Russian Academy of Sciences

Landau Institute for Theoretical Physics

Viktor P. Ruban

Senior researcher

Ph. D.

Work phone: (+7 495) 702-93-17
Email:

Publications

  1. V.P. Ruban, Neustoichivost’ Kel’vina-Gel’mgol’tsa v nelineinoi optike, ZhETF, 165(2), 294-302 (2024).
  2. V.P. Ruban, Opticheskii analog vrashchayushchegosya binarnogo boze-kondensata, ZhETF, 164(5), 863-869 (2023) [V.P. Ruban, An optical analog for a rotating binary Bose-Einstein condensate, JETP, 137(5), 746-751 (2023)]; arXiv:2305.13728, ADS: 2024JETP..137..746R, RINTs: 54798538, EDN: PKISHU.
  3. V.P. Ruban, "Kapillyarnye" struktury v poperechno zakhvachennykh nelineinykh opticheskikh puchkakh, Pis’ma v ZhETF, 117 (4), 292-295 (2023) [V.P. Ruban, “Capillary” structures in transversely trapped nonlinear optical beams, JETP Letters, 117(4), 292-298 (2023)]; arXiv:2212.13429, WoS: 000969439200008, Scopus: 2-s2.0-85153067599, ADS: 2023JETPL.117..292R, RINTs: 50455994, EDN: piwlzm.
  4. V.P. Ruban, Neodnorodno zapolnennye vikhrevye kol’tsa v nelineinoi optike, Pis’ma v ZhETF, 117 (8), 590-595 (2023) [V.P. Ruban, Nonuniformly Filled Vortex Rings in Nonlinear Optics, JETP Letters, 117(8), 583-587 (2023)]; arXiv:2303.10946, WoS: 000997279000004, ADS: 2023JETPL.117..583R, RINTs: 50507255, EDN: wbpsqb.
  5. V.P. Ruban, W. Wang, C. Ticknor, P.G. Kevrekidis, Instabilities of a vortex-ring-bright soliton in trapped binary three-dimensional Bose-Einstein condensates, Phys. Rev. A 105, 013319 (2022); arXiv:2109.08592, WoS: 000753854300005, Scopus: 2-s2.0-85123604468, ADS: 2022PhRvA.105a3319R, RINTs: 48145681, MathSciNet: 4377111, EDN: JZMVNN.
  6. V.P. Ruban, Pryamaya i obratnaya pretsessiya massivnogo vikhrya v binarnom boze-kondensate, Pis’ma v ZhETF, 115 (7), 450-456 (2022) [V.P. Ruban, Direct and reverse precession of a massive vortex in a binary Bose-Einstein condensate, JETP Letters, 115(7), 415-421 (2022)]; arXiv:2205.14878, WoS: 000811211900009, Scopus: 2-s2.0-85132071403, ADS: 2022JETPL.115..415R, RINTs: 48443875, EDN: FLOHXV.
  7. V.P. Ruban, Sistemy vikhrei v binarnom boze-kondensate tipa "yadro-obolochka", Pis’ma v ZhETF, 116 (5), 324-329 (2022) [V. P. Ruban, Systems of vortices in a binary core-shell Bose-Einstein condensate, JETP Letters 116(5), 329-334 (2022)]; arXiv:2208.00807, Scopus: 2-s2.0-85141435952, ADS: 2022JETPL.116..329R, RINTs: 49397088, EDN: JTEVNL.
  8. V.P. Ruban, Formation of nonlinear waves in decelerated centrifuges of noncircular cross-section, submitted to JETP Letters (2022); arXiv:2206.03694, ADS: 2022arXiv220603694R.
  9. V.P. Ruban, Puzyri s prisoedinennymi kvantovymi vikhryami v zakhvachennykh binarnykh Boze-kondensatakh, ZhETF, 160(6), 912-921 (2021) [V.P. Ruban, Bubbles with attached quantum vortices in trapped binary Bose-Einstein condensates, JETP, 133(6), 779-785 (2021)]; arXiv:2104.05296, WoS: 000746607500013, Scopus: 2-s2.0-85123579421, ADS: 2021JETP..133..779R, RINTs: 47248957.
  10. V.P. Ruban, O neustoichivostyakh zapolnennogo vikhrya v dvukhkomponentnom Boze-kondensate, Pis’ma v ZhETF, 113 (8), 539-545 (2021) [V.P. Ruban, Instabilities of a Filled Vortex in a Two-Component Bose–Einstein Condensate, JETP Lett., 113(8), 532-537 (2021)]; arXiv:2103.09466, WoS: 000669212500008, Scopus: 2-s2.0-85109145974, ADS: 2021JETPL.113..532R, RINTs: 46925386.
