Russian Academy of Sciences

Landau Institute for Theoretical Physics

Efim I. Kats

Principal researcher

Doctor of science

Email:

Publications

  1. E.S. Pikina, A.R. Muratov, E.I. Kats, V.V. Lebedev, Nelineinaya elektro-gidrodinamika zhidkikh kristallov, ZhETF, 163 (1), 129-142 (2023) [E.S. Pikina, A.R. Muratov, E.I. Kats, V.V. Lebedev, Nonlinear electro-hydrodynamics of liquid crystals, JETP, 137(1), 114-124 (2023)]; arXiv:2210.09613, WoS: 001052869900012, ADS: 2023JETP..137..114P, RINTs: 54161498, EDN: GGBNQV.
  2. K.D. Baklanova, V.K. Dolganov, E.I. Kats, P.V. Dolganov, Posledovatel’nost’ trekhmernykh (3D), dvumernykh (2D) i odnomernykh (1D) struktur, obrazuyushchikhsya iz kholestericheskogo zhidkogo kristalla pri izmenenii khiral’nosti, Pis’ma v ZhETF, 117 (7), 537-542 (2023) [K.D. Baklanova, V.K. Dolganov, E.I. Kats, P.V. Dolganov, Sequence of Three-, Two-, and One-Dimensional Structures Formed from a Cholesteric Liquid Crystal at Change in the Chirality, JETP Letters, 117(7), 535-539 (2023)], WoS: 000995356700009, ADS: 2023JETPL.117..535B, RINTs: 50507247, EDN: kbzcaa.
  3. P.V. Dolganov, N.A. Spiridenko, V.K. Dolganov, E.I. Kats, K.D. Baklanova, Kaskadnoe obrazovanie topologicheskikh defektov i satellitnykh kapel’ pri dinamicheskoi kapillyarnoi neustoichivosti v zhidkikh kristallakh, Pis’ma v ZhETF, 118 (2), 118-124 (2023) [P.V. Dolganov, N.A. Spiridenko, V.K. Dolganov, E.I. Kats, K.D. Baklanova, Cascade Formation of Topological Defects and Satellite Droplets in Liquid Crystals at Dynamic Capillary Instability, JETP Letters, 118(2), 130-135 (2023)], WoS: 001060841800009, ADS: 2023JETPL.118..130D , RINTs: 54178453, EDN: gzlpgy.
  4. V.V. Dmitriev, M.Yu. Kagan, V.G. Kamenskii, E.I. Kats, V.V. Kveder, N.M. Kreines, V.V. Lebedev, V.I. Marchenko, L.A. Mel’nikovskii, A.I. Smirnov, I.M. Suslov, I.A. Fomin, V.S. Edel’man, Pamyati Aleksandra Fyodorovicha Andreeva, UFN, 193(6), 687-688 (2023) [V.V. Dmitriev, M.Yu. Kagan, V.G. Kamenskii, E.I. Kats, V.V. Kveder, N.M. Kreines, V.V. Lebedev, V.I. Marchenko, L.A. Melnikovsky, A.I. Smirnov, I.M. Suslov, I.A. Fomin, V.S. Edelman, In memory of Aleksandr Fedorovich Andreev, Phys. Usp., 66(6), 643-644 (2023)].
  5. E.S. Pikina, AR. Muratov, E.I. Kats, V.V. Lebedev, Long-range interactions between membrane inclusions: Electric field induced giant amplification of the pairwise potential, Annals of Physics 447(Pt.2), 168916 (2022); arXiv:2203.13640, WoS: 000917997800005, Scopus: 2-s2.0-85130506460, ADS: 2022AnPhy.44768916P, RINTs: 48585130, MathSciNet: 4516957, EDN: QCQVJC.
  6. Yu.M. Yevdokimov, S.G. Skuridin, V.I. Salyanov, E.I. Kats, Observations of three “re-entrant” twisted structures in double-stranded DNA dispersion particles, European Biophysics Journal, 51(1), 85-94 (2022), WoS: 000723073900001, Scopus: 2-s2.0-85120045668, RINTs: 47533283.
  7. P.V. Dolganov, V.K. Dolganov, E.I, Kats, Uton’shenie smekticheskikh nanoplenok, initsiirovannoe meniskom, Pis’ma v ZhETF, 115 (4), 236-240 (2022) [P.V. Dolganov, V.K. Dolganov, E.I. Kats, Meniscus-Induced Thinning of Smectic Nanofilms, JETP Letters 115(4), 208-212 (2022)], WoS: 000924077000018, Scopus: 2-s2.0-85129003537, ADS: 2022JETPL.115..208D, RINTs: 47949485, EDN: JXXXLD.
  8. E.I. Kats, Non-Newtonian rheology in twist-bend nematic liquid crystals, Pis’ma v ZhETF, 116 (4), 251-252 (2022) [JETP Letters, 116(4), 254-260 (2022)]; arXiv:2207.02005, WoS: 000841048200002, Scopus: 2-s2.0-85136233082, ADS: 2022JETPL.116..254K, RINTs: 49339423, EDN: JHXQBT.
  9. V.A. Benderskii, E.I. Kats, I.P. Kim, Statisticheskaya termodinamika i kinetika polikondensatsii. I. Ansambli so sluchaino raspolozhennymi svyazyami mezhdu monomerami, Khimiya vysokikh energii, 56(4), 255-268 (2022) [V.A. Benderskii, E.I. Kats, I.P. Kim, Statistical Thermodynamics and Kinetics of Polycondensation: 1. Ensembles with Randomly Arranged Bonds between Monomers, High Energy Chemistry, 56(4), 225-237 (2022)], Scopus: 2-s2.0-85134985383, RINTs: 48621344, EDN: LWAVNM.
  10. S. Brazovskii, N. Kirova, I. Burmistrov, E. Kats, V. Galitskii, D. Khmelnitskii, A special issue in memory of prof. Igor Dzyaloshinskii: Editorial Foreword, Annals of Physics 447(Pt.2), 169145 (2022), MathSciNet: 4516978.
  11. E.I. Kats, Stability of the uniform ferroelectric nematic phase, Phys. Rev. E 103, 012704 (2021); arXiv:2011.13626, WoS: 000608619900014, Scopus: 2-s2.0-85099616014, ADS: 2021PhRvE.103a2704K, RINTs: 44997760.
  12. E.I. Kats, Spontaneous Curvature Induced Stretching-Bending Mode Coupling in Membranes, Physics, 3(2), 367-371 (2021), WoS: 000668500700001, Scopus: 2-s2.0-85124941186, ADS: 2021Physi...3..367K, RINTs: 48151758.
  13. P.V. Dolganov, N.S. Shuravin, V.K. Dolganov, E.I. Kats, R. Stannarius, K. Harth, T. Trittel, C.S. Park, J.E. Maclennan, Transient hexagonal structures in sheared emulsions of isotropic inclusions on smectic bubbles in microgravity conditions, Scientific Reports, 11(1), 19144 (2021), WoS: 000700619200023, Scopus: 2-s2.0-85115798720, ADS: 2021NatSR..1119144D, RINTs: 47067356.
  14. Yu.M. Yevdokimov, S.G. Skuridin, S.V. Semenov, V.I. Salyanov, E.I. Kats, Disorder of DNA Structure in Quasinematic Layers of “Re-entrant” Twisted Phases, Zhidk. krist. i ikh praktich. ispol’z. / Liq. Cryst. and their Appl., 21 (2), 54-72 (2021), WoS: 000668149000005, Scopus: 2-s2.0-85109450767, RINTs: 46239453.
  15. E.I. Kats, Kombinirovannye defekty v ferroelekticheskikh nematikakh, ZhETF, 159(4), 735-739 (2021) [E.I. Kats, Combined Defects in Ferroelectric Nematics, JETP, 132(4), 641-644 (2021)], WoS: 000656118600018, Scopus: 2-s2.0-85107069881, ADS: 2021JETP..132..641K, RINTs: 46781819.
  16. V.A. Benderskii, E.I. Kats, Non-trivial dynamic regimes of small (nano-scale) quantum systems, ZhETF, 160(4), 491-497 (2021) [Nontrivial Dynamic Regimes of Small (Nano-Scale) Quantum Systems, JETP, 133(4), 411-430 (2021)]; arXiv:2105.11204, WoS: 000721594300005, Scopus: 2-s2.0-85119701214, ADS: 2021JETP..133..411B, RINTs: 46660148.
  17. Yu.M. Evdokimov, S.G. Skuridin, V.I. Salyanov, S.V. Semenov, E.I. Kats, Mnozhestvennost’ "vozvratnykh" kholestericheskikh struktur v zhidkokristallicheskikh dispersiyakh DNK, Uspekhi fiz. nauk, 191(9), 999-1015 (2021) [Yu.M. Yevdokimov, S.G. Skuridin, V.I. Salyanov, S.V. Semenov, E.I. Kats, The multiplicity of “re-entrant” cholesteric structures in the DNA liquid-crystalline dispersions, Phys. Usp., 64 (9), 947-963 (2021)], WoS: 000722209600004, Scopus: 2-s2.0-85120777969, RINTs: 47192837.
  18. V.A. Benderskii, E.I. Kats, I.P. Kim, A.S. Kotkin, Kinetika polikondensatsii: V. Zavisyashchii ot vremeni sostav zol’- i gel’-faz, Khimiya vysokikh energii, 55(4), 255-265 (2021) [V.A. Benderskii, E.I. Kats, I.P. Kim, A.S. Kotkin, Polycondensation Kinetics: 5. Time-Dependent Composition of Sol and Gel Phases, High Energy Chemistry 55(4), 255-265 (2021)], WoS: 000679830000001, Scopus: 2-s2.0-85111301976, RINTs: 46120204.
  19. A.F. Andreev, S.A. Brazovskii, G.E. Volovik, E.I. Kats, P.S. Kondratenko, N.M. Kreines, V.P. Mineev, S.P. Novikov, S.P. Obukhov, L.P. Pitaevskii, D.E. Khmel’nitskii, G.M. Eliashberg, Igor’ Ekhiel’evich Dzyaloshinskii (k 90-letiyu so dnya rozhdeniya), Uspekhi fiz. nauk, 191(2), 223-224 (2021) [A.F. Andreev, S.A. Brazovskii, G.E. Volovik, E.I. Kats, P.S. Kondratenko, N.M. Kreines, V.P. Mineev, S.P. Novikov, S.P. Obukhov, L.P. Pitaevskii, D.E Khmel’nitskii, G.M. Eliashberg, Igor Ekhiel'evich Dzyaloshinskii (on his 90th birthday), Phys. Usp. 64 (2) 214 (2021)], WoS: 000644699500007.
  20. A.F. Andreev, S.A. Brazovskii, E.I. Kats, P.S. Kondratenko, N.M. Kreines, V.V. Lebedev, V.P. Mineev, S.P. Novikov, S.P. Obukhov, L.P. Pitaevskii, N. Spaldin, D.E. Khmel’nitskii, Pamyati Igorya Ekhiel’evicha Dzyaloshinskogo, Uspekhi fiz. nauk, 191(8), 901-901 (2021) [A.F. Andreev, S.A. Brazovskii, E.I. Kats, P.S. Kondratenko, N.M. Kreines, V.V. Lebedev, V.P. Mineev, S.P. Novikov, S.P. Obukhov, L.P. Pitaevskii, N. Spaldin, D.E. Khmel’nitskii, In memory of Igor Ekhiel'evich Dzyaloshinskii, Phys. Usp. 64(8), 854-854 (2021)], WoS: 000711503200006, ADS: 2021PhyU...64..854A.
  21. E.I. Kats, A simple model for the dynamic accommodation coefficient, EPL 130, 44001 (2020), WoS: 000552965800001, Scopus: 2-s2.0-85087340901, ADS: 2020EL....13044001K, RINTs: 43300798.
  22. P.V. Dolganov, N.S. Shuravin, V.K. Dolganov, E.I. Kats, Dynamics of island-meniscus coalescence in free-standing smectic films, Soft Matter, 16(36), 8506-8511 (2020), WoS: 000571980300016, Scopus: 2-s2.0-85091584081, ADS: 2020SMat...16.8506D, RINTs: 45264709.
  23. I.P. Kim, E.I. Kats, V.A. Benderskii, Kinetika radikal’no-tsepnoi polimerizatsii. III. Vosstanovlenie kontsentratsii makroradikalov pri peredache tsepi, Khimiya vysokikh energii, 54(1), 3-12 (2020) [I.P. Kim, E.I. Kats, V.A. Benderskii, Kinetics of Radical Chain Polymerization: 3. Restoring the Concentration of Macroradicals via Chain Transfer, High Energy Chemistry 54(1), 1-9 (2020)], WoS: 000517065100001, Scopus: 2-s2.0-85081036526, RINTs: 41806327.
  24. I.P. Kim, E.I. Kats, V.A. Benderskii, Kinetika polikondensatsii. I. Bifunktsional’nye kremniiorganicheskie monomery, Khimiya vysokikh energii, 54(2), 87-96 (2020) [I.P. Kim, E.I. Kats, V.A. Benderskii, Polycondensation Kinetics: 1. Bifunctional Organosilicon Monomers, High Energy Chemistry, 54(2), 77-86 (2020)], WoS: 000521546900001, Scopus: 2-s2.0-85082625378, RINTs: 42366075.
  25. V.A. Benderskii, E.I. Kats, Vysokii kvantovyi vykhod fotoeffekta v donorno-aktseptornykh organicheskikh solnechnykh elementakh s ob’emnym geteroperekhodom, Khimiya vysokikh energii, 54(3), 192-199 (2020) [V.A. Benderskii, E.I. Kats, High Photoelectric Quantum Yield in Donor–Acceptor Bulk Heterojunction Organic Solar Cells, High Energy Chemistry 54(3), 175-182 (2020)], WoS: 000536411600004, Scopus: 2-s2.0-85085888362, RINTs: 42635546.
  26. Yu. Yevdokimov, S. Skuridin, V. Salyanov, S. Semenov, E. Kats, Liquid-Crystalline Dispersions of Double-Stranded DNA, In: Advances in Cholesteric Liquid Crystals, Ed. by M. Mitov, p. 83-109 (2020). MDPI, Basel ea, ISBN: 978-3-03928-228-9 (Pbk); 978-3-03928-229-6 (PDF).
  27. Yu.M. Yevdokimov, S.G. Skuridin, V.I. Salyanov, Yu.A. Bobrov, V.A. Bucharsky, E.I. Kats, New optical evidence of the cholesteric packing of DNA molecules in “re-entrant” phase, Chem. Phys. Lett., 717, 59-68 (2019), WoS: 000457867100011, Scopus: 2-s2.0-85060281666, ADS: 2019CPL...717...59Y, RINTs: 41794050.
  28. Yu. Yevdokimov, S. Skuridin, V. Salyanov, S. Semenov, E. Kats, Liquid-crystalline dispersions of double-stranded DNA, Crystals, 9 (3), art. 162 (2019), WoS: 000464476400001, Scopus: 2-s2.0-85064688890, RINTs: 38674922.
  29. E.I. Kats, V.V. Lebedev, E.S. Pikina, Landau theory for smectic-A–hexatic-B coexistence in smectic films, Phys. Rev. E 100, 022705 (2019); arXiv:1906.03555, WoS: 000482584900008, Scopus: 2-s2.0-85072130158, ADS: 2019PhRvE.100b2705K, RINTs: 41674873.
  30. P.V. Dolganov, N.S. Shuravin, V.K. Dolganov, E.I. Kats, A. Fukuda, Topological defects in smectic islands formed in antiferroelectric freestanding nanofilms, Surface Innovations, 7(3-4), 168-173 (2019), WoS: 000466935300003, Scopus: 2-s2.0-85065210491, ADS: -, RINTs: 38681787.
  31. Yu.M. Evdokimov, V.I. Salyanov, O.N. Kompanets, E.I. Kats, S.G. Skuridin, Opticheskie svoistva chastits kholestericheskoi i «vozvratnoi» kholestericheskoi faz DNK, Zhidk. krist. i ikh praktich. ispol’z. / Liq. Cryst. and their Appl., 19(3), 59-75 (2019) [Yu.M. Yevdokimov, V.I. Salyanov, O.N. Kompanets, E.I. Kats, S.G. Skuridin, Optical Properties of the DNA Particles of Cholesteric and «Re-Entrant» Cholesteric Phases], WoS: 000488254300005, Scopus: 2-s2.0-85073259524, RINTs: 40805698.
  32. E.I. Kats, Mekhanizm relaksatsii Landau-Khalatnikova v smekticheskikh zhidkikh kristallakh, ZhETF, 156(4), 799-805 (2019) [E.I. Kats, The Landau–Khalatnikov Relaxation Mechanism in Smectic Liquid Crystals, JETP, 129(4), 751-756 (2019)], WoS: 000511119900023, Scopus: 2-s2.0-85076520101, ADS: 2019JETP..129..751K, RINTs: 41143142.
