Russian Academy of Sciences

Landau Institute for Theoretical Physics

Valerii L. Pokrovsky

Principal researcher

Doctor of science

Professor

Email:

Publications

  1. I.V. Borisenko, B. Divinskiy, V.E. Demidov, G. Li, T. Nattermann, V.L. Pokrovsky, S.O. Demokritov, Direct evidence of spatial stability of Bose-Einstein condensate of magnons, Nature Commun. 11, art. 1691 (2020); arXiv:1910.06013, Scopus: 2-s2.0-85083042109.
  2. M.Ya. Azbel’, A.F. Andreev, B.M. Bolotovskii, A.Yu. Grosberg, N.M. Kreines, L.S. Levitov, L.P. Pitaevskii, V.L. Pokrovskii, E.I. Rashba, A.I. Smirnov, D.E. Khmel’nitskii, A.V. Chubukov, Pamyati Moiseya Isaakovicha Kaganova, Uspekhi fiz. nauk, 190 (2), 221–222 (2020) [M.Ya. Azbel’, A.F. Andreev, B.M. Bolotovskii, A.Yu. Grosberg, N.M. Kreines, L.S. Levitov, L.P. Pitaevskii, V.L. Pokrovskii, E.I. Rashba, A.I. Smirnov, D.E. Khmel’nitskii, A.V. Chubukov, In memory of Moisei Isaakovich Kaganov, Phys. Usp. 63 (2), ...(2020)].
  3. V.L. Pokrovskii, Rabotaya i puteshestvuya s I.M. (K 100-letiyu I.M. Khalatnikova), Priroda, №9, s. 38-43 (2019).
  4. G. Li, Ch. Sun, T. Nattermann, V.L. Pokrovsky, Long-wave magnons in a ferromagnetic film, Phys. Rev. B 98, 014436 (2018); arXiv:1710.05362, WoS: 000440137800004, Scopus: 2-s2.0-85051441076.
  5. T. Nattermann, V.L. Pokrovskii, Topologicheskie defekty v gelikoidal’nykh magnetikakh, ZhETF, 154(5), 1029-1033 (2018) [T. Nattermann, V.L. Pokrovsky, Topological Defects in Helical Magnets, JETP, 127(5), 922-932 (2018)], WoS: 000456583300014, Scopus: 2-s2.0-85060641423.
  6. C. Sun, T. Nattermann, V.L. Pokrovsky, Bose-Einstein condensation and superfluidity of magnons in yttrium iron garnet films, J. Phys. D 50, 143002 (2017), WoS: 000404427700002, Scopus: 2-s2.0-85016144826.
  7. V.L. Pokrovsky, Spin resonance and spin fluctuations in a quantum wire, Fizika Nizkikh Temperatur, 43(2), 259-282 (2017) [Low Temp. Phys., 43(2), 211-231 (2017)], WoS: 000397280700006, Scopus: 2-s2.0-85015700543.
  8. A.F. Andreev, G. Bobindzher, G.E. Volovik, I.E. Dzyaloshinskii, S.V. Iordanskii, V.P. Mineev, D. Pains, L.P. Pitaevskii, V.L. Pokrovskii, G.B. Teitel’baum, I.M. Khalatnikov, G.M. Eliashberg, Pamyati L’va Petrovicha Gor’kova, Uspekhi fiz. nauk, 187(4), 463-464 (2017) [A.F. Andreev, G. Boebinger, G.E., Volovik, I.E. Dzyaloshinskii, S.V. Iordanskii, V.P. Mineev, P. Pines, L.P. Pitaevskii, V.L. Pokrovskii, G.B. Teitel’baum, I.M. Khalatnikov, G.M. Eliashberg, In memory of Lev Petrovich Gor’kov, Phys. Usp. 60(4), 430-431 (2017)], WoS: 000405325500008.
  9. C. Sun, T. Nattermann, V.L. Pokrovsky, Unconventional Superfluidity in Yttrium Iron Garnet Films, Phys. Rev. Lett. 116, 257205 (2016), WoS: 000378377100007, Scopus: 2-s2.0-84977665251.
  10. C. Sun, V.L. Pokrovsky, Spin Correlations in Quantum Wires, Phys. Rev. B 91, 161305(R) (2015); arXiv:1411.4084, WoS: 000353450000003, Scopus: 2-s2.0-84929179412.
