Russian Academy of Sciences

Landau Institute for Theoretical Physics

Pavel D. Kurilovich

Former member

Date of birth: 14 April 1994

Email:

Publications

  1. I.S. Burmistrov, P. D. Kurilovich, V. D. Kurilovich, Comment on “Noise in the helical edge channel anisotropically coupled to a local spin” (Pis'ma v ZhETF 108, 700 (2018)), Jetp Letters 109(9), 620 (2019); arXiv:1903.04724, WoS: 000475817400013, Scopus: 2-s2.0-85069238421.
  2. V.D. Kurilovich, P.D. Kurilovich, I.S. Burmistrov, M. Goldstein, Helical edge transport in the presence of a magnetic impurity: The role of local anisotropy, Physical Review B 99, 085407 (2019); arXiv:1808.03084, WoS: 000458171500007, Scopus: 2-s2.0-85061457607.
  3. I.S. Burmistrov, M. Goldstein, M. Kot, V.D. Kurilovich, P.D. Kurilovich, Dissipative and Hall viscosity of a disordered 2D electron gas, Physical Review Letters 123, 026084 (2019); arXiv:1901.03561, WoS: 000474894200023.
  4. I. Burmistrov, V. Kurilovich, P. Kurilovich, M. Goldstein, Large-Spin Magnetic Impurity near a 2D Topological Edge, APS March Meeting 2018, March 5–9, 2018, Los Angeles, California, Abstract F08.00013 (2018).
  5. V.D. Kurilovich, P.D. Kurilovich, I.C. Burmistrov, M. Gol’dshtein, Transport vdol’ gelikoidal’nogo kraya v prisutstvii magnitnoi primesi, Nanofizika i nanoelektronika: Trudy XXII Mezhdunarodnogo simpoziuma (Nizhnii Novgorod, 12-15 marta 2018 g.), t. 2, s.685-686 (2018).
  6. P.D. Kurilovich, V.D. Kurilovich, I.C. Burmistrov, M. Gol’dshtein, Yu. Gefen, Statistika kraevogo toka v dvumernom topologicheskom izolyatore pri nalichii magnitnoi primesi, Nanofizika i nanoelektronika: Trudy XXII Mezhdunarodnogo simpoziuma (Nizhnii Novgorod, 12-15 marta 2018 g.), t. 2, s.687-688 (2018).
  7. V.D. Kurilovich, P.D. Kurilovich, I.S. Burmistrov, Indirect exchange interaction between magnetic impurities near the helical edge, Phys. Rev. B 95, 115430 (2017); arXiv:1612.08417, WoS: 000399140700006, Scopus: 2-s2.0-85016236359.
  8. P.D. Kurilovich, V.D. Kurilovich, I.S. Burmistrov, M. Goldstein, Helical edge transport in the presence of a magnetic impurity, Pis’ma v ZhETF, 106 (9), 575-576 (2017) [JETP Lett., 106(9), 593-599 (2017)]; arXiv:1710.00384, WoS: 000423267600008, Scopus: 2-s2.0-85032927664.
  9. I.S. Burmistrov, V.D. Kurilovich, P.D. Kurilovich, Kosvennoe obmennoe vzaimodeistvie v dvumernykh topologicheskikh izolyatorakh, V knige: XV Konferentsiya "Sil’no korrelirovannye elektronnye sistemy i kvantovye kriticheskie yavleniya". IFVD RAN, FIAN RAN, 51-52 (2017).
  10. P.D. Kurilovich, V.D. Kurilovich, I.S. Burmistrov, Indirect exchange interaction between magnetic impurities in the two-dimensional topological insulator based on CdTe/HgTe/CdTe quantum wells, Phys. Rev. B 94, 155408 (2016); arXiv:1607.07645, WoS: 000385242200005, Scopus: 2-s2.0-84992110978.