  33. P.V. Dolganov, N.S. Shuravin, E.I. Kats, V.K. Dolganov, Koalestsentsiya ostrovov razlichnoi tolshchiny v smekticheskikh nanoplenkakh, Pis’ma v ZhETF, 110 (8), 539-544 (2019) [P.V. Dolganov, N.S. Shuravin, E.I. Kats, V.K. Dolganov, Coalescence of Islands of Different Thicknesses in Smectic Nanofilms, JETP Letters, 110(8), 545-550 (2019)], WoS: 000504612300005, Scopus: 2-s2.0-85077039619, ADS: 2019JETPL.110..545D, RINTs: 41184035.
  34. I.P. Kim, E.I. Kats, V.A. Benderskii, Kinetika radikal’no-tsepnoi polimerizatsii. I. Zavisyashchie ot vremeni raspredeleniya makroradikalov i oligomerov, Khimiya vysokikh energii, 53(4), 255-266 (2019) [I.P. Kim, E.I. Kats, V.A. Benderskii, Kinetics of Radical Chain Polymerization: 1. Time-Dependent Distributions of Macroradicals and Oligomers, High Energy Chemistry, 53(4), 265-275 (2019)], WoS: 000479263900001, Scopus: 2-s2.0-85070359584, ADS: -, RINTs: 37713418.
  35. I. Zaluzhnyy, R. Kurta, N. Mukharamova, Y.Y. Kim, R. Khubbutdinov, D. Dzhigaev, V. Lebedev, E. Pikina, E. Kats, N.A. Clark, M. Sprung, B. Ostrovskii, I. Vartanyants, First-order smectic-hexatic phase transition in thick liquid crystal films, Bull. APS, APS March Meeting 2019, March 4–8, 2019, Boston, MA, Abstract: B30.00003 (2019), ADS: 2019APS..MARB30003Z.
  36. Y.M. Yevdokimov, S.G. Skuridin, V.I. Salyanov, E.I. Kats, Anomalous behavior of the DNA liquid-crystalline dispersion particles and their phases, Chem. Phys. Lett., 707, 154-159 (2018), WoS: 000441540400025, Scopus: 2-s2.0-85050609055, ADS: 2018CPL...707..154Y, RINTs: 35759826.
  37. E.I. Kats, A.R. Muratov, Simple analysis of scattering data with Ornstein-Zernike equation, Phys. Rev. E 97, 012610 (2018); arXiv:1709.08507, WoS: 000423130000009, Scopus: 2-s2.0-85040744984, ADS: 2018PhRvE..97a2610K, RINTs: 38610080, MathSciNet: 3835502, zbMath: -.
  38. I.A. Zaluzhnyy, R.P. Kurta, N. Mukharamova, Y.Y. Kim, R.M. Khubbutdinov, D. Dzhigaev, V.V. Lebedev, E.S. Pikina, E.I. Kats, N.A. Clark, M. Sprung, B.I. Ostrovskii, I.A. Vartanyants, Evidence of a first-order smectic-hexatic transition and its proximity to tricritical point in smectic films, Phys. Rev. E 98, 052703 (2018); arXiv:1806.00668, WoS: 000450551000004, Scopus: 2-s2.0-85057204892, ADS: 2018PhRvE..98e2703Z, RINTs: 38627433, EDN: NYDYUV.
  39. P.V. Dolganov, E.I. Kats, V.K. Dolganov, Philippe Cluzeau, Linear defects forming the ground state of polar free standing smectic-C* films, Soft Matter, 14(35), 7174-7179 (2018), WoS: 000445221900003, Scopus: 2-s2.0-85053613515, ADS: 2018SMat...14.7174D, RINTs: 35728199.
  40. Yu.M. Evdokimov, S.G. Skuridin, V.I. Salyanov, E.R. Muzipov, S.V. Semyonov, E.I. Kats, Upakovka dvukhtsepochechnykh molekul DNK v chastitsakh zhidkokristallicheskikh dispersii i zhidkokristallicheskikh fazakh, sformirovannykh iz etikh chastits, Zhidk. krist. i ikh praktich. ispol’z., 18(2), 64-85 (2018) [Yu.M. Yevdokimov, S.G. Skuridin, V.I. Salyanov, E.R. Muzipov, S.V. Semenov, E.I. Kats, Double-Stranded DNA Packing in Particles of Liquid-Crystalline Dispersions and Liquid-Crystalline Phases Obtained from These Particles, Liq. Cryst. and their Appl., 18(2), 64-85 (2018)], WoS: 000437532600005, Scopus: 2-s2.0-85049401363, RINTs: 35154400.
  41. V.A. Benderskii, E.I. Kats, Kogerentnyi perenos elektronnykh vozbuzhdenii v organicheskikh solnechnykh elementakh, ZhETF, 154(3), 662-678 (2018) [V.A. Benderskii, E.I. Kats, Coherent Transport of Electron Excitations in Organic Solar Cells, JETP 127(3), 566-580 (2018)], WoS: 000450556600021, Scopus: 2-s2.0-85056708739, ADS: 2018JETP..127..566B, RINTs: 35605119.
  42. E.I. Kats, Vliyanie polidispersnosti na fazovuyu diagrammu kolloidnykh sistem, ZhETF, 154(5), 1041-1047 (2018) [E.I. Kats, Effect of Polydispersity on the Phase Diagram of Colloid Systems, JETP, 127(5), 939-944 (2018)], WoS: 000456583300016, Scopus: 2-s2.0-85060639013, ADS: 2018JETP..127..939K, RINTs: 36573208.
  43. Yu.M. Evdokimov, S.G. Skuridin, V.I. Salyanov, O.N. Kompanets, E.I. Kats, Spektry krugovogo dikhroizma dispersii i tekstury faz DNK, Optika i spektroskopiya, 125(6), 845-850 (2018) [Yu.M. Yevdokimov, S.G. Skuridin, V.I. Salyanov, O.N. Kompanets, E.I. Kats, Circular Dichroism Spectra of DNA Dispersions and Textures of DNA Phases, Optics and Spectroscopy, 125(6), 1047–1052 (2018)], WoS: 000460175500036, Scopus: 2-s2.0-85062235809, ADS: 2018OptSp.125.1047Y, RINTs: 37044550.
  44. V.A. Benderskii, E.I. Kats, Vozbuzhdennye elektronno-dyrochnye sostoyaniya v molekulyarnykh tsepochkakh, Khimiya vysokikh energii, 52(5), 375-384 (2018) [V.A. Benderskii, E.I. Kats, Excited Electron-Hole States in Molecular Chains, High Energy Chemistry, 52(5), 390–399 (2018)], WoS: 000444617700005, Scopus: 2-s2.0-85053310543, RINTs: 35443993.
  45. V.A. Benderskii, E.I. Kats, Avtoionizatsiya eksitonov v organicheskikh solnechnykh elementakh, Khimiya vysokikh energii, 52(5), 385-391 (2018) [V.A. Benderskii, E.I. Kats, Autoionization of Excitons in Organic Solar Cells, High Energy Chemistry, 52(5), 400–406 (2018)], WoS: 000444617700006, Scopus: 2-s2.0-85053374011, RINTs: 35443994.
  46. Yu.M. Yevdokimov, S.G. Skuridin, S.V. Semenov, L.A. Dadinova, V.I. Salyanov, E.I. Kats, Re-entrant cholesteric phase in DNA liquid-crystalline dispersion particles, J. Biol. Phys., 43(1), 45-68 (2017), WoS: 000395080700004, Scopus: 2-s2.0-85007439423, RINTs: 29466936.
  47. J. Peters, J. Marion, F. Natali, E. Kats, D.J. Bicout, The dynamical transition of lipid multilamellar bilayers as a matter of cooperativity, J. Phys. Chem. B 121(8), 6860-6868 (2017), WoS: 000406357200010, Scopus: 2-s2.0-85025664149, RINTs: 31087002.
  48. Yu.M. Evdokimov, S.G. Skuridin, V.I. Salyanov, S.V. Semenov, E.V. Shtykova, L.A. Dadinova, O.N. Kompanets, E.I. Kats, “Vozvratnaya” kholestericheskaya faza DNK, Optika i spektroskopiya, 123(1), 74-79 (2017) [Yu.M. Yevdokimov, S.G. Skuridin, V.I. Salyanov, S.V. Semenov, E.V. Shtykova, L.A. Dadinova, O.N. Kompanets, E.I. Kats, The re-entrant cholesteric phase of DNA, Opt. Spectrosc., 123(1), 56-69 (2017)], WoS: 000406215900010, Scopus: 2-s2.0-85025120987, ADS: 2017OptSp.123...56Y, RINTs: 29962368.
  49. E.I. Kats, Fluctuational shift of nematic-isotropic phase transition temperature, Pis’ma v ZhETF, 105 (4), 229 (2017) [Fluctuation shift of the nematic–isotropic phase transition temperature, JETP Lett., 105(4), 246-249 (2017)], WoS: 000400277000008, Scopus: 2-s2.0-85013058547, ADS: 2017JETPL.105..246K, RINTs: 28367917.
  50. P.V. Dolganov, E.I. Kats, V.K. Dolganov, Kollaps ostrovov v smekticheskikh svobodno podveshennykh nanoplenkakh, Pis’ma v ZhETF, 106 (4), 214-219 (2017) [P.V. Dolganov, E.I. Kats, V.K. Dolganov, Collapse of islands in freely suspended smectic nanofilms, JETP Lett., 106(4), 229-233 (2017)], WoS: 000413418400005, Scopus: 2-s2.0-85032204877, ADS: 2017JETPL.106..229D, RINTs: 29811445.
  51. E.I. Kats, Netraditsionnye fazovye perekhody v zhidkikh kristallakh, Uspekhi fiz. nauk, 187(9), 1022-1027 (2017) [E.I. Kats, Unconventional phase transitions in liquid crystals, Phys. Usp., 60(9), 949-953 (2017)], WoS: 000417704200008, Scopus: 2-s2.0-85040985015, ADS: 2017PhyU...60..949K, RINTs: 29938136.
  52. E.I. Kats, Spontaneous chiral symmetry breaking in liquid crystals, Fizika Nizkikh Temperatur, 43(1), 7-10 (2017) [Low Temp. Phys., 43(1), 5-7 (2017)], WoS: 000395662500002, Scopus: 2-s2.0-85012262948, ADS: 2017LTP....43....5K, RINTs: 28402037.
  53. Yu.M. Yevdokimov, S.G. Skuridin, V.I. Salyanov, E.V. Shtykova, N.G. Khlebtsov, E.I. Kats, The gold nanoparticles influence the spatial ordering of double-stranded nucleic acid molecules, Frontiers Nanosci. Nanotech., 2(3), 135-143 (2016).
  54. E.I. Kats, V.V. Lebedev, A.R. Muratov, Theory of the anomalous critical behavior for the smectic-A–hexatic transition, Phys. Rev. E 93, 062707 (2016), WoS: 000378873300006, Scopus: 2-s2.0-84977151197, ADS: 2016PhRvE..93f2707K, RINTs: 26844809.
  55. Yu.M. Evdokimov, S.G. Skuridin, V.I. Salyanov, E.I. Kats, Temperaturno-indutsirovannoe izmenenie upakovki dvukhtsepochechnykh lineinykh molekul DNK v chastitsakh zhidkokristallicheskikh dispersii, Biofizika, 61(3), 421-431 (2016) [Y.M. Yevdokimov, S.G. Skuridin, V.I. Salyanov, E.I. Kats, Temperature-induced changes of the packing of double-stranded linear DNA molecules in particles of liquid-crystalline dispersions, Biophysics, 61(3), 351-360 (2016)], WoS: -, Scopus: 2-s2.0-84982267458, ADS: -, RINTs: 26454790.
  56. Yu.M. Evdokimov, S.G. Skuridin, V.I. Salyanov, E.I. Kats, Fazovyi perekhod “geksagonal’naya → kholestericheskaya upakovka” molekul DNK v chastitsakh zhidkokristallicheskikh dispersii, Dokl. Akad. nauk, 467(5), 556-559 (2016) [Yu.M. Yevdokimov, S.G. Skuridin, V.I. Salyanov, E.I. Katz, Hexagonal → cholesteric phase transition of DNA molecules in liquid-crystalline dispersion particles, Dokl. Phys. Chem., 467(2), 53–55 (2016)], WoS: 000376415500003, Scopus: 2-s2.0-84969786140, RINTs: 27154117.
  57. Yu.M. Evdokimov, S.G. Skuridin, V.I. Salyanov, L.A. Dadinova, O.N. Kompanets, E.I. Kats, O prostranstvennoi organizatsii dvukhtsepochechnykh molekul DNK v kholestericheskoi zhidkokristallicheskoi faze, Zhidk. krist. i ikh praktich. ispol’z. / Liq. Cryst. and their Appl., 16(1), 71-82 (2016) [Yu.M. Yevdokimov, S.G. Skuridin, V.I. Salyanov, L.A. Dadinova, O.N. Kompanets, E.I. Kats, About spatial organization of double-stranded DNA molecules in cholesteric liquid-crystalline phase], WoS: 000383485900010, Scopus: 2-s2.0-85018348771, RINTs: 25651308.
  58. P.V. Dolganov, N.S. Shuravin, V.K. Dolganov, E.I. Kats, Tsepochechnye struktury i klastery iz chastits so smeshannym dipol’-kvadrupol’nym vzaimodeistviem v smekticheskikh svobodno podveshennykh nanoplenkakh, Pis’ma v ZhETF, 104 (4), 263-269 (2016) [P.V. Dolganov, N.S. Shuravin, V.K. Dolganov, E.I. Kats, Chain structures and clusters of particles with the mixed dipole–quadrupole interaction in smectic freely suspended nanofilms, JETP Lett., 104(4), 263-268 (2016)], WoS: 000387337200010, Scopus: 2-s2.0-84994047724, ADS: 2016JETPL.104..263, RINTs: 26463515.
  59. E.I. Kats, V.V. Lebedev, A.R. Muratov, Why the smectic A – hexatic phase transition does not follow its universality class?, arXiv:1603.05360, ADS: 2016arXiv160305360K.
  60. V.N. Blinov, V.L. Golo, E.I. Kats, Fredericks transitions in biaxial nematics, Eur. Phys. J. E 38(7), 80 (2015), WoS: 000358145100002, Scopus: 2-s2.0-84938843793, ADS: -, RINTs: 23996913.
  61. Yu.M. Yevdokimov, S.G. Skuridin, V.I. Salyanov, E.V. Shtykova, L.A. Dadinova, V.V. Volkov, N.G. Khlebtsov, P.V. Komarov, E.I. Kats, Negatively Charged Gold Nanoparticles “Control” Double-Stranded DNAs Spatial Packing, J. Mater. Sci. Nanotechnol., 4(1), art. 101 (2015) [J. Mater. Sci. Nanotechnol., 3(2), art. 201 (2015)], Scopus: -.
  62. E.I. Kats, V.V. Lebedev, Nonlinear fluctuation effects in dynamics of freely suspended films, Phys. Rev. E 91, 032415 (2015); arXiv:1501.06703, WoS: 000352063500002, Scopus: 2-s2.0-84928783270, ADS: 2015PhRvE..91c2415K, RINTs: 24454987.
  63. E.I. Kats, M.I. Monastyrsky, Immersed surfaces and membranes transformations, Phys. Scr. 90, 074003 (2015), WoS: 000357541800004, Scopus: 2-s2.0-84936850094, ADS: 2015PhyS...90g4003K, RINTs: 23989509.
  64. Yu.M. Evdokimov, C.G. Ckupidin, V.I. Calyanov, V.V. Volkov, L.A. Dadinova, O.N. Kompanets, E.I. Kats, O ppoctpanctvennoi opganizatsii dvuxtsepochechnyx molekul DNK v xolectepicheckoi zhidkokpictallicheckoi faze i chactitsax dicpepcii etoi fazy, Biofizika, 60(5), 861-876 (2015) [Y.M. Yevdokimov, S.G. Skuridin, V.I. Salyanov, V.V. Volkov, L.A. Dadinova, O.N. Kompanets, E.I. Kats, About the spatial organization of double-stranded DNA molecules in the cholesteric liquid-crystalline phase and dispersion particles of this phase, Biophysics, 60(5), 708-721 (2015)], WoS: -, Scopus: 2-s2.0-84950316812, RINTs: 24400608.
  65. V.N. Blinov, V.L. Golo, E.I. Kats, Fazovye perekhody v zhidkikh kristallakh pod deistviem vneshnikh polei, Nanostruktury. Matematicheskaya fizika i modelirovanie, 13(2), 5-23 (2015), RINTs: 26715735.
  66. V.A. Benderskii, E.I. Kats, Quantum autoionization of molecular excitons and photovoltaic conversion, Pis’ma v ZhETF, 101 (1), 19-23 (2015) [JETP Letters, 101(1), 17-21 (2015)], WoS: 000351661700004, Scopus: 2-s2.0-84938055950, ADS: 2015JETPL.101...17B, RINTs: 23218340.
