Russian Academy of Sciences

Landau Institute for Theoretical Physics

Yurii A. Bychkov

Leading researcher

Doctor of science

Professor

Email:

Publications

  1. Yu.A. Bychkov, G. Martinez, Magnetoplasmon excitations in graphene for filling factors ν⩽6, Phys. Rev. B 77, 125417 (2008); arXiv:0710.2420.
  2. Yu.A. Bychkov, G. Martinez, Magnetoplasmon excitations in graphene, Physica E 40 (5), 1410-1411 (2008).
  3. G. Martinez, Yu. Bychkov, Magnetoplasmon excitations in graphene for filling factors lower than 6, American Physical Society, 2008 APS March Meeting, March 10-14, 2008, abstract #P30.014.
  4. C. Faugeras, G. Martinez, A. Riedel, R. Hey, K.J. Friedland, Yu.A. Bychkov, Evidence for magnetoplasmon character of the cyclotron resonance response of a two-dimensional electron gas, Phys. Rev. B 75, 035334 (2007) (5 pages); cond-mat/0612115.
  5. G. Martinez, Yu. Bychkov, Magnetoplasmon excitations in graphene, APS March Meeting, March 5-9, 2007, abstract #A28.012.
  6. G. Martinez, C. Faugeras, Yu.A. Bychkov, A. Riedel, R. Hey, K.J. Friedland, Magnetoplasmons and cyclotron resonance in a two-dimensional electron gas, APS March Meeting, March 13-17, 2006, abstract #K46.002.
  7. Yu.A. Bychkov, G. Martinez, Magnetoplasmons and cyclotron resonance in two-dimensional electron gas, Phys. Rev. B 72, 195328 (2005) (9 pages).
  8. C. Faugeras, G. Martinez, Yu. Bychkov, Faugeras et al. Reply to: Comment on "Frohlich mass in GaAs-based structures", Phys. Rev. Lett. 94, 239702 (2005).
  9. W. Apel, Yu.A. Bychkov, M. Weyrauch, Fractional minima in the conductivity of the quantum-Hall-system under microwaves, cond-mat/0512452.
  10. T. Maniv, Y.A. Bychkov, Long range coherent manipulation of nuclear spins in quantum Hall ferromagnet, HAIT Journal of Science and Engineering, 1(2), 220-234 (2004); cond-mat/0303394.
  11. T. Maniv, Yu.A. Bychkov, I.D. Vagner, Massive spin collective mode in quantum Hall ferromagnet, Phys. Rev. B 69, 121304(R) (2004) [4 pages]; cond-mat/0311239.
  12. Yu. Bychkov, C. Faugeras, G. Martinez, Multidielectric response of a two-dimensional electron gas in tilted magnetic fields, Phys. Rev. B 70, 085306 (2004) [8 pages].
  13. C. Faugeras, G. Martinez, A. Riedel, R. Hey, K.-J. Friedland, Y. Bychkov, Frohlich mass in GaAs-based structures, Phys. Rev. Lett. 92, 107403 (2004); cond-mat/0601438.
  14. W. Apel, Yu.A. Bychkov, On deriving relaxation equations for nuclear spins Recent Trends in Theory of Physical Phenomena in High Magnetic Fields, NATO Science Series II: Math. Phys. Chem., Vol.106, p.223 (2003) [Recent Trends in Theory of Physical Phenomena in High Magnetic Fields, Vagner, I.D., Wyder, P., Maniv, T. (Eds.), 356 pp. ISBN: 978-1-4020-1372-0].
  15. Yu.A. Bychkov, G. Martinez, Magnetoplasmons and band nonparabolicity in two-dimensional electron gas, Phys. Rev. B 66, 193312 (2002) [4 pages].
  16. W. Apel, Yu.A. Bychkov, Nuclear spin relaxation for higher spin, Phys. Rev. B 63, 224405 (2001) [5 pages]; cond-mat/0006438.
  17. T. Maniv, Yu.A. Bychkov, I.D. Vagner, P. Wyder, Fast incomplete decoherence of nuclear spins in a quantum Hall ferromagnet, Phys. Rev. B 64, 193306 (2001) [4 pages]; cond-mat/0011361.
  18. W. Apel, Yu.A. Bychkov, Apel and Bychkov Reply to: Comment on "Spin relaxation in quantum Hall systems", Phys. Rev. Lett. 87, 049702 (2001) [1 pages].