  11. V.P. Ruban, Kapillyarnaya plavuchest’ v sisteme dvukh nesmeshivayushchikhsya Boze-kondensatov, Pis’ma v ZhETF, 113(12), 848-853 (2021) [V.P. Ruban, Capillary Flotation in a System of Two Immiscible Bose–Einstein Condensates, JETP Letters, 113(12), 814-818 (2021)]; arXiv:2105.09633, WoS: 000692393000010, Scopus: 2-s2.0-85114248422, ADS: 2021arXiv210509633R, RINTs: 46982502.
  12. V.P. Ruban, Discrete vortices on spatially nonuniform two-dimensional electric networks, Phys. Rev. E 102, 012204 (2020); arXiv:1910.07827, WoS: 000562953300006, Scopus: 2-s2.0-85089521402, ADS: 2020PhRvE.102a2204R, RINTs: 45419327, MathSciNet: 4137457, zbMath: -.
  13. V.P. Ruban, Volny nad iskrivlennym dnom: metod sostavnogo konformnogo otobrazheniya, ZhETF, 157(5), 944-956 (2020) [V.P. Ruban, Waves over curved bottom: The method of composite conformal mapping, JETP, 130(5), 797-808 (2020)]; arXiv:1912.09203, WoS: 000545116400016, Scopus: 2-s2.0-85087413221, ADS: 2020JETP..130..797R, RINTs: 42844622.
  14. V.P. Ruban, Diskretnye vikhri v sistemakh svyazannykh nelineinykh ostsillyatorov: chislennye rezul’taty dlya elektricheskoi modeli, Pis’ma v ZhETF, 111 (7), 455-461 (2020) [V.P. Ruban, Discrete Vortices in Systems of Coupled Nonlinear Oscillators: Numerical Results for an Electric Model, JETP Letters, 111(7), 383-388 (2020)]; arXiv:2003.01398, WoS: 000540139500005, Scopus: 2-s2.0-85086413144, ADS: 2020JETPL.111..383R, RINTs: 42674158.
  15. V.P. Ruban, Vikhrevye niti na massivakh svyazannykh ostsillyatorov v rezhime nelineinogo rezonansa, Pis’ma v ZhETF, 112 (8), 554-561 (2020) [V.P. Ruban, Discrete Vortex Filaments on Arrays of Coupled Oscillators in the Nonlinear Resonant Mode, JETP Letters, 112(8), 520-526 (2020)]; arXiv:2009.08106, WoS: 000601541600011, Scopus: 2-s2.0-85097999374, ADS: 2020JETPL.112..520R, RINTs: 44054911.
  16. C. Ticknor, V.P. Ruban, P.G. Kevrekidis, Quasistable quantum vortex knots and links in anisotropic harmonically trapped Bose-Einstein condensates, Phys. Rev. A 99, 063604 (2019); arXiv:1903.02042, WoS: 000470820300017, Scopus: 2-s2.0-85067415441, ADS: 2019PhRvA..99f3604T, RINTs: 41689356.
  17. V.P. Ruban, Vortex knots on three-dimensional lattices of nonlinear oscillators coupled by space-varying links, Phys. Rev. E 100, 012205 (2019); arXiv:1904.07827, WoS: 000474378000008, Scopus: 2-s2.0-85069863976, ADS: 2019PhRvE.100a2205R, RINTs: 41639714.
  18. V.P. Ruban, Optimal’naya dinamika sfericheskogo skvirmera v Eilerovom opisanii, Pis’ma v ZhETF, 109 (8), 521-524 (2019) [V.P. Ruban, Optimal dynamics of a spherical squirmer in Eulerian description, JETP Lett., 109 (8), 512-515 (2019)]; arXiv:1905.11002, WoS: 000474413200005, Scopus: 2-s2.0-85068794041, ADS: 2019JETPL.109..512R, RINTs: 41615795.
  19. V.P. Ruban, Three-dimensional stability of leapfrogging quantum vortex rings, Physics of Fluids 30, 084104 (2018); arXiv:1806.08173, WoS: 000443892400042, Scopus: 2-s2.0-85052291516, ADS: 2018PhFl...30h4104R, RINTs: 35763703.
  20. V.P. Ruban, Ustoichivye i neustoichivye vikhrevye uzly v zakhvachennom boze-kondensate, ZhETF, 153(3), 475-482 (2018) [V.P. Ruban, Stable and unstable vortex knots in a trapped Bose condensate, JETP 126(3), 397-403 (2018)]; arXiv:1711.00280, WoS: 000430130900013, Scopus: 2-s2.0-85045523970, ADS: 2018JETP..126..397R, RINTs: 32612546.