  67. P.V. Dolganov, N.S. Shuravin, V.K. Dolganov, E.I. Kats, Topologicheskie defekty v smekticheskikh ostrovakh v svobodno podveshennykh plenkakh, Pis’ma v ZhETF, 101 (7), 505-511 (2015) [P.V. Dolganov, N.S. Shuravin, V.K. Dolganov, E.I. Kats, Topological defects in smectic islands in freely suspended films, JETP Letters, 101(7), 453-458 (2015)], WoS: 000356457700007, Scopus: 2-s2.0-84935909055, ADS: 2015JETPL.101..453D, RINTs: 23459599.
  68. P.V. Dolganov, V.K. Dolganov, E.I. Kats, Anomalii meniska mikrovklyuchenii v svobodno podveshennykh smekticheskikh plenkakh, Pis’ma v ZhETF, 102 (4), 272-277 (2015) [P.V. Dolganov, V.K. Dolganov, E.I. Kats, Anomalies of a meniscus of microinclusions in freely suspended smectic films, JETP Lett., 102 (4), 242-247 (2015)], WoS: 000364562900010, Scopus: 2-s2.0-84958159302, ADS: 2015JETPL.102..242D, RINTs: 24324627.
  69. E.I. Kats, Sily Van-der-Vaal’sa, Kazimira i Lifshitsa v myagkoi materii, Uspekhi fiz. nauk, 185 (9), 964-969 (2015) [E.I. Kats, Van der Waals, Casimir, and Lifshitz forces in soft matter, Phys. Usp. 58 (9), 892-896 (2015)], WoS: 000366405400006, Scopus: 2-s2.0-84951825919, ADS: 2015PhyU...58..892K, RINTs: 24095857.
  70. Yu.M. Evdokimov, V.I. Salyanov, S.G. Skuridin, E. V. Shtykova, N.G. Khlebtsov, E.I. Kats, Fiziko-khimicheskii i nanotekhnologicheskii podkhody k sozdaniyu “tverdykh” prostranstvennykh struktur DNK, Uspekhi khimii, 84(1), 27-42 (2015) [Yu.M. Yevdokimov, V.I. Salyanov, S.G. Skuridin, E.V. Stykova, N.G. Khlebtsov, E.I. Kats, Physicochemical and nanotechnological approaches to creation of “rigid” spatial structures of DNA, Russ. Chem. Rev., 84(1), 27-42 (2015)], WoS: 000349382400003, Scopus: 2-s2.0-84922575878, ADS: 2015RuCRv..84...27Y, RINTs: 22662156.
  71. E.I. Kats, Landau weak crystallization theory and its applications, Symmetry, Spin Dynamics and the Properties of Nanostructures, pp. 188-207 (2015) [Lecture Notes of the 11th International School on Theoretical Physics, Rzeszów, Poland, 1-6 September 2014; Ed. by V. Dugaev, A. Wal, J. Barnaś. World Scientific, 2015], Scopus: 2-s2.0-85127949394, ADS: 2016ssdp.conf..188K.
  72. E.I. Kats, V.V. Lebedev, Asymptotic freedom at zero temperature in free-standing crystalline membranes, Phys. Rev. B 89, 125433 (2014) [Erratum - Phys. Rev. B 94, 079904(E) (2016)]; arXiv:1312.6476, WoS: 000333559400015, Scopus: 2-s2.0-84898744941, ADS: 2014PhRvB..89l5433K, RINTs: 21872455.
  73. E.I. Kats, V.V. Lebedev, Comment on “Thermodynamics of quantum crystalline membranes”, Phys. Rev. B 90, 176301 (2014); arXiv:1407.4298, WoS: 000345638400009, Scopus: 2-s2.0-84911164397, ADS: 2014PhRvB..90q6301K, RINTs: 24005832.
  74. Yu.M. Yevdokimov, V.I. Salyanov, E.V. Shtykova, N.G. Khlebtsov, E.I. Kats, S.G. Skuridin, The Physicochemical and Nanotechnological Approaches to Creation of “Rigid” DNA Nanoconstructions, The Open Nanoscience Journal, 8, 1-12 (2014), WoS: -, ADS: 2014ONJ.....8....1Y, RINTs: -.
  75. Yu.M. Evdokimov, V.I. Salyanov, E.V. Shtykova, E.I. Kats, N.G. Khlebtsov, S.G. Skuridin, Ctpuktupnaya nanotexnologiya nukleinovyx kiclot: sozdanie “zhidkikh” i “tvyordykh” nanokonstruktsii DNK, Vestnik RAN, 84(8), 694-707 (2014) [Yu.M. Yevdokimov, V.I. Salyanov, E.V. Shtykova, E.I. Katz, N.G. Khlebtsov, S.G. Skuridin, Structural nanotechnology of nucleic acids: Designing “Liquid” and “Rigid” DNA nanoconstructions, Herald of the RAS, 84(4), 252-264 (2014)], WoS: 000340882600005, Scopus: 2-s2.0-84906505898, RINTs: 21804102.
  76. Y. M. Yevdokimov, S.G. Skuridin, V.I. Salyanov, V.I. Popenko, E.V. Shtykova, N.G. Khlebtsov, G.A. Shafeev, E.I. Kats, Gold nanoparticles influence double-stranded dann molecules «recognition» and prevent formation of their cholesteric structure, Zhidkie kristally i ikh prakticheskoe ispol’zovanie / Liquid Crystals and their Application, 14(4), 5-21 (2014), WoS: -, Scopus: -, ADS: -, RINTs: 22858649.
  77. V.L. Golo, E.I. Kats, D.O. Sinitsyn, Odnomernye tekstury biaksial’nykh zhidkikh kristallov, Nanostruktury. Matematicheskaya fizika i modelirovanie, 10(1), 29-38 (2014).
  78. P.V. Dolganov, E.I. Kats, V.K. Dolganov, Step-by-step first order antiferroelectric-paraelectric transition induced by frustration and electric field, Pis’ma v ZhETF, 99 (4), 218-222 (2014) [JETP Letters, 99(4), 191-195 (2014)], WoS: 000335664500004, Scopus: 2-s2.0-84899894571, ADS: 2014JETPL..99..191D, RINTs: 21430562.
  79. E.I. Kats, V.V. Lebedev, Landau theory for helical nematic phases, Pis’ma v ZhETF, 100 (2), 118-121 (2014) [JETP Letters, 100(2), 110-113 (2014)]; arXiv:1406.4588, WoS: 000342442900008, Scopus: 2-s2.0-84908088930, ADS: 2014JETPL.100..110K, RINTs: 21977628.
  80. M. Evdokimov, S.G. Skuridin, V.I. Salyanov, V.I. Popenko, E.V. Shtykova, L.A. Dadinova, V.V. Volkov, N.G. Khlebtsov, B.N. Khlebtsov, E.I. Kats, Novyi nanobiomaterial – chastitsy zhidkokristallicheskikh dispersii DNK so vstroennymi klasterami iz nanochastits zolota, Rossiiskie nanotekhnologii, 9(3-4), 82-89 (2014) [Yu.M. Yevdokimov, S.G. Skuridin, V.I. Salyanov, V.I. Popenko, E.V. Shtykova, L.A. Dadinova, V.V. Volkov, N.G. Khlebtsov, B.N. Khlebtsov, E.I. Kats, A new nanobiomaterial: particles of liquid-crystalline DNA dispersions with embedded clusters of gold nanoparticles, Nanotechnologies in Russia, 9(3-4), 194-202 (2014)], WoS: 000445358500013, Scopus: 2-s2.0-84899836668, RINTs: 21819126.
  81. P.V. Dolganov, E.I. Kats, Landau theory description of polar smectic structures, Liquid Crystals Reviews, 1(2), 127-149 (2013), WoS: 000209431600003, Scopus: 2-s2.0-84908063060, ADS: -, RINTs: 24945502.
  82. V.A. Benderskii, A.S. Kotkin, E.I. Kats, Revivals in Caldeira–Leggett Hamiltonian dynamics, Phys. Lett. A 377(10-11), 737-740 (2013); arXiv:1211.6042, WoS: 000316776400001, Scopus: 2-s2.0-84873742236, ADS: 2013PhLA..377..737B, RINTs: 20433725, MathSciNet: 3021939, zbMath: 1428.81075.
  83. V.L. Golo, E.I. Kats, A.A. Sevenyuk, D.O. Sinitsyn, Twisted quasiperiodic textures of biaxial nematic liquid crystals, Phys. Rev. E 88, 042504 (2013) [7 pages]; arXiv:1307.5792, WoS: 000326112300001, Scopus: 2-s2.0-84886692684, ADS: 2013PhRvE..88d2504G, RINTs: 21885805.
  84. D.J. Bicout, E.I. Kats, A.K. Petukhov, R.S. Whitney, Size independence of statistics for boundary collisions of random walks and its implications for spin-polarized gases, Phys. Rev. Lett. 110, 010602 (2013) [5 pages]; arXiv:1112.4817, WoS: 000313006100008, Scopus: 2-s2.0-84871748090, ADS: 2013PhRvL.110a0602B, RINTs: 20416845.
  85. Yu.M. Evdokimov, V.I. Salyanov, E.I. Kats, S.G. Skuridin, Strukturnaya nanotekhnologiya nukleinovykh kislot: Zhidkokristallicheskii podkhod, Biofizika, 58(6), 987-1004 (2013) [Yu. M. Yevdokimov, V. I. Salyanov, E. I. Katz, S. G. Skuridin, Structural nucleic acid nanotechnology: Liquid-crystalline approach, Biophysics, 58(6), 775-790 (2013)], WoS: ?, Scopus: 2-s2.0-84893807906, ADS: -, RINTs: 21073858.
  86. V.A. Benderskii, E.I. Kats, Rasprostranenie vozbuzhdeniya v dlinnykh odnomernykh tsepochkakh: perekhod ot regulyarnoi kvantovoi k stokhasticheskoi dinamike, ZhETF, 143(1), 5-19 (2013) [V.A. Benderskii, E.I. Kats, Propagation of excitation in long 1D chains: Transition from regular quantum dynamics to stochastic dynamics, JETP 116(1), 1-14 (2013)], WoS: 000315087300001, Scopus: 2-s2.0-84874027336, ADS: 2013JETP..116....1B, RINTs: 18829700.
  87. V.A. Benderskii, A.S. Kotkin, I.V. Rubtsov, E.I. Kats, Vibrational energy transport in molecular wires, Pis’ma v ZhETF, 98 (4), 247-250 (2013) [JETP Lett., 98(4), 219-222 (2013)]; arXiv:1307.3112, WoS: 000326111100007, Scopus: 2-s2.0-84891894441, ADS: 2013JETPL..98..219B, RINTs: 20868884.
  88. I.V. Kalinin, E.I. Kats, M. Koza, V.V. Lauter, Kh. Lauter, A.V. Puchkov, Neitronografiya polikristallicheskogo 4Ne v poristoi srede, Pis’ma v ZhETF, 98 (4), 261-264 (2013) [I.V. Kalinin, E.I. Kats, M. Koza, V.V. Lauter, H. Lauter, A.V. Puchkov, Neutron diffraction study of polycrystalline 4He in a porous medium, JETP Lett., 98(4), 233-236 (2013)], WoS: 000326111100010, Scopus: 2-s2.0-84891900811, ADS: 2013JETPL..98..233K, RINTs: 20868887.
  89. H.J. Lauter, E. Krotscheck, E. Kats, K. Herwig, A. Podlesnyak, D. Souleymane, G. Henry, A. Savici, An Ordered State of Dislocations in Solid Helium, APS March Meeting 2013, March 18-22, 2013, abstract #Y22.012.
  90. V.L. Golo, E.I. Kats, D.O. Sinitsyn, Topological metastability of textures in biaxial nematics, arXiv:1308.6479, ADS: 2013arXiv1308.6479G.
  91. A.F. Andreev, I.R. Gabitov, V.E. Zakharov, S.V. Iordanskii, E.I. Kats, I.V. Kolokolov, S.E. Korshunov, M.R. Trunin, G.E. Fal’kovich, M.V. Feigel’man, D.E. Khmel’nitskii, G.M. Eliashberg, Vladimir Valentinovich Lebedev (k 60-letiyu so dnya rozhdeniya), Uspekhi fiz. nauk, 183 (6), 669-670 (2013) [A.F. Andreev, I.R. Gabitov, V.E. Zakharov, S.V. Iordanskii, E.I. Kats, I.V. Kolokolov, S.E. Korshunov, M.R. Trunin, G.E. Falkovich, M.V. Feigel’man, D.E. Khmel’nitskii, G.M. Eliashberg, Vladimir Valentinovich Lebedev (on his 60th birthday), Phys. Usp. 56(6), 637-638 (2013)], WoS: 000324296600010, ADS: 2013PhyU...56..637A.
  92. Yu.M. Evdokimov, V.I. Salyanov, E.I. Kats, S.G. Skuridin, Klastery iz nanochastits zolota v kvazinematicheskikh sloyakh chastits zhidkokristallicheskikh dispersii dvukhtsepochechnykh nukleinovykh kislot, Acta Naturae (russk.), 4(4), 80-93 (2012) [Yu.M. Yevdokimov, V.I. Salyanov, E.I. Katz, S.G. Skuridin, Gold Nanoparticle Clusters in Quasinematic Layers of Liquid-Crystalline Dispersion Particles of Double-Stranded Nucleic Acids, Acta Naturae (eng), 4(4), 91-97 (2012)], WoS: 000208906700010, RINTs: 18281283.
  93. I.E. Dzyaloshinskii, E.I. Kats, Magnetic field induced order in quasi-one-dimensional systems, Phys. Lett. A 376(32), 2206–2208 (2012), WoS: 000305380100008, Scopus: 2-s2.0-84861759862, ADS: 2012PhLA..376.2206D, RINTs: 17987559, EDN: PDQEDX.
  94. V.V. Lebedev, E.I. Kats, Long-scale dynamics of crystalline membranes, Phys. Rev. B 85, 045416 (2012) [7 pages], WoS: 000298987700003, Scopus: 2-s2.0-84856420528, ADS: 2012PhRvB..85d5416L, RINTs: 17975120.
  95. D.J. Bicout, E.I. Kats, Rupture of a biomembrane under dynamic surface tension, Phys. Rev. E 85, 031905 (2012) [9 pages]; arXiv:1112.4304, WoS: 000209132200001, Scopus: 2-s2.0-84858259007, ADS: 2012PhRvE..85c1905B, RINTs: 17980038.
  96. P.V. Dolganov, V.M. Zhilin, V.K. Dolganov, E.I. Kats, Field-induced transitions between multilayer phases of polar smectic liquid crystals, Phys. Rev. E 86, 020701(R) (2012) [4 pages], WoS: 000307506900003, Scopus: 2-s2.0-84865339841, ADS: 2012PhRvE..86b0701D , RINTs: 20470008.
  97. P.V. Dolganov, V.M. Zhilin, E.I. Kats, Zakonomernosti obrazovaniya polyarnykh smekticheskikh faz pri frustral’nom vzaimodeistvii, ZhETF, 142(6), 1297-1308 (2012) [P.V. Dolganov, V.M. Zhilin, E.I. Kats, Laws of formation of polar smectic phases under a frustrated interaction, JETP 113(6), 1140-1150 (2012)], WoS: 000313068000024, Scopus: 2-s2.0-84876946939, ADS: 2012JETP..115.1140D, RINTs: 18261880.
  98. I.E. Dzyaloshinskii, E.I. Kats, Sound waves in solids in magnetic field, Europhys. Lett., 96, 46001 (2011), WoS: 000297322500031, Scopus: 2-s2.0-81155132305, ADS: 2011EL.....9646001D, RINTs: 18013838, EDN: PEFCXF.
  99. V.A. Benderskii, E.I. Kats, Non-ergodic dynamics of Nanosystems, J. Appl. Funct. Anal., 6(1), 26-36 (2011), WoS: -.
  100. B. Struth, K. Hyun, E. Kats, T. Meins, M. Walther, M. Wilhelm, G. Grubel, Observation of new states of liquid crystal 8CB under nonlinear shear conditions as observed via a novel and unique rheology/small-angle X-ray scattering combination, Langmuir, 27(6), 2880-2887 (2011), WoS: 000288039500106, Scopus: 2-s2.0-79952615111, ADS: -, RINTs: 16724446.
  101. P.V. Dolganov, V.M. Zhilin, V.K. Dolganov, E.I. Kats, Manifold of polar smectic liquid crystals with spatial modulation of the order parameter, Phys. Rev. E 83, 061705 (2011) [7 pages], WoS: 000291731900015, Scopus: 2-s2.0-79961073376, ADS: 2011PhRvE..83f1705D, RINTs: 17004385.
