Russian Academy of Sciences

Landau Institute for Theoretical Physics

Valerii L. Pokrovsky

Principal researcher

Doctor of science

Professor

Email:

Publications

  1. I.V. Borisenko, B. Divinskiy, V.E. Demidov, G. Li, T. Nattermann, V.L. Pokrovsky, S.O. Demokritov, Direct evidence of spatial stability of Bose-Einstein condensate of magnons, Nature Commun. 11, art. 1691 (2020); arXiv:1910.06013, WoS: 000564275200001, Scopus: 2-s2.0-85083042109, ADS: 2020NatCo..11.1691B, RINTs: 43281778.
  2. I.V. Borisenko, V.E. Demidov, V.L. Pokrovsky, S.O. Demokritov, Spatial separation of degenerate components of magnon Bose–Einstein condensate by using a local acceleration potential, Scientific Reports, 10(1), 14881 (2020); arXiv:2003.12436, WoS: 000571915100002, Scopus: 2-s2.0-85090500347, ADS: 2020arXiv200312436B, RINTs: 45340558.
  3. M.Ya. Azbel’, A.F. Andreev, B.M. Bolotovskii, A.Yu. Grosberg, N.M. Kreines, L.S. Levitov, L.P. Pitaevskii, V.L. Pokrovskii, E.I. Rashba, A.I. Smirnov, D.E. Khmel’nitskii, A.V. Chubukov, Pamyati Moiseya Isaakovicha Kaganova, Uspekhi fiz. nauk, 190 (2), 221–222 (2020) [M.Ya. Azbel’, A.F. Andreev, B.M. Bolotovskii, A.Yu. Grosberg, N.M. Kreines, L.S. Levitov, L.P. Pitaevskii, V.L. Pokrovskii, E.I. Rashba, A.I. Smirnov, D.E. Khmel’nitskii, A.V. Chubukov, In memory of Moisei Isaakovich Kaganov, Phys. Usp. 63 (2), 201-203 (2020)].
  4. A.F. Andreev, V.M. Galitskii, B.I. Ivlev, I.V. Kolokolov, L.S. Levitov, V.P. Mineev, Yu.V. Nazarov, L.P. Pitaevskii, V.L. Pokrovskii, V.B. Timofeev, I.M. Khalatnikov, R.P. Shibaeva, Gerasim Matveevich Eliashberg (k 90-letiyu so dnya rozhdeniya), Uspekhi fiz. nauk, 190 (9), 1007-1008 (2020) [A.F. Andreev, V.M. Galitskii, B.I. Ivlev, I.V. Kolokolov, L.S. Levitov, V.P. Mineev, Yu.V. Nazarov, L.P. Pitaevskii, V.L. Pokrovskii, V.B. Timofeev, I.M. Khalatnikov, R.P. Shibaeva, Gerasim Matveevich Eliashberg (on his 90th birthday)”, Phys. Usp. 63 (9), 940-941 (2020)].
  5. V.L. Pokrovskii, Rabotaya i puteshestvuya s I.M. (K 100-letiyu I.M. Khalatnikova), Priroda, №9, s. 38-43 (2019), RINTs: 41261879.
  6. G. Li, Ch. Sun, T. Nattermann, V.L. Pokrovsky, Long-wave magnons in a ferromagnetic film, Phys. Rev. B 98, 014436 (2018); arXiv:1710.05362, WoS: 000440137800004, Scopus: 2-s2.0-85051441076.
  7. T. Nattermann, V.L. Pokrovskii, Topologicheskie defekty v gelikoidal’nykh magnetikakh, ZhETF, 154(5), 1029-1033 (2018) [T. Nattermann, V.L. Pokrovsky, Topological Defects in Helical Magnets, JETP, 127(5), 922-932 (2018)], WoS: 000456583300014, Scopus: 2-s2.0-85060641423.
  8. C. Sun, T. Nattermann, V.L. Pokrovsky, Bose-Einstein condensation and superfluidity of magnons in yttrium iron garnet films, J. Phys. D 50, 143002 (2017), WoS: 000404427700002, Scopus: 2-s2.0-85016144826.
  9. V.L. Pokrovsky, Spin resonance and spin fluctuations in a quantum wire, Fizika Nizkikh Temperatur, 43(2), 259-282 (2017) [Low Temp. Phys., 43(2), 211-231 (2017)], WoS: 000397280700006, Scopus: 2-s2.0-85015700543.
  10. A.F. Andreev, G. Bobindzher, G.E. Volovik, I.E. Dzyaloshinskii, S.V. Iordanskii, V.P. Mineev, D. Pains, L.P. Pitaevskii, V.L. Pokrovskii, G.B. Teitel’baum, I.M. Khalatnikov, G.M. Eliashberg, Pamyati L’va Petrovicha Gor’kova, Uspekhi fiz. nauk, 187(4), 463-464 (2017) [A.F. Andreev, G. Boebinger, G.E., Volovik, I.E. Dzyaloshinskii, S.V. Iordanskii, V.P. Mineev, P. Pines, L.P. Pitaevskii, V.L. Pokrovskii, G.B. Teitel’baum, I.M. Khalatnikov, G.M. Eliashberg, In memory of Lev Petrovich Gor’kov, Phys. Usp. 60(4), 430-431 (2017)], WoS: 000405325500008, ADS: 2017PhyU...60..430A.
  11. C. Sun, T. Nattermann, V.L. Pokrovsky, Unconventional Superfluidity in Yttrium Iron Garnet Films, Phys. Rev. Lett. 116, 257205 (2016), WoS: 000378377100007, Scopus: 2-s2.0-84977665251.
  12. C. Sun, V.L. Pokrovsky, Spin Correlations in Quantum Wires, Phys. Rev. B 91, 161305(R) (2015); arXiv:1411.4084, WoS: 000353450000003, Scopus: 2-s2.0-84929179412.
  13. C. Sun, V.L. Pokrovsky, Magnetic properties of a long, thin-walled ferromagnetic nanotube, J. Magn. Magn. Mater., 355, 121-130 (2014); arXiv:1308.6233, WoS: 000330194600018, Scopus: 2-s2.0-84891597788.
  14. H. Schenck, V.L. Pokrovsky, T. Nattermann, Vector chiral phases in frustrated 2D XY model and quantum spin chains, Phys. Rev. Lett. 112, 157201 (2014); arXiv:1308.0823, WoS: 000337352600019, Scopus: 2-s2.0-84918791548.
  15. O.A. Tretyakov, K.S. Tikhonov, V.L. Pokrovsky, Spin resonance in a Luttinger liquid with spin-orbit interaction, Phys. Rev. B 88, 125143 (2013) [7 pages]; arXiv:1303.4149, WoS: 000325177900008, Scopus: 2-s2.0-84885208706.
  16. F. Li, W.M. Saslow, V.L. Pokrovsky, Phase Diagram for Magnon Condensate in Yttrium Iron Garnet Film, Scientific Reports, 3, 1372 (2013); arXiv:1302.6128, WoS: 000315595900002, Scopus: 2-s2.0-84875206813.
  17. V.L. Pokrovskii, Raboty A.I. Larkina po teorii fazovykh perekhodov, ZhETF, 144(3), 453-458 (2013) [V.L. Pokrovskii, Works by A. I. Larkin on the theory of phase transitions, JETP 117(3), 387-391 (2013)], WoS: 000325709500001, Scopus: 2-s2.0-84886379572.
  18. V.L. Pokrovsky, He lived among us. An article of reminiscences on life and scientific activity of A.I. Larkin, Under the Spell of Landau: When Theoretical Physics was Shaping Destinies, pp. 336-343 (2013). Edited by Shifman Mikhail. World Scientific Publishing Co., 2013, 560 pp. ISBN: 978-981-4436-57-1, WoS: 000332411800038.
  19. V.L. Pokrovsky, Landau and modern physics, Under the Spell of Landau: When Theoretical Physics was Shaping Destinies, pp. 465-487 (2013). Edited by Shifman Mikhail. World Scientific Publishing Co., 2013, 560 pp. ISBN: 978-981-4436-57-1, WoS: 000332411800049.
  20. Ar. Abanov, V.L. Pokrovsky, W.M. Saslow, P. Zhou, Spin resonance in a quantum wire: Anomalous effects of an applied magnetic field, Phys. Rev. B 85, 085311 (2012) [7 pages], WoS: 000300662000002, Scopus: 2-s2.0-84857764857.
  21. F. Li, T. Nattermann, V.L. Pokrovsky, Vortex Domain Walls in Helical Magnets, Phys. Rev. Lett. 108, 107203 (2012) [4 pages]; arXiv:1107.5753, WoS: 000301180200015, Scopus: 2-s2.0-84858042335.
  22. Ar. Abanov, V.L. Pokrovsky, Static properties of a Fermi gas of cooled atoms near a wide Feshbach resonance, Europhys. Lett., 93, 16005 (2011).
  23. V.L. Pokrovsky, G.M. Falco, T. Nattermann, Phase Diagram of Electron Systems near the Superconductor-Insulator Transition, Phys. Rev. Lett. 105, 267001 (2010) [4 pages]; arXiv:1001.5431, Scopus: 2-s2.0-78650429619.
  24. V.L. Pokrovskii, Poverkh bar’erov (raboty I.M. Khalatnikova o rasseyanii chastits vysokikh energii), Uspekhi fiz. nauk, 180 (3), 322-328 (2010) [V.L. Pokrovsky, Above the barriers (I.M. Khalatnikov’s works on the scattering of high energy particles), Phys.-Usp. 53(3), 309-314 (2010)].
  25. V. Pokrovsky, G. Falco, T. Nattermann, Phase diagram of a disordered system near metal-insulator transition, APS March Meeting 2010, March 15-19, 2010, Portland, Oregon. Session V41: Superconductor-Insulator Transitions, Abstract: V41.00013.
  26. W. Saslow, V. Pokrovsky, Spin Resonance and dc Current Generation in a Quantum Wire, APS March Meeting 2010, March 15-19, 2010, Portland, Oregon. Session Y35: Focus Session: Spins in Semiconductors -- Qubits and Quantum Wires, Abstract: Y35.00010.
  27. Ar. Abanov, V.L. Pokrovsky, W.M. Saslow, P. Zhou, Spin Resonance and dc Current Generation in a Quantum Wire, arXiv:1008.1225.
  28. A.Yu. Kamenshchik, V.L. Pokrovskii, I.B. Khriplovich, K 90-letiyu akademika I.M. Khalatnikova (Nauchnaya sessiya Otdeleniya fizicheskikh nauk Rossiiskoi akademii nauk, 21 oktyabrya 2009 g.), Uspekhi fiz. nauk, 180 (3), 313-330 (2010) [A.Yu. Kamenshchik, V.L. Pokrovsky, I.B. Khriplovich, Honoring the 90th birthday of academician I.M. Khalatnikov (Scientific session of the physical sciences division of the Russian academy of sciences, 21 october 2009), Phys. Usp. 53(3), 301–316 (2010)], Scopus: 2-s2.0-77954808237.
  29. G.M. Falco, T. Nattermann, V.L. Pokrovsky, Localized states and interaction-induced delocalization in Bose gases with quenched disorder, Europhys. Lett., 85, 30002 (2009) (6pp); arXiv:0808.2565.
  30. K. Ryvkin, K. Romanov, Y. Adamov, A. Abanov, V. Pokrovsky, W.M. Saslow, Continuous Neel-to-Bloch transition in strips whose thickness increases: Statics and Dynamics, Europhys. Lett., 85, 57006 (2009) (5pp); arXiv:0801.0583.
  31. G.M. Falco, T. Nattermann, V.L. Pokrovsky, Weakly interacting Bose gas in a random environment, Phys. Rev. B 80, 104515 (2009) [18 pages]; arXiv:0811.1269.
  32. V.L. Pokrovskii, Landau i sovremennaya fizika, Uspekhi fiz. nauk, 179(11), 1237-1243 (2009) [V.L. Pokrovsky, Landau and modern physics, Phys.-Usp. 52(11), 1169-1176 (2009)].
  33. V.L. Pokrovsky, G.M. Falco, T. Nattermann, Interaction-Localization Paradigm: Bose Gas in a random Environment, AIP Conf. Proc., 1134, 1-9 (2009).
  34. V.L. Pokrovsky, W.M. Saslow, Spin Resonance and dc Current Generation in a Quantum Wire, arXiv:0911.2433.
  35. D. Sun, Ar. Abanov, V.L. Pokrovsky, Static and Dynamic properties of a Fermi-gas of cooled atoms near a wide Feshbach resonance, arXiv:0902.2178.