  21. V.P. Ruban, Kvaziustoichivye konfiguratsii toricheskikh vikhrevykh uzlov i zatseplenii, ZhETF, 154(3), 679-685 (2018) [V.P. Ruban, Quasi-stable configurations of torus vortex knots and links, JETP 127(3), 581-586 (2018)]; arXiv:1806.10783, WoS: 000450556600022, Scopus: 2-s2.0-85056774299, ADS: 2018JETP..127..581R, RINTs: 35605120.
  22. V.P. Ruban, Dolgozhivushchie kvantovye vikhrevye uzly, Pis’ma v ZhETF, 107 (5), 325-329 (2018) [V.P. Ruban, Long-lived quantum vortex knots, JETP Lett., 107(5), 307-310 (2018)]; arXiv:1801.04822, WoS: 000433041800008, Scopus: 2-s2.0-85047435457, ADS: 2018JETPL.107..307R, RINTs: 32652435.
  23. V.P. Ruban, Trekhmernoe chislennoe modelirovanie dolgozhivushchikh kvantovykh vikhrevykh uzlov i zatseplenii v zakhvachennom boze-kondensate, Pis’ma v ZhETF, 108 (9), 638-642 (2018) [V.P. Ruban, Three-dimensional numerical simulation of long-lived quantum vortex knots and links in a trapped Bose condensate, JETP Lett., 108 (9), 605-609 (2018)]; arXiv:1809.07527, WoS: 000454885700007, Scopus: 2-s2.0-85059443365, ADS: 2018JETPL.108..605R, RINTs: 36517550.
  24. V.P. Ruban, Dinamika pryamykh vikhrevykh nitei v boze-kondensate s gaussovym profilem plotnosti, ZhETF, 151(6), 1092-1103 (2017) [V.P. Ruban, Dynamics of straight vortex filaments in a Bose–Einstein condensate with the Gaussian density profile, JETP 124(6), 932-942 (2017)]; arXiv:1612.00165, WoS: 000406199300011, Scopus: 2-s2.0-85025436533, ADS: 2017JETP..124..932R, RINTs: 29214685.
  25. V.P. Ruban, Dinamika kvantovykh vikhrei v kvazidvumernom boze-kondensate s dvumya “dyrami”, Pis’ma v ZhETF, 105 (7), 449-454 (2017) [V.P. Ruban, Dynamics of quantum vortices in a quasi-two-dimensional Bose–Einstein condensate with two “holes”, JETP Lett., 105(7), 458-463 (2017)]; arXiv:1702.07775, WoS: 000402999700008, Scopus: 2-s2.0-85021400183, ADS: 2017JETPL.105..458R, RINTs: 28968769.
  26. V.P. Ruban, Parametricheskaya neustoichivost’ kolebanii vikhrevogo kol’tsa v z-periodicheskom boze-kondensate i vozvrat k iskhodnomu sostoyaniyu, Pis’ma v ZhETF, 106 (4), 208-213 (2017) [V.P. Ruban, Parametric instability of oscillations of a vortex ring in a z-periodic Bose-Einstein condensate and the recurrence to starting state, JETP Lett., 106(4), 223-228 (2017)]; arXiv:1706.04348, WoS: 000413418400004, Scopus: 2-s2.0-85032224816, ADS: 2017JETPL.106..223R, RINTs: 29811444.
  27. V.P. Ruban, Non-stationary vortex ring in a Bose-Einstein condensate with Gaussian density, arXiv:1709.05097, ADS: 2017arXiv170905097R.
  28. V.P. Ruban, Predskazuemost’ poyavleniya anomal’nykh voln pri umerenno nizkikh indeksakh Bendzhamina-Feira, Pis’ma v ZhETF, 103 (9), 647-652 (2016) [V.P. Ruban, Predictability of the appearance of anomalous waves at sufficiently small Benjamin-Feir indices, JETP Letters, 103(9), 568-572 (2016)]; arXiv:1609.00500, WoS: 000381078900003, Scopus: 2-s2.0-84979222462, ADS: 2016JETPL.103..568R, RINTs: 26254032.
  29. V.P. Ruban, Gamil’tonovy uravneniya dvizheniya vikhrevoi niti vo vrashchayushchemsya boze-kondensate i ikh “solitonnye” resheniya, Pis’ma v ZhETF, 103(12), 878-882 (2016) [V.P. Ruban, Hamilton’s equations of motion of a vortex filament in the rotating Bose-Einstein condensate and their “soliton” solutions, JETP Lett., 103(12), 780-784 (2016)]; arXiv:1609.03747, WoS: 000382283500009, Scopus: 2-s2.0-84983631340, ADS: 2016JETPL.103..780R, RINTs: 26427036.