  19. A.A. Abrikosov, A.F. Andreev, S.A. Brazovskii, Yu.A. Bychkov, V.L. Ginzburg, L.P. Gor’kov, V.E. Zakharov, E.I. Kats, P.S. Kondratenko, L.P. Pitaevskii, I.M. Khalatnikov, G.M. Eliashberg, Igor’ Ekhiel’evich Dzyaloshinskii (k 70-letiyu so dnya rozhdeniya), Uspekhi fiz. nauk, 171 (2), 227-228 (2001) [A.A. Abrikosov, A.F. Andreev, S.A. Brazovskii, Yu.A. Bychkov, V.L. Ginzburg, L.P. Gor’kov, V.E. Zakharov, E.I. Kats, P.S. Kondratenko, L.P. Pitaevskii, I.M. Khalatnikov, G.M. Eliashberg, Igor' Ekhiel'evich Dzyaloshinskii (on his seventieth birthday), Phys. Usp. 44(2), 213-214 (2001)], WoS: 000170938500007.
  20. W. Apel, Yu.A. Bychkov, Spin relazation in quantum Hall systems, Phys. Rev. Lett. 82(16), 3324-3327 (1999); Errata - ibid, 85(12), 2656 (2000); cond-mat/9811224.
  21. A.F. Andreev, Yu.A. Bychkov, G.E. Volovik, V.L. Ginzburg, S.V. Iordanskii, Yu.M. Kagan, N.B. Kopnin, V.P. Mineev, L.P. Pitaevskii, G.M. Eliashberg, Lev Petrovich Gor’kov (k 70-letiyu so dnya rozhdeniya), Uspekhi fiz. nauk, 169 (7), 815-816 (1999) [A.F. Andreev, Y.A. Bychkov, G.E Volovik, V.L. Ginzburg, S.V. Iordanskii, Y.M. Kagan, N.B. Kopnin, V.P. Mineev, L.P. Pitaevskii, G.M. Eliashberg, Lev Petrovich Gor'kov (on his 70th birthday), Phys. Usp. 42(7), 729-730 (1999)], WoS: 000081866500010.
  22. Yu.A. Bychkov, A.V. Kolesnikov, T. Maniv, I.D. Vagner, Spatial spin distribution of a skyrmion in a two-dimensional electron gas at a small g-factor, J. Phys.: Cond. Mat., 10 (9), 2029-2037 (1998).
  23. V. Apel’, Yu.A. Bychkov, Mikroskopicheskii vyvod effektivnogo lagranzhiana dlya skirmionov v dvumernom gaze vzaimodeistvuyushchikh elektronov pri malom g-faktore, Uspekhi fiz. nauk, 168 (2), 143-146 (1998) [W. Apel, Y.A. Bychkov, Microscopic derivation of the effective Lagrangian for skyrmions in an interacting two-dimensional electron gas at small g-factor, Phys. Usp., 41(2), 134-138 (1998)].
  24. Yu.A. Bychkov, T. Maniv, I.D. Vagner, P. Wyder, Narrow-resonance states of 2D magnetic spin-exciton in periodically modulated fields, Europhys. Lett., 40 (5), 557-562 (1997).
  25. W. Apel, Yu.A. Bychkov, Hopf term and the effective Lagrangian for the Skyrmions in a two-dimensional electron gas at small g factor, Phys. Rev. Lett. 78(11), 2188-2191 (1997); cond-mat/9610040.
  26. W. Apel, Yu.A. Bychkov, Apel and Bychkov Reply to the Comment by G. E. Volovik and V. M. Yalcovenko «Hopf term for a two-dimensional electron gas», Phys. Rev. Lett. 79(19), 3792-3792 (1997).
  27. Yu.A. Bychkov, T. Maniv, I.D. Vagner, Charged Skyrmions: A condensate of spin excitons in a two-dimensional electron gas, Phys. Rev. B 53(15), 10148-10153 (1996).
  28. I.D. Vagner, Yu.A. Bychkov, A.M. Dyugaev, T. Maniv, Hyperfine interactions and spin textures in quantum Hall systems, Physica Scripta, T66, 158-162 (1996).
  29. T. Maniv, Yu.A. Bychkov, A. Kaplunovsky, I.D. Vagner, Band structure of the spin excitations in modulated heterostructures under strong magnetic fields, Physica B 204 (1-4), 134-140 (1995).
  30. Yu.A. Bychkov, T. Maniv, I.D. Vagner, Nuclear spin diffusion via spin-excitons in the quantum Hall effect regime, Solid State Communs., 94 (1), 61-65 (1995).
  31. Yu.A. Bychkov, A.V. Kolesnikov, Pochti ideal’nyi dvumernyi fermi-gaz v slabom magnitnom pole, ZhETF, 107 (6), 1933-1942 (1995) [Yu.A. Bychkov, A.V. Kolesnikov, Nearly ideal two-dimensional Fermi gas in a weak magnetic field, JETP, 80(6), 1069-1074 (1995)].