  36. A.A. Abrikosov, A.F. Andreev, G.E. Volovik, V.L. Ginzburg, I.E. Dzyaloshinskii, S.V. Iordanskii, N.B. Kopnin, L.P. Pitaevskii, V.L. Pokrovskii, G.B. Teitel’baum, I.M. Khalatnikov, G.M. Eliashberg, Lev Petrovich Gor’kov (k 80-letiyu so dnya rozhdeniya), Uspekhi fiz. nauk, 179 (6), 695-696 (2009) [A.A. Abrikosov, A.F. Andreev, G.E. Volovik, V.L. Ginzburg, I.E. Dzyaloshinskii, S.V. Iordanskii, N.B. Kopnin, L.P. Pitaevskii, V.L. Pokrovskii, G.B. Teitel’baum, I.M. Khalatnikov, Lev Petrovich Gor’kov (on his 80th birthday), Phys.-Usp. 52(6), 655-656 (2009)], WoS: 000271221900010, ADS: 2009PhyU...52..655A.
  37. A.A. Abrikosov, A.F. Andreev, V.L. Ginzburg, L.P. Gor’kov, I.E. Dzyaloshinskii, V.E. Zakharov, V.P. Mineev, C.P. Novikov, L.P. Pitaevskii, V.L. Pokrovskii, A.A. Starobinskii, G.M. Eliashberg, Isaak Markovich Khalatnikov (k 90-letiyu so dnya rozhdeniya), Uspekhi fiz. nauk, 179(10), 1143-1144 (2009) [A.A. Abrikosov, A.F. Andreev, V.L. Ginzburg, L.P. Gor’kov, I.E. Dzyaloshinskii, V.E. Zakharov, V.P. Mineev, S.P. Novikov, L.P. Pitaevskii, V.L. Pokrovskii, A.A. Starobinskii, G.M. Eliashberg, Isaak Markovich Khalatnikov (on his 90th birthday), Phys.-Usp. 52(10), 1079-1080 (2009)], WoS: 000274503800007.
  38. D. Sun, Ar. Abanov, V.L. Pokrovsky, Molecular production at a broad Feshbach resonance in a Fermi gas of cooled atoms, Europhys. Lett., 83(1), 16003 (2008); arXiv:0707.3630.
  39. V.L. Pokrovsky, On the Bose–Einstein condensation temperature in a trap, J. Stat. Mech., P03004 (2008).
  40. T. Nattermann, V.L. Pokrovsky, Bose-Einstein condensates in strongly disordered traps, Phys. Rev. Lett., 100, 060402 (2008); arXiv:0707.4444.
  41. V.L. Pokrovsky, D. Sun, Fast quantum noise in the Landau-Zener transition, Phys. Rev. B 76, 024310 (2007) [11 pages]; cond-mat/0702476.
  42. A.S. Kirakosyan, V.L. Pokrovsky, From bubble to Skyrmion: Dynamic transformation mediated by a strong magnetic tip, J. Magn. Magn. Mat., 305(2), 413-422 (2006); cond-mat/0305487.
  43. V.L. Pokrovsky, K. Romanov, H. Wei, Magnetic configurations of hybrid ferromagnetic dot–superconductor systems, J. Magn. Magn. Mat., 307(1), 107-112 (2006).
  44. V. Pokrovsky, An Attempt at a Portrait, J. Supercond. Novel Magn., 19(3-5), 449-451 (2006).
  45. B.E. Dobrescu, V.L. Pokrovsky, Production efficiency of Feshbach molecules in fermion systems, Phys. Lett. A 350(1-2), 154-158 (2006); cond-mat/0508010.
  46. I.F. Lyuksyutov, V.L. Pokrovsky, Ferromagnet-superconductor hybrids, Adv. Physics, 54 (1), 67-136 (2005); cond-mat/0409137.
  47. T.M. Mishonov, V.L. Pokrovsky, H. Wei, Thermodynamics of MgB2 described by the weak-coupling two-band BCS model, Phys. Rev. B 71, 012514 (2005) (4 pages).
  48. M.A. Kayali, V.G. Kogan, V.L. Pokrovsky, Dissipation and coherent effects in narrow superconducting channels, Phys. Rev. B 71, 024525 (2005) (5 pages); cond-mat/0408215.
  49. V. Pokrovsky, Hydden Sasha Polyakov’s life in Statistical and Condensed Matter Physics, Proc. Int. Workshop "Polyakov's String: Twenty Five Years After", Chernogolovka, June 23-25, 2005. pp. 2-15; hep-th/0510214.
  50. V. Pokrovsky, Hidden Sasha Polyakov’s life in Statistical and Condensed Matter Physics, Proc. Int. Workshop “Polyakov's String: Twenty Five Years After”, Chernogolovka, June 23-25, 2005, pp. 2-15. Edited by A. Belavin and Al. Zamolodchikov; hep-th/0510214.
  51. Y.A. Dreizin, M.D. Frank-Kamenetskii, V.L. Pokrovsky, B.I. Shklovskii, A.A. Vedenov, Alexander Mikhailovich Dykhne, Phys. Today, 58(10), 97-98 (2005).
  52. V.L. Pokrovsky, N.A. Sinitsyn, Spin transitions in time-dependent regular and random magnetic fields, Phys. Rev. B 69, 104414 (2004) [11 pages]; quant-ph/0309222.
  53. V.L. Pokrovsky, H. Wei, Superconducting transition temperature in heterogeneous ferromagnet-superconductor systems, Phys. Rev. B 69, 104530 (2004) [9 pages]; cond-mat/0305153.
  54. M.A. Kayali, V.L. Pokrovsky, Anisotropic transport properties of ferromagnetic-superconducting bilayers, Phys. Rev. B 69, 132501 (2004) [4 pages]; cond-mat/0303570.
  55. V.L. Pokrovsky, S. Scheidl, Correlations in noisy Landau-Zener transitions, Phys. Rev. B 70, 014416 (2004) [11 pages]; cond-mat/0312202.
  56. T. Nattermann, V. Pokrovsky, Hysteresis mediated by a domain wall motion, Physica A 340 (4), 625-635 (2004); cond-mat/0402645.
  57. V.L. Pokrovsky, N.A. Sinitsyn, Fast noise in the Landau-Zener theory, Phys. Rev. B 67, 144303 (2003) [11 pages]; cond-mat/0212016.
  58. T.M. Mishonov, E.S. Penev, J.O. Indekeu, V.L. Pokrovsky, Specific-heat discontinuity in impure two-band superconductors, Phys. Rev. B 68, 104517 (2003) [8 pages]; cond-mat/0209342.
  59. A. Glatz, T. Nattermann, V. Pokrovsky, Domain wall depinning in random media by ac fields, Phys. Rev. Lett. 90, 047201 (2003); cond-mat/0205515.
  60. V.G. Kogan, V.L. Pokrovsky, Current in narrow channels of anisotropic superconductors, Phys. Rev. Lett. 90, 067004 (2003); cond-mat/0208362.
  61. T.M. Mishonov, V.L. Pokrovsky, H. Wei, Two-band BCS model describes well the thermodynamics of MgB2, cond-mat/0312210.
  62. W. Selke, V.L. Pokrovsky, B. Büchner, T. Kroll, Ising magnets with mobile defects, Eur. Phys. J. B 30 (1), 83-92 (2002); cond-mat/0208562, WoS: 000179987800014, Scopus: 2-s2.0-0042194961, ADS: 2002EPJB...30...83S.
  63. A. Glatz, T. Nattermann, V. Pokrovsky, Domain walls in random media driven by AC fields, J. Phys. IV France, 12(PR9), 275-275 (2002), WoS: 000180633200074, Scopus: 2-s2.0-0036873776.
  64. V.L. Pokrovsky, N.A. Sinitsyn, Landau-Zener transitions in a linear chain, Phys. Rev. B 65, 153105 (2002) [4 pages]; cond-mat/0112419, WoS: 000175147100005, Scopus: 2-s2.0-0037089270, ADS: 2002PhRvB..65o3105P.
  65. S. Erdin, A.F. Kayali, I.F. Lyuksyutov, V.L. Pokrovsky, Interaction of mesoscopic magnetic textures with superconductors, Phys. Rev. B 66, 014414 (2002) [7 pages]; cond-mat/0007016, WoS: 000177284900080, Scopus: 2-s2.0-0036654133, ADS: 2002PhRvB..66a4414E.
  66. S. Erdin, I.F. Lyuksyutov, V.L. Pokrovsky, V.M. Vinokur, Topological textures in a ferromagnet-fuperconductor bilayer, Phys. Rev. Lett. 88, 017001 (2002), WoS: 000173124800056, Scopus: 2-s2.0-0037033412.
  67. Y. Acremann, C.H. Back, M. Buess, D. Pescia, V. Pokrovsky, Bifurcation in precessional switching, Appl. Phys. Lett., 79(14), 2228-2230 (2001), WoS: 000171134900035, Scopus: 2-s2.0-0035474564, ADS: 2001ApPhL..79.2228A, RINTs: 13388107.
  68. S. Erdin, V.L. Pokrovsky, Oscillations of spherical and cylindrical shells, Int. J. Mod. Phys. B 15(23), 3099-3105 (2001); cond-mat/0008266, WoS: 000171540400003, Scopus: 2-s2.0-0035922431, ADS: 2001IJMPB..15.3099E, RINTs: 13385572.
  69. T. Nattermann, V. Pokrovsky, V.M. Vinokur, Hysteretic dynamics of domain walls at finite temperatures, Phys. Rev. Lett. 87, 197005 (2001); cond-mat/0106281, WoS: 000172027200050, Scopus: 2-s2.0-37649028688, ADS: 2001PhRvL..87s7005N, RINTs: 45574550.
  70. A.F. Kayali, S. Erdin, I. Lyuksyutov, V. Pokrovsky, Coupled Topological Defects in Ferromagnetic-Superconducting Bilayers, APS Annual March Meeting, March 11-16, 2001, abstr. W10.002 (2001), ADS: 2001APS..MARW10002K.
  71. S. Erdin, V. Pokrovsky, Interaction of Magnetic Textures with Bilayered Superconducting Films, APS Annual March Meeting, March 11-16, 2001, abstr. Y10.008 (2001), ADS: 2001APS..MARY10008E.
  72. I.F. Ginzburg, M.Yu. Mikhailov (Rumer), V.L. Pokrovskii, Yurii Borisovich Rumer (k 100-letiyu so dnya rozhdeniya), Uspekhi fiz. nauk, 171(10), 1131-1136 (2001) [I.F. Ginzburg, M.Y. Mikhailov, V.L. Pokrovskii, Yurii Borisovich Rumer (on the 100th anniversary of his birth), Phys. Usp. 44(10), 1075-1081 (2001)], WoS: 000173788400013.
  73. D.E. Feldman, I.F. Lyuksyutov, V.L. Pokrovsky, V.M. Vinokur, Vortex plasma and transport in superconducting films with magnetic dots, Europhys. Lett., 51 (1), 110-115 (2000); Erratum — ibid, 51(4),476 (2000); cond-mat/9905025, WoS: 000088160100017, Scopus: 2-s2.0-0034214567, ADS: 2000EL.....51..110F, RINTs: 13335155.
  74. I.F. Lyuksyutov, V.L. Pokrovsky, Spontaneous supercurrents in magneto-superconducting systems, Mod. Phys. Lett. B 14(12), 409-414 (2000), WoS: 000089087600001, Scopus: 2-s2.0-0034690536, ADS: 2000MPLB...14..409L, RINTs: 13342508.
  75. S. Erdin, V. Pokrovsky, A superconducting film with a magnetic dot, Annual March Meeting, March 20-24, 2000 Minneapolis, MN, abstract id. A12.010 (2000), ADS: 2000APS..MARA12010E.
  76. M. Amin Kayali, I. Lyuksyutov, V. Pokrovsky, Combined Superconducting-Magnetic Vortices, APS Annual March Meeting, March 20-24, 2000 Minneapolis, MN, abstract id. A12.012 (2000), Scopus: 2000APS..MARA12012A.
  77. I.F. Lyuksyutov, D.G. Naugle, V.L. Pokrovsky, Frozen flux superconductors, Proc. SPIE, 4058, 376-387 (2000), WoS: 000166958900037, Scopus: 2-s2.0-0033712313, ADS: 2000SPIE.4058..376L.
  78. V.L. Pokrovsky, N.A. Sinitsyn, On the generalized Landau-Zener problem, cond-mat/0012303, ADS: 2000cond.mat.12303P.
  79. V.L. Pokrovsky, Two-dimensional magnetic phase transitions, J. Magn. Magn. Mat., 200 (1-3), 515-531 (1999), WoS: 000082867700031, Scopus: 2-s2.0-0033204018, ADS: 1999JMMM..200..515P, RINTs: 13315498.
