2.0-78650414402, ADS: 2010RCD....15..652M, RINTs: 16980981, MathSciNet: 2747175, zbMath: 1209.37105.
  15. V.G. Marikhin, V.V. Sokolov, O nekotorykh integral’nykh uravneniyakh, svyazannykh so sluchainymi gaussovskimi protsessami, TMF, 164(2), 196–206 (2010) [V.G. Marikhin, V.V. Sokolov, Some integral equations related to random Gaussian processes, Theor. Math. Phys., 164(2), 992–1001 (2010)], WoS: 000282705000002, Scopus: 2-s2.0-77956439368, ADS: 2010TMP...164..992M, RINTs: 20732198, MathSciNet: -, zbMath: 1300.60050.
  16. V.G. Marikhin, Metod odevaniya i razdelenie peremennykh. Dvumernyi sluchai, TMF, 161(3), 327-331 (2009) [V.G. Marikhin, The dressing method and separation of variables: The two-dimensional case, Theor. Math. Phys., 161(3), 1599–1603 (2009)], WoS: 000273561600003, Scopus: 2-s2.0-76649122489, ADS: 2009TMP...161.1599M, RINTs: 20732113, MathSciNet: 2642193, zbMath: 1185.81076.
  17. A.V. Borisov, I.S. Mamaev, V.G. Marikhin, Yavnoe integrirovanie odnoi negolonomnoi zadachi, Dokl. Akad. nauk, 422(4), 475-478 (2008) [A.V. Borisov, I.O. Mamaev, V.G. Marikhin, Explicit integration of one problem in nonholonomic mechanics, Doklady Physics, 53(10), 525-528 (2008)], WoS: 000260149500006, Scopus: 2-s2.0-54249140025, ADS: 2008DokPh..53..525B, RINTs: 11480363, MathSciNet: 2475091, zbMath: 1206.70011.
  18. V.G. Marikhin, V.V. Sokolov, O privedenii pary kvadratichnykh po impul’sam gamil’tonianov k kanonicheskoi forme i o veshchestvennom chastichnom razdelenii peremennykh dlya volchka Klebsha, Nelineinaya dinamika, 4(3), 313-322 (2008), RINTs: 11929247.
  19. A.B. Shabat, V.E. Adler, V.G. Marikhin, V.V. Sokolov (eds.), Encyclopedia of Integrable Systems, L.D. Landau Institute for Theoretical Physics - Research Institute for Symbolic Computations, J. Kepler Universität (2007) [on-line].
  20. D.K. Demskoi, V.G. Marikhin, A.G. Meshkov, Predstavlenie Laksa dlya tripletov dvumernykh skalyarnykh polei kiral’nogo tipa, TMF, 148(2), 189-205 (2006) [D.K. Demskoi, V.G. Marikhin, A.G. Meshkov, Lax representations for triplets of two-dimensional scalar fields of the chiral type, Theor. Math. Phys., 148(2), 1034-1048 (2006)], WoS: 000240375300003, Scopus: 2-s2.0-33747164783, ADS: 2006TMP...148.1034D, InSpire: 735074, RINTs: 13517416, MathSciNet: 2283693, zbMath: 1177.81057.
  21. V.G. Marikhin, V.V. Sokolov, Pary kommutiruyushchikh gamil’tonianov, kvadratichnykh po impul’sam, TMF, 149(2), 147-160 (2006) [V.G. Marikhin, V.V. Sokolov, Pairs of commuting Hamiltonians quadratic in the momenta, Theor. Math. Phys., 149(2), 1425-1436 (2006)]; arXiv:0710.4035, WoS: 000242873600001, Scopus: 2-s2.0-33751295585, ADS: 2006TMP...149.1425M, RINTs: 9296928, MathSciNet: 2302858, zbMath: 1177.70021.
  22. V.G. Marikhin, V.V. Sokolov, Separation of variables on a non-hyperelliptic curve, Regul. Chaotic Dyn., 10(1), 59-70 (2005); nlin/0412065, WoS: 000229110600006, Scopus: 2-s2.0-33644943249, ADS: 2004nlin.....12065M, RINTs: 13489896, MathSciNet: 2136830, zbMath: 1077.37518.
