Russian Academy of Sciences

Landau Institute for Theoretical Physics

Vadim A. Konyshev

Ph. D.

Publications

    1. V. Konyshev, I. Polyubin, A note on radiative corrections to μ and τ decays, Pis’ma v ZhETF, 62 (6), 453-455 (1995) [JETP Lett., 62 (6), 469-471 (1995)]; hep-ph/9507232.
    2. G.E. Volovik, V.A. Konyshev, Svoistva sverkhtekuchikh sistem s kratnymi nulyami v spektre fermionov, Pis’ma v ZhETF, 47 (4), 207-209 (1988) [G.E. Volovik, V.A. Konyshev, Properties of superfluid systems with multiple zeros in the spectrum of fermions, JETP Lett., 47 (4), 250-254 (1988)].
    3. A.V. Balatskii, V.A. Konyshev, Anomal’nyi sverkhtekuchii tok v 3He-A i teorema ob indekse, ZhETF, 92 (3), 841-858 (1987) [A.B. Balatskii, V.A. Konyshev, The anomalous superfluid current in 3He-A and the index theorem, Sov. Phys. JETP 65(3), 474-483 (1987)].
    4. A.V. Balatskii, G.E. Volovik, V.A. Konyshev, O kiral’noi anomalii v sverkhtekuchem 3He-A, ZhETF, 90 (6), 2038-2056 (1986) [A.V. Balatskii, G.E. Volovik, V.A. Konyshev, On the chiral anomaly in superfluid 3He-A, Sov. Phys. JETP 63(6), 1194-1204 (1986)].