  30. V.P. Ruban, Nekotorye tochnye resheniya uravneniya lokal’noi induktsii dlya dvizheniya vikhrya v boze-kondensate s gaussovym profilem plotnosti, Pis’ma v ZhETF, 104(12), 875-879 (2016) [V.P. Ruban, Some exact solutions of the local induction equation for motion of a vortex in a Bose-Einstein condensate with Gaussian density profile, JETP Lett., 104(12), 868-872 (2016)]; arXiv:1610.09119, WoS: 000395060600010, Scopus: 2-s2.0-85013663209, ADS: 2016JETPL.104..868R, RINTs: 27509725, MathSciNet: -, zbMath: -.
  31. E.A. Kuznetsov, T. Passot, V.P. Ruban, P.L. Sulem, Variational approach for static mirror structures, Phys. Plasmas 22 , 042114 (2015), WoS: 000353837200020, Scopus: 2-s2.0-84929095676, ADS: 2015PhPl...22d2114K, RINTs: 24029026.
  32. V.P. Ruban, Gaussov variatsionnyi anzats v probleme anomal’nykh morskikh voln: sravnenie s pryamym chislennym modelirovaniem, ZhETF, 147(5), 1068-1076 (2015) [V. P. Ruban, Gaussian variational ansatz in the problem of anomalous sea waves: Comparison with direct numerical simulation, JETP 120(5), 925-932 (2015)]; arXiv:1501.07688, WoS: 000357128600021, Scopus: 2-s2.0-84933575521, ADS: 2015JETP..120..925R, RINTs: 23859829.
  33. V.P. Ruban, Anomal’naya volna kak rezul’tat stolknoveniya dvukh volnovykh grupp na morskoi poverkhnosti, Pis’ma v ZhETF, 102(10), 739-744 (2015) [V.P. Ruban, Anomalous wave as a result of the collision of two wave groups on the sea surface, JETP Letters, 102(10), 650-664 (2015)]; arXiv:1602.03753, WoS: 000370762900004, Scopus: 2-s2.0-84958787361, ADS: 2015JETPL.102..650R, RINTs: 25021523, MathSciNet: -, zbMath: -.
  34. E.A. Kuznetsov, T. Passot, V.P. Ruban, P.L. Sulem, Steady mirror structures in a plasma with pressure anisotropy, arXiv:1501.07702, ADS: 2015arXiv150107702K.
  35. V.P. Ruban, Ideal’naya gidrodinamika snaruzhi i vnutri chernoi dyry: Gamil’tonovo opisanie v koordinatakh Penleve - Gullstranda, ZhETF, 146(1), 96-104 (2014) [V.P. Ruban, Ideal hydrodynamics outside and inside a black hole: Hamiltonian description in Painlevé-Gullstrand coordinates, JETP 119(1), 83-90 (2014)]; arXiv:1403.1684, WoS: 000341089000011, Scopus: 2-s2.0-84906707892, ADS: 2014JETP..119...83R, InSpire: 1284953, RINTs: 22017872.
  36. E.A. Kuznetsov, T. Passot, V.P. Ruban, P.L. Sulem, Subcritical mirror structures in an anisotropic plasma, Pis’ma v ZhETF, 99 (1), 12-18 (2014) [JETP Letters, 99(1), 9-15 (2014)]; arXiv:1312.0373, WoS: 000333470400003, Scopus: 2-s2.0-84897082575, ADS: 2014JETPL..99....9K, RINTs: 21305866.
  37. V.P. Ruban, O medlennykh techeniyakh slabo stratifitsirovannoi relyativistskoi zhidkosti v staticheskom gravitatsionnom pole, Pis’ma v ZhETF, 99 (3), 141-145 (2014) [V.P. Ruban, On slow flows of a weakly stratified relativistic fluid in a static gravitational field, JETP Letters, 99(3), 124-128 (2014)], WoS: 000334432200003, Scopus: 2-s2.0-84905397860, ADS: 2014JETPL..99..124R, RINTs: 21430548.
  38. V.P. Ruban, Ob uproshchennom modelirovanii nelineinykh voln na techeniyakh, Pis’ma v ZhETF, 99(12), 795-799 (2014) [V.P. Ruban, On simplified simulation of nonlinear waves on flows, JETP Letters, 99(12), 685-688 (2014)], WoS: 000340934300003, Scopus: 2-s2.0-84906514503, ADS: 2014JETPL..99..685R, RINTs: 21695925.