  102. H. Lauter, V. Apaja, I. Kalinin, E. Kats, M. Koza, E. Krotcheck, V.V. Lauter, A.V. Puchkov, Observation of a superfluid component within solid helium, Phys. Rev. Lett. 107, 265301 (2011) [5 pages], WoS: 000298609000010, Scopus: 2-s2.0-84455202127, ADS: 2011PhRvL.107z5301L, RINTs: 18031632.
  103. V.A. Benderskii, E.I. Kats, Dissipativnoe tunnelirovanie v nanosistemakh, ZhETF, 140(4), 647-661 (2011) [V.A. Benderskii, E.I. Kats, Dissipative tunneling in nanosystems, JETP 113(4), 562-574 (2011)], WoS: 000297368300003, Scopus: 2-s2.0-84855920910, ADS: 2011JETP..113..562B, RINTs: 16853119.
  104. V.A. Benderskii, E.I. Kats, Propagating vibrational excitations in molecular chains, Pis’ma v ZhETF, 94 (6), 494-499 (2011) [JETP Lett., 94(6), 459-464 (2011)], WoS: 000297545600011, Scopus: 2-s2.0-82055193200, ADS: 2011JETPL..94..459B, RINTs: 17214026.
  105. E.I. Kats, Rosensweig instability in ferrofluids, Fizika nizkikh temp., 37 (9-10), 1019-1021 (2011) [Low Temp. Phys., 37(9-10), 812-814 (2011)], WoS: 000298642000016, Scopus: 2-s2.0-84855288607, ADS: 2011LTP....37..812K, RINTs: 16904838.
  106. V.A. Benderskii, L.A. Fal’kovskii, E.I. Kats, Tsikly vozvratnogo peremeshivaniya v dinamike kvantovoi evolyutsii, Upravlyaemoe dissipativnoe tunnelirovanie. Tunnel’nyi transport v nizkorazmernykh sistemakh / Pod red. E. Dzh. Leggeta - M.: Fizmatlit, 2011, s. 341-356.
  107. A.A. Abrikosov, A.F. Andreev, S.A. Brazovskii, L.P. Gor’kov, E.I. Kats, P.S. Kondratenko, S.P. Obukhov, L.P. Pitaevskii, L.A. Prozorova, I.M. Khalatnikov, D.E. Khmel’nitskii, G.M. Eliashberg, Igor’ Ekhiel’evich Dzyaloshinskii (k 80-letiyu so dnya rozhdeniya), Uspekhi fiz. nauk, 181 (2), 231 (2011) [A.A. Abrikosov, A.F. Andreev, S.A. Brazovskii, L.P. Gor’kov, E.I. Kats, P.S. Kondratenko, S.P. Obukhov, L.P. Pitaevskii, L.A. Prozorova, I.M. Khalatnikov, D.E. Khmel’nitskii, G.M. Eliashberg, Igor Ekhiel’evich Dzyaloshinskii (on his 80th birthday), Phys. Usp. 54(2), 221 (2011)], ADS: 2011PhyU...54..221A, RINTs: 15584621.
  108. V.L. Golo, E.I. Kats, S.A. Kuznetsova, Yu.S. Volkov, Symmetry of electrostatic interaction between pyrophosphate DNA molecules, Eur. Phys. J. E 31 (1), 59-67 (2010), WoS: 000274362000005, Scopus: 2-s2.0-76649099162, ADS: -, RINTs: 15317068.
  109. P.V. Dolganov, E.I. Kats, P. Cluzeau, Stepwise transition of a topological defect from the smectic film to the boundary of a dipolar inclusion, Phys. Rev. E 81, 031709 (2010) [6 pages], WoS: 000276199300073, Scopus: 2-s2.0-77950155857, ADS: 2010PhRvE..81c1709D, RINTs: 15320854.
  110. P.V. Dolganov, V.M. Zhilin, V.K. Dolganov, E.I. Kats, Commensurate polar smectic structures with a two-component order parameter, Phys. Rev. E 82, 040701(R) (2010) [4 pages], WoS: 000283295900003, Scopus: 2-s2.0-78651303093, ADS: 2010PhRvE..82d0701D, RINTs: 16874273.
  111. I.V. Kalinin, E.I. Kats, M. Koza, V.V. Lauter, Ch. Lauter, A.V. Puchkov, Sosushchestvovanie sverkhtekuchego i tverdogo geliya v aerogele, ZhETF, 138(2), 243-248 (2010) [I.V. Kalinin, E.I. Kats, M. Koza, V.V. Lauter, H. Lauter, A.V. Puchkov, Coexistence of superfluid and solid helium in aerogel, JETP, 111(2), 215-219 (2010)], WoS: 000282269500009, Scopus: 2-s2.0-77958082640, ADS: 2010JETP..111..215K, RINTs: 15848148.
  112. V.A. Benderskii, E.I. Kats, Dynamic and spectral mixing in nanosystems, Pis’ma v ZhETF, 92 (6), 410-414 (2010) [JETP Lett., 92(6), 370-374 (2010)]; arXiv:1008.4716, WoS: 000284652400002, Scopus: 2-s2.0-78649763115, ADS: 2010JETPL..92..370B, RINTs: 16263845.
  113. P.V. Dolganov, V.M. Zhilin, V.K. Dolganov, E.I. Kats, Liquid-Crystal Smectic with Six-Layer Periodic Structure, arXiv:1004.0834, ADS: 2010arXiv1004.0834D.
  114. V.A. Benderskii, E.I. Kats, New mechanism for non-trivial intra-molecular vibrational dynamics, Eur. Phys. J. D 54(3), 597-605 (2009); arXiv:0905.4628, WoS: 000268789000007, Scopus: 2-s2.0-68949140817, ADS: 2009EPJD...54..597B, RINTs: 15295516.
  115. A. Muratov, A. Moussaïd, T. Narayanan, E.I. Kats, A Percus-Yevick description of the microstructure of short-range interacting metastable colloidal suspensions, J. Chem. Phys. 131, 054902 (2009) (11 pages), WoS: 000268809800039, Scopus: 2-s2.0-68849085939, ADS: 2009JChPh.131e4902M, RINTs: 15307571.
  116. V.A. Benderskii, L.N. Gak, E.I. Kats, Mnogokomponentnoe ekho Loshmidta i peremeshivanie v kvantovoi dinamike sistem s plotnym diskretnym spektrom, ZhETF, 135(1), 176-193 (2009) [V.A. Benderskii, L.N. Gak, E.I. Kats, Multicomponent Loschmidt echo and mixing in the quantum dynamics of systems with dense discrete spectra, JETP, 108(1), 159-175 (2009)], WoS: 000263786000020, Scopus: 2-s2.0-61349170214, ADS: 2009JETP..108..159B, RINTs: 13600647.
  117. Yu.S. Volkov, V.L. Golo, E.I. Kats, S.A. Kuznetsova, Zhidkokristallicheskie fazy, obrazovannye dupleksami DNK, soderzhashchimi pirofosfatnye gruppy, ZhETF, 135(3), 559-566 (2009) [Yu.S. Volkov, V.L. Golo, E.I. Kats, S.A. Kuznetsova, Liquid-crystalline phases formed by DNA duplexes containing pyrophosphate groups, JETP, 108(3), 490-496 (2009)]; arXiv:0808.0965, WoS: 000265509000013, Scopus: 2-s2.0-65449182793, ADS: 2009JETP..108..490V, RINTs: 15847388.
  118. V.A. Benderskii, L.N. Gak, E.I. Kats, Dvoinye rezonansy v dinamike kvantovykh sistem s plotnym diskretnym spektrom, ZhETF, 136(3), 589-600 (2009) [V.A. Benderskii, L.N. Gak, E.I. Kats, Double resonances in the dynamics of quantum systems with a dense discrete spectrum, JETP, 109(3), 505-515 (2009)], WoS: 000271105900016, Scopus: 2-s2.0-70350393817, ADS: 2009JETP..109..505B, RINTs: 15306811.
  119. P.V. Dolganov, V.M. Zhilin, V.K. Dolganov, E.I. Kats, Obrazovanie i struktura solitona v antisegnetoelektricheskom zhidkom kristalle v elektricheskom pole, Pis’ma v ZhETF, 89 (3), 181-187 (2009) [P.V. Dolganov, V.M. Zhilin, V.K. Dolganov, E.I. Kats, Formation and structure of a soliton in an antiferroelectric liquid crystal in an electric field, JETP Lett., 89(3), 161-166 (2009)], WoS: 000264923100013, Scopus: 2-s2.0-64349102914, ADS: 2009JETPL..89..161D, RINTs: 15140363.
  120. P.V. Dolganov, E.I. Kats, V.K. Dolganov, P. Cluzeau, Dimer structures formed in smectic films by inclusions with parallel and antiparallel topological dipole moments, Pis’ma v ZhETF, 90 (5), 424-428 (2009) [JETP Lett., 90(5), 382-386 (2009)], WoS: 000271943400014, Scopus: 2-s2.0-76449087343, ADS: 2009JETPL..90..382D, RINTs: 15140457.
  121. V.A. Benderskii, E.I. Kats, Kvantovaya dinamika nanosistem s neekvidistantnym spektrom, Khim. fizika, 28(3), 6–15 (2009) [V.A. Benderskii, E.I. Kats, Quantum dynamics of nanosystems with nonequidistant spectrum, Russ. J. Phys. Chem. B 3(2), 264-272 (2009)], WoS: 000266051400015, Scopus: 2-s2.0-70350057204, RINTs: 15308821.
  122. A.R. Muratov, E.I. Kats, H. Schober, Soft modes and thermal transport in guest-host crystalline structures, arXiv:0905.4603, ADS: 2009arXiv0905.4603M.
  123. V.A. Benderskii, E.V. Vetoshkin, E.I. Kats, Accuracy of semiclassics: Comparative analysis of WKB and instanton approaches, HAIT Journal of Science and Engineering, A 5(1-2), 71-92 (2008); cond-mat/0506027.
  124. N. Yoshinaga, E. Kats, A. Halperin, On the adsorption of two-state polymers, Macromolecules, 41(20), 7744-7751 (2008); arXiv:0806.0136, WoS: 000260255800069, Scopus: 2-s2.0-55649106594, ADS: 2008MaMol..41.7744Y, RINTs: 13593572.
  125. A. Cano, E.I. Kats, Electromagnon excitations in modulated multiferroics, Phys. Rev. B 78, 012104 (2008); arXiv:0712.2138, WoS: 000258190000004, Scopus: 2-s2.0-47349088118, ADS: 2008PhRvB..78a2104C, RINTs: 13566711.
  126. P.V. Dolganov, V.M. Zhilin, V.K. Dolganov, E.I. Kats, Raskrutka v elektricheskom pole segnetoelektricheskoi spirali v tonkikh sloyakh smektika C* pri myagkom i zhestkom poverkhnostnom stseplenii molekul, ZhETF, 134(3), 614-620 (2008) [P.V. Dolganov, V.M. Zhilin, V.K. Dolganov, E.I. Kats, Electric-field-induced unwinding of ferroelectric helix in thin smectic C* layers with soft and rigid anchoring of molecules, JETP, 107 (3), 526-531 (2008)], WoS: 000260183700020, Scopus: 2-s2.0-54249166112, ADS: 2008JETP..107..526D, RINTs: 11647462.
  127. P.V. Dolganov, V.M. Zhilin, V.K. Dolganov, E.I. Kats, Ferrielectric smectic with layer-by-layer change of the two-component order parameter, Pis’ma v ZhETF, 87 (5), 301-305 (2008) [JETP Lett., 87(5), 253-257 (2008)], WoS: 000255859800006, Scopus: 2-s2.0-43949087866, ADS: 2008JETPL..87..253D, RINTs: 13573582.
  128. I.V. Kalinin, E. Kats, M. Koza, V.V. Lauter, Kh. Lauter, A.V. Puchkov, Obnaruzhenie sverkhtekuchei fazy v tverdom gelii, Pis’ma v ZhETF, 87(11), 743-746 (2008) [I. Kalinin, E. Kats, M. Koza, V. Lauter, H.J. Lauter, A. Puchkov, Observation of a superfluid phase in solid helium, JETP Lett., 87(11), 645-648 (2008)], WoS: 000258777000011, Scopus: 2-s2.0-62649084145, ADS: 2008JETPL..87..645K, RINTs: 13580338.
  129. V.A. Benderskii, E.I. Kats, Neeksponentsial’nyi raspad v kvantovoi dinamike nanosistem, Pis’ma v ZhETF, 88 (5), 386-390 (2008) [V.A. Benderskii, E.I. Kats, Non-exponential decay in quantum dynamics of nano-systems, JETP Lett., 88(5), 338-341 (2008)], WoS: 000262832500011, Scopus: 2-s2.0-59749089233, ADS: 2008JETPL..88..338B, RINTs: 13597588.
  130. N. Yoshinaga, D.J. Bicout, E.I. Kats, A. Halperin, Dynamic core−shell structures in two state models of neutral water soluble polymers, Macromolecules, 40(6), 2201-2209 (2007), WoS: 000244855500059, Scopus: 2-s2.0-33947682652, ADS: 2007MaMol..40.2201Y, RINTs: 13541200.
  131. P.V. Dolganov, H.T. Nguyen, E.I. Kats, V.K. Dolganov, P. Cluzeau, Rearrangement of topological defects and anchoring on the inclusion boundary in ferroelectric smectic membranes, Phys. Rev. E 75, 031706 (2007) (8 pages), WoS: 000245324300056, Scopus: 2-s2.0-33947271276, ADS: 2007PhRvE..75c1706D, RINTs: 13561825.
  132. P.V. Dolganov, Kh.T. Nguen, Zh. Dzholi, E.I. Kats, V.K. Dolganov, F. Kluzo, Stabil’nost’ svobodno podveshennykh zhidkokristallicheskikh plenok, izmerenie energii vzaimodeistviya poverkhnostei plenok, ZhETF, 132(3), 756-764 (2007) [P.V. Dolganov, H.T. Nguyen, G. Joly, E.I. Kats, V.K. Dolganov, P. Cluzeau, Stability of a free-standing liquid crystal film: the measurement of the interaction between the film surfaces, JETP, 105(3), 665-672 (2007)], WoS: 000250303100025, Scopus: 2-s2.0-35348978347, ADS: 2007JETP..105..665D, RINTs: 9576458.
  133. V.A. Benderskii, L.A. Falkovsky, E.I. Kats, Loschmidt echo and stochastic-like quantum dynamics of nano-particles, Pis’ma v ZhETF, 86 (3), 249-252 (2007) [JETP Letters, 86(3), 221-224 (2007)]; arXiv:0706.2333, WoS: 000250302500015, Scopus: 2-s2.0-35348988768, ADS: 2007JETPL..86..221B, RINTs: 11649309.
  134. V. Golo, E. Kats, Y. Volkov, Symmetries of Electrostatic Interaction between DNA molecules, Pis’ma v ZhETF, 86 (4), 311-316 (2007) [JETP Letters, 86(4), 278-283 (2007)]; arXiv:0707.1405, WoS: 000250581100014, Scopus: 2-s2.0-35648974197, ADS: 2007JETPL..86..278G, RINTs: 11649323.
  135. D.J. Bicout, F. Schmid, E. Kats, Stabilization of Membrane Pores by Packing, Phys. Rev. E 73, 060101(R) (2006) [4 pages]; cond-mat/0604060, WoS: 000238693800001, Scopus: 2-s2.0-33745309380, ADS: 2006PhRvE..73f0101B, RINTs: 13504474.
  136. P.V. Dolganov, K.I. Belov, V.K. Dolganov, E.I. Demikhov, B.H. Bolotin, E.I. Kats, Structures and orientational transitions in thin smectic films of tilted hexatic, ZhETF, 129(4), 700-709 (2006) [JETP, 102 (4), 616-624 (2006)]; cond-mat/0509435, WoS: 000237701500010, Scopus: 2-s2.0-33744745984, ADS: 2006JETP..102..616D, RINTs: 9187297.
  137. V.L. Golo, E.I. Kats, I.P. Kikot’, Vliyanie dipol’nykh sil na strukturu zhidkokristallicheskikh faz DNK, Pis’ma v ZhETF, 84 (5), 334-338 (2006) [V.L. Golo, E.I. Kats, I. Kikot, Effect of dipole forces on the structure of the liquid crystalline phases of DNA, JETP Letters, 84(5), 275-279 (2006)], WoS: 000241899700010, Scopus: 2-s2.0-33750904629, ADS: 2006JETPL..84..275G, RINTs: 13507047.
  138. V.A. Benderskii, E.V. Vetoshkin, E.I. Kats, H.P. Tromsdorff, A semiclassical 1D model of ultrafast photoisomerization reactions, Chem. Phys. Lett., 409(4-6), 240-244 (2005); cond-mat/0505290, WoS: 000230221400017, Scopus: 2-s2.0-20444459101, ADS: 2005CPL...409..240B, RINTs: 13484266.