  32. Yu.A. Bychkov, T. Maniv, I.D. Vagner, Charged skyrmions in a system of 2D spin excitons in the Hartree-Fock approximation, Pis’ma v ZhETF, 62 (9), 709-714 (1995) [JETP Lett., 62 (9), 727-732 (1995)].
  33. Yu.A. Bychkov, The problem of the half-filled Landau level in 2D electron systems, Ann. Phys. Fr., 19 (4), 399-409 (1994).
  34. Yu.A. Bychkov, T. Maniv, I.D. Vagner, P. Wyder, Gapless spin excitons in periodically modulated two-dimensional electron gas, Phys. Rev. Lett. 73(21), 2911-2914 (1994).
  35. Yu.A. Bychkov, A.V. Kolesnikov, Slabo neideal’nyi dvumernyi fermi-gaz v magnitnom pole, Pis’ma v ZhETF, 58 (5), 349-352 (1993) [Yu.A. Bychkov, A.V. Kolesnikov, Slightly nonideal 2D Fermi gas in a magnetic field, JETP Lett., 58 (5), 352-356 (1993)].
  36. Yu.A. Bychkov, T. Maniv, I.D. Vagner, P. Wyder, A new mechanism for the nuclear spin depolarization in a spin-diod, Pis’ma v ZhETF, 58(10), 840-843 (1993) [JETP Lett., 58(10),788-791 (1993)].
  37. Yu.A. Bychkov, Topologiya dlya fizikov : Ucheb. posobie, M.: MFTI, 1993 - 105 s.
  38. A.V. Andreev, Yu.A. Bychkov, Diagram technique for a two-dimensional system of interacting electrons in a strong magnetic field, Phys. Rev. B 45 (3), 1443-1446 (1992), WoS: A1992HA08100048.
  39. Yu.A. Bychkov, 2D-sistema vzaimodeistvuyushchikh chastits v sil’nom magnitnom pole: volny zaryadovoi plotnosti, ZhETF, 102 (2), 693-703 (1992) [Yu.A. Bychkov, Two-dimensional system of interacting particles in a strong magnetic field: charge density waves, Sov. Phys. JETP 75(2), 372-377 (1992)].
  40. Yu.A. Bychkov, Kiral’nye effekty v sisteme dvumernykh magnitoeksitonov, Pis’ma v ZhETF, 55 (3), 177-179 (1992) [Yu.A. Bychkov, Chiral effects in a system of 2D magnetoexcitons, JETP Lett., 55 (3), 170-173 (1992)].
  41. Yu.A. Bychkov, V.I. Melnikov, E.I. Rashba, 2D elektrony v naklonnom magnitnom pole: vliyanie spin-orbital’nogo vzaimodeistviya, In: Landwehr, G. (editor): High Magnetic Fields in Semiconductor Physics III: Proceedings of the International Conference, Würzburg 1990, Springer Series in Solid-State Sciences 101, Springer, Berlin (1992).
  42. Yu.A. Bychkov, E.I. Rashba, Excitons and deexcitons in a neutral two-dimensional magnetoplasma with a strong population inversion, Phys. Rev. B 44(12), 6212-6219 (1991).
  43. Yu.A. Bychkov, Anomal’nye sparivaniya v probleme drobnogo kvantovogo effekta Kholla, ZhETF, 99 (1), 268-273 (1991) [Yu.A. Bychkov, Anomalous pairings in the problem of the fractional quantum Hall effect, Sov. Phys. JETP 72(1), 151-153 (1991)].
  44. A.V. Andreev, Yu.A. Bychkov, Diagrammnaya tekhnika dlya dvumernoi sistemy vzaimodeistvuyushchikh elektronov v sil’nom magnitnom pole, ZhETF, 100 (2), 725-733 (1991) [A.V. Andreev, Yu.A. Bychkov, Diagram technique for a 2D system of interacting electrons in a strong magnetic field, Sov. Phys. JETP 73(2), 404-407 (1991)], WoS: A1991GG37500031.
  45. Yu.A. Bychkov, Volny zaryadovoi plotnosti v 2D-sisteme pri malom faktore zapolneniya urovnya Landau, Pis’ma v ZhETF, 54 (3), 147-149 (1991) [Yu.A. Bychkov, Charge density waves in a 2D system at a small Landau-level filling factor, JETP Lett., 54 (3), 142-144 (1991)].
  46. Yu.A. Bychkov, V.I. Melnikov, E.I. Rashba, Two-dimensional electrons with spin-orbital interaction in the inclined field (in Russian), Ukr. fiz. zhurn., 36(5), 761-765 (1991).
  47. Yu.A. Bychkov, V.I. Mel’nikov, E.I. Rashba, Vliyanie spin-orbital’nogo vzaimodeistviya na spektr 2D-elektronov v naklonnom magnitnom pole, ZhETF, 98 (2), 717-726 (1990) [Yu.A. Bychkov, V.I. Mel’nikov, É.I. Rashba, Effect of spin-orbit coupling on the energy spectrum of a 2D electron system in a tilted magnetic field, Sov. Phys. JETP 71(2), 401-405 (1990)].