  23. V.G. Marikhin. V.V. Sokolov, Razdelenie peremennykh na negiperellipticheskoi krivoi, Nelineinaya dinamika, 1(1), 53-67 (2005), RINTs: 11967577.
  24. V.G. Marikhin, V.V. Sokolov, O kvazishtekkelevykh gamil’tonianakh, Uspekhi mat. nauk, 60:5(365), 175-176 (2005) [V.G. Marikhin, V.V. Sokolov, On quasi-Stäckel Hamiltonians, Russ. Math. Surv., 60(5), 981-983 (2005)], WoS: 000235973500010, Scopus: 2-s2.0-33644934875, ADS: 2005RuMaS..60..981M, RINTs: 14731438, MathSciNet: 2195685, zbMath: 1140.37017.
  25. V.G. Marikhin, Integrable systems with quadratic nonlinearity in Fourier space, Phys. Lett. A 310(1), 60-66 (2003); nlin/0207022, WoS: 000182088400010, Scopus: 2-s2.0-0037424864, ADS: 2003PhLA..310...60M, RINTs: 13444315, MathSciNet: 1970834, zbMath: 1011.37040.
  26. V.G. Marikhin, Dinamika elektronnykh urovnei v prisutstvii primesi i model’ Ruizenarsa-Shnaidera, Pis’ma v ZhETF, 77 (1), 48-50 (2003) [V.G. Marikhin, Electron-level dynamics in the presence of impurities and the Ruijsenaars-Schneider model, JETP Lett., 77 (1), 44-46 (2003)], WoS: 000181441000010, Scopus: 2-s2.0-20444497272, ADS: 2003JETPL..77...44M, RINTs: 13434518.
  27. V.G. Marikhin, Predstavlenie kulonovskogo gaza dlya ratsional’nykh reshenii uravnenii Penleve, TMF, 127(2), 284-303 (2001) [V.G. Marikhin, Coulomb gas representation for rational solutions of the Painleve equations, Theor. Math. Phys., 127(2), 646-663 (2001)], WoS: 000170547800004, Scopus: 2-s2.0-0035537158, RINTs: 13365455, MathSciNet: 1863564, zbMath: 1017.33010.
  28. V.E. Adler, V.G. Marikhin, A.B. Shabat, Lagranzhevy tsepochki i kanonicheskie preobrazovaniya Beklunda, TMF, 129(2), 163-183 (2001) [V.E. Adler, V.G. Marikhin, A.B. Shabat, Lagrangian chains and canonical Bäcklund transformations, Theor. Math. Phys., 129(2), 1448-1465 (2001)], WoS: 000173055900001, Scopus: 2-s2.0-0035528138, RINTs: 13374268, MathSciNet: 1904792, zbMath: 1029.37042.
  29. V.G. Marikhin, A.B Shabat, M. Boiti, F. Pempinelli, Avtomodel’nye resheniya tipa nelineinogo uravneniya Shredingera, ZhETF, 117(3), 634-643 (2000) [V.G. Marikhin, A.B. Shabat, M. Boiti, F. Pempinelli, Self-similar solutions of equations of the nonlinear Schrödinger type, JETP, 90(3), 553-561 (2000)], WoS: 000086379900019, Scopus: 2-s2.0-23044519164, ADS: 2000JETP...90..553M, RINTs: 13360855, MathSciNet: 1777679.
  30. V.G. Marikhin, O provodimosti «raskrashennoi» ploskosti, Pis’ma v ZhETF, 71 (6), 391-393 (2000) [V.G. Marikhin, Conductivity of a "colored" plane, JETP Lett., 71 (6), 271-272 (2000)], WoS: 000086778500014, Scopus: 2-s2.0-0041036519, ADS: 2000JETPL..71..271M, RINTs: 13355015.