  139. D.J. Bicout, F. Varchon, E. Kats, Exact formula of the bridge-mediated donor-acceptor effective coupling, Europhys. Lett., 70 (4), 457-463 (2005), WoS: 000229494500006, Scopus: 2-s2.0-18844418512, ADS: 2005EL.....70..457B, RINTs: 13497287.
  140. E.I. Kats, A.R. Muratov, Three-wave vibrational mode broadening for Fibonacci one-dimensional quasicrystals, J. Phys.: Cond. Mat., 17(43), 6849-6869 (2005), WoS: 000233589700011, Scopus: 2-s2.0-26944493334, ADS: 2005JPCM...17.6849K, RINTs: 13484800.
  141. Z.-W. Xie, Z.-X. Cao, E.I. Kats, W.M. Liu, Nonlinear dynamics of a dipolar Bose-Einstein condensate in an optical lattice, Phys. Rev. A 71, 025601 (2005) (4 pages), WoS: 000227483900125, Scopus: 2-s2.0-33344475708, ADS: 2005PhRvA..71b5601X, RINTs: 13478994.
  142. K. Baumann, R. Gähler, P. Grigoriev, E.I. Kats, Time lens for high-resolution neutron time-of-flight spectrometers, Phys. Rev. A 72, 043619 (2005) (9 pages); cond-mat/0509132, WoS: 000232931800132, Scopus: 2-s2.0-28844509280, ADS: 2005PhRvA..72d3619B, RINTs: 14631070.
  143. M. Lazrek, D.J. Bicout, S. Jaziri, E. Kats, Vibrational enhancement of the effective donor-acceptor coupling, Pis’ma v ZhETF, 82 (6), 407-411 (2005) [JETP Lett., 82(6), 366-370 (2005)]; cond-mat/0505761, WoS: 000233569500007, Scopus: 2-s2.0-28544435416, ADS: 2005JETPL..82..366L, RINTs: 9148725.
  144. D.J. Bicout, F. Varchon, E. Kats, Bridge-mediated Donor-Acceptor Effective Coupling: Exact theoretical description, cond-mat/0502242, ADS: 2005cond.mat..2242B.
  145. E.I. Kats, A.R. Muratov, Sound modes broadening for Fibonacci one dimensional quasicrystals, cond-mat/0502673, ADS: 2005JPCM...17.6849K.
  146. V.A. Benderskii, E.V. Vetoshkin, E.I. Kats, Quasi-ergodic behavior for crossing diabatic potentials, HAIT Journal of Science and Engineering, 1(2), 386-406 (2004).
  147. I.E. Dzyaloshinskii, E.I. Kats, Casimir forces in modulated systems, J. Phys.: Cond. Mat., 16(32), 5659-5667 (2004); cond-mat/0408348, WoS: 000223750600009, Scopus: 2-s2.0-4344566450, ADS: 2004JPCM...16.5659D, RINTs: 13460016, EDN: LIOERF.
  148. V.A. Belyakov, E.I. Kats, S.P. Palto, Temperature and field hysteresis of the pitch variations in thin planar layers of cholesterics, Mol. Cryst. Liq. Cryst., 410, 229/[757]-238/[766] (2004), WoS: 000222524000023, Scopus: 2-s2.0-12844269287, RINTs: 13458845.
  149. V.A. Benderskii, E.V. Vetoshkin, E.I. Kats, Semiclassical quantization of bound and quasistationary states beyond the adiabatic approximation, Phys. Rev. A 69, 062508 (2004) [20 pages]; cond-mat/0305209, WoS: 000222471400047, Scopus: 2-s2.0-4143088284, ADS: 2004PhRvA..69f2508B, RINTs: 13459959.
  150. M. de Boissieu, R. Currat, S. Francoual, E. Kats, Sound-mode broadening in quasicrystals: A simple phenomenological model, Phys. Rev. B 69, 054205 (2004) [8 pages]; cond-mat/0312163, WoS: 000220001700033, Scopus: 2-s2.0-1642366493, ADS: 2003cond.mat.12163D, RINTs: 13468238.
  151. D.J. Bicout, E. Kats, Bubble relaxation dynamics in double-stranded DNA, Phys. Rev. E 70, 010902(R) (2004) [4 pages]; cond-mat/0406028, WoS: 000223135200004, Scopus: 2-s2.0-42749108665, ADS: 2004PhRvE..70a0902B, RINTs: 13449581.
  152. V.A. Benderskii, E.V. Vetoshkin, E.I. Kats, Landau-Zener problem for energies close to potential crossing points, Pis’ma v ZhETF, 80 (6), 493-497 (2004) [JETP Lett., 80 (6), 436-440 (2004)]; cond-mat/0408346, WoS: 000225300900015, Scopus: -, ADS: 2004JETPL..80..436B, RINTs: -.
  153. V.A. Benderskii, E.V. Vetoshkin, E.I. Kats, Quasistationary states and coherent versus incoherent transitions for crossing diabatic potentials, cond-mat/0408239, ADS: 2004cond.mat..8239B.
  154. I. Grillo, E.I. Kats, A.R. Muratov, Formation and growth anionic vesicles followed by small angle neutron scattering, Langmuir, 19(11), 4573-4581 (2003), WoS: 000183136900010, Scopus: 2-s2.0-0037905590, ADS: -, RINTs: 13438387.
  155. E.I. Kats, A simple model for charge transport in discotic liquid crystals, Mol. Cryst. Liq. Cryst., 396, 23-34 (2003), WoS: 000184638600003, Scopus: 2-s2.0-3543047275, RINTs: 13423174.
  156. V.A. Benderskii, E.V. Vetoshkin, E.I. Kats, H.P. Trommsdorff, Competing tunneling trajectories in a 2D potential with variable topology as a model for quantum bifurcations, Phys. Rev. E 67, 026102 (2003) [10 pages] [V.A. Benderskii, E.V. Vetoshkin, G.P. Tromsdorf, E.I. Kats, Konkuriruyushchie tunnel’nye traektorii v 2D-potentsiale s var’iruemoi topologiei kak model’ dlya kvantovykh bifurkatsii, Upravlyaemoe dissipativnoe tunnelirovanie. Tunnel’nyi transport v nizkorazmernykh sistemakh / Pod red. E. Dzh. Leggeta - M.: Fizmatlit, 2011, s. 243-261]; cond-mat/0209030, WoS: 000181520300014, Scopus: 2-s2.0-4243487526, ADS: 2003PhRvE..67b6102B, RINTs: 43200801.
  157. P.V. Dolganov, V.M. Zhilin, V.K. Dolganov, E.I. Kats, Structures and phase transitions in polar smectic liquid crystals, Phys. Rev. E 67, 041716 (2003) [12 pages], WoS: 000182824400053, Scopus: 2-s2.0-0942297554, ADS: 2003PhRvE..67d1716D, RINTs: 13426189.
  158. S. Roche, D. Bicout, E. Maciá, E. Kats, Long range correlations in DNA: scaling properties and charge transfer efficiency, Phys. Rev. Lett. 91, 228101 (2003) [Erratum - ibid, 92, 109901 (2004)]; cond-mat/0309463, WoS: 000186801900053, Scopus: 2-s2.0-0347319481, ADS: 2003PhRvL..91v8101R, RINTs: 13445082.
  159. V.A. Belyakov, P. Oswald, E.I. Kats, Temperature pitch variations in planar cholesteric layers: The role of fluctuations and surface anchoring, ZhETF, 123(5), 1040-1047 (2003) [JETP, 96 (5), 915-921 (2003)], WoS: 000183315700015, Scopus: 2-s2.0-21144451627, ADS: 2003JETP...96..915B, RINTs: 13427995.
  160. V.A. Benderskii, E.V. Vetoshkin, E.I. Kats, Instanton versus traditional WKB approach to the Landau-Zener problem, ZhETF, 124(2), 259-287 (2003) [JETP, 97 (2), 232-258 (2003)]; cond-mat/0303275, WoS: 000185190800002, Scopus: 2-s2.0-21144449040, ADS: 2003JETP...97..232B, RINTs: 13436135.
  161. R. Currat, E. Kats, I. Luk’yanchuk, Sound modes in composite incommensurate crystals, Eur. Phys. J. B 26 (3), 339-347 (2002); cond-mat/0203385, WoS: 175563300010, Scopus: 2-s2.0-0010647341, ADS: 2002EPJB...26..339C, RINTs: 13412407.
  162. D.J. Bicout, E. Kats, Long-range electron transfer in periodic nucleotide base stacks, Phys. Lett. A 300 (4-5), 479-484 (2002), WoS: 000177601600025, Scopus: 2-s2.0-0037025612, ADS: 2002PhLA..300..479B, RINTs: 13392884.
  163. V.A. Benderskii, E.I. Kats, Coherent oscillations and incoherent tunneling in a one-dimensional asymmetric double-well potential, Phys. Rev. E 65, 036217 (2002) [7 pages] [V.A. Benderskii, E.I. Kats, Kogerentnye ostsillyatsii i nekogerentnoe tunnelirovanie v odnomernom asimmetrichnom dvukh’yamnom potentsiale, Upravlyaemoe dissipativnoe tunnelirovanie. Tunnel’nyi transport v nizkorazmernykh sistemakh / Pod red. E. Dzh. Leggeta - M.: Fizmatlit, 2011, s. 357-370]; cond-mat/0107495, WoS: 000174548900087, ADS: 2002PhRvE..65c6217B, RINTs: 13416778.
  164. V.A. Benderskii, E.V. Vetoshkin, E.I. Kats, Semiclassical approach to states near the potential barrier top, ZhETF, 122(4), 746-764 (2002) [JETP, 95(4), 645-661 (2002)], WoS: 000179042400008, Scopus: 2-s2.0-23044532611, ADS: 2002JETP...95..645B, RINTs: 13404467.
  165. E.I. Kats, V.V. Lebedev, S.V. Malinin, Disclination motion in liquid crystalline films, ZhETF, 122(4), 824-839 (2002) [JETP, 95(4), 714-727 (2002)]; cond-mat/0205247, WoS: 000179042400015, Scopus: 2-s2.0-23044532378, ADS: 2002JETP...95..714K, RINTs: 13409311.
  166. E.I. Kats, V.V. Lebedev, Base pair dynamic assisted charge transport in DNA, Pis’ma v ZhETF, 75 (1), 39-43 (2002) [JETP Lett., 75 (1), 37-40 (2002)]; cond-mat/0201075, WoS: 000174229500010, Scopus: 2-s2.0-0010619679, ADS: 2002JETPL..75...37K, RINTs: 13401510.
  167. P.V. Dolganov, V.M. Zhilin, V.E. Dmitrienko, E.I. Kats, Polar smectic subphases: Phase diagrams, structures and X-ray scattering, Pis’ma v ZhETF, 76 (8), 579-582 (2002) [JETP Lett., 76 (8), 498-501 (2002)], WoS: 000179774100005, Scopus: 2-s2.0-0038895238, ADS: 2002JETPL..76..498D, RINTs: 13399580.
  168. E.I. Kats, M. Monastyrsky, Phase transitions in membranes with high genus, In: Multiple facets of quantization and supersymmetry, Ed. by M. Olshanetsky et al., World Scientific (ISBN 981-238-072-8). 718-728 (2002), InSpire: 606703.
  169. E.I. Kats, V.V. Lebedev, S.V. Malinin, Disclination motion in hexatic and smectic-C films, cond-mat/0205247, ADS: 2002cond.mat..5247K.
  170. V.L. Golo, E.I. Kats, Yu.S. Volkov, V.I. Salyanov, Yu.M. Yevdokimov, Novel cholesteric phase in dispersions of nucleic acids due to polymeric chelate bridges, J. Biol. Phys., 27 (1), 81-93 (2001); cond-mat/0011035, WoS: 000170986600005, Scopus: 2-s2.0-0034781036, ADS: 2000cond.mat.11035G, RINTs: 13381882.
  171. V.L. Golo, E.I. Kats, Yu.M. Yevdokimov, Network of hydrogen bonds as a medium for DNA interaction in solvents, Phys. Lett. A 285 (1-2), 101-107 (2001); cond-mat/0006005, WoS: 000169703600017, Scopus: 2-s2.0-0035948204, ADS: 2001PhLA..285..101G, RINTs: 13379572.
  172. F. Picano, P. Oswald, E. Kats, Disjoining pressure and thinning transitions in smectic-A liquid crystal films, Phys. Rev. E 63, 021705 (2001) [9 pages], WoS: 000167022300061, Scopus: 2-s2.0-18344388001, ADS: 2001PhRvE..63b1705P, RINTs: 14123795.
  173. V.A. Belyakov, E.I. Kats, Poverkhnostnoe stseplenie i variatsii shaga v tonkikh sloyakh smektikov C* v elektricheskom pole, ZhETF, 120(2), 430-444 (2001) [V.A. Belyakov, E.I. Kats, Surface anchoring and pitch variation in thin smectic C* layers in an electric field, JETP, 93(2), 380-392 (2001)], WoS: 000170712100016, Scopus: 2-s2.0-23044528772, ADS: 2001JETP...93..380B, RINTs: 13373485.
  174. V.K. Dolganov, E.I. Kats, S.V. Malinin, Fazovyi perekhod v antiklinnuyu teksturu v svobodno podveshennykh plenkakh smektikov C, ZhETF, 120(3), 609-618 (2001) [V.K. Dolganov, E.I. Kats, S.V. Malinin, Phase transition to anticlinic texture in free-standing smectic C films, JETP, 93(3), 533-541 (2001)], WoS: 000171583300011, Scopus: 2-s2.0-33750012686, ADS: 2001JETP...93..533D, RINTs: 13376951.
  175. V.L. Golo, E.I. Kats, M. Peyrard, Concerted motion of protons in hydrogen bonds of DNA-type molecules, Pis’ma v ZhETF, 73 (4), 225-229 (2001) [JETP Lett., 73 (4), 202-206 (2001)]; cond-mat/0101372, WoS: 000167914500011, Scopus: 2-s2.0-0038895328, ADS: 2001JETPL..73..202G, RINTs: 13387023.
  176. E.I. Kats, Discotic Liquid Crystals: Theory, In: Encyclopedia of Materials: Science and Technology (2nd Ed.), Editors-in-Chief: K. H. Jürgen Buschow, Robert W. Cahn, Merton C. Flemings, Bernard Ilschner, Edward J. Kramer, Subhash Mahajan, and Patrick Veyssière, Elsevier, 2001, Pages 2210-2215. ISBN: 978-0-08-043152-9, ADS: 2011emst.book.2210K.
  177. A.A. Abrikosov, A.F. Andreev, S.A. Brazovskii, Yu.A. Bychkov, V.L. Ginzburg, L.P. Gor’kov, V.E. Zakharov, E.I. Kats, P.S. Kondratenko, L.P. Pitaevskii, I.M. Khalatnikov, G.M. Eliashberg, Igor’ Ekhiel’evich Dzyaloshinskii (k 70-letiyu so dnya rozhdeniya), Uspekhi fiz. nauk, 171 (2), 227-228 (2001) [A.A. Abrikosov, A.F. Andreev, S.A. Brazovskii, Yu.A. Bychkov, V.L. Ginzburg, L.P. Gor’kov, V.E. Zakharov, E.I. Kats, P.S. Kondratenko, L.P. Pitaevskii, I.M. Khalatnikov, G.M. Eliashberg, Igor' Ekhiel'evich Dzyaloshinskii (on his seventieth birthday), Phys. Usp. 44(2), 213-214 (2001)], WoS: 000170938500007, ADS: 2001PhyU...44..213A.
  178. Yu.M. Evdokimov, V.I. Aalyanov, V.L .Golo, E.I. Kats, F. Apener, Smesi dvuxtsepochechnyx pravo-spiral’nyx B-DNK i levospiral’nyx A-DNK, Biosensornye sistemy, tom 14, vyp. 3, str. 245-257 (2000).
  179. Yu.M. Evdokimov, V.L. Golo, V.I. Salyanov, G.B. Lortkipanidze, E.I. Kats, The «phantom» structure of solvent and the packing of double-stranded molecules of nucleic acids in particles of mesomorphic dispersions (in Russian)), Biofizika, 45(6), 1029-1038 (2000) [Yu.M. Yevdokimov, V.L. Golo, V.I. Salyanov, G.B. Lortkipanidze, E.I. Kats, The «phantom» structure of solvent and the packing of double-stranded molecules of nucleic acids in particles of mesomorphic dispersions, Biophysics, 45(6), 998-1006 (2000)], WoS: 000166234500006, Scopus: 2-s2.0-0041118489, RINTs: 14951681.
  180. E.I. Kats, J. Lajzerowicz, Coupling between polarization, orientation, and chirality in smectic films formed by bent-shaped molecules, ZhETF, 117(5), 951-959 (2000) [JETP, 90(5), 826-833 (2000)], WoS: 000087455400013, Scopus: 2-s2.0-0007169220, ADS: 2000JETP...90..826K, RINTs: 14953605.