  39. V.P. Ruban, Ob optimal’nykh usloviyakh fokusirovki gigantskikh morskikh voln, Pis’ma v ZhETF, 100(11), 853-857 (2014) [V. P. Ruban, On the optimal conditions for the focusing of giant sea waves, JETP Letters, 100(11), 751-755 (2015)], WoS: 000350023100013, Scopus: 2-s2.0-84923847913, ADS: 2015JETPL.100..751R, RINTs: 22996276.
  40. V.P. Ruban, O modulyatsionnoi neustoichivosti poverkhnostnykh voln na krupnomasshtabnom sdvigovom techenii, Pis’ma v ZhETF, 97 (4), 215-220 (2013) [V.P. Ruban, On the modulation instability of surface waves on a large-scale shear flow, JETP Lett., 97(4), 188-193 (2013)], WoS: 000317981200005, Scopus: 2-s2.0-84876447126, ADS: 2013JETPL..97..188R, RINTs: 18854556.
  41. V.P. Ruban, Anomal’nye volny pri nizkikh indeksakh Bendzhamina-Feira: chislennoe issledovanie roli nelineinosti, Pis’ma v ZhETF, 97(12), 788-792 (2013) [V.P. Ruban, Rogue waves at low Benjamin-Feir indices: Numerical study of the role of nonlinearity, JETP Lett., 97(12), 686-689 (2013)], WoS: 000323426000007, Scopus: 2-s2.0-84881577640, ADS: 2013JETPL..97..686R, RINTs: 21095731.
  42. V.P. Ruban, The Fermi-Pasta-Ulam recurrence and related phenomena for 1D shallow-water wave in a finite basin, ZhETF, 141(2), 387-398 (2012) [JETP, 114(2), 343-353 (2012)]; arXiv:1104.0853, WoS: 000301729000020, Scopus: 2-s2.0-84860806172, ADS: 2012JETP..114..343R, RINTs: 17984933.
  43. V.P. Ruban, O nelineinom uravnenii Shredingera dlya voln na neodnorodnom techenii, Pis’ma v ZhETF, 95 (9), 550-556 (2012) [V.P. Ruban, On the nonlinear Schrödinger equation for waves on a nonuniform current, JETP Lett., 95(9), 486-491 (2012)]; arXiv:1704.04016, WoS: 000306427100011, Scopus: 2-s2.0-84864080492, ADS: 2012JETPL..95..486R, RINTs: 20477702.
  44. V.P. Ruban, Numerical study of Fermi-Pasta-Ulam recurrence for water waves over finite depth, Pis’ma v ZhETF, 93 (4), 213-216 (2011) [JETP Lett., 93(4), 195-198 (2011)]; arXiv:1012.3246, WoS: 000290279500003, Scopus: 2-s2.0-79955619178, ADS: 2011JETPL..93..195R, RINTs: 16331493.
  45. V.P. Ruban, Enhanced rise of rogue waves in slant wave groups, Pis’ma v ZhETF, 94 (3), 194-199 (2011) [JETP Lett., 94(3), 177-181 (2011)]; arXiv:1106.0827, WoS: 000295682200002, Scopus: 2-s2.0-80053633290, ADS: 2011JETPL..94..177R, RINTs: 17246172.
  46. V.P. Ruban, Comment on “Triggering Rogue Waves in Opposing Currents”, arXiv:1110.4710, ADS: 2011arXiv1110.4710R.
  47. V.P. Ruban, Trekhmernye effekty v dinamike anomal’nykh morskikh voln: chislennoe issledovanie, arXiv:1107.1307, ADS: 2011arXiv1107.1307R.
  48. V. Ruban, Y. Kodama, M. Ruderman, J. Dudley, R. Grimshaw, P.V.E. McClintock, M. Onorato, C. Kharif, E. Pelinovsky, T. Soomere, G. Lindgren, N. Akhmediev, A. Slunyaev, D. Solli, C. Ropers, B. Jalali, F. Dias, A. Osborne, Rogue waves – towards a unifying concept?: Discussions and debates, Eur. Phys. J. - Spec. Top., 185(1), 5-15 (2010), WoS: 000281112000002, Scopus: 2-s2.0-77955868183, ADS: 2010EPJST.185....5R, RINTs: 20538369.
  49. V.P. Ruban, Conformal variables in the numerical simulations of long-crested rogue waves, Eur. Phys. J. - Spec. Top., 185(1), 17-33 (2010), WoS: 000281112000003, Scopus: 2-s2.0-77955978641, ADS: 2010EPJST.185...17R, RINTs: 15316550.
  50. V.P. Ruban, Canonical variables for steep planar water waves over nonuniform beds, Phys. Rev. E 81, 056303 (2010) [5 pages]; arXiv:1002.2848, WoS: 000278148500034, Scopus: 2-s2.0-77952069828, ADS: 2010PhRvE..81e6303R, RINTs: 15313652, MathSciNet: 2736257, zbMath: -.