  48. Yu.A. Bychkov, E. Rashba, Deeksitony v invertirovannoi poluprovodnikovoi 2D-magnitoplazme, Pis’ma v ZhETF, 52(11), 1209-1213 (1990) [Yu.A. Bychkov, E.I. Rashba, Deexcitons in an inverted 2D semiconductor magnetoplasma, JETP Lett., 52(11), 624-629 (1990); Erratum — 54(5),293(1991)].
  49. A.F. Andreev, Yu.A. Bychkov, L.P. Gor’kov, B.I. Ivlev, S.V. Iordanskii, N.B. Kopnin, L.S. Levitov, V.P. Mineev, V.I. Perel’, L.P. Pitaevskii, V.L. Pokrovskii, E.I. Rashba, I.M. Khalatnikov, Gerasim Matveevich Eliashberg (K shestidesyatiletiyu so dnya rozhdeniya), Uspekhi fiz. nauk, 160(10),197-199 (1990) [A.F. Andreev, Yu.A. Bychkov, L.P. Gor’kov, B.I. Ivlev, S.V. Iordanskiĭ, N.B. Kopnin, L.S. Levitov, V.P. Mineev, V.I. Perel’, L.P. Pitaevskiĭ, V.L. Pokrovskiĭ, É.I. Rashba, I.M. Khalatnikov, Gerasim Matveevich Eliashberg (on his sixtieth birthday), Sov. Phys. Usp. 33(10), 874-875 (1990)], WoS: A1990EJ67500014, Scopus: 2-s2.0-84956090905.
  50. Yu.A. Bychkov, E.I. Rashba, K teorii rekombinatsionnogo izlucheniya v 2D-sistemakh, ZhETF, 96 (2), 757-766 (1989) [Yu.A. Bychkov, É.I. Rashba, Theory of recombination radiation in 2D systems, Sov. Phys. JETP 69(2), 430-435 (1989)].
  51. Yu.A. Bychkov, Termodinamicheskii podkhod k probleme drobnogo kvantovogo effekta Kholla, Fizika tverd. tela, 31 (7), 56-62 (1989) [Yu.A. Bychkov, Thermodynamic approach to the fractional quantum Hall effect, Sov. Phys. Solid State 31(7), 1130-1133 (1989)].
  52. Yu. Bychkov, S. Iordansky, Many-valley 2D electron systems in strong magnetic fields, In: High Magnetic Fields in Semiconductor Physics II. Transport and Optics. Proc. Int. Conf., Wurzburg, West Germany, 8 Aug 1988, p. 85-93. Ed. by G. Landwehr, Springer-Verlag, 1989, xvi+651 pp.
  53. A.A. Abrikosov, A.F. Andreev, A.S. Borovik-Romanov, Yu.A. Bychkov, G.E. Volovik, V.L. Ginzburg, V.N. Gribov, I.E. Dzyaloshinskii, B.I.Ivlev, S.V. Iordanskii, N.B. Kopnin, V.P. Mineev, L.P. Pitaevskii, V.L. Pokrovskii, I.M. Khalatnikov, I.V. Shchegolev, G.M. Eliashberg, Lev Petrovich Gor’kov (K shestidesyatiletiyu so dnya rozhdeniya), Uspekhi fiz. nauk, 158 (4), 745-746 (1989) [A.A. Abrikosov, A.F. Andreev, A.S. Borovik-Romanov, Yu.A. Bychkov, G.E. Volovik, V.L. Ginzburg, V.N. Gribov, I.E. Dzyaloshinskiĭ, B.I. Ivlev, S.V. Iordanskiĭ, N.B. Kopnin, V.P. Mineev, L.P. Pitaevskiĭ, V.L. Pokrovskiĭ, I.F. Shchegolev, G.M. Éliashberg, Lev Petrovich Gor'kov (On his sixtieth birthday), Sov. Phys. Usp. 32(8), 732-733 (1989)], WoS: A1989AP66800008, Scopus: 2-s2.0-84956209364.
  54. Yu.A. Bychkov, S.V. Iordanskii, O shirine linii tsiklotronnogo rezonansa v dvumernoi sisteme v sil’nom magnitnom pole, Fizika tverd. tela, 30 (3), 794-800 (1988) [Yu.A. Bychkov, S.V. Iordanskii, Cyclotron resonance line width in a two-dimensional system subjected to a strong magnetic field, Sov. Phys. Solid State 30(3), 455-458 (1988)].