  181. V.A. Belyakov, E.I. Kats, Poverkhnostnoe stseplenie i temperaturnye variatsii shaga v tonkikh kholestericheskikh sloyakh, ZhETF, 118(3), 560-569 (2000) [V.A. Belyakov, E.I. Kats, Surface anchoring and temperature variations of the pitch in thin cholesteric layers, JETP, 91(3), 488-496 (2000)], WoS: 000089552900007, Scopus: 2-s2.0-23044523850, ADS: 2000JETP...91..488B, RINTs: 13358979.
  182. V.L. Golo, Yu.M. Evdokimov, E.I. Kats, V.I. Aalyanov, Vzaimodeistvie segmentov nukleinovyx kislot posredstvom formirovaniya seti vodorodnyx svyazei rastvoritelya, ZhETF, 118(4), 959-972 (2000) [V.L. Golo, Y.M. Yevdokimov, E.I. Kats, et al., Interaction of nucleic acid segments as a result of modification of the network of hydrogen bonds of the solvent, JETP, 91(4), 832-843 (2000)], WoS: 000090016900020, Scopus: -, ADS: 2000JETP...91..832G, RINTs: -.
  183. E.I. Kats, M.I. Monastyrskii, Fluktuatsii i fazovye perexody v membranax i vezikulax netrivial’noi topologii, ZhETF, 118(6), 1486-1473 (2000) [E.I. Kats, M.I. Monastyrskii, Minimal surfaces and fluctuations of membranes with nontrivial topology, JETP, 91(6), 1279-1285 (2000)], WoS: 000166212800021, Scopus: 2-s2.0-23044524154, ADS: 2000JETP...91.1279K, RINTs: 13351610.
  184. V.I. Salyanov, E.I. Kats, Yu.M. Evdokimov, Molekulyarnoe konstruirovanie v strukture zhidkokristallicheskix dispersii DNK, Molekulyarnaya biologiya, 34 (3), 461-468 (2000) [V.I. Salyanov, E.I. Kats, Yu.M. Yevdokimov, Molecular design based on polyribo­nucleotides fixed in the structure of liquid-crystalline dispersion and cross-linked via polymeric chelate bridges, Molecular Biology, 34 (3), 395-402 (2000)], WoS: 000087712900016, Scopus: 2-s2.0-0034178834, RINTs: 13335089.
  185. P.O. Andreeva, V.K. Dolganov, C. Gors, R. Fouret, E.I. Kats, Polarization in free standing chiral and nonchiral smectic films, Phys. Rev. E 59 (4), 4143-4152 (1999), WoS: 000079834600056, Scopus: 2-s2.0-0001319063, ADS: 1999PhRvE..59.4143A, RINTs: 35463939.
  186. V.L. Golo, Yu.M. Evdokimov, E.I. Kats, S.G. Skuridin, Spiral’noe uporyadochenie vodorodnykh svyazei mezhdu parami osnovanii DNK, ZhETF, 115(3), 940-950 (1999) [V.L. Golo, Yu.M. Evdokimov, S.G. Skuridin, E.I. Kats, Helical ordering of hydrogen bonds between pairs of DNA bases, JETP, 88(3), 517-522 (1999)], WoS: 000079738400011, Scopus: 2-s2.0-33749985520, ADS: 1999JETP...88..517G, RINTs: 13316430.
  187. V.L. Golo, Yu.M. Evdokimov, E.I. Kats, Asimmetriya rasprostraneniya konformatsionnykh vozbuzhdenii v dvukhnitevoi molekule DNK, Pis’ma v ZhETF, 70(11), 766-770 (1999) [V.L. Golo, Y.M. Evdokimov, E.I. Kats, Asymmetry of the propagation of conformational excitations in a double-strand DNA molecule, JETP Lett., 70(11), 780-785 (1999)], WoS: 000084689600012, Scopus: 2-s2.0-0037726147, ADS: 1999JETPL..70..780G, RINTs: 13319690.
  188. V.L. Golo, E.I. Kats, Yu.M. Yevdokimov, A Model for Double-Stranded Excitations of DNA, cond-mat/9911036, ADS: 1999cond.mat.11036G.
  189. E.I. Kats, J. Lajzerowicz, Domain Structures of Smectic Films Formed by Bent-Shaped Molecules, cond-mat/9912486, ADS: 1999cond.mat.12486K.
  190. V.L. Golo, E.I. Kats, Yu.M. Yevdokimov, Toroidal structures due to anisotropy of DNA-like molecules, J. Biomolecular Structure & Dynamics, 15 (4), 757-764 (1998), WoS: 000072177900011, Scopus: 2-s2.0-0031919483, ADS: -, RINTs: 13287931.
  191. E.I. Kats, V.V. Lebedev, S.V. Malinin, Dynamic fluctuation phenomena in double membrane films, ZhETF, 113(6), 2096-2108 (1998) [JETP, 86(6), 1149-1155 (1998)]; cond-mat/9711168, WoS: 000075236800014, Scopus: 2-s2.0-33751279480, ADS: 1998JETP...86.1149K, RINTs: 13296321.
  192. P.O. Andreeva, V.K. Dolganov, C. Gors, R. Fouret, E.I. Kats, Nonchiral ferroelectric smectic-C films, Pis’ma v ZhETF, 67(10), 808-813 (1998) [JETP Lett., 67(10), 856-862 (1998)], WoS: 000075258500018, Scopus: 2-s2.0-18344363341, ADS: 1998JETPL..67..856A, RINTs: 13293187.
  193. I.E. Dzyaloshinskii, E.I. Kats, J. Lajzerowicz, Quadrupolar forces and aggregation of nematic droplets, Pis’ma v ZhETF, 68(10), 747-752 (1998) [JETP Lett., 68(10), 785-791 (1998)], WoS: 000077742500006, Scopus: 2-s2.0-20444393531, ADS: 1998JETPL..68..785D, RINTs: 13302033, EDN: LFCHQN.
  194. E.I. Kats, Physics of soap films, Mol. Cryst. Liq. Cryst., 292, 199-212 (1997), WoS: A1997WW24800018, Scopus: 2-s2.0-4143062514, ADS: -, RINTs: 13260289.
  195. V.L. Golo, E.I. Kats, Molekula DNK kak uprugaya tsepochka Geizenberga, ZhETF, 111(5), 1833-1844 (1997) [V.L. Goto, E.I. Kats, DNA molecule as an elastic Heisenberg chain, JETP, 84(5), 1003-1009 (1997)], WoS: A1997XH05700021, Scopus: 2-s2.0-33750019298, ADS: 1997JETP...84.1003G, RINTs: 13275903.
  196. V.L. Golo, Yu.M. Evdokimov, E.I. Kats, Vliyanie elektrouprugoi anizotropii molekul tipa DNK na ikh prostranstvennuyu upakovku, ZhETF, 112(6), 2156-2168 (1997) [V.L. Golo, Y.M. Evdokimov, E.I. Kats, Effect of electroelastic anisotropy of DNA-like molecules on their tertiary structure, JETP, 85(6), 1180-1186 (1997)], WoS: 000071164900016, Scopus: 2-s2.0-33751285522, ADS: 1997JETP...85.1180G, RINTs: 13265264.
  197. E.I. Kats, Fazovyi perekhod nematik-nematicheskoe steklo v porakh, Pis’ma v ZhETF, 65 (9), 695-698 (1997) [E.I. Kats, Nematic LC to nematic glass phase transition in pores, JETP Lett., 65 (9), 725-728 (1997)], WoS: A1997XD99500005, Scopus: 2-s2.0-0346618447, ADS: 1997JETPL..65..725K, RINTs: 13251541.
  198. E.I. Kats, 30 let Institutu teoreticheskoi fiziki im. L.D. Landau. Obzor knigi: «30 years of the Landau Institute (Selected papers)», I.M. Khalatnikov, V.P. Mineev (Eds). Singapore: World Scientific, 1996, 774 pp. (World Scientific Series in 20th Century Physics, Vol. 11), Uspekhi fiz. nauk, 167 (5), 575-576 (1997) [Phys. Usp., 40(5), 551-552 (1997)].
  199. E.I. Kats, J. Lajzerowicz, Fluctuations in a crystalline monolayer on a liquid, ZhETF, 110(3), 899-913 (1996) [JETP 83(3), 495-502 (1996)], WoS: A1996VU10300010, Scopus: 2-s2.0-0347923102, ADS: 1996JETP...83..495K, RINTs: 14933586.
  200. E.I. Kats, V.V. Lebedev, A.R. Muratov, Nearly spherical vesicles: shape fluctuations, Pis’ma v ZhETF, 63 (3), 203-208 (1996) [JETP Lett., 63 (3), 216-221 (1996)], WoS: A1996UE49800012, Scopus: 2-s2.0-0009496249, ADS: 1996JETPL..63..216K, RINTs: 13222461.
  201. V.G. Kamenskii, E.I. Kats, Rost soizmerimykh i nesoizmerimykh smektikov na kristallicheskoi podlozhke, Pis’ma v ZhETF, 63 (9), 708-712 (1996) [V.G. Kamenskii, E.I. Kats, Growth of commensurate and incommensurate smectics on crystal substrates, JETP Lett., 63 (9), 740-744 (1996)], WoS: A1996UU18200008, Scopus: 2-s2.0-26844554615, ADS: 1996JETPL..63..740K, RINTs: 13249558.
  202. V.L. Golo, E.I. Kats, G. Port, Upakovka molekul i obrazovanie dyrok v membrane, Pis’ma v ZhETF, 64 (8), 575-580 (1996) [V.L. Golo, E.I. Kats, G. Porte, Packing of molecules and hole formation in lyotropic systems, JETP Lett., 64 (8), 631-636 (1996)], WoS: A1996VW74900012, Scopus: 2-s2.0-26844548843, ADS: 1996JETPL..64..631G, RINTs: 13246344.
  203. V.L. Golo, E.I. Kats, La relation d'Einstein pour le mouvement brownien des membranes, Canad. J. Phys., 73(5-6), 349-356 (1995), WoS: A1995RD93300014, Scopus: -, ADS: 1995CaJPh..73..349G.
  204. V.L. Golo, E.I. Kats, Fluktuatsii formy molekul tipa DNK, ZhETF, 108 (5), 1860-1874 (1995) [V.L. Golo, E.I. Kats, Fluctuations of DNA-type molecules, JETP 81(5), 1018-1024 (1995)], WoS: A1995TN08100024.
  205. E.I. Kats, V.V. Lebedev, Dynamical fluctuations of vesicles with nontrivial topology, Pis’ma v ZhETF, 61 (1), 57-60 (1995) [Dynamic fluctuations of vesicles with nontrivial topology, JETP Lett., 61 (1), 59-62 (1995)], WoS: A1995QM52700012.
  206. E.I. Kats, J. Lajzerowicz, Fluctuations in a crystalline monolayer on the surface of water, Pis’ma v ZhETF, 61 (9), 728-732 (1995) [JETP Lett., 61 (9), 742-746 (1995)], WoS: A1995RG06800005.
  207. V.L. Golo, E.I. Kats, Model’ deleniya molekul DNK, Pis’ma v ZhETF, 62 (7), 604-609 (1995) [V.L. Golo, E.I. Kats, Golo V. L., Kats E. I., Model of the splitting of DNA molecules, JETP Lett., 62 (7), 627-632 (1995)], WoS: A1995TH87300015.
  208. E.I. Kats, Line liquid crystals, Ann. Phys. Fr., 19 (4), 447-458 (1994), WoS: A1994QK92400008, Scopus: -, ADS: 1994AnPh...19..447K.
  209. S.V. Yablonskii, E.I. Kats, M.V. Kozlovskii, T. Weyrauch, E.A.S. Bustamante, D.B. Subachius, W. Haase, Piezoelectric effect in poled amorphous and liquid crystalline polymers. Determination of piezoelectric coefficients d31. A new approach, Mol. Materials, 3(4), 311-318 (1994).
  210. E.I. Kats, V.V. Lebedev, Dynamic fluctuation effects in dilute lyotropic systems, Phys. Rev. E 49 (4), 3003-3020 (1994), WoS: A1994NJ37900063, Scopus: 2-s2.0-23544481703, ADS: 1994PhRvE..49.3003K.
  211. V.L. Golo, E.I. Kats, Teoriya kiral’nogo polya fluktuatsii formy membran, ZhETF, 105 (4), 898-911 (1994) [V.L. Golo, E.I. Kats, Chiral field theory of membrane shape fluctuations, JETP 78(4), 482-488 (1994)], WoS: A1994NL96200011, ADS: 1994JETP...78..482G.
  212. E.I. Kats, V.V. Lebedev, A.R. Muratov, Fluctuation Viscosity of a Solution of Wormlike Micelles, Pis’ma v ZhETF, 59 (1), 28-33 (1994) [JETP Lett., 59 (1), 27-32 (1994)], WoS: A1994MY37400006, ADS: 1994JETPL..59...27K.
  213. V.L. Golo, E.I. Kats, Superspirali v statsionarnykh konfiguratsiyakh molekul tipa DNK, Pis’ma v ZhETF, 60 (9), 666-671 (1994) [V.L. Golo, E.I. Kats, Superhelices in steady-state configurations of molecules of the DNA type, JETP Lett., 60 (9), 679-685 (1994)], WoS: A1994QA38200014, ADS: 1994JETPL..60..679G.
  214. E.I. Kats, V.V. Lebedev, Fluctuation Viscosity of Lyotropic Systems, Europhys. Lett., 22 (6), 469-474 (1993), WoS: A1993LF04400012, Scopus: 2-s2.0-84921211515, RINTs: 30983826.
  215. E.I. Kats, V.V. Lebedev, A.R. Muratov, Weak crystallization theory, Physics Reports, 228 (1-2), 1-91 (1993), WoS: A1993LJ63600001, Scopus: 2-s2.0-0003085930.
  216. V.L. Golo, E.I. Kats, Simmetriinyi i topologicheskii analikh fluktuatsii parametra poryadka v nematicheskikh zhidkikh kristallakh, ZhETF, 103 (3), 857-866 (1993) [V.L. Golo, E.I. Kats, Symmetry and topology analysis of the fluctuation parameters in nematic liquid crystals, JETP 76(3), 420-424 (1993)], WoS: A1993KW43700010.
  217. V.L. Golo, E.I. Kats, Teoriya kiral’nogo polya dlya opisaniya fluktuiruyushchikh poverkhnostei — membran, Pis’ma v ZhETF, 58 (6), 440-443 (1993) [V.L. Golo, E.I. Kats, Chiral field theory for describing fluctuating surfaces or membranes, JETP Lett., 58 (6), 451-454 (1993)], WoS: A1993MF77700010.
  218. E.I. Kats, V.V. Lebedev, A.R. Muratov, Dynamic fluctuations effects in soap films, Pis’ma v ZhETF, 58 (8), 672-676 (1993); Erratum - ibid, 58(12), 1088 (1993) [JETP Lett., 58 (8), 653-657 (1993); Erratum - ibid, 58(12), 922 (1993)], WoS: A1993MM18400016.
  219. R.M. Hornreich, E.I. Kats, V.V. Lebedev, Theory of nematic surface ordering via a Berezinskii-Kosterlitz-Thouless phase transition, Phys. Rev. A 46 (8), 4935-4941 (1992), WoS: A1992JW97400067, Scopus: 2-s2.0-2542581615, RINTs: 31126459.
  220. V.L. Golo, E.I. Kats, Kriticheskaya opalestsentsiya v tonkikh plenkakh kholestericheskikh zhidkikh kristallov, ZhETF, 101 (6), 1836-1840 (1992) [V.L. Golo, E.I. Kats, Critical opalescence in thin films of cholesteric liquid crystals, Sov. Phys. JETP 74(6), 980-982 (1992)], WoS: A1992JK40700010.
  221. E.V. Gurovich, E.I. Kats, V.V. Lebedev, A.R. Muratov, Dinamicheskie kriticheskie yavleniya v okrestnosti kriticheskoi tochki gaz — zhidkost’, Pis’ma v ZhETF, 55 (1), 56-58 (1992) [E.V. Gurovich, E.I. Kats, V.V. Lebedev, A.R. Muratov, Dynamic critical phenomena near a liquid-gas critical point, JETP Lett., 55 (1), 57-59 (1992)], WoS: A1992HJ63000012.
  222. V.L. Golo, E.I. Kats, Teksturnyi perekhod kholesterik-nematik v zhidkikh kristallakh, Pis’ma v ZhETF, 55 (5), 275-280 (1992) [V.L. Golo, E.I. Kats, Cholesteric-nematic texture transition in liquid crystals, JETP Lett., 55 (5), 273-279 (1992)], WoS: A1992HR46900005.