  80. I.F. Lyuksyutov, V.L. Pokrovsky, Magnetic polarons mediated percolative phase transition in manganites, Mod. Phys. Lett. B 13(12-13), 379-384 (1999), WoS: 000081771400001, Scopus: 2-s2.0-0001067414, ADS: 1999MPLB...13..379L, RINTs: 18254266.
  81. V.A. Kalatsky, V.L. Pokrovsky, Spectra and magnetic properties of large spins in external fields, Phys. Rev. A 60 (3), 1824-1844 (1999), WoS: 000082570900020, Scopus: 2-s2.0-0007773880, ADS: 1999PhRvA..60.1824K, RINTs: 13322077.
  82. K.D. Myers, P.C. Canfield, V.A. Kalatsky, V.L. Pokrovsky, Angular dependence of metamagnetic transitions in DyAgSb2, Phys. Rev. B 59 (2), 1121-1128 (1999), WoS: 000078111600055, Scopus: 2-s2.0-0004895557, ADS: 1999PhRvB..59.1121M, RINTs: 14986979.
  83. I.F. Lyuksyutov, T. Nattermann, V. Pokrovsky, Theory of the hysteresis loop in ferromagnets, Phys. Rev. B 59 (6), 4260-4272 (1999); cond-mat/9802065, WoS: 000078699400046, Scopus: 2-s2.0-0000747878, ADS: 1999PhRvB..59.4260L, RINTs: -.
  84. I.F. Lyuksyutov, V. Pokrovsky, Magnetism Controlled Vortex Matter, cond-mat/9903312, ADS: 1999cond.mat..3312L.
  85. V.A. Kalatsky, V.L. Pokrovsky, Large spins in external fields of cubic group symmetry, Europhys. Lett., 44 (5), 539-544 (1998); quant-ph/9801010, WoS: 000077353300001, Scopus: 2-s2.0-0032339564, ADS: 1998EL.....44..539K, InSpire: 466104, RINTs: 13280311.
  86. V.A. Kalatsky, V.L. Pokrovsky, Microscopic model for the magnetic subsystem in HoNi2B2C, Phys. Rev. B 57 (9), 5485-5488 (1998); cond-mat/9708111, WoS: 000072358600085, Scopus: 2-s2.0-0004135257, ADS: 1998PhRvB..57.5485K, RINTs: 13302495.
  87. Ar. Abanov, V.L. Pokrovsky, Skyrmion in a real magnetic film, Phys. Rev. B 58(14), R8889-R8892 (1998); cond-mat/9801114, WoS: 000076486700007, Scopus: 2-s2.0-0038424362, ADS: 1998PhRvB..58.8889A, RINTs: 13303401.
  88. V.A. Kalatsky, E. Müller-Hartmann, V.L. Pokrovsky, G.S. Uhrig, Berry's phase for large spins in external fields, Phys. Rev. Lett. 80 (6), 1304-1307 (1998); quant-ph/9709038, WoS: 000071915900046, Scopus: 2-s2.0-0038158493, ADS: 1998PhRvL..80.1304K, InSpire: 448540, RINTs: 13301734.
  89. I.F. Lyuksyutov, V. Pokrovsky, Magnetization controlled superconductivity in a film with magnetic dots, Phys. Rev. Lett. 81(11), 2344-2347 (1998); cond-mat/9802276, WoS: 000075897300041, Scopus: 2-s2.0-0032516958, ADS: 1998PhRvL..81.2344L, RINTs: 13286109.
  90. I.F. Lyuksyutov, V.L. Pokrovsky, Magnetism-coupled vortex matter, Proc. SPIE, 3480, 230-235 (1998), WoS: 000078400000024, Scopus: 2-s2.0-0032319857, ADS: 1998SPIE.3480..230L.
  91. I.F. Lyuksyutov, V. Pokrovsky, Statistical Models of the Polaronic Phase Transition in Manganites, cond-mat/9808248, ADS: 1998cond.mat..8248L.
  92. V.A. Kalatsky, V.L. Pokrovsky, Large spins in external fields, quant-ph/9812071, ADS: 1998quant.ph.12071K, InSpire: 481474.
  93. P.C. Canfield, S.A. Bud’ko, B.K. Cho, A. Lacerda, D. Farrel, E. Johnston-Halperin, V.A. Kalatsky, V.L. Pokrovsky, Angular dependence of metamagnetic transitions in HoNi2B2C, Phys. Rev. B 55 (2), 970-976 (1997), WoS: A1997WD78900049, Scopus: 2-s2.0-0000520025, ADS: 1997PhRvB..55..970C.
  94. Ar. Abanov, A. Kashuba, V.L. Pokrovsky, Long-wavelength anomalous diffusion mode in the two-dimensional XY dipole magnet, Phys. Rev. B 56 (6), 3181-3195 (1997); cond-mat/9607168, WoS: A1997XR29000046, Scopus: 2-s2.0-1542631883, ADS: 1997PhRvB..56.3181A, RINTs: 13275559.
  95. V.L. Pokrovsky, Physical effects in layered superconductors, Physics Reports, 288 (1-6), 325-345 (1997), WoS: A1997XZ71100014, Scopus: 2-s2.0-0031232394, ADS: 1997PhR...288..325P, RINTs: 13257511.
  96. I.F. Lyuksyutov, T. Nattermann, V. Pokrovsky, Theory of the hysteresis loop in ferromagnets, cond-mat/9709194, ADS: 1997cond.mat..9194L.
  97. S.V. Pokrovsky, V.L. Pokrovsky, Density of states and order parameter in dirty anisotropic superconductors, Phys. Rev. B 54(18), 13275-13287 (1996), WoS: A1996VT68200090, Scopus: 2-s2.0-0000337962, ADS: 1996PhRvB..5413275P, RINTs: 13234912.
  98. L.N. Bulaevskii, V.L. Pokrovsky, M.P. Maley, Field dependence of c-axis plasma resonance in Josephson-coupled superconductors, Phys. Rev. Lett. 76(10), 1719-1722 (1996), WoS: A1996TX69600041, Scopus: 2-s2.0-0001124023, ADS: 1996PhRvL..76.1719B, RINTs: 13244877.
  99. A. Kashuba, Ar. Abanov, V.L. Pokrovsky, Spin diffusion in 2D XY ferromagnet with dipolar interaction, Phys. Rev. Lett. 77(12), 2554-2557 (1996); cond-mat/9603160, WoS: A1996VG67400053, Scopus: 2-s2.0-0347063889, ADS: 1996PhRvL..77.2554K, RINTs: 13237618.
  100. A.P. Kasantsev, A.M. Dykhne, V.L. Pokrovsky, Hall effect for neutral atoms, Pis’ma v ZhETF, 63 (8), 652-657 (1996) [JETP Lett., 63 (8), 694-700 (1996)]; atom-ph/9604002, WoS: A1996UQ48600017, Scopus: 2-s2.0-26844492256, ADS: 1996JETPL..63..694K, RINTs: 13249538.
  101. A. Kashuba, V.L. Pokrovsky, Ar. Abanov, Long Wavelength Mode in the 2D XY Dipole Magnet, APS Annual March Meeting, March 17-22, 1996, abstract id. G9.11, ADS: 1996APS..MAR..G911K.
  102. V. Kalatsky, V.L. Pokrovsky, Magnetic Structure of Rare-Earth Nickel Boride-Carbides, APS Annual March Meeting, March 17-22, 1996, abstract id. I10.04, ADS: 1996APS..MAR.I1004K.
  103. S. Pokrovsky, V. Pokrovsky, Density of States and Order Parameter in Dirty Anisotropic Superconductors, APS Annual March Meeting, March 17-22, 1996, abstract id. J13.09, ADS: 1996APS..MAR.J1309P.
  104. V. Pokrovsky, Spin Reorientation and Stripe Domain Phases, APS Annual March Meeting, March 17-22, 1996, abstract id. M4.02, ADS: 1996APS..MAR..M402P.
  105. V.L. Pokrovsky, Plasma oscillations in layered superconductors, Proc. SPIE, 2696, 137-159 (1996); cond-mat/9604091, ADS: 1996SPIE.2696..137P.
  106. S.V. Pokrovsky, V.L. Pokrovsky, Plasma Resonance in Layered Normal Metals and Superconductors, J. Superconductivity, 8 (1), 183-200 (1995); cond-mat/9408027, WoS: A1995RD07800032, Scopus: 2-s2.0-0005224920, ADS: 1995JSup....8..183P, RINTs: 30815261.
  107. Ar. Abanov, V. Kalatsky, V.L. Pokrovsky, W.M. Saslow, Phase diagram of ultrathin ferromagnetic films with perpendicular anisotropy, Phys. Rev. B 51 (2), 1023-1038 (1995), WoS: A1995QD15000035, Scopus: 2-s2.0-0001243472, ADS: 1995PhRvB..51.1023A, RINTs: 30817395.
  108. S.V. Pokrovsky, V.L. Pokrovsky, Energy gap induced by impurity scattering: New phase transition in anisotropic superconductors, Phys. Rev. Lett. 75 (6), 1150-1153 (1995); cond-mat/9503059, WoS: A1995RN00100040, Scopus: 2-s2.0-0041137659, ADS: 1995PhRvL..75.1150P, RINTs: 31172247.
  109. G.V. Kolmakov, V.L. Pokrovsky, Stability of weak turbulence spectra in superfluid helium, Physica D 86 (3), 456-469 (1995), WoS: A1995RV62400006, Scopus: 2-s2.0-33744619636, ADS: 1995PhyD...86..456K, RINTs: 30883541.
  110. I.M. Khalatnikov, G.V. Kolmakov, V.L. Pokrovsky, Transformation of second sound into surface waves in superfluid helium, ZhETF, 107 (5), 1563-1572 (1995) [JETP 80(5), 873-878 (1995)], WoS: A1995RF19900014, ADS: 1995JETP...80..873K.
  111. V.A. Kalatsky, V.L. Pokrovsky, Magnetic Structure of Rare-Earth Nickel Boride-Carbides, cond-mat/9511135, ADS: 1995cond.mat.11135K.
  112. V.L. Pokrovsky, L.P. Pryadko, Quasi Fermi distribution and resonant tunneling of quasiparticles with fractional charges, Phys. Rev. Lett. 72 (1), 124-127 (1994); cond-mat/9305021, WoS: A1994MP86700032, Scopus: 2-s2.0-6244285151, ADS: 1994PhRvL..72..124P, RINTs: 30906571.
  113. S.V. Pokrovsky, V.L. Pokrovsky, Plasma resonance in layered normal metals and superconductors, Proc. SPIE, 2157, 93-110 (1994), WoS: A1994BB01Z00011, Scopus: 2-s2.0-0028729277, ADS: 1994SPIE.2157...93P.
  114. V.L. Pokrovsky, Orthorhombic distortions may reconcile all the experimental data on YBCO, cond-mat/9411061, ADS: 1994cond.mat.11061P.
  115. A.B. Kashuba, V.L. Pokrovsky, Stripe domain structures in a thin ferromagnetic film, Phys. Rev. B 48(14), 10335-10344 (1993), WoS: A1993MB64800044, Scopus: 2-s2.0-14944380037, ADS: 1993PhRvB..4810335K, RINTs: 31190992.
  116. D. Pescia, V. Pokrovsky, Pescia and Pokrovsky reply to Comments on ‘‘Perpendicular versus in-plane magnetization in a 2D Heisenberg monolayer at finite temperatures’’, Phys. Rev. Lett. 70 (8), 1185-1185 (1993), WoS: A1993KM77900043, Scopus: 2-s2.0-25544433613.
  117. A. Kashuba, V.L. Pokrovsky, Stripe domain structures in a thin ferromagnetic film, Phys. Rev. Lett. 70(20), 3155-3158 (1993), WoS: A1993LB78400046, Scopus: 2-s2.0-12044254527.
  118. D.I. Karasyov, V.L. Pokrovsky, Modulated and commensurate vortex structures in layered superconductors, J. Phys.: Cond. Mat., 4(13), L225-L229 (1992), WoS: A1992HM84900001, Scopus: 2-s2.0-33749993949.
  119. V.L. Pokrovsky, I. Lyuksyutov, T. Nattermann, Angular dependence of the critical current in layered superconductors, Phys. Rev. B 46 (5), 3071-3075 (1992), WoS: A1992JG57300050, Scopus: 2-s2.0-35949004728, RINTs: 27859871.
