Russian Academy of Sciences

Landau Institute for Theoretical Physics

Evgeny N. Dolgov

Ph. D.

Publications

  1. E.N. Dolgov, E.S. Nikomarov, Transportnye svoistva kvaziodnomernykh sistem, obuslovlennye myagkoi fononnoi modoi (anomaliei Kona), Fizika tverd. tela, 32 (1), 133-145 (1990) [E.N. Dolgov, E.S. Nikomarov, Transport properties of quasione-dimensional systems associated with a soft phonon mode (Kohn anomaly), Sov. Phys. Solid State 32(1), 74-81 (1990)], WoS: A1990CT75800021.
  2. E.N. Dolgov, Transportnye svoistva kvaziodnomernykh sistem, obuslovlennye myagkoi fononnoi modoi (anomaliei Kona), Fizika tverd. tela, 31 (9), 23-31 (1989) [E.N. Dolgov, Transport properties of quasione-dimensional systems due to a soft phonon mode (Kohn anomaly), Sov. Phys. Solid State 31(9), 1486-1491 (1989)], WoS: A1989AV38700005.
  3. E.N. Dolgov, Comment on the Hall effect in quasi-one-dimensional metal NbSe3, Solid State Communs., 50 (5), 405-408 (1984), WoS: A1984SN16700005, Scopus: 2-s2.0-0021426843, RINTs: 31021417.
  4. E.N. Dolgov, Transportnye svoistva NbSe3 (effekt Kholla), Fizika nizkikh temp., 10 (9), 911-921 (1984) [E.N. Dolgov, Transport properties of NbSe3 (Hall effect), Sov. J. Low Temp. Phys. 10(9), 474-479 (1984)], WoS: A1984TQ21600002.
  5. L.P. Gor’kov, E.N. Dolgov, A.G. Lebed’, Uvlechenie fononov i osobennosti provodimosti v odnomernykh metallakh, ZhETF, 82 (2), 613-630 (1982) [L.P. Gor’kov, E.N. Dolgov, A.G. Lebed, Phonon drag and the characteristics of the conductivity in one-dimensional metals, Sov. Phys. JETP, 55(2), 365-375 (1982)], WoS: A1982NC74100031, ADS: 1982JETP...56..683B.
  6. L.P. Gor’kov, E.N. Dolgov, On the interpretation of the NbSe3 conductivity in terms of Fröhlich mode motion, J. Low Temp. Phys., 42 (1-2), 101-118 (1981), WoS: A1981LE53400007, Scopus: 2-s2.0-0019438603, ADS: 1981JLTP...42..101G, RINTs: 31021256.
  7. L.P. Gor’kov, E.N. Dolgov, Dvizhenie frelikhovskoi mody i provodimost’ NbSe3, ZhETF, 77 (1), 396-403 (1979) [L.P. Gor’kov, E.N. Dolgov, Motion of the Fröhlich mode and the conductivity of NbSe3, Sov. Phys. JETP 50(1), 203-206 (1979)], WoS: A1979HF69500038, ADS: 1979JETP...50..203G.