  223. E. Kats, V.V. Lebedev, Critical dynamics of liquid crystals, Proc. of British Liquid Crystal Society Annual Meeting, Oxford, 6-8 April 1992, p. 375.
  224. A.F. Andreev, A.S. Borovik-Romanov, S.A. Brazovskii, G.E. Volovik, E.I. Kats, M.I. Kaganov, A.I. Larkin, V.P. Mineev, S.P. Novikov, I.M. Khalatnikov, Igor’ Ekhiel’evich Dzyaloshinskii (K shestidesyatiletiyu so dnya rozhdeniya), Uspekhi fiz. nauk, 162(1), 139-140 (1992) [A.F. Andreev, A.S. Borovik-Romanov, S.A. Brazovskiĭ, G.E. Volovik, E.I. Kats, M.I. Kaganov, A.I. Larkin, V.P. Mineev, S.P. Novikov, I.M. Khalatnikov, Igor’ Ekhiel’evich Dzyaloshinskii (on his sixtieth birthday), Sov. Phys. Usp. 35(1) 49-49 (1992)], WoS: A1992HN11900005, ADS: 1992SvPhU..35...49A.
  225. E.I. Kats, V.V. Lebedev, Some Properties of Ferromagnetic Liquid Crystals, Mol. Cryst. Liq. Cryst., 209, 329-337 (1991), WoS: A1991HE37700036.
  226. E.I. Kats, T.V. Abalyan, Ordering and phase transitions in liquid crystals, Phase Transitions, 29 (4), 237-268 (1991), WoS: A1991FH89800004, Scopus: 2-s2.0-84963254868.
  227. E.V. Gurovich, E.I. Kats, V.V. Lebedev, Orientatsionnye fazovye perekhody v zhidkikh kristallakh. Kriticheskaya dinamika, ZhETF, 100 (3), 855-891 (1991) [E.V. Gurovich, E.I. Kats, V.V. Lebedev, Orientational phase transitions in liquid crystals. Critical dynamics, Sov. Phys. JETP 73(3), 473-791 (1991)], WoS: A1991GJ85500013.
  228. E.I. Kats, Poverkhnostnaya smektichnost’ v kiral’nykh zhidkikh kristallakh, Pis’ma v ZhETF, 53 (6), 312-314 (1991) [E.I. Kats, Surface smecticity in chiral liquid crystals, JETP Lett., 53 (6), 326-328 (1991)], WoS: A1991FT22600012.
  229. E.V. Gurovich, E.I. Kats, V.V. Lebedev, Fluctuational attenuation of sound in smectics, J. Phys.: Cond. Mat., 2(46), 9155-9172 (1990), WoS: A1990EK15600015, Scopus: 2-s2.0-36149033717, RINTs: 30881703.
  230. E.I. Kats, M.I. Tribelskii, Interface in nematics, Nuovo Cimento D 12 (9), 1325-1333 (1990), WoS: A1990DY48600017, Scopus: 2-s2.0-51649150449, RINTs: 30945420.
  231. E.I. Kats, M.I. Tribel’skii, Struktura fazovoi granitsy v nematicheskikh zhidkikh kristallakh, ZhETF, 98 (1), 196-210 (1990) [E.I. Kats, M.I. Tribel’skii, Structure of the phase boundary in nematic liquid crystals, Sov. Phys. JETP 71(1), 108-115 (1990)], WoS: A1990DT65900019.
  232. E.V. Gurovich, E.I. Kats, V.V. Lebedev, Fluctuation absorption of sound in smectics (in Russian), Kristallografiya, 35(1), 121-126 (1990) [E.V. Gurovich, E.I. Kats, V.V. Lebedev, Fluctuation absorption of sound in smectics, Sov. Phys. - Crystallography, 35(1), 72-75 (1990)], WoS: A1990CP92600023.
  233. E.V. Gurovich, E.I. Kats, V.V. Lebedev, Kriticheskaya dinamika slabo fluktuiruyushchikh stepenei svobody, Pis’ma v ZhETF, 52(11), 1196-1199 (1990) [E.V. Gurovich, E.I. Kats, V.V. Lebedev, Critical dynamics of weakly fluctuating degrees of freedom, JETP Lett., 52(11), 610-613 (1990)], WoS: A1990FD93200008.
  234. E.B. Gurovich, E.I. Kats, V.V. Lebedev, Fluctuation absorption of sound in smectics, Liquid Crystals, 5 (1), 367-376 (1989), WoS: A1989AG20600032, Scopus: 2-s2.0-84947832437.
  235. E.I. Kats, V.V. Lebedev, A.R. Muratov, Weak crystallization theory of smectics, Physica A 160 (1), 98-116 (1989), WoS: A1989AU31200006, Scopus: 2-s2.0-10644273321.
  236. E.I. Kats, V.V. Lebedev, Osobennosti dinamiki ferromagnitnykh zhidkikh kristallov, ZhETF, 96 (6), 2045-2060 (1989) [E.I. Kats, V.V. Lebedev, Characteristics of the dynamics of ferromagnetic liquid crystals, Sov. Phys. JETP 69(6), 1155-1163 (1989)], WoS: A1989CF63200014.
  237. E.I. Kats, V.V. Lebedev, A.R. Muratov, Teoriya slaboi kristallizatsii smektikov. Tipy C i B, Fizika tverd. tela, 31 (4), 189-197 (1989) [E.I. Kats, V.V. Lebedev, A.R. Muratov, Theory of weak crystallization of type C and B smectics, Sov. Phys. Solid State 31(4), 652-656 (1989)], WoS: A1989U432600032.
  238. E.I. Katz, V.V. Lebedev, Dynamics of free-standing films of smectics C, Nuovo Cimento D 10(11), 1273-1279 (1988), WoS: A1988T103600003, Scopus: 2-s2.0-51649151620.
  239. E.I. Kats, A.R. Muratov, Fluktuatsionnaya teoriya fazovykh perekhodov s obrazovaniem translyatsionnogo poryadka v nematike, ZhETF, 94 (4), 159-166 (1988) [E.I. Kats, A.R. Muratov, Fluctuation theory of phase transitions with the formation of translational order in nematics, Sov. Phys. JETP 67(4), 736-740 (1988)], WoS: A1988N151000015.
  240. E.V. Gurovich, E.I. Kats, V.V. Lebedev, Kriticheskaya dinamika pri fazovom perekhode smektik A – smektik S, ZhETF, 94 (4), 167-182 (1988) [E.V. Gurovich, E.I. Kats, V.V. Lebedev, Critical dynamics at the smectic-A–smectic-C phase transition, Sov. Phys. JETP 67(4), 741-749 (1988)], WoS: A1988N151000016.
  241. E.I. Kats, V.V. Lebedev, Dinamika lengmyurovskikh plenok, ZhETF, 94 (5), 134-149 (1988) [E.I. Kats, V.V. Lebedev, Dynamics of Langmuir films, Sov. Phys. JETP 67(5), 940-948 (1988)], WoS: A1988N626100013.
  242. E.I. Kats, V.V. Lebedev, Fluktuatsionoe pogloshchenie zvuka v kompensirovannykh kholesterikakh, ZhETF, 94 (7), 197-200 (1988) [E.I. Kats, V.V. Lebedev, Fluctuation absorption of sound in compensated cholesterics, Sov. Phys. JETP 67(7), 1407-1408(1988)], WoS: A1988P612100019.
  243. E.I. Kats, V.V. Lebedev, The dynamics of freely-standing films of the smectic C (in Russian), Kristallografiya, 33(3), 687-691 (1988) [E.I. Kats, V.V. Lebedev, Dynamics of freely suspended films of smectic C, Sov. Phys. - Crystallography, 33(3), 404-406 (1988)].
  244. E.I. Kats, V.V. Lebedev, A.R. Muratov, Teoriya slaboi kristallizatsii smektikov, Fizika tverd. tela, 30 (5), 1338-1343 (1988) [E.I. Kats, V.V. Lebedev, A.R. Muratov, Theory of weak crystallization of smectics, Sov. Phys. Solid State 30(5), 775-778 (1988)], WoS: A1988R400300013.
  245. E.I. Kats, V.I. Lebedev, Dinamika zhidkikh kristallov, M.: Nauka, 1988 - 144 s.
  246. V.G. Kamenskii, E.I. Kats, Sdvigovye iskazheniya struktury kholesterikov, ZhETF, 93 (5), 1765-1774 (1987) [V.G. Kamenskii, E.I. Kats, Shear distortions of the structure of cholesterics, Sov. Phys. JETP 66(5), 1007-1012 (1987)], WoS: A1987L138300021.
  247. V.G. Kamenskii, E.I. Kats, Eilerovskaya neustoichivost’ v diskotikakh, Pis’ma v ZhETF, 46 (2), 72-74 (1987) [V.G. Kamenskii, E.I. Kats, Euler instability in discotic liquid crystals, JETP Lett., 46 (2), 86-88 (1987)], WoS: A1987L505000010.
  248. L.M. Blinov, E.I. Kats, A.A. Sonin, Fizika poverkhnosti termotropnykh zhidkikh kristallov, Uspekhi fiz. nauk, 152 (3), 449-477 (1987) [L.M. Blinov, E.I. Kats, A.A. Sonin, Surface physics of thermotropic liquid crystals, Sov. Phys. Usp. 30(7), 604-619 (1987)], WoS: A1987K129100004.
  249. E.I. Kats, V.V. Lebedev, Dinamika svobodno podveshennykh plenok smektikov, Uspekhi fiz. nauk, 152 (4), 695-696 (1987) [E.I. Kats, V.V. Lebedev, Dynamics of freely suspended smectic films, Sov. Phys. Usp. 30(8), 739-740 (1987)], WoS: A1987K838000011.
  250. E.I. Kats, V.V. Lebedev, Dinamika smekticheskikh plenok, Fizika nizkikh temp., 13 (6), 665 (1987) [Tezisy dokl. Vses. soveshchaniya-seminara “Neklassicheskie kristally - II”. Sevan, 26 sent. - 7 okt. 1986], WoS: A1987J465800049.
  251. V.L. Golo, E.I. Kats, Light scattering from spin waves in superfluid 3He-A, Nuovo Cimento D 7 (4), 483-492 (1986), WoS: A1986C518200003, Scopus: 2-s2.0-51649155169.
  252. E.I. Kats, V.V. Lebedev, Theory of the smectic A-smectic C phase transition, Physica A 135 (2-3), 601-619 (1986), WoS: A1986C499500019, Scopus: 2-s2.0-0042717293.
  253. E.I. Kats, V.V. Lebedev, Teoriya fazovogo perekhoda smektik A — smektik S, ZhETF, 90 (1), 111-123 (1986) [E.I. Kats, V.V. Lebedev, Theory of the smectic-A–smectic-C phase transition, Sov. Phys. JETP 63(1), 63-69 (1986)], WoS: A1986AYU9800009.
  254. V.L. Golo, E.I. Kats, Medlennye mody v spinovoi dinamike 3He-B, ZhETF, 90 (3), 952-963 (1986) [V.L. Golo, E.I. Kats, Slow modes in the spin hydrodynamics of 3He-B, Sov. Phys. JETP 63(3), 555-561 (1986)], WoS: A1986A679000015.
  255. E.I. Kats, V.V. Lebedev, Krupnomasshtabnaya dinamika kholesterikov i smektikov C*, ZhETF, 91 (3), 878-890 (1986) [E.I. Kats, V.V. Lebedev, Large-scale dynamics of cholesterics and smectics C*, Sov. Phys. JETP 64(3), 518-524 (1986)], WoS: A1986E437600016.
  256. E.I. Kats, V.V. Lebedev, Long-wave dynamics of smectic films (in Russian), Kristallografiya, 31(1), 23-28 (1986) [E.I. Kats, V.V. Lebedev, Long-wave dynamics of smectic films, Sov. Phys. - Crystallography, 31(1), 10-13 (1986)], WoS: A1986AZC6600003.
  257. V.G. Kamenskii, E.I. Kats, V.V. Lebedev, New Aspects of the Dynamics of Liquid Crystals, Sov. Sci. Rev. Sect. A: Physics Reviews, Vol.7, 131-226 (1986.) Ed. by I. M. Khalatnikov. London: Harwood Academic Publishers. xi,389 pp. ISBN 3-7186-0204-0.
  258. E.I. Kats, V.V. Lebedev, Long wavelength dynamics of free smectic films, J. Phys. France, 46(12), 2093-2098 (1985), WoS: A1985AXV0700008.
  259. E.I. Kats, V.V. Lebedev, Nonlinear dynamics of smectics-C, Phys. Lett. A 109 (6), 274-278 (1985), WoS: A1985AKR7100008, Scopus: 2-s2.0-46549094465.
  260. E.I. Kats, V.V. Lebedev, Nelineinaya dinamika smektikov s orientatsionnoi uporyadochennost’yu v sloe, ZhETF, 88 (3), 823-834 (1985) [E.I. Kats, V.V. Lebedev, Nonlinear dynamics of smectic liquid crystals with orientational ordering in the layer, Sov. Phys. JETP 61(3), 484-490 (1985)], WoS: A1985AFE3000012.
  261. E.Yu. Zhemanova, E.I. Kats, Light scattering in biaxial nematic liquid crystals (in Russian), Optika i spektroskopiya, 58(4), 932-936 (1985) [E.Yu. Zhemanova, E.I. Kats, Light scattering in biaxial nematic liquid crystals, Opt. Spectrosc. (USSR), 58(4), 570-572 (1985)], WoS: A1985AGS1800049.
  262. E.I. Kats, M.I. Monastyrsky, Ordering in diskotic liquid crystals, Group theoretical methods in physics: Proc. 2nd Zvenigorod Seminar, Zvenigorod, Nov. 24-26, 1982, Vol. 3, 775-786. Harwood Academic Publ., Chur, 1985, MathSciNet: 0989391.
  263. E.I. Kats, M. I. Monastyrsky, Ordering in discotic liquid crystals, J. Phys. France, 45 (4), 709-714 (1984), WoS: A1984SN27500008, Scopus: 2-s2.0-0021406088.
  264. V.L. Golo, E.I. Kats, A.A. Leman, Khaos i dolgozhivushchie mody v dinamike nematichkskikh zhidkikh kristallov, ZhETF, 86 (1), 147-156 (1984) [V.L. Golo, E.I. Kats, A.A. Leman, Chaos and long-lived modes in the dynamics of nematic liquid crystals, Sov. Phys. JETP, 59(1), 84-89 (1984)], WoS: A1984SC30400016.
  265. E.I. Kats, V.V. Lebedev, Osobennosti dinamiki diskoticheskikh zhidkikh kristallov, ZhETF, 86 (2), 558-569 (1984) [E.I. Kats, V.V. Lebedev, Peculiarities of the dynamics of discotics, Sov. Phys. JETP, 59(2), 325-331 (1984)], WoS: A1984SF13000019.
  266. A.A. Balinskii, G.E. Volovik, E.I. Kats, Simmetriya disklinatsii v odnoosnykh i dvuosnykh nematicheskikh zhidkikh kristallakh, ZhETF, 87 (4), 1305-1313 (1984) [A.A. Balinskii, G.E. Volovik, E.I. Kats, Disclination symmetry in uniaxial and biaxial nematic liquid crystals, Sov. Phys. JETP, 60(4), 748-753 (1984)], WoS: A1984TR67100018, ADS: 1984JETP...60..748B.
  267. V.L. Golo, E.I. Kats, Novyi tip orbital’nykh voln v nematicheskikh zhidkikh kristallakh, ZhETF, 87 (5), 1700-1712 (1984) [V.L. Golo, E.I. Kats, New type of orbital waves in nematic liquid crystals, Sov. Phys. JETP, 60(5), 977-983 (1984)], WoS: A1984TU61200017.
  268. V.L. Golo, E.I. Kats, Rasseyanie sveta na spinovykh volnakh v sverkhtekuchem 3NeA, Pis’ma v ZhETF, 40(10), 418-421 (1984) [V.L. Golo, E.I. Kats, Light scattering by spin waves in superf luid 3HeA, JETP Lett., 40(10), 1238-1241 (1984)].
  269. E.I. Kats, Novye tipy uporyadocheniya v zhidkikh kristallakh, Uspekhi fiz. nauk, 142 (1), 99-129 (1984) [E.I. Kats, New types of ordering in liquid crystals, Sov. Phys. Usp. 27(1), 42-59 (1984)], WoS: A1984SC80100004.
  270. A.I. Larkin, E.I. Kats, Sovetskie nauchnye obozreniya (seriya A "Fizicheskie obozreniya"/ Pod redaktsiei I.M. Khalatnikova), UFN 143(5), 152-155 (1984).
  271. E.I. Kats, V.V. Lebedev, Nelineinaya dinamika smekticheskogo zhidkogo kristalla, ZhETF, 85 (6), 2019-2031 (1983) [E.I. Kats, V.V. Lebedev, Nonlinear dynamics of smectic liquid crystals, Sov. Phys. JETP, 58(6), 1172-1178 (1983)], WoS: A1983RW36200016.