  120. A.G. Naumovets, I. Lyuksyutov, V.L. Pokrovskii, Two-Dimensional Crystals, Academic Press, 1992, 423 pp. ISBN 0124605907.
  121. S.S. Maslov, V.L. Pokrovsky, The First Critical Field and Locking-Unlocking Phase Transition in Layered Superconductors, Europhys. Lett., 14 (6), 591-595 (1991), WoS: A1991FC17700016, Scopus: 2-s2.0-84956210069.
  122. L.V. Mikheev, V.L. Pokrovsky, Free-fermion solution for overall equilibrium crystal shape, J. Phys. I France, 1 (3), 373-382 (1991), WoS: A1991EZ46200008.
  123. B.I. Ivlev, Yu.N. Ovchinnikov, V.L. Pokrovsky, The kinked vortices in layered superconductors in the presence of a tilted magnetic field, Mod. Phys. Lett. B 5 (1), 73-86 (1991).
  124. V.L. Pokrovsky, Strange vortex structures in layered superconductors, Physica A 177 (1-3), 517-522 (1991), WoS: A1991GJ92700070, Scopus: 2-s2.0-44949282538, RINTs: 30946463.
  125. B.I. Ivlev, N.B. Kopnin, V.L. Pokrovsky, Shear instabilities of a vortex lattice in layered superconductors, Physica B 169 (1-4), 619-620 (1991), WoS: A1991FL63000159, Scopus: 2-s2.0-44949285232.
  126. V.L. Pokrovskii, Ob akusticheskoi turbulentnosti, Pis’ma v ZhETF, 53(11), 558-560 (1991) [V.L. Pokrovskii, Acoustic turbulence, JETP Lett., 53(11), 583-585 (1991)], WoS: A1991GA95600010.
  127. S.S. Maslov, V.L. Pokrovsky, Magnetication vs external magnetic field in layered superconductors, Pis’ma v ZhETF, 53(12), 614-618 (1991) [JETP Lett., 53(12), 637-642 (1991)], WoS: A1991GB31700011.
  128. V.L. Pokrovskii, Vikhrevye struktury v sloistykh sverkhprovodnikakh, Uspekhi fiz. nauk, 161 (7), 193-195 (1991) [V.L. Pokrovskiĭ, Vortex structures in laminated superconductors, Sov. Phys. Usp. 34(7), 626-627 (1991)].
  129. A.R. Bishop, V.L. Pokrovsky, V. Tognetti, Microscopic Aspects of Nonlinearity in Condensed Matter, NATO ASI Series, Ser. B: Physics, Vol. 264. Plenum Press, 1991, xi+361 pp. ISBN: 0-306-44001-6 [Proceedings of a NATO Advanced Research Workshop, Florence, Italy, June 7-13, 1990].
  130. A.A. Vedenov, E.P. Velikhov, A.M. Dykhne, B.B. Kadomtsev, I.K. Konkashbaev, V.D. Pis’mennyi, V.L. Pokrovskii, A.V. Rodin, Yu.V. Skvortsov, A.N. Starostin, V.D. Shafranov, V.E. Cherkovets, Pamyati Feliksa Romanovicha Ulinicha, Uspekhi fiz. nauk, 161 (3), 177-179 (1991) [A.A. Vedenov, E.P. Velikhov, A.M. Dykhne, B.B. Kadomtsev, I.K. Konkashbaev, V.D. Pis'mennyĭ, V.L. Pokrovskiĭ, A.V. Rodin, Yu.V. Skvortsov, A.N. Starostin, V.D. Shafranov, V.E. Cherkovets, Feliks Romanovich Ulinich (Obituary), Sov. Phys. Uspekhi, 34(3), 276-277 (1991)].
  131. B.I. Ivlev, Yu.N. Ovchinnikov, V.L. Pokrovsky, Vortex Lattice in Layered Superconductors in the Presence of a Tilted Magnetic Field, Europhys. Lett., 13 (2), 187-190 (1990), WoS: A1990EA08600015, Scopus: 2-s2.0-84956262329.
  132. B.I. Ivlev, N.B. Kopnin, V.L. Pokrovsky, Shear instabilities of a vortex lattice in layered superconductors, J. Low Temp. Phys., 80 (3-4), 187-195 (1990), WoS: A1990DV32500006, Scopus: 2-s2.0-0000127312.
  133. V.L. Pokrovsky, L.P. Pryadko, A.L. Talapov, Resonance tunnelling and breakdown of the quantum Hall effect in strong electric fields, J. Phys.: Cond. Mat., 2 (6), 1583-1592 (1990), WoS: A1990CN31800017, Scopus: 2-s2.0-0009446296, RINTs: 30811161.
  134. D. Pescia, V.L. Pokrovsky, Perpendicular versus in-plane magnetization in a 2D Heisenberg monolayer at finite temperatures, Phys. Rev. Lett. 65(20), 2599-2601 (1990), WoS: A1990EH36200031, Scopus: 2-s2.0-0001437389.
  135. I.M. Khalatnikov, V.L. Pokrovsky, Hamiltonian description of nonlinear processes in incompressible liquids with a free boundary, Physica A 166 (2), 288-304 (1990); Erratum - ibid, 170 (1), 219 (1991), WoS: A1990DQ14400008, Scopus: 2-s2.0-45149136345, ADS: 1990PhyA..166..288K.
  136. V.L. Pokrovsky, G.V. Uimin, On properties of localized excitations in weakly doped high-Tc superconductors, Physica B 165-166 (Pt.2), 1031-1032 (1990), WoS: A1990ED42800096, Scopus: 2-s2.0-17944384365, RINTs: 31285064.
  137. A. Kashuba, V. Pokrovsky, Surface tension and equilibrium shape of crystals in a wide range of angles, Z. Physik B 78 (2), 289-293 (1990), WoS: A1990CK77800018, Scopus: 2-s2.0-34249964018, RINTs: 30915997.
  138. A.F. Andreev, Yu.A. Bychkov, L.P. Gor’kov, B.I. Ivlev, S.V. Iordanskii, N.B. Kopnin, L.S. Levitov, V.P. Mineev, V.I. Perel’, L.P. Pitaevskii, V.L. Pokrovskii, E.I. Rashba, I.M. Khalatnikov, Gerasim Matveevich Eliashberg (K shestidesyatiletiyu so dnya rozhdeniya), Uspekhi fiz. nauk, 160(10),197-199 (1990) [A.F. Andreev, Yu.A. Bychkov, L.P. Gor’kov, B.I. Ivlev, S.V. Iordanskiĭ, N.B. Kopnin, L.S. Levitov, V.P. Mineev, V.I. Perel’, L.P. Pitaevskiĭ, V.L. Pokrovskiĭ, É.I. Rashba, I.M. Khalatnikov, Gerasim Matveevich Eliashberg (on his sixtieth birthday), Sov. Phys. Usp. 33(10), 874-875 (1990)], WoS: A1990EJ67500014, Scopus: 2-s2.0-84956090905, ADS: 1990SvPhU..33..874A.
  139. A. Kashuba, V. Pokrovsky, Surface Tension and Equilibrium Shape of Crystals in a Wide Range of Angles, Europhys. Lett., 10 (6), 581-585 (1989), WoS: A1989CC15100013, Scopus: 2-s2.0-84926540364.
  140. A.A. Belov, Y.E. Lozovik, V.L. Pokrovsky, Lamb shift of Rydberg atoms in a resonator, J. Phys. B 22 (6), L101-L105 (1989), WoS: A1989U062600001, Scopus: 2-s2.0-9444298986.
  141. S.A. Kivelson, V.L. Pokrovsky, Methods to measure the charge of the quasiparticles in the fractional quantum Hall effect, Phys. Rev. B 40 (2), 1373-1376 (1989), WoS: A1989AG04400075, Scopus: 2-s2.0-0008771044.
  142. V.L. Pokrovsky, G.V. Uimin, On properties of localized holes in weakly doped high-Tc superconductors La2−xSrxCuO4, Physica C 160 (3-4), 323-327 (1989), WoS: A1989AU31500017, Scopus: 2-s2.0-0024736405, RINTs: 31107963.
  143. V.L. Pokrovskii, L.P. Pryadko, A.L. Talapov, Rezonansnoe tunnelirovanie i razrushenie kvantovogo effekta Kholla v sil’nykh elektricheskikh polyakh, ZhETF, 95 (2), 668-677 (1989) [V.L. Pokrovskii, L.P. Pryadko, A.L. Talapov, Resonance tunneling and destruction of the quantum Hall effect in strong electric fields, Sov. Phys. JETP 68(2), 376-381 (1989)], WoS: A1989T441200027.
  144. A.A. Belov, Yu.E. Lozovik, V.L. Pokrovskii, Lembovskii sdvig ridbergovskikh atomov v rezonatore, ZhETF, 96 (2), 552-560 (1989) [A.A. Belov, Yu.E. Lozovik, V.L. Pokrovskii, Lamb shift of Rydberg atoms in a cavity, Sov. Phys. JETP 69(2), 312-316 (1989)].
  145. V.L. Pokrovskiĭ, Science and life: conversations with Dau, In: Landau: the Physicist and the Man. Recollections of L.D. Landau, p. 205-207 (1989). Ed. by I.M. Khalatkikov, translated from Russian by J.B. Sykes, Pergamon Press, 1989, viii,324 pp. ISBN: 978-0-08-036383-7.
  146. S.A. Kivelson, V.L. Pokrovsky, How to Measure the Charge of the Quasiparticles in the Fractional Quantum Hall Effect, Preprint NSF-ITP-89-43, Feb 1989. 14 pp, InSpire: 277668.
  147. A.A. Abrikosov, A.F. Andreev, A.S. Borovik-Romanov, Yu.A. Bychkov, G.E. Volovik, V.L. Ginzburg, V.N. Gribov, I.E. Dzyaloshinskii, B.I.Ivlev, S.V. Iordanskii, N.B. Kopnin, V.P. Mineev, L.P. Pitaevskii, V.L. Pokrovskii, I.M. Khalatnikov, I.V. Shchegolev, G.M. Eliashberg, Lev Petrovich Gor’kov (K shestidesyatiletiyu so dnya rozhdeniya), Uspekhi fiz. nauk, 158 (4), 745-746 (1989) [A.A. Abrikosov, A.F. Andreev, A.S. Borovik-Romanov, Yu.A. Bychkov, G.E. Volovik, V.L. Ginzburg, V.N. Gribov, I.E. Dzyaloshinskiĭ, B.I. Ivlev, S.V. Iordanskiĭ, N.B. Kopnin, V.P. Mineev, L.P. Pitaevskiĭ, V.L. Pokrovskiĭ, I.F. Shchegolev, G.M. Éliashberg, Lev Petrovich Gor'kov (On his sixtieth birthday), Sov. Phys. Usp. 32(8), 732-733 (1989)], WoS: A1989AP66800008, Scopus: 2-s2.0-84956209364.
  148. D.V. Khveschenko, V.L. Pokrovsky, G.V. Uimin, Magnetic polarons in the Hubbard model with intersite interactions, Int. J. Mod. Phys. B 2 (5), 593-606 (1988).
  149. V.L. Pokrovsky, P.A. Saidachmetov, Orientational phase transition in cubic liquid crystals with positional order, J. Phys. France, 49 (5), 857-860 (1988), WoS: A1988N259500017, Scopus: 2-s2.0-0024014425.
  150. V.L. Pokrovsky, A.L. Talapov, L.P. Pryadko, Tunneling and Mesoscopic Fluctuations in Quantum Hall Effect, Studies in Surface Science and Catalysis, Vol. 40, 167-173 (1988), Scopus: 2-s2.0-79957601664.
  151. V.L. Pokrovskii, O velichine i anizotropii glubiny proniknoveniya v vysokotemperaturnykh sverkhprovodnikakh, Pis’ma v ZhETF, 47(10), 539-541 (1988) [V.L. Pokrovskii, Magnitude and anisotropy of the penetration depth in high-temperature superconductors, JETP Lett., 47(10), 629-632 (1988)].
  152. V.L. Pokrovskii, D.V. Khveshchenko, Dinamika vikhrei v plenarnykh magnetikakh, Fizika nizkikh temp., 14 (4), 385-394 (1988) [V.L. Pokrovskii, D.V. Khveshchenko, Vortex dynamics in planar magnets, Sov. J. Low Temp. Phys. 14(4), 213-217 (1988)].
  153. M.V. Feigel'man, V.L. Pokrovsky, A.M. Tsvelik, Excitations in Low-dimensional Magnets, In: Spin Waves and Magnetic Excitations. Ed. by A.S. Borovik-Romanov, S.K. Singha, Vol.1, Chap. 2, 67-80 (1988). North-Holland, 483 pp. ISBN: 9780444870681 [Modern problems in condensed matter sciences, Vol. 22, Pt.1].