  31. V.G. Marikhin, A.B. Shabat, Integriruemye reshetki, TMF, 118(2), 217-228 (1999) [V.G. Marikhin, A.B. Shabat, Integrable lattices, Theor. Math. Phys., 118(2), 173-182 (1999)], WoS: 000079807100004, Scopus: 2-s2.0-0033242406, ADS: 1999TMP...118..173M, RINTs: 13311853, MathSciNet: 1702860, zbMath: 0984.37093.
  32. V.G. Marikhin, A.B. Shabat, Hamiltonian theory of Bäcklund transformations, In: Optical Solitons: theoretical challenges and industrial perspectives, V.E. Zakharov, S. Wabnitz, editors, EDP Sciences, Les Ulis; Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, 1999, pp. 19-29 [Centre de Physique des Houches, vol 12. Springer, Berlin, Heidelberg. ISBN], WoS: 000087171200002.
  33. M. Boiti, V.G. Marikhin, F. Pempinelli, A.B. Shabat, Self-similar solutions of NLS-type dynamical systems, solv-int/9909021, ADS: 1999solv.int..9021B.
  34. V.G. Marikhin, Gamil’tonova teoriya integriruemykh obobshchenii nelineinogo uravneniya Shredingera, Pis’ma v ZhETF, 66(11), 673-678 (1997) [V.G. Marikhin, Hamiltonian theory of integrable generalizations of the nonlinear Schrodinger equation, JETP Lett., 66(11), 705-710 (1997)], WoS: 000071692100001, Scopus: 2-s2.0-0001645148, ADS: 1997JETPL..66..705M, RINTs: 13262074.
  35. V.G. Marikhin, Teorema ortogonal’nosti v ID-elektronnom gaze s ogranichennym spektrom, Pis’ma v ZhETF, 64 (1), 57-60 (1996) [V.G. Marikhin, Orthogonality theorem for a one-dimensional-electron gas with a bounded spectrum, JETP Lett., 64 (1), 62-65 (1996)], WoS: A1996VE39200012, Scopus: 2-s2.0-20444483823, ADS: 1996JETPL..64...62M, RINTs: 13232780.
  36. V.G. Marikhin, Vliyanie spinovykh fluktuatsii na sverkhprovodyashchii perekhod v UPt3, ZhETF, 103 (2), 584-593 (1993) [V.G. Marikhin, Effect of spin fluctuations on the superconducting transition in UPt3, JETP 76(2), 293-296 (1993)], WoS: A1993KP84300016.
  37. V.G. Marikhin, Rasshcheplenie sverkhprovodyashchego perekhoda i magnetizm v UPt3, ZhETF, 101 (6), 1972-1977 (1992) [V.G. Marikhin, Splitting of the superconducting transition and the magnetism in UPt3, Sov. Phys. JETP 74(6), 1056-1058 (1992)], WoS: A1992JK40700023.
  38. V.G. Marikhin, O fazovykh perekhodakh, stimulirovannykh primesyami, v sverkhprovodnikakh s mnogokomponentnym parametrom poryadka, ZhETF, 97 (2), 515-524 (1990) [V.G. Marikhin, Phase transitions stimulated by impurities in superconductors with a multicomponent order parameter, Sov. Phys. JETP 70(2), 284-288 (1990)], WoS: A1990CQ96800012.
  39. K.B. Efetov, V.G. Marikhin, Density of States and Kinetic Coefficients of a Two-Dimensional Electron Gas in a Strong Magnetic Field, Springer Series in Solid-State Sciences, Vol. 97, 216-222 (1990) [Localization and Confinement of Electrons in Semiconductors: Proc. 6th Int. Winter School, Mauterndorf, Austria, February 19–23, 1990. Kuchar, Friedemar, Heinrich, Helmut, Bauer, Günther (Eds.), Springer, xi, 353 pp. ISBN: 978-3-642-84274-0], WoS: A1990BS51B00023.
  40. K.B. Efetov, V.G. Marikhin, Effect of impurities on electron motion in two dimensions in a strong magnetic field, Phys. Rev. B 40(18), 12126–12132 (1989), WoS: A1989CH60200008, Scopus: 2-s2.0-0001570555.