  55. Yu.A. Bychkov, Energeticheskii spektr dvumernykh sistem v naklonnom magnitnom pole pri nalichii spin-orbital’noi svyazi, Fizika tverd. tela, 30(12), 3672-3676 (1988) [Yu.A. Bychkov, Energy spectra of two-dimensional systems with the spin–orbit interaction in an inclined magnetic field, Sov. Phys. Solid State 30(12), 2109-2111 (1988)].
  56. Yu.A. Bychkov, S.V. Iordanskii, Mnogodolinnye dvumernye elektronnye sistemy v sil’nom magnitnom pole, ZhETF, 93 (3), 1049-1059 (1987) [Yu.A. Bychkov, S.V. Iordanskii, Multivalley two-dimensional electron systems in a strong magnetic field, Sov. Phys. JETP 66(3), 591-596 (1987)].
  57. Yu.A. Bychkov, S.V. Iordanskii, Dvumernye elektronnye sistemy s mnogimi dolinami v sil’nom magnitnom pole, Fizika tverd. tela, 29 (8), 2442-2448 (1987) [Yu.A. Bychkov, S.V. Iordanskii, Two-dimensional many-valley electron systems in a strong magnetic field, Sov. Phys. Solid State 29(8), 1405-1408 (1987)].
  58. Yu.A. Bychkov, E.I. Rashba, Korrelyatsionnye funktsii dvumernogo gaza s ratsional’noi plotnost’yu i geometricheskii smysl laflinovskikh operatorov kvazichastits, ZhETF, 90 (1), 346-351 (1986) [Yu.A. Bychkov, E.I. Rashba, Correlation functions of a two-dimensional gas with rational density, and a geometrical interpretation of the Laughlin quasiparticle operators, Sov. Phys. JETP 63(1), 200-202 (1986)].
  59. Yu.A. Bychkov, Termodinamika dvumernogo elektronnogo gaza v sil’nom magnitnom pole, Pis’ma v ZhETF, 43 (6), 301-303 (1986) [Yu.A. Bychkov, Thermodynamics of a 2D electronic gas in a strong magnetic field, JETP Lett., 43 (6), 388-391 (1986)].
  60. Yu.A. Bychkov, The Joint Effect of Coulomb Interaction and Spin-Orbit Coupling on the Spectrum of 2D Magnetic Excitons, Physica Status Solidi B 132 (1), K57-K60 (1985).
  61. Yu.A. Bychkov, E.I. Rashba, Spektr dvumernogo elektronnogo gaza v inversionnykh sloyakh, Uspekhi fiz. nauk, 146 (3), 531-534 (1985) [Yu.A. Bychkov, É.I. Rashba, Spectrum of a 2D electron gas in an inversion layer, Sov. Phys. Usp. 28(7), 632-633 (1985)].
  62. Yu.A. Bychkov, Vliyanie spin-orbital’noi svyazi na spektr dvumernykh magnitnykh eksitonov, Fizika tverd. tela, 27 (4), 1093-1095 (1985) [Yu.A. Bychkov, Effect of spin–orbit coupling on the spectrum of two-dimensional magnetic excitons, Sov. Phys. Solid State 27(4), 661-662 (1985)].
  63. Yu.A. Bychkov, E.I. Rashba, Effect of k-linear terms on electronic properties of 2D systems, Proc. 17th Int. Conf. on the Physics of Semiconductors. San Francisco, CA, USA, 1984.08.06. Ed. by J.D. Chadi, W.A. Harrison. Springer-Verlag, 1985, pp. 321-324, xxxvi+1580 pp. ISBN: 0387961089.
  64. Yu.A. Bychkov, E.I. Rashba, Oscillatory effects and the magnetic susceptibility of carriers in inversion layers, J. Phys. C 17(33), 6039-6045 (1984), WoS: A1984TU12400015, Scopus: 2-s2.0-0012396897.
  65. Yu.A. Bychkov, E.I. Rashba, Svoistva dvumernogo elektronnogo gaza so snyatym vyrozhdeniem spektra, Pis’ma v ZhETF, 39 (2), 66-69 (1984) [Yu.A. Bychkov, E.I. Rashba, Properties of a 2D electron gas with lifted spectral degeneracy, JETP Lett., 39 (2), 78-81 (1984)], WoS: A1984SY04100009.
  66. Yu.A. Bychkov, E.I. Rashba, Opredelenie parametrov spinovo-rasshcheplennykh zon v geterostrukturakh i magnitnaya vospriimchivost’ elektronov v inversionnykh sloyakh, Preprint ITF im. L.D. Landau AN SSSR, Chernogolovka, 1984. - 16 s. : il.; 21 sm..
  67. Yu.A. Bychkov, È.I. Rashba, Two-dimensional electron-hole system in a strong magnetic field, Solid State Communs., 48 (4), 399-402 (1983), WoS: A1983RJ94800022, Scopus: 2-s2.0-0020834330.