  154. V.L. Pokrovsky, L.P. Pryadko, A.L. Talapov, Resonance tunnelling and breakdown of the Quantum Hall Effect (QHE) in strong electric fields, Preprint ICTP IC/88/204, Aug 1988. 21pp, ADS: 1988rtbq.rept.....P.
  155. V.L. Pokrovsky, A.L. Talapov, Electron fluid and quasiparticles in the quantum Hall effect, Pramana - J. Phys., 28 (5), 596-596 (1987), WoS: A1987H741900022.
  156. V.L. Pokrovskii, G.V. Uimin, D.V. Khveshchenko, Superfluidity of magnetic bipolarons (in Russian), Pis’ma v ZhETF, 46, Suppl.1, 136-139 (1987) [V.L. Pokrovskii, G.V. Uimin, D.V. Khveshchenko, Superfluidity of magnetic bipolarons, JETP Lett., 46(S1), S113-S115 (1987)].
  157. A.A. Belov, V.L. Pokrovskii, Metod effektivnogo gamil’toniana i spektr dvukhelektronnogo atoma, TMF, 72(2), 219–228 (1987) [A.A. Belov, V.L. Pokrovskii, Effective Hamiltonian method and spectrum of a two-electrom atom, Theor. Math. Phys., 72(2), 835-842 (1987)], WoS: A1987M744200006.
  158. V.L. Pokrovskii, L.P. Pryadko, Termodinamicheskoe opisanie nesoizmerimoi fazy v prustite, Fizika tverd. tela, 29 (5), 1492-1496 (1987) [V.L. Pokrovskii, L.P. Pryadko, Thermodynamic description of an incommensurate phase in proustite, Sov. Phys. Solid State 29(5), 853-855 (1987)], WoS: A1987J516800032.
  159. V.L. Pokrovsky, A.L. Talapov, The fractional charges in quantum hall effect and the possibility of their observation, Solid State Communs., 57 (3), 159-160 (1986), WoS: A1986AWX6600003, Scopus: 2-s2.0-0022513117.
  160. V.L. Pokrovskii, A.L. Talapov, Kvazichastitsy i primesi v kvantovom effekte Kholla, ZhETF, 90 (2), 781-792 (1986) [V.L. Pokrovskii, A.L. Talapov, Quasiparticles and impurities in the quantum Hall effect, Sov. Phys. JETP 63(2), 455-461 (1986)].
  161. A.A. Belov, V.L. Pokrovskii, Spectrum of the He atom in the quadrupole approximation (in Russian), Opt. spektrosk., 61(4), 705-709 (1986) [A.A. Belov, V.L. Pokrovskii, Spectrum of the He atom in the quadrupole approximation, Opt. Spectrosc., 61(4), 441-444 (1986)].
  162. S.E. Trullinger, V.E. Zakharov, V.L. Pokrovskij (eds.), Solitons, Modern Problems in Condensed Matter Sciences, Vol. 17. Amsterdam etc.: North-Holland. xvi, 899 p. (1986). ISBN 0-444-87002-4.
  163. V. Kon, V. Pokrovskii, Vozbuzhdenie ostsillyatora naletayushchei chastitsei, Preprint ITF im. L.D. Landau 1986-2, 14 s.
  164. V.L. Ginzburg, V.P. Glushko, A.M. Dykhne, B.G. Konopel’chenko, E.M. Lifshits, M.A. Markov, A.Z. Patashinskii, V.L. Pokrovskii, M.P. Ryutova, A.N. Skrinskii, G.I. Surdutovich, E.L. Feinberg, B.V. Chirikov, Pamyati Yuriya Borisovicha Rumera, Uspekhi fiz. nauk, 148 (2), 385-386 (1985) [V.L. Ginzburg, V.P. Glushko, A.M. Dykhne, B.G. Konopel’chenko, E.M. Lifshitz, M.A. Markov, A.Z. Patashinskiĭ, V.L. Pokrovskiĭ, M.P. Ryutova, A.N. Skrinskiĭ, G.I. Surdutovich, E.L. Feĭnberg, B.V. Chirikov, Yuriĭ Borisovich Rumer (Obituary), Sov. Phys. Usp. 29(2), 389-411 (1986)].
  165. A.A. Belov, A.P. Kazantsev, D.V. Khveshchenko, V.L. Pokrovsky, Rydberg atoms in crossed fields, J. Phys. B 18(24), 4683-4697 (1985), WoS: A1985AWY9000013, Scopus: 2-s2.0-26844487368.
  166. V.L. Pokrovsky, A.L. Talapov, A simple model for fractional Hall effect, J. Phys. C 18(23), L691-L694 (1985), WoS: A1985APJ5500002, Scopus: 2-s2.0-4244099007.
  167. L.A. Bol’shov, V.L. Pokrovsky, G.V. Uimin, On the interface at the equilibrium crystallization, J. Stat. Phys., 38 (1-2), 191-205 (1985), WoS: A1985ACY7000014, Scopus: 2-s2.0-0038924993, RINTs: 31108494.
  168. V.L. Pokrovskii, G.V. Uimin, Dinamika vikhrevykh par v dvumernom magnetike, Pis’ma v ZhETF, 41 (3), 105-108 (1985) [V.L. Pokrovskii, G.V. Uimin, Dynamics of vortex pairs in a two-dimensional magnetic material, JETP Lett., 41 (3), 128-132 (1985)], WoS: A1985AJC1500009.
  169. V.L. Pokrovskii, A.L. Talapov, Primesi i mezhelektronnoe vzaimodeistvie v kvantovom effekte Kholla, Pis’ma v ZhETF, 42 (2), 68-71 (1985) [V.L. Pokrovskii, A.L. Talapov, Impurities and electron-electron interaction in the quantum Hall effect, JETP Lett., 42 (2), 80-83 (1985)], WoS: A1985AUG1100010.
  170. V.L. Pokrovskii, A.L. Talapov, Kak obnaruzhit’ drobnyi zaryad kvazichastits?, Pis’ma v ZhETF, 42 (9), 372-374 (1985) [V.L. Pokrovskii, A.L. Talapov, How can fractional charge of quasiparticles be observed?, JETP Lett., 42 (9), 459-461 (1985)], WoS: A1985A683600008.
  171. G.V. Uimin, V.L. Pokrovsky, Two-dimensional commensurate soliton structures, J. Stat. Phys., 34 (5-6), 775-780 (1984), WoS: A1984SV14900006, Scopus: 2-s2.0-34250138000, MathSciNet: 0751713.
  172. L.A. Bol’shov, V.L. Pokrovskii, G.V. Uimin, O poverkhnosti razdela v probleme ravnovesnoi kristallizatsii, Pis’ma v ZhETF, 39 (3), 145-149 (1984) [L.A. Bol’shov, V.L. Pokrovskii, G.V. Uimin, The interface in the problem of equilibrium crystallization, JETP Lett., 39 (3), 173-177 (1984)], WoS: A1984TE82700017.
  173. G.V. Uimin, V.L. Pokrovskii, Dvumernye soizmerimye solitonnye struktury, Poverkhnost’: fizika, khimiya, mekhanika, №4, 29-39 (1984) [G.V. Uimin, V.L. Pokrovskii, Two-dimensional commensurate soliton structures, Physics, Chemistry and Mechanics of Surfaces, 3(4), 994-1017 (1985)].
  174. V.L. Pokrovsky, Commensurate-incommensurate phase-transitions, Helvetica Physica Acta, 56 (1-3), 677-687 (1983), WoS: A1983RC79700057.
  175. A.P. Kazantsev, V.L. Pokrovsky, Perturbation theory for highly-excited states (application to Rydberg atoms in the external magnetic field), J. Phys. B 16(20), L601-L606 (1983), WoS: A1983RN97300001, Scopus: 2-s2.0-36149047058, RINTs: 30933420.
  176. V.L. Pokrovsky, A Virosztek, Long-range interactions in commensurate-incommensurate phase transition, J. Phys. C 16(23), 4513-4525 (1983), WoS: A1983RD70400013, Scopus: 2-s2.0-0040704820, RINTs: 31102279.
  177. G.V. Uimin, V.L. Pokrovsky, Two-dimensional commensurate soliton structures, J. Physique Lett., 44(21), 865-870 (1983), WoS: A1983RQ91700001.
  178. A.P. Kazantsev, V.L. Pokrovsky, J. Bergou, Rydberg atoms in weak magnetic fields, Phys. Rev. A 28 (6), 3659-3662 (1983), WoS: A1983RT60900065, Scopus: 2-s2.0-0002182387, RINTs: 30813817.
  179. S.E. Burkov, V.L. Pokrovsky, Non-linear conductivity of one-dimensional charge density wave, Solid State Communs., 46 (8), 609-611 (1983), WoS: A1983QQ85900006, Scopus: 2-s2.0-0020751179, RINTs: 30959647.
  180. A.P. Kazantsev, V.L. Pokrovskii, Teoriya vozmushchenii dlya vysokovozbuzhdennykh sostoyanii, ZhETF, 85 (6), 1917-1935 (1983) [A.P. Kazantsev, V.L. Pokrovskii, Perturbation theory for highly-excited states, Sov. Phys. JETP, 58(6), 1114-1123 (1983)], WoS: A1983RW36200007.
  181. A.P. Kazantsev, V.L. Pokrovskii, Teoriya vozmushchenii dlya ridbergovskikh sostoyanii, Pis’ma v ZhETF, 37(10), 471-474 (1983) [A.P. Kazantsev, V.L. Pokrovskii, Perturbation theory for Rydberg states, JETP Lett., 37(10), 557-561 (1983)], WoS: A1983RR10000007.
  182. T. Bor, V.L. Pokrovskii, A.L. Talapov, Vliyanie dislokatsii v solitonnoi reshetke na perekhod iz soizmerimoi v nesoizmerimuyu fazu, Fizika nizkikh temp., 9 (7), 780 (1983) [T. Bor, V.L. Pokrovskii, A.L. Talapov, Influence of dislocations in a soliton lattice on the commensurate–incommensurate transition, Sov. J. Low Temp. Phys. 9(7), 406 (1983)], WoS: A1983RE39900046.
  183. S.E. Burkov, V.L. Pokrovsky, G. Uimin, Soliton structures in a discrete chain, J. Phys. A 15(11), L645-L648 (1982), WoS: A1982PN12000013.
  184. V.L. Pokrovsky, G. Uimin, Phase diagram of the ANNNI model in external magnetic field: application to CeSb, J. Phys. C 15(11), L353-L356 (1982), WoS: A1982NS26900010.
  185. I.F. Lyuksyutov, V.L. Pokrovsky, On the melting of incommensurate structures, J. Physique Lett., 43 (1), 11-13 (1982), WoS: A1982MY59400003.
  186. A.Z. Patashinskii, V.L. Pokrovskii, M.V. Feigel’man, O kriticheskom zamedlenii khimicheskikh reaktsii, ZhETF, 82 (5), 1470-1474 (1982) [A.Z. Patashinskii, V.L. Pokrovskii, M.V. Feigel’man, Critical slowing down of chemical reactions, Sov. Phys. JETP, 55(5), 851-853 (1982)], WoS: A1982NR32100013.
  187. V.L. Pokrovskii, G.V. Uimin, Model’ ANNNI v magnitnom pole. Vozmozhnaya interpretatsiya diagrammy sostoyanii CeSb, ZhETF, 82 (5), 1640-1662 (1982) [V.L. Pokrovskii, G.V. Uimin, ANNNI model in a magnetic field. Possible interpretation of the CeSb phase diagram, Sov. Phys. JETP, 55(5), 950-961 (1982)], WoS: A1982NR32100031.
  188. A.Z. Patashinskii, V.L. Pokrovskii, Fluktuatsionnaya teoriya fazovykh perekhodov, M.: Nauka, Glav. red. fiz.-mat. lit-ry, 1982, 380 s.
  189. T. Bor, V.L. Pokrovskii, A.L. Talapov., Perekhod iz soizmerimoi v nesoizmerimuyu fazu v nepreryvnoi srede s dislokatsiyami, Pis’ma v ZhETF, 35 (4), 165-167 (1982) [T. Bor, V.L. Pokrovskii, A.L. Talapov, A transition from a commensurate phase to an incommensurate phase in a continuous medium with dislocations, JETP Lett., 35 (4), 203-206 (1982)], WoS: A1982PC10900014.
  190. V.L. Pokrovsky, G.V. Uimin, Phase diagram of the ANNNI model in external magnetic field: Application to CeSb, Landau Institute Preprint 1982-4, 48 pp.