  51. V.P. Ruban, Gigantskie volny v slabo-skreshchennykh sostoyaniyakh morskoi poverkhnosti, ZhETF, 137(3), 599-607 (2010) [V.P. Ruban, Giant waves in weakly crossing sea states, JETP, 110(3), 529-536 (2010)], WoS: 000277007900015, Scopus: 2-s2.0-77952172052, ADS: -, RINTs: 15847865.
  52. V.P. Ruban, Vnutrennie volny v szhimaemoi dvukhsloinoi modeli atmosfery: Gamil’tonovo opisanie, ZhETF, 138(5), 881-891 (2010) [V.P. Ruban, Internal waves in a compressible two-layer model atmosphere: Hamiltonian description, JETP, 111(5), 776-785 (2010)]; arXiv:1004.3844, WoS: 000286341900009, Scopus: 2-s2.0-79951834880, ADS: 2010JETP..111..776R, RINTs: 15848409.
  53. V.P. Ruban, Nonlinear interfacial waves in a constant-vorticity planar flow over variable depth, Pis’ma v ZhETF, 92 (3), 162-166 (2010) [JETP Lett., 92(3), 140-145 (2010)]; arXiv:1006.1462, WoS: 000282876600004, Scopus: 2-s2.0-77958061681, ADS: 2010JETPL..92..140R, RINTs: 16225371.
  54. V.P. Ruban, Two different kinds of rogue waves in weakly crossing sea states, Phys. Rev. E 79, 065304(R) (2009) [4 pages]; arXiv:0904.2853, WoS: 000267698900008, Scopus: 2-s2.0-67650003365, ADS: 2009PhRvE..79f5304R, RINTs: 13601837.
  55. V.P. Ruban, Water wave collapses over quasi-one-dimensional nonuniformly periodic bed profiles, Phys. Rev. E 80, 065302(R) (2009) [4 pages]; arXiv:0910.3495, WoS: 000273228000011, Scopus: 2-s2.0-75349089080, ADS: 2009PhRvE..80f5302R, RINTs: 15299602.
  56. V.P. Ruban, Explicit equations for two-dimensional water waves with constant vorticity, Phys. Rev. E 77, 037302 (2008) (4 pages); arXiv:1704.03643, WoS: 000254539900118, Scopus: 2-s2.0-41149179593, ADS: 2008PhRvE..77c7302R, RINTs: 13592461.
  57. V.P. Ruban, Highly nonlinear Bragg quasisolitons in the dynamics of water waves, Phys. Rev. E 77, 055307(R) (2008), WoS: 000256885500011, Scopus: 2-s2.0-44849144323, ADS: 2008PhRvE..77e5307R, RINTs: 13569787.
  58. V.P. Ruban, Water-wave gap solitons: An approximate theory and numerical solutions of the exact equations of motion, Phys. Rev. E 78, 066308 (2008) [9 pages]; arXiv:0810.1125, WoS: 000262240600056, Scopus: 2-s2.0-58149239839, ADS: 2008PhRvE..78f6308R, RINTs: 13586449, MathSciNet: 2546077, zbMath: -.
  59. V.P. Ruban, Nonlinear stage of the Benjamin-Feir instability: Three-dimensional coherent structures and rogue waves, Phys. Rev. Lett. 99, 044502 (2007); arXiv:0704.3246, WoS: 000248345800032, Scopus: 2-s2.0-34547465086, ADS: 2007PhRvL..99d4502R, RINTs: 13538133.
  60. V.P. Ruban, Breathing rogue wave observed in numerical experiment, Phys. Rev. E 74, 036305 (2006) (8 pages); physics/0605011, WoS: 000240870300056, Scopus: 2-s2.0-33748931313, ADS: 2006PhRvE..74c6305R, RINTs: 13515782 .
  61. T. Passot, V. Ruban, P.L. Sulem, Fluid description of trains of stationary mirror structures in a magnetized plasma, Physics of Plasmas, 13, 102310 (2006) (10 pages), WoS: 000241722400025, Scopus: 2-s2.0-33750560186, ADS: 2006PhPl...13j2310P, RINTs: 13522254.
  62. V.P. Ruban, Water waves over a time-dependent bottom: Exact description for 2D potential flows, Phys. Lett. A 340(1-4), 194-200 (2005); physics/0411011, WoS: 000229653300025, Scopus: 2-s2.0-19444363523, ADS: 2005PhLA..340..194R, RINTs: 13496386, MathSciNet: 2134444, zbMath: 1145.35469.