  68. Yu.A. Bychkov, E.I. Rashba, Dvumernaya elektronno-dyrochnaya sistema v sil’nom magnitnom pole: bieksitony i volny zaryadovoi plotnosti, ZhETF, 85 (5), 1826-1846 (1983) [Yu.A. Bychkov, É.I. Rashba, Two-dimensional electron-hole system in a strong magnetic field: biexcitons and charge-density waves, Sov. Phys. JETP, 58(5), 1062-1073 (1983)], WoS: A1983RT19100033.
  69. Yu.A. Bychkov, E.I. Rashba, Kvantovannyi effekt Kholla, svyazannyi s volnami zaryadovoi plotnosti, Pis’ma v ZhETF, 38 (4), 195-198 (1983) [Yy.A. Bychkov, E.I. Rashba, Quantized Hall effect due to charge density waves, JETP Lett., 38 (4), 229-232 (1983)], WoS: A1983SC82000014.
  70. Yu.A. Bychkov, S.V. Iordanskii, G.M. Eliashberg, Neitral’naya dvumernaya sistema elektronov v sil’nom magnitnom pole, Poverkhnost’: Fizika, khimiya, mekhanika, №3, 5-9 (1983) [Yu.A. Bychkov, S.V. Iordanskii, G.M. Eliashberg, A neutral two-dimensional electron system in a strong magnetic field, Physics, Chemistry and Mechanics of Surfaces, 2(3), 631-639 (1984)].
  71. Yu.A. Bychkov, S.V. Iordanskii, G.M. Eliashberg, Volny zaryadovoi plotnosti v dvumernoi elektron-dyrochnoi sisteme v sil’nom magnitnom pole, Fizika tverd. tela, 25 (1), 62-65 (1983) [Yu.A. Bychkov, S.V. Iordanskii, G.M. Éliashberg, Charge-density waves in a two-dimensional electron-hole system in a strong magnetic field, Sov. Phys. Solid State 25(1), 34-35 (1983)], WoS: A1983QA79500010.
  72. Yu.A. Bychkov, S.V. Iordansky, The theory of the instability of a planar interface in a process of the phrase transformation, J. Phys. Chem. Solids, 43 (4), 377-379 (1982), WoS: A1982NG96100008.
  73. Yu.A. Bychkov, S.V. Iordanskii, G.M. Eliashberg, Kvantovaya mekhanika dvumernoi sistemy elektronov v sil’nykh magnitnykh polyakh, Poverkhnost’: Fizika, khimiya, mekhanika, №10, s.33 (1982) [Yu.A. Bychkov, S.V. Iordanskii, G.M. Eliashberg, Quantum mechanics of a two-dimensional electron system in strong magnetic fields, Physics, Chemistry and Mechanics of Surfaces, 1(10), 2896-2920 (1984)].
  74. Yu.A. Bychkov, S.V. Iordansky, The theory of the instability of a planar interface in a process of the phase transformation, Solid State Communs., 41 (9), vi-vii (1982) [Abstracts of Articles to be published in The Journal of Physics and Chemistry of Solids].
  75. Yu.A. Bychkov, S.V. Iordanskii, G.M. Eliashberg, Dvumernye elektrony v sil’nom magnitnom pole, Pis’ma v ZhETF, 33 (3), 152-155 (1981) [Yu.A. Bychkov, S.V. Iordanskiǐ, G.M. Éliashberg, Two-dimensional electrons in a strong magnetic field, JETP Lett., 33 (3), 143-146 (1981)], WoS: A1981ME13500006.
  76. Yu.A. Bychkov, S.V. Iordanskii, G.M. Eliashberg, Provodimost’ dvumernykh elektronov v sil’nom magnitnom pole, Pis’ma v ZhETF, 34 (9), 496-499 (1981) [Yu.A. Bychkov, S.V. Iordanskii, G.M. Eliashberg, Conductivity of two-dimensional electrons in a strong magnetic field, JETP Lett., 34 (9), 473-476 (1981)], WoS: A1981NM10900004.
  77. Yu.A. Bychkov, S.V. Iordanskii, E.I. Rashba, Ob oblasti ustoichivosti rastushchikh zarodyshei dvumernykh faz, Fizika tverd. tela, 23 (4), 1166-1167 (1981) [Yu.A. Bychkov, S.V. Iordanskii, E.I. Rashba, Stability regions of growing nucleation centers in two-dimensional phases, Sov. Phys. Solid State 23(4), 678-679 (1981)], WoS: A1981LR64800041.
  78. Yu.A. Bychkov, S.V. Iordanskii, E.I. Rashba, New mechanism of electron-hole droplet instability, J. Phys. Soc. Jpn, 49, suppl.A, 479-482 (1980).