  191. S.E. Burkov, V.L. Pokrovsky, Critical currents and electric fields of two-dimensional systems, J. Low Temp. Phys., 44 (5-6), 423-439 (1981), WoS: A1981MP33400003, Scopus: 2-s2.0-0019613762, ADS: 1981JLTP...44..423B, RINTs: 30971662.
  192. M. Feigelman, V. Pokrovsky, Long-range order and diffraction of X-ray waves on multilayered crystalline films, J. Phys. France, 42 (1), 125-131 (1981), WoS: A1981KX56600014, Scopus: 2-s2.0-0019392008.
  193. V.L. Pokrovsky, Splitting of commensurate-incommensurate phase transition, J. Phys. France, 42 (6), 761-766 (1981), WoS: A1981LS74700001, Scopus: 2-s2.0-0019574561.
  194. P. Bak, V.L. Pokrovsky, Theory of Metal-Insulator Transition in Peierls Systems with Nearly Half-Filled Bands, Phys. Rev. Lett. 47(13), 958-961 (1981), WoS: A1981MH18500020, Scopus: 2-s2.0-4243393911, ADS: 1981PhRvL..47..958B, RINTs: 30893869.
  195. S.E. Burkov, V.L. Pokrovsky, G.V. Uimin, Dynamical soliton structures in one-dimensional lattices, Solid State Communs., 40 (4), 363-365 (1981), WoS: A1981MP02900011, Scopus: 2-s2.0-0019622064, ADS: 1981SSCom..40..363B.
  196. I.F. Lyuksyutov, V.L. Pokrovskii, O diffuzii v dvumernykh kristallakh, Pis’ma v ZhETF, 33 (6), 343-345 (1981) [I.F. Lyuksyutov, V.L. Pokrovskii, Diffusion in two-dimensional crystals, JETP Lett., 33 (6), 326-328 (1981)], WoS: A1981MF28400008.
  197. V.L. Pokrovskii, Fazovye perekhody i solitony v dvumernykh kristallakh, Uspekhi fiz. nauk, 134 (4), 739-741 (1981) [V.L. Pokrovskiĭ, Phase transitions and solitons in two-dimensional crystals, Sov. Phys. Usp. 24(8), 721-722 (1981)].
  198. V.L. Pokrovsky, A.L. Talapov, On the commensurate-incommensurate phase transition on a restricted substrate area, Solid State Communs., 33 (7), 749-751 (1980), WoS: A1980JG41800012, Scopus: 2-s2.0-0018983763, ADS: 1980SSCom..33..749P, RINTs: 30962941.
  199. V.L. Pokrovskii, A.L. Talapov, Teoriya dvumernykh nizkorazmernykh kristallov, ZhETF, 78 (1), 269-295 (1980) [V.L. Pokrovskii, A.L. Talapov, The theory of two-dimensional incommensurate crystals, Sov. Phys. JETP 51(1), 134-148 (1980); Erratum - ibid, 51(3), 654 (1980)], WoS: A1980JD75000025.
  200. S.E. Burkov, V.L. Pokrovskii, Kriticheskie elektricheskie polya i toki dvumernykh sistem, Pis’ma v ZhETF, 32 (4), 285-290 (1980) [S.E. Burkov, V.L. Pokrovskii, Critical electric fields and currents of two-dimensional systems, JETP Lett., 32 (4), 263-267 (1980)], WoS: A1980LP55200003.
  201. A. Luther, J. Timonen, V. Pokrovsky, Domain walls and the commensurate phase, NATO ASI Series, Ser. B: Physics, Vol. 51, 115-126 (1980) [Phase Transitions in Surface Films: NATO Advanced Study Institute. Erice, Sicily, Italy, 1979.06.11. Ed. by J.G. Dash, J. Ruvalds. Plenum Press, 1980, xii+367 pp. ISBN 978-1-4613-3057-8].
  202. V.L. Pokrovsky, Properties of ordered, continuously degenerate systems, Adv. Physics, 28 (5), 595-656 (1979), WoS: A1979HN99700001, Scopus: 2-s2.0-84945636963.
  203. V.L. Pokrovsky, A.L. Talapov, Ground State, Spectrum, and Phase Diagram of Two-Dimensional Incommensurate Crystals, Phys. Rev. Lett. 42 (1), 65-67 (1979), WoS: A1979GC94700019, Scopus: 2-s2.0-35949043324, ADS: 1979PhRvL..42...65P, RINTs: 30995417.
  204. V.L. Pokrovskii, A.L. Talapov, E.I. Shul’man, Parametric wave excitation in bounded systems (in Russian), Zh. tekhn. fiziki, 49 (1), 24-33 (1979) [V.L. Pokrovskii, A.L. Talapov, E.I. Shul’man, Parametric wave excitation in bounded systems, Sov. Phys. Tech. Phys. 24(1), 12-17 (1979)], WoS: A1979GL42300004.
  205. A.Z. Patashinskiĭ, V.L. Pokrovskiĭ, Fluctuation Theory of Phase Transitions, Pergamon Press, 1979, 321 pp. ISBN-10: 0080216641, ISBN-13: 978-0080216645 [International series in natural philosophy].
  206. V.L. Pokrovsky, G.V. Uimin, On the properties of monolayers of adsorbed atoms, J. Phys. C 11(16), 3535-3549 (1978), WoS: A1978FR89900022, Scopus: 2-s2.0-0001712021.
  207. Yu.A. Bashilov, S.V. Pokrovsky, Quantum fluctuations in the vicinity of an instanton in the SU(N) group, Nucl. Phys. B 143 (3), 431-444 (1978), WoS: A1978FX03800006, Scopus: 2-s2.0-4934912631, ADS: 1978NuPhB.143..431B.
  208. V.L. Pokrovsky, Conditions of existence and spectra of incommensurate lattices, Solid State Communs., 26 (2), 77-79 (1978), ADS: 1978SSCom..26...77P.
  209. V.L. Pokrovskii, A.L. Talapov, Fazovye perekhody i spektry kolebanii pochti soizmerimykh struktur, ZhETF, 75 (3), 1151-1157 (1978) [V.L. Pokrovskiǐ, A.L. Talapov, Phase transitions and vibrational spectra of almost commensurate structures, Sov. Phys. JETP 48(3), 579-582 (1978)], WoS: A1978FS35100036.
  210. V.L. Pokrovskii, M.V. Feigel’man, Dipol’noe magnitnoe vzaimodeistvie v ploskikh geizenbergovskikh magnetikakh, ZhETF, 72 (2), 557-563 (1977) [V.L. Pokrovskiǐ, M.V. Feǐgel’man, Dipole magnetic interaction in plane Heisenberg magnetic substances, Sov. Phys. JETP 45(2), 291-294 (1977); Erratum - ibid, 48(4), 768 (1978)], WoS: A1977CW79600020.
  211. V.L. Pokrovskii, E.I. Kats, K voprosu o rasseyanii sveta nematicheskimi zhidkimi kristallami, ZhETF, 73 (2), 774-784 (1977) [V.L. Pokrovsky, E.I. Kats, Concerning the scattering of light by nematic liquid crystals, Sov. Phys. JETP 46(2), 405-410 (1977)], WoS: A1977DS53600044.
  212. I.F. Lyuksyutov, V.L. Pokrovskii, Rasseyanie vysokochastotnogo zvuka vblizi λ-perekhoda v Ne, Pis’ma v ZhETF, 25 (9), 419-421 (1977) [I.F. Lyuksyutov, V.L. Pokrovskiǐ, Scattering of high-frequency sound near the λ transition in He, JETP Lett., 25 (9), 391-393 (1977)], WoS: A1977ED09500006.
  213. A.Z. Patashinskii, V.L. Pokrovskii, Metod renorm-gruppy v teorii fazovykh perekhodov, Uspekhi fiz. nauk, 121 (1), 55-96 (1977) [A.Z. Patashinskii, V.L. Pokrovskii, Renorm-group method in theory of phase-transitions, Sov. Phys. Usp. 20(1), 31-54 (1977)], WoS: A1977CV27700002.
  214. S.V. Fomichev, V.L. Pokrovskii, Kvazistatsionarnoe uravnenie sostoyanie ferrodielektrikov v slabykh magnitnykh polyakh, Fizika tverd. tela, 19 (4), 1225-1227 (1977) [S.V. Fomichev, V.L. Pokrovskii, Quasistationary equation of state for ferromagnetic insulators in weak magnetic fields, Sov. Phys. Solid State 19(4), 717-718 (1977)], WoS: A1977DC53800070.
  215. V.L. Pokrovskii, M.V. Feigel’man, Dinamika dvumernogo geizenbergovskogo magnetika, Fizika tverd. tela, 19 (8), 1469-1473 (1977) [V.L. Pokrovskii, M.V. Feigel’man, Dynamics of a two-dimensional Heisenberg ferromagnet, Sov. Phys. Solid State 19(8), 1446-1448 (1977)], WoS: A1977DS94000044.
  216. V.L. Pokrovsky, S.V. Fomichev, Non-linear magnetization dynamics of ferromagnetic insulators at parallel pumping, J. Magn. Magn. Mat., 3 (3), 248-254 (1976), Scopus: 2-s2.0-49549127096, ADS: 1976JMMM....3..248P.
  217. V.L. Pokrovskii, I.M. Khalatnikov, O prevrashchenii pervogo zvuka vo vtoroi v sverkhtekuchem gelii, ZhETF, 71 (5), 1974-1986 (1976) [V.L. Pokrovskii, I.M. Khalatnikov, Transformation of first sound into second in superfluid helium, Sov. Phys. JETP 44(5), 1036-1043 (1976)], WoS: A1976CN74400032, ADS: 1976JETP...44.1036P.
  218. V.L. Pokrovskii, S.V. Fomichev, Neustoichivost’ pri parallel’noi nakachke v pochti izotropnykh ferromagnetikakh, Pis’ma v ZhETF, 23 (6), 320-323 (1976) [L.V. Pokrovskii, S.V. Fomichev, Instability in parallel pumping in almost isotropic ferromagnets, JETP Lett., 23 (6), 287-290 (1976)], WoS: A1976CM96000002.
  219. V.L. Pokrovskii, I.M. Khalatnikov, Gamil’tonov formalizm v klassicheskoi i dvukhzhidkostnoi gidrodinamike, Pis’ma v ZhETF, 23(11), 653-656 (1976) [V.L. Pokrovskii, I.M. Khalatnikov, Hamiltonian formalism in classical and two-fluid hydrodynamics, JETP Lett., 23(11), 599-601 (1976)], WoS: A1976CR94100015, ADS: 1976JETPL..23..599P.
  220. V.L. Pokrovskii, S.V. Fomichev, Odnorodnaya relaksatsiya momenta v slaboanizotropnykh ferromagnetikakh, Fizika tverd. tela, 18 (2), 447-457 (1976) [V.L. Pokrovskii, S.V. Fomichev, Uniform relaxation of the magnetic moment in weakly anisotropic ferromagnets, Sov. Phys. Solid State 18(2), 259-264 (1976)], WoS: A1976BF86400020.
  221. I.F. Lyuksyutov, V.L. Pokrovskii, D.E. Khmel’nitskii, Peresechenie linii perekhodov vtorogo roda, ZhETF, 69 (5), 1817-1824 (1975) [I.F. Lyuksyutov, V.L. Pokrovskiǐ, D.E. Khmelnitskiǐ, Intersection of lines of second-order transitions, Sov. Phys. JETP 42(5), 923-926 (1975)], WoS: A1975AY68700035.
  222. I.F. Lyuksyutov, V.L. Pokrovskii, Fazovye perekhody pervogo roda v sistemakh s kubicheskoi anizotropiei, Pis’ma v ZhETF, 21 (1), 22-25 (1975) [I.F. Lyuksyutov, V.L. Pokrovskii, First-order phase transitions in systems with cubic anisotropy, JETP Lett., 21 (1), 9-11 (1975)], WoS: A1975AE38500007.
  223. V.L. Pokrovskii, S.B. Khokhlachev, Neodnorodnye statsionarnye sostoyaniya v modeli Geizenberga, Pis’ma v ZhETF, 22 (7), 371-373 (1975) [V.L. Pokrovskii, S.B. Khokhlachev, Inhomogeneous stationary states in the Heisenberg model, JETP Lett., 22 (7), 176-177 (1975)], WoS: A1975BM45300005.
  224. A.Z. Patashinskii, V.L. Pokrovskii, Fluktuatsionnaya teoriya fazovykh perekhodov, M.: Nauka, 1975, 255 s. (Sovremennye problemy fiziki).