  63. V.P. Ruban, Quasiplanar steep water waves, Phys. Rev. E 71, 055303(R) (2005) (4 pages); physics/0502146, WoS: 000231688300009, Scopus: 2-s2.0-26944463387, ADS: 2005PhRvE..71e5303R, RINTs: 13475471, MathSciNet: 2171831.
  64. V.P. Ruban, J. Dreher, Numerical modeling of quasiplanar giant water waves, Phys. Rev. E 72, 066303 (2005) (9 pages); physics/0509006, WoS: 000235065000061, Scopus: 2-s2.0-33244464908, ADS: 2005PhRvE..72f6303R, RINTs: 13477471, MathSciNet: 2204302, zbMath: -.
  65. J. Dreher, V. Ruban, R. Grauer, Axisymmetric flows in Hall-MHD: A tendency towards finite-time singularity formation, Physica Scripta, 72 (6), 451-455 (2005), WoS: 000234594200004, Scopus: 2-s2.0-29744458763, ADS: 2005PhyS...72..451D, RINTs: 13482000.
  66. V.P. Ruban, Water waves over a strongly undulating bottom, Phys. Rev. E 70, 066302 (2004) [11 pages]; physics/0406034, WoS: 000226299200077, Scopus: 2-s2.0-41349117787, ADS: 2004PhRvE..70f6302R, RINTs: 45574857, MathSciNet: 2133815, zbMath: -.
  67. V.P. Ruban, S.L. Senchenko, Local approximation for contour dynamics in effectively two-dimensional ideal electron-magnetohydrodynamic flows, Physica Scripta, 69 (3), 227-233 (2004); physics/0204087, WoS: 000220565300011, Scopus: 2-s2.0-1642274599, ADS: 2002physics...4087R, RINTs: 13450228, zbMath: 1067.76100.
  68. V.P. Ruban, Applicability of the hodograph method for the problem of long-scale nonlinear dynamics of a thin vortex filament near a flat boundary, Phys. Rev. E 67, 066301 (2003) [9 pages]; physics/0302064, WoS: 000184085000057, Scopus: 2-s2.0-42749103371, ADS: 2003PhRvE..67f6301R, RINTs: 13444039, MathSciNet: 1995903.
  69. V.P. Ruban, Variational principle for frozen-in vorticity interacting with sound waves, Phys. Rev. E 68, 047302 (2003) [4 pages]; physics/0304101, WoS: 000186571200102, Scopus: 2-s2.0-0346304843, ADS: 2003PhRvE..68d7302R, RINTs: 41878925.
  70. V.P. Ruban, J.J. Rasmussen, Toroidal bubbles with circulation in ideal hydrodynamics. A variational approach, Phys. Rev. E 68, 056301 (2003) [11 pages]; physics/0306029, WoS: 000187183600049, Scopus: 2-s2.0-0942267620, ADS: 2003PhRvE..68e6301R, RINTs: 13427850, MathSciNet: 2060106, zbMath: -.
  71. V.P. Ruban, Current-sheet formation in incompressible electron magnetohydrodynamics, Phys. Rev. E 65, 047401 (2002) [4 pages]; physics/0110023, WoS: 000175146600073, Scopus: 2-s2.0-37649026878, ADS: 2002PhRvE..65d7401R, RINTs: 45569766.
  72. V.P. Ruban, D.I. Podolsky, J.J. Rasmussen, Finite time singularities in a class of hydro dynamic models, Fluid Mechanics and Its Applications, 71, 329-334 (2002) [Tubes, Sheets and Singularities in Fluid Dynamics. Proc. NATO ARW and IUTAM Symposium, Zakopane, Poland, 2–7 Sept. 2001. Ed. by K. Bajer, H.K. Moffatt, Kluwer, 2002, xvi,379 pp. (e-Book - 2014) ISBN: 978-1-4020-0980-8], Scopus: 2-s2.0-84859869503, ADS: 2004tssf.book..329R, RINTs: 18244136, MathSciNet: 1989157, zbMath: 1142.76338.
  73. V.P. Ruban, An integrable localized approximation for interaction of two nearly anti-parallel sheets of the generalized vorticity in 2D ideal electron-magnetohydrodynamic flows, physics/0210046, ADS: 2002physics..10046R.
  74. V.P. Ruban, D.I. Podolsky, Hydrodynamics of an ultrarelativistic fluid in the flat anisotropic cosmological model, Phys. Rev. D 64, 047503 (2001) [4 pages]; gr-qc/0102087, WoS: 000170467600088, Scopus: 2-s2.0-85037878900, ADS: 2001PhRvD..64d7503R, InSpire: 553302, RINTs: 45562096.