  11. C. Sun, V.L. Pokrovsky, Magnetic properties of a long, thin-walled ferromagnetic nanotube, J. Magn. Magn. Mater., 355, 121-130 (2014); arXiv:1308.6233, WoS: 000330194600018, Scopus: 2-s2.0-84891597788.
  12. H. Schenck, V.L. Pokrovsky, T. Nattermann, Vector chiral phases in frustrated 2D XY model and quantum spin chains, Phys. Rev. Lett. 112, 157201 (2014); arXiv:1308.0823, WoS: 000337352600019, Scopus: 2-s2.0-84918791548.
  13. O.A. Tretyakov, K.S. Tikhonov, V.L. Pokrovsky, Spin resonance in a Luttinger liquid with spin-orbit interaction, Phys. Rev. B 88, 125143 (2013) [7 pages]; arXiv:1303.4149, WoS: 000325177900008, Scopus: 2-s2.0-84885208706.
  14. F. Li, W.M. Saslow, V.L. Pokrovsky, Phase Diagram for Magnon Condensate in Yttrium Iron Garnet Film, Scientific Reports, 3, 1372 (2013); arXiv:1302.6128, WoS: 000315595900002, Scopus: 2-s2.0-84875206813.
  15. V.L. Pokrovskii, Raboty A.I. Larkina po teorii fazovykh perekhodov, ZhETF, 144(3), 453-458 (2013) [V.L. Pokrovskii, Works by A. I. Larkin on the theory of phase transitions, JETP 117(3), 387-391 (2013)], WoS: 000325709500001, Scopus: 2-s2.0-84886379572.
  16. V.L. Pokrovsky, He lived among us. An article of reminiscences on life and scientific activity of A.I. Larkin, Under the Spell of Landau: When Theoretical Physics was Shaping Destinies, pp. 336-343 (2013). Edited by Shifman Mikhail. World Scientific Publishing Co., 2013, 560 pp. ISBN: 978-981-4436-57-1, WoS: 000332411800038.
  17. V.L. Pokrovsky, Landau and modern physics, Under the Spell of Landau: When Theoretical Physics was Shaping Destinies, pp. 465-487 (2013). Edited by Shifman Mikhail. World Scientific Publishing Co., 2013, 560 pp. ISBN: 978-981-4436-57-1, WoS: 000332411800049.
  18. Ar. Abanov, V.L. Pokrovsky, W.M. Saslow, P. Zhou, Spin resonance in a quantum wire: Anomalous effects of an applied magnetic field, Phys. Rev. B 85, 085311 (2012) [7 pages], WoS: 000300662000002, Scopus: 2-s2.0-84857764857.
  19. F. Li, T. Nattermann, V.L. Pokrovsky, Vortex Domain Walls in Helical Magnets, Phys. Rev. Lett. 108, 107203 (2012) [4 pages]; arXiv:1107.5753, WoS: 000301180200015, Scopus: 2-s2.0-84858042335.
  20. Ar. Abanov, V.L. Pokrovsky, Static properties of a Fermi gas of cooled atoms near a wide Feshbach resonance, Europhys. Lett., 93, 16005 (2011).
  21. V.L. Pokrovsky, G.M. Falco, T. Nattermann, Phase Diagram of Electron Systems near the Superconductor-Insulator Transition, Phys. Rev. Lett. 105, 267001 (2010) [4 pages]; arXiv:1001.5431, Scopus: 2-s2.0-78650429619.
  22. V.L. Pokrovskii, Poverkh bar’erov (raboty I.M. Khalatnikova o rasseyanii chastits vysokikh energii), Uspekhi fiz. nauk, 180 (3), 322-328 (2010) [V.L. Pokrovsky, Above the barriers (I.M. Khalatnikov’s works on the scattering of high energy particles), Phys.-Usp. 53(3), 309-314 (2010)].
  23. V. Pokrovsky, G. Falco, T. Nattermann, Phase diagram of a disordered system near metal-insulator transition, APS March Meeting 2010, March 15-19, 2010, Portland, Oregon. Session V41: Superconductor-Insulator Transitions, Abstract: V41.00013.