  225. A.Ya. Blank, V.L. Pokrovskii, G.V. Uimin, The dynamics of two-dimensional planar magnets, J. Low Temp. Phys., 14(5-6), 459-470 (1974), Scopus: 2-s2.0-1542523638, ADS: 1974JLTP...14..459B.
  226. V.L. Pokrovskii, G.V. Uimin, Magnetic configurations caused by the orbital angular momentum, Preprint Landau ITP, 19.04.1974, 14pp.
  227. V.L. Pokrovsky, G.V. Uimin, Magnetic properties of two-dimensional and layered systems, Phys. Lett. A 45 (6), 467-468 (1973), Scopus: 2-s2.0-26444543172, ADS: 1973PhLA...45..467P, RINTs: 31100620.
  228. V.L. Pokrovskii, S.V. Fomichev, Kriticheskie yavleniya v zhidkosti v sil’nom elektricheskom pole, ZhETF, 64 (4), 1440-1444 (1973) [V.L. Pokrovskiǐ, S.V. Fomichev, Critical phenomena in a liquid in a strong electric field, Sov. Phys. JETP 37(4), 731-732 (1973)].
  229. A.Z. Patashinskii, V.L. Pokrovskii, Prodol’naya vospriimchivost’ i korrelyatsii v vyrozhdennykh sistemakh, ZhETF, 64 (4), 1445-1451 (1973) [A.Z. Patashinskiǐ, V.L. Pokrovskiǐ, Longitudinal susceptibility and correlations in degenerate systems, Sov. Phys. JETP 37(4), 733-736 (1973)].
  230. V.L. Pokrovskii, G.V. Uimin, Magnitnye svoistva ploskikh i sloistykh sistem, ZhETF, 65 (4), 1691-1703 (1973) [V.L. Pokrovskiǐ, G.V. Uǐmin, Magnetic properties of plane and layer systems, Sov. Phys. JETP 38(4), 847-853 (1974)].
  231. V.L. Pokrovskii, O vozmozhnosti eksperimental’noi proverki gipotezy konformnoi invariantnosti, Pis’ma v ZhETF, 17 (4), 219-221 (1973) [V.L. Pokrovskii, Feasibility of Experimental Verification of the Conformal Invariance Hypothesis, JETP Lett., 17 (4), 156-158 (1973)].
  232. I.M. Khalatnikov, V.L. Pokrovskii, D.M. Semiz, High-frequency hydrodynamics near the λ point, J. Low Temp. Phys., 6(3-4), 305-321 (1972), Scopus: 2-s2.0-34250462534, ADS: 1972JLTP....6..305K, RINTs: 30984094.
  233. B.V. Petukhov, V.L. Pokrovskii, Kvantovoe i klassicheskoe dvizhenie dislokatsii v potentsial’nom rel’efe Paierlsa, ZhETF, 63 (2), 634-647 (1972) [B.V. Petukhov, V.L. Pokrovskiǐ, Quantum and Classical Motion of Dislocations in a Peierls Potential Relief, Sov. Phys. JETP 36(2), 336-342 (1973)].
  234. A.Z. Patashinskii, V.L. Pokrovskii, S.B. Khokhlachev, Ob izomorfizme kriticheskikh yavlenii, ZhETF, 63 (4), 1521-1524 (1972) [A.Z. Patashinskiǐ, V.L. Pokrovskiǐ, S.B. Khokhlachev, Isomorphism of critical phenomena, Sov. Phys. JETP 36(4), 807-808 (1973)].
  235. B.V. Petukhov, V.L. Pokrovskii, Tunnelirovanie dislokatsii, Pis’ma v ZhETF, 15 (1), 63-66 (1972) [B.V. Petukhov, V.L. Pokrovskii, Tunneling of Dislocations, JETP Lett., 15 (1), 44-47 (1972)].
  236. I.Z. Kostadinov, V.L. Pokrovskii, Jump mobility in compensated semiconductors (in Russian), Fizika tverd. tela, 14(8), 2193-2198 (1972) [I.Z. Kostadinov, V.L. Pokrovskii, Hopping mobility in compensated semiconductors, Sov. Phys. Solid State, 14(8), 1901-1905 (1973)].
  237. I.M. Khalatnikov, V.L. Pokrovski, A Contribution to the Theory of Homogeneous Einstein Spaces, In: Magic Without Magic: John Archibald Wheeler, A Collection of Essays in Honor of his Sixtieth Birthday. Edited by John R. Klauder. San Francisco: W.H. Freeman, 1972, p.289-296. ISBN 0716703378, ADS: 1972mwm..book..289K.
  238. V.L. Pokrovskii, G.V. Uimin, Magnitnye konfiguratsii, obuslovlennye orbital’nym spinom, ZhETF, 61 (2), 859-869 (1971) [V.L. Pokromskii, G.V. Uimin, Magnetic Configurations Due to the Orbital Angular Momentum, Sov. Phys. JETP, 34(2), 457-462 (1972)].
  239. V.L. Pokrovskii, G.V. Uimin, Spinovye volny v slozhnykh magnitnykh strukturakh, ZhETF, 61 (6), 2597-2606 (1971) [V.L. Pokrovskiǐ, G.V. Uǐmin, Spin waves in complex magnetic structures, Sov. Phys. JETP 34(6), 1387-1391 (1972)].
  240. B.V. Petukhov, V.L. Pokrovskii, Vliyanie zaryazhennykh primesei na dvizhenie dislokatsii v kristallakh s vysokimi bar’erami Paierlsa, Fizika tverd. tela, 13(12), 3679-3682 (1971) [B.V. Petukhov, V.L. Pokrovskii, Influence of charged impurities on the mobility of dislocations in crystals with high Peierls barriers, Sov. Phys. Solid State, 13(12), 3105-3106 (1972)].
  241. A.P. Kazantsev, V.L. Pokrovskii, Podvizhnost’ dislokatsii v reshyotke s vysokimi bar’erami Paierlsa, ZhETF, 58 (2), 677-682 (1970) [A.P. Kazantsev, V.L. Pokrovskiǐ, Mobility of Dislocations in a Lattice with Large Peierls Barriers, Sov. Phys. JETP 31(2), 362-364 (1970)].
  242. I.M. Khalatnikov, V.L. Pokrovskii, K teorii evolyutsii odnorodnykh kosmologicheskikh modelei, ZhETF, 59 (5), 1812-1818 (1970) [I.M. Khalatnikov, V.L. Pokrovskii, Contribution to the Evolution of Homogeneous Cosmological Models, Sov. Phys. JETP 32(5), 984-986 (1971)], WoS: A1971J983700040, ADS: 1970ZhETF..59.1812K.
  243. V.L. Pokrovskii, G.V. Uimin, O vozmozhnosti orbital’nogo magnetizma, Pis’ma v ZhETF, 11 (3), 206-209 (1970) [V.L. Pokrovskii, G.V. Uimin, On the Feasibility of Orbital Magnetism, JETP Lett., 11 (3), 128-129 (1970)].
  244. V.L. Pokrovskii, Spinovye volny na dislokatsiyakh, Pis’ma v ZhETF, 11 (4), 233-235 (1970) [V.L. Pokrovskii, Spin Waves on Dislocations, JETP Lett., 11 (4), 146-147 (1970)].
  245. V.G. Kamenskii, V.L. Pokrovskii, Zvuk konechnoi amplitudy vblizi kriticheskoi tochki, ZhETF, 56 (6), 2148-2154 (1969) [V.G. Kamenskiǐ, V.L. Pokrovskiǐ, Finite Amplitude Sound Near the Critical Point, Sov. Phys. JETP 29(6), 1156-1159 (1969)].
  246. V.L. Pokrovskii, G.V. Uimin, Vliyanie primesei na izomorfnyi fazovyi perekhod, ZhETF, 57 (2), 651-653 (1969) [V.L. Pokrovskiǐ, G.V. Uǐmin, Influence of Impurities on an Isomorphic Phase Transition, Sov. Phys. JETP 30(2), 356-357 (1970)].
  247. V.L. Pokrovskii, I.M. Khalatnikov, Pogloshchenie zvuka v sverkhtekuchem Ne vblizi λ-tochki, Pis’ma v ZhETF, 9 (4), 255-258 (1969) [V.L. Pokrovskii, I.M. Khalatnikov, Sound Absorption in Superfluid He near the λ Point, JETP Lett, 9(4), 149-152 (1969)], ADS: 1969JETPL...9..149P.
  248. V.L. Pokrovskii, G.V. Uimin, K voprosu ob izomorfnykh fazovykh perekhodakh, ZhETF, 55 (4), 1555-1560 (1968) [V.L. Pokrovskiǐ, G.V. Uǐmin, Concerning Isomorphic Phase Transitions, Sov. Phys. JETP 28(4), 814-816 (1969)].
  249. V.L. Pokrovskii, Gipoteza podobiya v teorii fazovykh perekhodov, Uspekhi fiz. nauk, 94 (1), 127-142 (1968) [V.L. Pokrovskiĭ, Similarity hypothesis in the theory of phase transitions, Sov. Phys. Usp. 11(1), 66-74 (1968)].
  250. V.G. Kamenskii, V.L. Pokrovskii, O vliyanii akusticheskikh voln na elektricheskie svoistva kristallov, Fizika tverd. tela, 10(12), 3579-3583 (1968) [V.G. Kamenskii, V.L. Pokrovskii, Influence of an acoustic wave in optical properties of a crystal [ferroelectric], Sov. Phys. Solid State, 10(12), 2841-2843 (1968)].
  251. V.L. Pokrovskii, Vliyanie uprugosti na magnitnyi fazovyi perekhod, Fizika tverd. tela, 10(12), 3594-3561 (1968) [V.L. Pokrovskii, Influence of elasticity on a magnetic phase transitions, Sov. Phys. Solid State, 10(12), 2852 (1968)].
  252. B.V. Petukhov, V.L. Pokrovskii, A.V. Chaplik, O plotnosti urovnei energii elektrona v pole sluchaino raspolozhennykh rasseivayushchikh tsentrov, ZhETF, 53(3), 1150-1156 (1967) [B.V. Petukhov, V.L. Pokrovskiǐ, A.V. Chaplik, The density of electron energy levels in the field of randomly distributed scattering centers, Sov. Phys. JETP 26(3), 678-681 (1968)].
  253. B.V. Petukhov, V.L. Pokrovskii, A.V. Chaplin, Sostoyaniya elektronov, lokalizovannykh u poverkhnostnykh zaryadov, Fizika tverd. tela, 9 (1), 70-74 (1967) [B.V. Petukhov, V.L. Pokrovskii, A.V. Chaplik, States of electrons localized at surface charges, Sov. Phys. Solid State, 9(1), 51-54 (1967)].
  254. A.Z. Patashinskii, V.L. Pokrovskii, O povedenii uporyadochivayushchikhsya sistem vblizi tochek fazovogo perekhoda, ZhETF, 50(2), 439-447 (1966) [A.Z. Patashinskiǐ, V.L. Pokrovskiǐ, Behavior of ordered systems near the transition point, Sov. Phys. JETP 23(2), 292-297 (1965)].
  255. G.M. Zaslavskii, V.L. Pokrovskii, Ob energeticheskom spektre elektronov v odnomernoi modeli zhidkosti, ZhETF, 51(2), 449-461 (1966) [G.M. Zaslavskiǐ, V.L. Pokrovskiǐ, Electron Energy Spectrum in a One-dimensional Fluid Model, Sov. Phys. JETP 24(1), 303-310 (1967)].
  256. V.L. Pokrovskii, Funktsiya raspredeleniya rasstoyanii mezhdu urovnyami energii elektrona v odnomernoi sluchainoi tsepochke, Pis’ma v ZhETF, 4 (4), 140-144 (1966) [V.L. Pokrovskii, Distribution Function of Distances Between Energy Levels of an Electron in a One-dimensional Random Chain, JETP Lett., 4 (4), 96-99 (1966)].
  257. V.L. Pokrovskii, G.I. Surdutovich, Rasseyanie medlennykh neitronov v He vblizi λ-krivoi, ZhETF, 48(4), 1097-1110 (1965) [V.L. Pokrovskiǐ, G.I. Surdutovich, Scattering of slow neutrons in He near the λ-curve, Sov. Phys. JETP 21(4), 733-741 (1965)].
  258. E.G. Batyev, V.L. Pokrovskii, O vzaimodeistvii elektronov s kolebaniyami reshetki v normal’nom metalle, ZhETF, 46 (1), 262-269 (1964) [E.G. Batyev, V.L. Pokrovskii, Interaction between electrons and lattice oscillations in a normal metal, Sov. Phys. JETP 19(2), 181-186 (1964)].
