Russian Academy of Sciences

Landau Institute for Theoretical Physics

Alexander B. Konstantinov

Publications

  1. N.A. Inogamov, A.B. Konstantinov, S.I. Anisimov, S.B. Zhitenev, Emissiya veshchestva pri giperskorostnom udare, ZhETF, 99 (6), 1699-1710 (1991) [N.A. Inogamov, A.B. Konstantinov, S.I. Anisimov, S.B. Zhitenev, Emission of matter by hypervelocity impact, Sov. Phys. JETP 72(6), 948-954 (1991)], WoS: A1991FZ08000006, ADS: 1991ZhETF..99.1699I.
  2. S.I. Anisimov, S.B. Zhitenev, N.A. Inogamov, A.B. Konstantinov, Raspredelenie po skorostyam veshchestva, emittirovannogo v rezul’tate giperskorostnogo udara, Pis’ma v Zh. tekhn. fiziki, 17 (5), 57-61 (1991) [S.I. Anisimov, S.B. Zhitenev, N.A. Inogamov, A.B. Konstantinov, Velocity distribution for a material ejected by ultrafast particles striking a target, Sov. Tech. Phys. Lett. 17(3), 179-180 (1991)], WoS: A1991FW87100016.
  3. B.A. Malomed, I.E. Staroselsky, A.B. Konstantinov, Corrections to the Eckhaus' stability criterion for one-dimensional stationary structures, Physica D 34 (1-2), 270-276 (1989), WoS: A1989T325500013, Scopus: 2-s2.0-0347167711, RINTs: 31142175, MathSciNet: 0982392.
  4. S.I. Anisimov, V.P. Karyagin, V.M. Kovtunenko, A.B. Konstantinov, R.S. Kremnev, V.A. Kudryashov, Yu.A. Osip’yan, Yu.A. Ryzhov, S.B. Svirshchevskii, A.Z. Strukov, A.V. Terterashvili, V.E. Fortov, Recording of dust particles in the vicinity of the nucleus of Comet Halley by the `Photon' instrument (in Russian), Kosmicheskie issledovaniya, 25(6), 860-866 (1987) [S.I. Anisimov, V.P. Karyagin, V.M. Kovtunenko, A.B. Konstantinov, R.S. Kremnev, V.A. Kudryashov, Yu.A. Osip’yan, Yu.A. Ryzhov, S.B. Svirshchevskii, A.Z. Strukov, A.V. Terterashvili, V.E. Fortov, Recording of dust particles in the vicinity of the nucleus of Comet Halley by the `Photon' instrument, Cosmic Research, 25(6), 671-676 (1987)].
  5. S.B. Zhitenev, N.A. Inogamov, A.B. Konstantinov, Vremya-proletnyi mass-spektrometr s pyleudarnym istochnikom ionov, Inzh.-fiz. zhurn., 50(5), 751–760 (1986) [S.B. Zhitenev, N.A. Inogamov, A.B. Konstantinov, Time-of-flight mass-spectrometer with dust-impact ion source, J. Eng. Phys., 50(5), 518-526 (1986)], Scopus: 2-s2.0-0022711542.
  6. I.D. Yudin, A.B. Konstantinov, B.N. Belintsev, Occurrence of auto-waves during the aggregation of dictyostelium-discoideum (in Russian), Biofizika, 30(2), 341-346 (1985) [I.D. Yudin, A.B. Konstantinov, B.N. Byelintsev, Advent of autowave regimes on aggregation of Dictyostelium discoideum, Biophysics 30(2), 370-377 (1985)], WoS: A1985AFG2800033, Scopus: 2-s2.0-46549102739.
  7. R.Z. Sagdeev, S.I. Anisimov, S.B. Zhitenev, N.A. Inogamov, A.B. Konstantinov, Propusknaya sposobnost’ vremya-proletnogo mass-spektrometra s pyleudarnym istochnikom ionov, Dokl. Akad. nauk SSSR, 279 (3), 613-617 (1984) [R.Z. Sagdeev, S.I. Anisimov, S.B. Zhitenev, N.A. Inogamov, A.B. Konstantinov, Throughput capacity of a time-of-flight mass spectrometer with a grain-impact ion source, Sov. Phys. Dokl. 29(11) 958-960 (1984)], WoS: A1984TW08100024, ADS: 1984DoSSR.279..613S.
  8. S.I. Anisimov, A.V. Bushman, G.I. Kanel’, A.B. Konstantinov, R.Z. Sagdeev, S.G. Sugak, V.E. Fortov, Fizika razrusheniya pri vysokoskorostnom udare, Pis’ma v ZhETF, 39 (1), 9-12 (1984) [S.I. Anisimov, A.V. Bushman, G.I. Kanel’, A.B. Konstantinov, R.Z. Sagdeev, S.G. Sugak, V.E. Fortov, Physics of the damage from high-velocity impact, JETP Lett., 39 (1), 8-12 (1984)], WoS: A1984SX89700003, ADS: 1984ZhPmR..39....9A.
  9. V.A. Agureikin, S.I. Anisimov, A.V. Bushman, G.I. Kanel’, V.P. Karyagin, A.B. Konstantinov, B.P. Kryukov, V.F. Minin, S.V. Razorenov, R.Z. Sagdeev, S.G. Sugak, V.E. Fortov, Teplofizicheskie i gazodinamicheskie problemy protivometeoritnoi zashchity komicheskogo apparata «Vega», Teplofizika vys. temp., 22(5), 964-983 (1984) [V.A. Agureikin, S.I. Anisimov, A.V. Bushman, G.I. Kanel’, V.P. Karyagin, A.B. Konstantinov, B.P. Kryukov, V.F. Minin, S.V. Razorenov, R.Z. Sagdeev, S.G. Sugak, V.E. Fortov, Thermophysical and gas-dynamic studies of the meteorite shield for the Vega spacecraft, High Temperature, 22(5), 761-778 (1984)], WoS: A1984ALC5000020, Scopus: 2-s2.0-0021489019.
  10. A.B. Konstantinov, B.A. Malomed, S.M. Gol’berg, Ob ustoichivosti odnomernykh statsionarnykh slabonadkriticheskikh struktur, Dokl. Akad. nauk SSSR, 270 (6), 1364-1368 (1983) [A.B. Konstantinov, B.A. Malomed, S.M. Gol’berg, Stability of one-dimensional steady-state slightly supercritical structures, Sov. Phys. Dokl. 28(6), 464-466 (1983)], WoS: A1983QZ69200020, MathSciNet: 0712949.