  79. Yu.A. Bychkov, S.V. Iordanskii, Neustoichivost’ granitsy razdela faz v protsesse fazovogo prevrashcheniya, Prikl. mekhanika i tekhn. fizika, №5, 45-51 (1980) [Yu.A. Bychkov, S.V. Iordanskii, Interface instability in the phase transformation process, J. Appl. Mech. & Tech. Phys., 21(5), 612-617 (1980)].
  80. Yu.A. Bychkov, S.V. Iordanskii, Kollektivnye vozbuzhdeniya v polumetalle s elektron-dyrochnym sparivaniem, Fizika tverd. tela, 22 (7), 2034-2040 (1980) [Yu.A. Bychkov, S.V. Iordanskii, Collective excitations in semimetals with electron–hole pairing, Sov. Phys. Solid State 22(7), 1186-1189 (1980)], WoS: A1980KC33300023.
  81. Yu.A. Bychkov, S.V. Iordanskii, E.I. Rashba, Nustoichivost’ i dvizhenie elektronno-dyrochnykh kapel’, ZhETF, 77 (4), 1575-1589 (1979) [Yu.A. Bychkov, S.V. Iordanskii, É.I. Rashba, Instability and motion of electron-hole drops, Sov. Phys. JETP 50(4), 790-797 (1979)], WoS: A1979HS04400032.
  82. Yu.A. Bychkov, S.V. Iordanskii, Ob ustoichivosti sfericheskoi formy EDK, Pis’ma v ZhETF, 29 (2), 159-162 (1979) [Yu.A. Bychkov, S.V. Iordanskii, Stability of a spherical EHD, JETP Lett., 29 (2), 142-145 (1979)], WoS: A1979HT29500008.
  83. Yu.A. Bychkov, S.V. Iordanskii, O forme elektronno-dyrochnykh kapel’ v magnitnom pole, Fizika nizkikh temp., 5 (7), 731-738 (1979) [Yu.A. Bychkov, S.V. Iordanskii, Shape of electron–hole drops in a magnetic field, Sov. J. Low Temp. Phys. 5 (7), 347-351 (1979)].
  84. Yu.A. Bychkov, O staticheskoi provodimosti odnomernykh neuporyadochennykh sistem, TMF, 27(1), 124–129 (1976) [Yu.A. Bychkov, On the static conductivity of one-dimensional disordered systems, Theor. Math. Phys., 27(1), 376-379 (1976)], WoS: A1976CT87600012.
  85. Yu.A. Bychkov, Chastotnaya zavisimost’ provodimosti sluchainykh sistem vblizi istinnogo kraya spektra, ZhETF, 66 (5), 1806-1808 (1974) [Yu.A. Bychkov, Frequency dependence of the conductivity of random systems near the true spectral edge, Sov. Phys. JETP 39(5), 887-888 (1974)].
  86. Yu.A. Bychkov, Ob otsutstvii zvuka v odnomernykh neuporyadochennykh kristallakh, ZhETF, 67 (6), 2323-2325 (1974) [Yu.A. Bychkov, Absence of sound in one-dimensional disordered crystals, Sov. Phys. JETP 40(6), 1152 (1975)].
  87. Yu.A. Bychkov, O chastotnoi zavisimosti provodimosti odnomernykh sistem, ZhETF, 65 (1), 427-438 (1973) [Y.A. Bychkov, Frequency dependence of the conductivity of one-dimensional systems, Sov. Phys. JETP 38(1), 209-213 (1974)].
  88. Yu.A. Bychkov, Ob energeticheskom spektre odnoi sluchainoi odnomernoi sistemy, Pis’ma v ZhETF, 17 (5), 266-267 (1973) [Yu.A. Bychkov, Energy spectrum of one random one-dimensional system, JETP Lett., 17 (5), 191-193 (1973)].
  89. Yu.A. Bychkov, A.M. Dykhne, K teorii primesnoi provodimosti, TMF, 6(3), 425–432 (1971) [Yu.A. Bychkov, A.M. Dykhne, On the theory of impurity conduction, Theor. Math. Phys., 6(3), 307–312 (1971)].
  90. Yu.A. Bychkov, A.M. Dykhne, Proboi poluprovodnikov v peremennom elektricheskom pole, ZhETF, 58 (5), 1734-1743 (1970) [Yu.A. Bychkov, A.M. Dykhne, Breakdown in Semiconductors in an Alternating Electric Field, Sov. Phys. JETP 31(5), 928-932 (1970)].
  91. Yu.A. Bychkov, Ob elektricheskom proboe poluprovodnika v skreshchennykh elektricheskom i magnitnom polyakh, ZhETF, 57 (6), 2031-2034 (1969) [Yu.A. Bychkov, Electric Breakdown in a Semiconductor in Crossed Electric and Magnetic Fields, Sov. Phys. JETP 30(6), 1102-1103 (1970)].