  272. V.G. Kamenskii, E.I. Kats, Ob ustoichivosti nitei diskoticheskikh zhidkikh kristallov, Pis’ma v ZhETF, 37 (5), 221-223 (1983) [V.G. Kamenskii, E.I. Kats, Stability of filaments of discotic liquid crystals, JETP Lett., 37 (5), 261-264 (1983)], WoS: A1983RC06200008.
  273. E.I. Kats, V.V. Lebedev, Dinamika smekticheskikh zhidkikh kristallov, Pis’ma v ZhETF, 37(12), 594-597 (1983) [E.I. Kats, V.V. Lebedev, Dynamics of smectic liquid crystals, JETP Lett., 37(12), 709-713 (1983)], WoS: A1983RV03300011.
  274. E.I. Kats, Fluktuatsii parametra poryadka v zhidkikh kristallakh, Uspekhi fiz. nauk, 139 (4), 733-734 (1983) [E.I. Kats, Fluctuations of the order parameter in liquid crystals, Sov. Phys. Usp. 26(4), 380-381 (1983)].
  275. V.A. Belyakov, E.I. Kats, Light Scattering and Phase Transitions in Liquid Crystals, In: Light Scattering Near Phase Transitions. Ed by H.Z. Cummins, A.P. Levanyuk, North-Holland Publ. Co., 1983, p.227-288 [Modern Problems in Condensed Matter Sciences Ser., Vol.5. ISBN-13: 9780444864666, ISBN: 0444864660. xvii,666 pp.].
  276. E.Ts. Kats, Fazovyi perekhod nematik - smektik A, Fizika nizkikh temp., 9 (7), 777 (1983) [E.Ts. Kats, The nematic–smectic A phase transition, Sov. J. Low Temp. Phys. 9(7), 403 (1983)], WoS: A1983RE39900036.
  277. E.I. Kats, M.I. Monastyrsky, Ordering In Diskotic Liquid Crystals, Preprint ITEP-20-1983, 17 pp..
  278. V.G. Kamensky, E.I. Katz, Longitudinal Fluctuations of the Order Parameter in Discotic Liquid Crystals, Mol. Cryst. Liq. Cryst., 84 (1-4), 201-206 (1982), WoS: A1982NP48100015.
  279. V.G. Kamenskii, E.I. Kats, O razmernykh effektakh i strukturnom faktore sistem s chastichnym translyatsionnym uporyadocheniem, ZhETF, 82 (5), 1507-1517 (1982) [V.G. Kamenskii, E.I. Kats, Size effects in the structure factor of a system with partial translational ordering, Sov. Phys. JETP, 55(5), 872-877 (1982)], WoS: A1982NR32100018.
  280. V.G. Kamenskii, E.I. Kats, Vliyanie dvukhosnykh fluktuatsii parametra poryadka na pogloshchenie zvuka v nematicheskikh zhidkikh kristallakh, ZhETF, 83 (3), 1045-1051 (1982) [V.G. Kamenskii, E.I. Kats, Effect of biaxial fluctuations of the order parameter on sound absorption in nematic liquid, Sov. Phys. JETP, 56(3), 591-594 (1982)], WoS: A1982PK95600019.
  281. E.I. Kats, Vliyanie magnitnogo polya na korrelyatsiyu smeshchenii v smekticheskikh zhidkikh kristallakh, ZhETF, 83 (4), 1376-1382 (1982) [E.I. Kats, Influence of magnetic field on the correlation of the displacements in smectic liquid crystals, Sov. Phys. JETP, 56(4), 791-794 (1982)], WoS: A1982PQ22300016.
  282. L.I. Trusov, E.I. Kats, V.I. Novikov, M.A. Kuzenkova, Kollektivnoe povedenie ul’tradispersnykh chastits na podlozhke, Kristallografiya, 27(3), 566-570 (1982) [L.I. Trusov, E.I. Kats, V.I. Novikov, M.A. Kuzenkova, Collective behavior of ultradisperse particles on a substrate, Sov. Phys. - Crystallography, 27(3), ... (1982)], WoS: A1982NT44200024.
  283. I.D. Morokhov, L.I. Trusov, E.I. Kats, M.A. Gurskii, V.F. Petrunin, V.N. Lapovok, Termodinamicheskii i mikroskopicheskii analiz osobennostei diagramm sostoyaniya ul’tradispersnykh sistem, Dokl. AN SSSR, 261(4), 850-853 (1981) [I.D. Morokhov, L.I Trusov, E.I. Kats, M.A. Gurskii, V.F. Petrunin, V.N. Lapovok, Thermodynamic and microscopic analysis of features of phase-diagrams of ultradispersed systems, Soviet Physics - Doklady, 26(12), 1141 (1981)], ADS: 1981SPhD...26.1141M.
  284. G.E. Volovik, E.I. Kats, O nelineinoi gidrodinamike zhidkikh kristallov, ZhETF, 81 (1), 240-248 (1981) [G.E. Volovik, E.I. Kats, Nonlinear hydrodynamics of liquid crystals, Sov. Phys. JETP 54(1), 122-126 (1981)], WoS: A1981LZ99400025, ADS: 1981JETP...54..122V.
  285. E.I. Kats, M.I. Monastyrskii, Fazovye prevrashcheniya v diskoticheskikh zhidkikh kristallakh, Pis’ma v ZhETF, 34(10), 543-546 (1981) [E.I. Kats, M.I. Monastyrskii, Phase transitions in diskotic liquid crystals, JETP Lett., 34(10), 519-522 (1981)], WoS: A1981NY73200006.
  286. E.I. Kats, Zhidkie kristally s odnomernym i dvumernym poryadkom, Uspekhi fiz. nauk, 135 (2), 364-366 (1981).
  287. E.I. Kats, O termokonnektivnoi neustoichivosti v nematicheskikh zhidkikh kristallakh, Fizika tverd. tela, 23 (7), 2100-2104 (1981) [E.I. Kats, Thermoconvective instability in nematic liquid crystals, Sov. Phys. Solid State 23(7), 1225-1227 (1981)], WoS: A1981MC50400034.
  288. G.E. Volovik, E.I. Katz, Derivation of the equations of the nonlinear hydrodynamics of liquid crystals, The Fourth International Liquid Crystal Conference of Socialist Countries, Tbilisi, Volume 1, p.164 (1981).
  289. V.G. Kamenskii, E.I. Kats, Neuprugoe rasseyanie sveta fluktuatsiyami parametra poryadka v nematicheskikh zhidkikh kristallakh, ZhETF, 78 (4), 1606-1614 (1980) [V.G. Kamenskii, E.I. Kats, Inelastic scattering of light by fluctuations of the order parameter in nematic liquid crystals, Sov. Phys. JETP 51(4), 807-810 (1980)], WoS: A1980JR16000027.
  290. E.I. Kats, Vliyaie polya na rasseyanie sveta, Trudy 1-go simpoziuma po dielektricheskim svoistvam zhidkikh kristallov, Dushanbe, 1980.
  291. E.I. Kats, G.E. Volovik, The dynamics of AC Josephson effect in nematic liquid crystals, J. Physique Lett., 40 (6), 149-150 (1979), WoS: A1979GN93200008.
  292. L.I. Trusov, V.F. Petrunin, E.I. Kats., Spinodal’nyi raspad v ul’tradispersnykh chastitsakh, Fizika metallov i metallovedenie, 47(6), 1229-1233 (1979).
  293. E.I. Kats, Rasseyanie sveta v zhidkikh kristallakh, V sb: Fizicheskie metody issledovaniya tverdogo tela: mezhvuz, sb. /UPI, otv. red. R.I. Mints. Vyp. 3 - Sverdlovsk, UPI, 1979.
  294. E.I. Kats, Ob opticheskoi aktivnosti v smesyakh zhidkikh kristallov, ZhETF, 74 (6), 2320-2330 (1978) [E.I. Kats, On the optical activity in mixtures of liquid crystals, Sov. Phys. JETP 47(6), 1205-1210 (1978)], WoS: A1978FD98200036.
  295. E.I. Kats, Ob odnoi modeli zhidkogo kristalla, ZhETF, 75 (5), 1819-1827 (1978) [E.I. Kats, A model of a liquid crystal, Sov. Phys. JETP 48(5), 916-920 (1978)], WoS: A1978FZ13900027.
  296. V.G. Kamenskii, E.I. Kats, Vliyanie prostranstvennoi dispersii na opticheskie svoistva zhidkikh kristallov, Optika i spektroskopiya, 45(6), 1106-1113 (1978) [V.G. Kamenskii, E.I. Kats, Effect of spatial dispersion on the optical properties of cholesteric liquid crystals, Opt. Spectrosc., 45(6), 877-881 (1978)].
  297. E.I. Kats, Vliyanie effektov nelokal’nosti na vandervaal’sovskoe vzaimodeistvie, ZhETF, 73 (1), 212-220 (1977) [E.I. Kats, Influence of nonlocality effects on van der Waals interaction, Sov. Phys. JETP 46(1), 109-113 (1977)], WoS: A1977DP62100021.
  298. V.L. Pokrovskii, E.I. Kats, K voprosu o rasseyanii sveta nematicheskimi zhidkimi kristallami, ZhETF, 73 (2), 774-784 (1977) [V.L. Pokrovsky, E.I. Kats, Concerning the scattering of light by nematic liquid crystals, Sov. Phys. JETP 46(2), 405-410 (1977)], WoS: A1977DS53600044, ADS: 1977JETP...46..405P.
  299. E.I. Kats, Vliyanie van-der-vaal’sovykh sil na orientatsiyu plenki nematicheskogo zhidkogo kristalla, ZhETF, 70 (4), 1394-1404 (1976) [E.I. Kats, Effect of van der Waals forces on orientation of a nematic liquid crystal film, Sov. Phys. JETP 43(4), 726-731 (1976)], WoS: A1976BR33200026.
  300. E.I. Kats, Poverkhnostnye kolebaniya v zhidkikh kristallakh, ZhETF, 70 (5), 1941-1948 (1976) [E.I. Kats, Surface oscillations in liquid crystals, Sov. Phys. JETP 43(5), 1011-1014 (1976)], WoS: A1976BU26600037.
  301. V.G. Kamenskii, E.I. Kats, Van-der-Vaal’sovy sily v zhidkikh kristallakh s bol’shoi dielektricheskoi anizotropiei, ZhETF, 71 (6), 2168-2177 (1976) [B.G. Kamenskii, E.I. Kats, Van der Waals forces in liquid crystals with a large dielectric anisotropy, Sov. Phys. JETP 44(6), 1141-1146 (1976)], WoS: A1976CQ76600018.
  302. I.E. Dzyaloshinskii, S.G. Dmitriev, E.I. Kats, Sila Van-der-Vaal’sa i rasseyanie sveta v zhidkikh kristallakh, ZhETF, 68 (6), 2335-2340 (1975) [I.E. Dzyaloshinskiǐ, S.G. Dmitriev, E.I. Kats, Van der Waals forces and light scattering in liquid crystals, Sov. Phys. JETP 41(6), 1167-1169 (1975)], WoS: A1975AH65900038.
  303. E.I. Kats, Zhidkie kristally (obzor), Trudy LIYaF, fevral’ 1975.
  304. I.E. Dzyaloshinskii, S.G. Dmitriev, E.I. Kats, Vliyanie Van-der-Vaal’sovskogo dal’nodeistviya na rasseyanie sveta v zhidkikh kristallakh, Pis’ma v ZhETF, 19 (9), 586-588 (1974) [I.E. Dzyaloshinskii, S.G. Dmitriev, E.I. Katz, Influence of long-range Van der Waals forces on the scattering of light in liquid crystals, JETP Lett., 19 (9), 305-306 (1974)], ADS: 1974JETPL..19..305D.
  305. E.I. Kats, Povedenie nematicheskikh zhidkikh kristallov vo vrashchayushchemsya magnitnom pole, ZhETF, 65 (1), 324-330 (1973) [E.I. Kats, Behavior of nematic liquid crystals in a rotating mafnetic field, Sov. Phys. JETP 38(1), 158-161 (1974)].
  306. E.I. Kats, Opticheskaya aktivnost’ v izotropnoi faze kholestericheskikh zhidkikh kristallov, ZhETF, 65 (6), 2487-2494 (1973) [E.I. Kats, Optical activity in the isotropic phase of cholesteric liquid crystals, Sov. Phys. JETP 38(6), 1242-1245 (1974)].
  307. I.E. Dzyaloshinskii, E.I. Kats, K teorii antiferromagnetizma khroma, ZhETF, 62 (3), 1104-1117 (1972) [I.E. Dzyaloshinskiǐ, E.I. Kats, Theory of the antiferromagnetism of chromium, Sov. Phys. JETP 35(3), 584-590 (1972)], WoS: -, ADS: 1972JETP...35..584D.
  308. E.I. Kats, Vliyanie periodicheskikh vozmushchenii na kholestericheskuyu mezofazu, ZhETF, 63 (1), 329-334 (1972) [E.I. Kats, Effect of periodic perturbations on the cholesteric mesophase, Sov. Phys. JETP, 36(1), 173-175 (1973)].
  309. E.I. Kats, Van-der-vaal’sovy sily v neizotropnykh sistemakh, ZhETF, 60 (3), 1172-1177 (1971) [E.I. Kats, Van der Waals Forces in Non-isotropic Systems, Sov. Phys. JETP, 33(3), 634-636 (1971)].
  310. E.I. Kats, Cherenkovskoe izluchenie v kholestericheskikh zhidkikh kristallakh, ZhETF, 61 (4), 1686-1690 (1971) [E.I. Kats, Cherenkov radiation in cholesteric liquid crystals, Sov. Phys. JETP, 34(4), 899 (1972)].
  311. E.I. Kats, L.I. Trusov, Fazovyi perekhod v metallicheskikh plenkakh na poverkhnosti dielektrika, Fizika tverd. tela, 13 (7), 1990-1994 (1971).
  312. E.I. Kats, Kvazidvumernyi kharakter sverkhprovodimosti NbSe2, ZhETF, 58 (4), 1471-1474 (1970) [E.I. Kats, Quasi-two-dimensional nature of the superconductivity of NbSe2, Sov. Phys. JETP, 31, 787 (1970)].
  313. E.I. Kats, Udvoenie perioda v odnomernoi sisteme fermi-chastits, ZhETF, 59 (4), 1404-1408 (1970) [E.I. Kats, Doubling of the Period in a One-dimensional System of Fermi Particles, Sov. Phys. JETP, 32(4), 766-768 (1971)].
  314. E.I. Kats, Opticheskie svoistva kholestericheskikh zhidkikh kristallov, ZhETF, 59 (5), 1854-1862 (1970) [E.I. Kats, Optical Properties of Cholesteric Liquid Crystals, Sov. Phys. JETP 32(5), 1004-1007 (1971)].
  315. E.I. Kats, O nekotorykh svoistvakh sloistykh struktur, ZhETF, 56 (5), 1675-1684 (1969) [E.I. Kats, Some Properties of Layer Structures, Sov. Phys. JETP 29(5), 897-901 (1969)], WoS: A1969F257700026, ADS: 1969JETP...29..897K.
  316. E.I. Kats, O magnitnom uporyadochenii v odno- i dvumernykh sistemakh, ZhETF, 56 (6), 2043-2046 (1969) [E.I. Kats, Magnetic Ordering in One and Two-dimensional Systems, Sov. Phys. JETP 29(6), 1098-1100 (1969)], WoS: A1969F536800033, ADS: 1969JETP...29.1098K.
  317. I.E. Dzyaloshinskii, E.I. Kats, Sverkhprovodimost’ v kvaziodnomernykh (nitevidnykh) strukturakh, ZhETF, 55 (1), 338-348 (1968) [I.E. Dzyaloshinskiǐ, E.I. Kats, Superconductivity and quasi-one-dimensional (thread-like) structures, Sov. Phys. JETP 28(1), 178-182 (1969)], WoS: A1969D140600039, ADS: 1969JETP...28..178D, RINTs: -.
  318. E.I. Kats, Ob anomal’nykh svoistvakh sverkhprovodyashchikh soedinenii tipa V3Si, ZhETF, 55 (2), 584-588 (1968) [E.I. Kats, Anomalous Properties of Superconducting Compounds of the V3Si Type, Sov. Phys. JETP 28(2), 305-307 (1969)], WoS: A1969D211400025, ADS: 1969JETP...28..305K.
  319. I.E. Dzyaloshinskii, E.I. Kats, K teorii sverkhprovodimosti v kvaziodnomernykh strukturakh, ZhETF, 55 (6), 2373-2375 (1968) [I.E. Dzyaloshinskiǐ, E.I. Kats, Theory of superconductivity of quasi one-dimensional structures, Sov. Phys. JETP 28(6), 1259-1260 (1969)], WoS: A1969E311400044, ADS: 1969JETP...28.1259D.