  24. W. Saslow, V. Pokrovsky, Spin Resonance and dc Current Generation in a Quantum Wire, APS March Meeting 2010, March 15-19, 2010, Portland, Oregon. Session Y35: Focus Session: Spins in Semiconductors -- Qubits and Quantum Wires, Abstract: Y35.00010.
  25. Ar. Abanov, V.L. Pokrovsky, W.M. Saslow, P. Zhou, Spin Resonance and dc Current Generation in a Quantum Wire, arXiv:1008.1225.
  26. A.Yu. Kamenshchik, V.L. Pokrovskii, I.B. Khriplovich, K 90-letiyu akademika I.M. Khalatnikova (Nauchnaya sessiya Otdeleniya fizicheskikh nauk Rossiiskoi akademii nauk, 21 oktyabrya 2009 g.), Uspekhi fiz. nauk, 180 (3), 313-330 (2010) [A.Yu. Kamenshchik, V.L. Pokrovsky, I.B. Khriplovich, Honoring the 90th birthday of academician I.M. Khalatnikov (Scientific session of the physical sciences division of the Russian academy of sciences, 21 october 2009), Phys. Usp. 53(3), 301–316 (2010)], Scopus: 2-s2.0-77954808237.
  27. G.M. Falco, T. Nattermann, V.L. Pokrovsky, Localized states and interaction-induced delocalization in Bose gases with quenched disorder, Europhys. Lett., 85, 30002 (2009) (6pp); arXiv:0808.2565.
  28. K. Ryvkin, K. Romanov, Y. Adamov, A. Abanov, V. Pokrovsky, W.M. Saslow, Continuous Neel-to-Bloch transition in strips whose thickness increases: Statics and Dynamics, Europhys. Lett., 85, 57006 (2009) (5pp); arXiv:0801.0583.
  29. G.M. Falco, T. Nattermann, V.L. Pokrovsky, Weakly interacting Bose gas in a random environment, Phys. Rev. B 80, 104515 (2009) [18 pages]; arXiv:0811.1269.
  30. V.L. Pokrovskii, Landau i sovremennaya fizika, Uspekhi fiz. nauk, 179(11), 1237-1243 (2009) [V.L. Pokrovsky, Landau and modern physics, Phys.-Usp. 52(11), 1169-1176 (2009)].
  31. V.L. Pokrovsky, G.M. Falco, T. Nattermann, Interaction-Localization Paradigm: Bose Gas in a random Environment, AIP Conf. Proc., 1134, 1-9 (2009).
  32. V.L. Pokrovsky, W.M. Saslow, Spin Resonance and dc Current Generation in a Quantum Wire, arXiv:0911.2433.
  33. D. Sun, Ar. Abanov, V.L. Pokrovsky, Static and Dynamic properties of a Fermi-gas of cooled atoms near a wide Feshbach resonance, arXiv:0902.2178.
  34. A.A. Abrikosov, A.F. Andreev, G.E. Volovik, V.L. Ginzburg, I.E. Dzyaloshinskii, S.V. Iordanskii, N.B. Kopnin, L.P. Pitaevskii, V.L. Pokrovskii, G.B. Teitel’baum, I.M. Khalatnikov, G.M. Eliashberg, Lev Petrovich Gor’kov (k 80-letiyu so dnya rozhdeniya), Uspekhi fiz. nauk, 179 (6), 695-696 (2009) [A.A. Abrikosov, A.F. Andreev, G.E. Volovik, V.L. Ginzburg, I.E. Dzyaloshinskii, S.V. Iordanskii, N.B. Kopnin, L.P. Pitaevskii, V.L. Pokrovskii, G.B. Teitel’baum, I.M. Khalatnikov, Lev Petrovich Gor’kov (on his 80th birthday), Phys.-Usp. 52(6), 655-656 (2009)], WoS: 000271221900010.