  92. Yu.A. Bychkov, L.P. Gor’kov, I.E. Dzyaloshinskii, O vozmozhnosti yavlenii tipa sverkhprovodimosti v odnomernoi sisteme, ZhETF, 50(3), 738-758 (1966) [Yu.A. Bychkov, L.P. Gor’kov, I.E. Dzyaloshinskii, Possibility of Superconductivity Type Phenomena in a One-Dimensional System, Sov. Phys. JETP 23(3), 489-501 (1966)].
  93. Yu.A. Bychkov, A.M. Dykhne, Elektroprovodnost’ odnomernykh sistem, ZhETF, 51(6), 1914-1917 (1966) [Yu.A. Bychkov, A.M. Dykhne, Electrical Conductivity of One-dimensional Systems, Sov. Phys. JETP 24(6), 1285-1286 (1967)].
  94. Yu.A. Bychkov, A.M. Dykhne, Primesnaya zona v odnomernoi modeli, ZhETF, 51(6), 1923-1929 (1966) [Yu.A. Bychkov, A.M. Dykhne, Impurity Band in a One-dimensional Model, Sov. Phys. JETP 24(6), 1290-1993 (1967)].
  95. Yu.A. Bychkov, A.M. Dykhne, O spektre elektrona v odnomernoi sisteme s khaoticheski raspolozhennymi rasseivayushchimi tsentrami, Pis’ma v ZhETF, 3 (8), 313-316 (1966) [Yu.A. Bychkov, A.M. Dykhne, Bychkov Yu. A., Dykhne A. M., Electron Spectrum in a One-dimensional System with Randomly Arranged Scattering Centers, JETP Lett., 3 (8), 202-204 (1966)].
  96. Yu.A. Bychkov, A.M. Dykhne, Elektroprovodnost’ poluprovodnikov s uzkoi energeticheskoi zonoi v sil’nom elektricheskom pole, ZhETF, 48(4), 1168-1173 (1965) [Yu.A. Bychkov, A.M. Dykhne, Electric conductivity of semiconductors with a narrow energy band in a strong electric field, Sov. Phys. JETP 21(4), 779-782 (1965)].
  97. Yu.A. Bychkov, A.M. Dykhne, Kvantovye urovni elektrona v poluprovodnikakh pri nalichii sil’nogo elektricheskogo polya, ZhETF, 48(4), 1174-1178 (1965) [Yu.A. Bychkov, A.M. Dykhne, Quantum levels of electrons in semiconductors in the presence of a strong electric field, Sov. Phys. JETP 21(4), 783-785 (1965)].
  98. Yu.A. Bychkov, L.P. Gor’kov, I.B. Dzyaloshinskii, Ob odnomernoi sverkhprovodimosti, Pis’ma v ZhETF, 2 (3), 146-152 (1965) [Yu.A. Bychkov, L.P. Gor’kov, I.E. Dzyaloshinskii, Concerning One-dimensional Superconductivity, JETP Lett., 2 (3), 92-95 (1965)].
  99. Yu.A. Bychkov, L.P. Gor’kov, Kvantovye ostsillyatsii termodinamicheskikh velichin dlya metalla v magnitnom pole v modeli fermi-zhidkosti, ZhETF, 41(5), 1592-1605 (1961) [Yu.A. Bychkov, L.P. Gor’kov, Quantum oscillations of the thermodynamic quantities of a metal in a magnetic field according to the fermi-liquid model, Sov. Phys. JETP 14(5), 1132-1140 (1962)].
  100. Yu.A. Bychkov, Kvantovaya teoriya elektroprovodnosti metallov v sil’nykh magnitnykh polyakh, ZhETF, 39(3), 689-702 (1960) [Yu.A. Bychkov, The quantum theory of the electrical conductivity of metals in strong magnetic fields, Sov. Phys. JETP 12(3), 483-491 (1961)].
  101. Yu.A. Bychkov, Vliyanie primesei na effekt de Gaaza — van Al’fena, ZhETF, 39(5), 1401-1410 (1960) [Yu.A. Bychkov, The influence of impurities on the de Haas-van Alphen effect, Sov. Phys. JETP 12(5), 977-982 (1961)].
  102. Yu.A. Bychkov, L.E. Gurevich, G.M. Nedlin, Termoelektricheskie yavleniya v sil’nykh magnitnykh polyakh v metallakh s razlichnymi poverkhnostyami Fermi, ZhETF, 37(2), 534-539 (1959) [Yu.A. Bychkov, L.E. Gurevich, G.M. Nedlin, Thermoelectric phenomena in strong magnetic fields in metals possessing various Fermi surfaces, Sov. Phys. JETP 10(2), 377-380 (1960)].