  259. A.Z. Patashinskii, V.L. Pokrovskii, Fazovyi perekhod vtorogo roda v boze-zhidkosti, ZhETF, 46 (3), 994-1016 (1964) [A.Z. Patashinskii, V.L. Pokrovskii, 2nd order phase transitions in a Bose fluid, Sov. Phys. JETP 19(3), 677-691 (1964)].
  260. E.G. Batyev, A.Z. Patashinskii, V.L. Pokrovskii, Fazovyi perekhod v sverkhprovodnike, ZhETF, 46 (6), 2093-2101 (1964) [E.G. Batyev, A.Z. Patashinskii, V.L. Pokrovskii, Phase transition in superconductors, Sov. Phys. JETP 19(6), 1412-1417 (1964)].
  261. E.G. Batyev, A.Z. Patashinskii, V.L. Pokrovskii, Povedenie termodinamicheskikh velichin vblizi λ-krivoi, ZhETF, 47(2), 598-600 (1964) [E.G. Batyev, A.Z. Patashinskii, V.L. Pokrovskii, The behavior of thermodynamic quantities near λ-curve, Sov. Phys. JETP 20(2), 398-399 (1965)].
  262. A.Z. Patashinskii, V.L. Pokrovskii, I.M. Khalatnikov, Polyusa Redzhe v zadachakh o kvaziklassicheskoi potentsial’noi yame, ZhETF, 44 (6), 2062-2078 (1963) [A.Z. Patashinskii, V.L. Pokrovskii, I.M. Khalatnikov, Redge poles in quasiclassic potential well problems, Sov. Phys. JETP 17(6), 1387-1397 (1963)], WoS: A1963WM21800047, MathSciNet: 0160533.
  263. A.Z. Patashinskii, V.L. Pokrovskii, I.M. Khalatnikov, Issledovanie S-matritsy v kompleksnoi ploskosti momentov v kvaziklassicheskom sluchae, ZhETF, 45(3), 760-771 (1963) [A.Z. Patashinskii, V.L. Pokrovskii, I.M. Khalatnikov, An investigation of the S-matrix in the complex angular momentum plane in the quasiclassical case, Sov. Phys. JETP 18(2), 522-529 (1964)], WoS: A1964WM22000053.
  264. A.Z. Patashinskii, V.L. Pokrovskii, I.M. Khalatnikov, Kvaziklassicheskoe rasseyanie v tsentral’no-simmetrichnom pole, ZhETF, 45(4), 989-1002 (1963) [A.Z. Patashinskii, V.L. Pokrovskii, I.M. Khalatnikov, Quasiclassical scattering in a centrally symmetric field, Sov. Phys. JETP 18(3), 683-692 (1964)], WoS: A1964WM22100025.
  265. V.L. Pokrovskii, M.S. Ryvkin, K termodinamike anizotropnykh sverkhprovodnikov, ZhETF, 43(1), 92-104 (1962) [V.L. Pokrovskiǐ, M.S. Ryvkin, Thermodynamics of anisotropic superconductors, Sov. Phys. JETP 16(1), 67-75 (1963)].
  266. V.L. Pokrovskii, S.K. Savinykh, Pogloshchenie zvuka v sverkhprovodyashchikh splavakh, ZhETF, 43(2), 564-572 (1962) [V.L. Pokrovskii, S.K. Savinykh, Sound absorption in superconducting alloys, Sov. Phys. JETP 16(2), 404-409 (1963)].
  267. V.L. Pokrovskii, M.S. Ryvkin, O porogovom pogloshchenii infrakrasnykh voln v sverkhprovodnikakh, ZhETF, 43(3), 900-905 (1962) [V.L. Pokrovskiǐ, M.S. Ryvkin, Threshold absorption of infrared waves in superconductors, Sov. Phys. JETP 16(3), 639-642 (1963)].
  268. A.Z. Patashinskii, V.L. Pokrovskii, I.M. Khalatnikov, Polyusa Redzhe v nerelyativistskoi kvantovoi mekhanike, ZhETF, 43(3), 1117-1119 (1962) [A.Z. Patashinskiǐ, V. L. Pokrovskiǐ, I.M. Khalatnikov, Regge Poles in Nonrelativistic Quantum Mechanics, Sov. Phys. JETP 16(3), 788-790 (1963)], WoS: A1963WM20900069, ADS: 1963JETP...16..788P.
  269. V.L. Pokrovskii, A.M. Dykhne, Izmenenie adiabaticheskikh invariantov v klassicheskoi i kvantovoi fizike, Izv. SO AN SSSR, ... (1962).
  270. V.L. Pokrovskii, E.V. Baklanov, Teoriya lineinykh neekvidistantnykh anten, Radiotekhn. i elektronika, 7 (5), ... (1962).
  271. V.L. Pokrovskij, On a class of polynomials with extremal properties., Am. Math. Soc. Transl., Ser. 2, 19, 199-219 (1962).
  272. V.L. Pokrovskii, Obshchii metod otyskaniya optimal’nykh raspredelenii dlya lineinykh anten, Dokl. Akad. nauk SSSR, 138 (3), 538-539 (1961).
  273. V.L. Pokrovskii, Porogovye yavleniya v sverkhprovodnike, ZhETF, 40(1), 143-151 (1961) [V.L. Pokrovskii, Threshold phenomena in superconductors, Sov. Phys. JETP 13(1), 100-104 (1961)].
  274. V.L. Pokrovskii, Termodinamika anizotropnykh sverkhprovodnikov, ZhETF, 40(2), 641-645 (1961) [V.L. Pokrovskii, Thermodynamics of anisotropic superconductors, Sov. Phys. JETP 13(2), 447-450 (1961)].
  275. V.L. Pokrovskii, Pogloshchenie ul’trazvuka v anizotropnom sverkhprovodnike, ZhETF, 40(3), 898-906 (1961) [V.L. Pokrovskii, Absorption of ultrasound in an anisotropic superconductor, Sov. Phys. JETP 13(3), 628-633 (1961)].
  276. V.L. Pokrovskii, V.A. Toponogov, K voprosu o vosstanovlenii energeticheskoi shcheli v sverkhprovodnike po izmereniyu zatukhaniya zvuka, ZhETF, 40(4), 1112-1114 (1961) [V.L. Pokrovskii, V.A. Toponogov, Reconstruction of the energy gap in a superconductor by measurement of sound attenuation, Sov. Phys. JETP 13(4), 785-786 (1961)].
  277. V.L. Pokrovskii, I.M. Khalatnikov, K voprosu o nadbar’ernom otrazhenii chastits vysokikh energii, ZhETF, 40(6), 1713-1719 (1961) [V.L. Pokrovskii, I.M. Khalatnikov, On the problem of above-barrier reflection of high-energy particles, Sov. Phys. JETP 13(6), 1207-1210 (1961)], WoS: A1961WN99600027.
  278. V.L. Pokrovskii, M.S. Ryvkin, O vliyanii anizotropii na porogovye yavleniya v sverkhprovodnikakh, ZhETF, 40(6), 1859-1865 (1961) [V.L. Pokrovskiǐ, M.S. Ryvkin, Effect of anisotropy on threshold phenomena in superconductors, Sov. Phys. JETP 13(6), 1306-1310 (1961)].
  279. A.M. Dykhne, V.L. Pokrovskii, Izmenenie adiabaticheskogo invarianta chastitsy v magnitnom pole, ZhETF, 39(2), 373-377 (1960) [A.M. Dykhne, V.L. Pokrovskii, Change of the adiabatic invariant of a particle in a magnetic field. I., Sov. Phys. JETP 12(2), 264-267 (1961)].
  280. V.L. Pokrovskii, A.M. Dykhne, O raspade akusticheskikh vozbuzhdenii v kristallakh, ZhETF, 39(3), 720-725 (1960) [V.L. Pokrovskii, A.M. Dykhne, Decay of acoustic excitations in crystals, Sov. Phys. JETP 12(3), 503-506 (1961)].
  281. V.L. Pokrovskii, F.R. Ulinich, S.K. Savvinykh, Nelokal’nye otrazheniya v volnovodakh peremennogo secheniya, Dokl. Akad. nauk SSSR, 124, 304-306 (1959) [V. Pokrovskij, F. Ulinič, S. Savvinych, Nonlocal reflection in waveguides of varying cross section, Sov. Phys., Dokl. 4, 108-110 (1959)].
  282. V.L. Pokrovskii, Ob odnom klasse polinomov, obladayushchikh ekstremal’nymi svoistvami, Matem. sb., 48(90):3, 257–276 (1959).
  283. V.L. Pokrovskii, K teorii volnovodov peremennogo secheniya, Radiotekhn. i elektronika, 4 (2), 161-171 (1959).
  284. V.L. Pokrovskii, F.R. Ulinich, S.K. Savvinykh, Lokal’noe otrazhenie v volnovodakh peremennogo secheniya, Dokl. Akad. nauk SSSR, 120(3), 504-506 (1958) [V. Pokrovskij, F. Ulinich, S. Savvinykh, Local reflection in waveguides of variable cross section, Sov. Phys. Dokl., 3, 580-583 (1959)].
  285. V.L. Pokrovskii, S.K. Savvinykh, F.R. Ulinich, Nadbar’ernoe otrazhenie v kvaziklassicheskom priblizhenii, ZhETF, 34(5), 1272-1277 (1958) [V.L. Pokrovskii, S.K. Savvinykh, F.R. Ulinich, Reflection from a Barrier in the Quasi-Classical Approximation, Sov. Phys. JETP 7(5), 879-882 (1958)].
  286. V.L. Pokrovskii, F.R. Ulinich, S.K. Savvinykh, Nadbar’ernoe otrazhenie v kvaziklassicheskom priblizhenii. II, ZhETF, 34(6), 1629-1631 (1958) [V.L. Pokrovskii, F.R. Ulinich, S.K. Savvinykh, Reflection from a Barrier in the Quasi-Classical Approximation. II, Sov. Phys. JETP 7(6), 1119-1120 (1958)].
  287. V.L. Pokrovskii, Obobshchennaya kalibrovochnaya invariantnost’ i kombinirovannaya inversiya, ZhETF, 33(1), 269-274 (1957) [V.L. Pokrovskii, Generalization of Gauge Invariance and Combined Inversion, Sov. Phys., JETP 6(1), 208-209 (1958)].
  288. V.L. Pokrovskii, Yu.B. Rumer, K voprosu o sokhranenii chetnosti v teorii elementarnykh chastits, ZhETF, 33(1), 277-279 (1957) [V.L. Pokrovskii, Iu.B. Rumer, Conservation of Parity in the Theory of Elementary Particles, Sov. Phys., JETP 6(1), 215-216 (1958)].
  289. V.L. Pokrovskii, Optimal’nye lineinye anteny, izluchayushchie pod proizvol’nym uglom, Radiotekhn. i elektronika, 2 (5), 840 (1957).
  290. V.L. Pokrovskii, K teorii optimal’nykh lineinykh anten, Radiotekhn. i elektronika, 2(12), 1560 (1957).
  291. V.L. Pokrovskii, O raschete optimal’nykh anten, izluchayushchikh vdol’ osi, Radiotekhn. i elektronika, 2? (5), ??? (1957).
  292. V.L. Pokrovskii, Ob optimal’nykh lineinykh antenakh, izluchayushchikh perpendikulyarno osi, Dokl. Akad. nauk SSSR, 109 (4), 769-770 (1956).
  293. V.L. Pokrovskii, Yu.B. Rumer, K voprosu o sokhranenii chetnosti v teorii elementarnykh chastits, ZhETF, 31(2), 337-338 (1956) [V.L. Pokrovskii, Iu.B. Rumer, Note on the theorem of Pauli on the relation of spin and statistics, Sov. Phys., JETP 4(2), 264-266 (1957)].
  294. V.L. Pokrovskii, Teorema o ravenstve sechenii fotorozhdeniya zaryazhennykh π-mezonov na yadrakh s izotopicheskim spinom 0, ZhETF, 31(3), 537-538 (1956) [V.L. Pokrovskii, A theorem on the equality of the cross sections for photoproduction of charged π-mesons on nuclei with isotopic spin zero, Sov. Phys., JETP 4(3), 459-460 (1957)].
  295. V.L. Pokrovskii, Ob optimal’nykh lineinykh antenakh, Radiotekhn. i elektronika, 1 (5), 516 (1956).
  296. V.L. Pokrovskii, K teorii dipol’noi reshetki Onzagera, ZhETF, 28(4?), 501-503 (1955) [V.L. Pokrovskij, The theory of the dipole lattice of Onsager, Sov. Phys., JETP 1(2), 397-399 (1955)].