  75. V.P. Ruban, D.I. Podolsky, J.J. Rasmussen, Finite time singularities in a class of hydrodynamic models, Phys. Rev. E 63, 056306 (2001) [9 pages]; physics/0012007, WoS: 000168730800060, Scopus: 2-s2.0-0035334071, ADS: 2001PhRvE..63e6306R, RINTs: 13375772.
  76. V.P. Ruban, Slow inviscid flows of a compressible fluid in spatially inhomogeneous systems, Phys. Rev. E 64, 036305 (2001) [7 pages]; physics/0007010, WoS: 000171136400072, Scopus: 2-s2.0-0035441979, ADS: 2001PhRvE..64c6305R, RINTs: 14324011.
  77. V.P. Ruban, Slow flows of a relativistic perfect fluid in a static gravitational field, Phys. Rev. D 62, 127504 (2000) [4 pages]; gr-qc/0008002, WoS: 000166039900092, Scopus: 2-s2.0-18144399326, ADS: 2000PhRvD..62l7504R, InSpire: 531127, RINTs: 44924333.
  78. E.A. Kuznetsov, V.P. Ruban, Hamiltonian dynamics of vortex and magnetic lines in hydrodynamic type systems, Phys. Rev. E 61 (1), 831-841 (2000), WoS: 000084935200107, Scopus: 2-s2.0-4243897087, ADS: 2000PhRvE..61..831K, RINTs: 13357424, MathSciNet: 1736469, zbMath: -.
  79. V.P. Ruban, Interaction of a vortex ring with the free surface of an ideal fluid, Phys. Rev. E 62 (4), 4950-4958 (2000); physics/0001070, WoS: 000089976800064, Scopus: 2-s2.0-0034298182, ADS: 2000PhRvE..62.4950R, RINTs: 13355488, MathSciNet: 1792595.
  80. E.A. Kuznetsov, V.P. Ruban, Kollaps vikhrevykh linii v gidrodinamike, ZhETF, 118(4), 893-905 (2000) [E.A. Kuznetsov, V.P. Ruban, Collapse of vortex lines in hydrodynamics, JETP, 91(4), 775-785 (2000)], WoS: 000090016900015, Scopus: -, ADS: 2000JETP...91..775K, RINTs: -.
  81. E.A. Kuznetsov, V.P. Ruban, Breaking of vortex lines - a new mechanism of collapse in hydrodynamics, physics/0009007, ADS: 2000physics...9007K.
  82. S. Zoldi, V. Ruban, A. Zenchuk, S. Burtsev, Parallel Implementations of the Split-Step Fourier Method for Solving Nonlinear Schrödinger Systems, SIAM News, V.32, N.1, 1999, 5pp.; physics/9711012, WoS: -, Scopus: -, ADS: 1997physics..11012Z, InSpire: 451523, RINTs: -.
  83. E.A. Kuznetsov, V.P. Ruban, Cherenkovskoe vzaimodeistvie vikhrei so svobodnoi poverkhnost’yu, ZhETF, 115(3), 894-919 (1999) [E.A. Kuznetsov, V.P. Ruban, Cherenkov interaction of vortices with a free surface, JETP, 88(3), 492-505 (1999)], WoS: 000079738400009, Scopus: 2-s2.0-33750006358, ADS: 1999JETP...88..492K, RINTs: 13327028.
  84. V.P. Ruban, Dvizhenie magnitnykh linii v magnitnoi gidrodinamike, ZhETF, 116(2), 563-585 (1999) [V.P. Ruban, Motion of magnetic flux lines in magnetohydrodynamics, JETP, 89(2), 299-310 (1999)], WoS: 000082546500015, Scopus: 2-s2.0-22844453509, ADS: 1999JETP...89..299R, RINTs: 13330131.
  85. E.A. Kuznetsov, V.P. Ruban, Dynamics of vortex and magnetic lines in ideal hydrodynamics and MHD, Lect. Notes Phys., 536, 346-368 (1999) [Nonlinear MHD Waves and Turbulence, T. Passot and P.-L. Sulem (Eds.). Springer, x, 385 pp, ISBN 978-3-540-66697-4]; chao-dyn/9904015, WoS: 000165612700014, ADS: 1999LNP...536..346K, zbMath: 0942.76090.
  86. E.A. Kuznetsov, V.P. Ruban, Gamil’tonovskaya dinamika vikhrevykh linii v sistemakh gidrodinamicheskogo tipa, Pis’ma v ZhETF, 67(12), 1015-1020 (1998) [E.A. Kuznetsov, V.P. Ruban, Hamiltonian dynamics of vortex lines in hydrodynamic-type systems, JETP Lett., 67(12), 1076-1081 (1998)], WoS: 000075092600012, Scopus: 2-s2.0-0040218926, ADS: 1998JETPL..67.1076K, RINTs: 13305223.