  35. A.A. Abrikosov, A.F. Andreev, V.L. Ginzburg, L.P. Gor’kov, I.E. Dzyaloshinskii, V.E. Zakharov, V.P. Mineev, C.P. Novikov, L.P. Pitaevskii, V.L. Pokrovskii, A.A. Starobinskii, G.M. Eliashberg, Isaak Markovich Khalatnikov (k 90-letiyu so dnya rozhdeniya), Uspekhi fiz. nauk, 179(10), 1143-1144 (2009) [A.A. Abrikosov, A.F. Andreev, V.L. Ginzburg, L.P. Gor’kov, I.E. Dzyaloshinskii, V.E. Zakharov, V.P. Mineev, S.P. Novikov, L.P. Pitaevskii, V.L. Pokrovskii, A.A. Starobinskii, G.M. Eliashberg, Isaak Markovich Khalatnikov (on his 90th birthday), Phys.-Usp. 52(10), 1079-1080 (2009)], WoS: 000274503800007.
  36. D. Sun, Ar. Abanov, V.L. Pokrovsky, Molecular production at a broad Feshbach resonance in a Fermi gas of cooled atoms, Europhys. Lett., 83(1), 16003 (2008); arXiv:0707.3630.
  37. V.L. Pokrovsky, On the Bose–Einstein condensation temperature in a trap, J. Stat. Mech., P03004 (2008).
  38. T. Nattermann, V.L. Pokrovsky, Bose-Einstein condensates in strongly disordered traps, Phys. Rev. Lett., 100, 060402 (2008); arXiv:0707.4444.
  39. V.L. Pokrovsky, D. Sun, Fast quantum noise in the Landau-Zener transition, Phys. Rev. B 76, 024310 (2007) [11 pages]; cond-mat/0702476.
  40. A.S. Kirakosyan, V.L. Pokrovsky, From bubble to Skyrmion: Dynamic transformation mediated by a strong magnetic tip, J. Magn. Magn. Mat., 305(2), 413-422 (2006); cond-mat/0305487.
  41. V.L. Pokrovsky, K. Romanov, H. Wei, Magnetic configurations of hybrid ferromagnetic dot–superconductor systems, J. Magn. Magn. Mat., 307(1), 107-112 (2006).
  42. V. Pokrovsky, An Attempt at a Portrait, J. Supercond. Novel Magn., 19(3-5), 449-451 (2006).
  43. B.E. Dobrescu, V.L. Pokrovsky, Production efficiency of Feshbach molecules in fermion systems, Phys. Lett. A 350(1-2), 154-158 (2006); cond-mat/0508010.
  44. I.F. Lyuksyutov, V.L. Pokrovsky, Ferromagnet-superconductor hybrids, Adv. Physics, 54 (1), 67-136 (2005); cond-mat/0409137.
  45. T.M. Mishonov, V.L. Pokrovsky, H. Wei, Thermodynamics of MgB2 described by the weak-coupling two-band BCS model, Phys. Rev. B 71, 012514 (2005) (4 pages).
  46. M.A. Kayali, V.G. Kogan, V.L. Pokrovsky, Dissipation and coherent effects in narrow superconducting channels, Phys. Rev. B 71, 024525 (2005) (5 pages); cond-mat/0408215.
  47. V. Pokrovsky, Hydden Sasha Polyakov’s life in Statistical and Condensed Matter Physics, Proc. Int. Workshop "Polyakov's String: Twenty Five Years After", Chernogolovka, June 23-25, 2005. pp. 2-15; hep-th/0510214.
  48. V. Pokrovsky, Hidden Sasha Polyakov’s life in Statistical and Condensed Matter Physics, Proc. Int. Workshop “Polyakov's String: Twenty Five Years After”, Chernogolovka, June 23-25, 2005, pp. 2-15. Edited by A. Belavin and Al. Zamolodchikov; hep-th/0510214.
  49. Y.A. Dreizin, M.D. Frank-Kamenetskii, V.L. Pokrovsky, B.I. Shklovskii, A.A. Vedenov, Alexander Mikhailovich Dykhne, Phys. Today, 58(10), 97-98 (2005).
  50. V.L. Pokrovsky, N.A. Sinitsyn, Spin transitions in time-dependent regular and random magnetic fields, Phys. Rev. B 69, 104414 (2004) [11 pages]; quant-ph/0309222.
  51. V.L. Pokrovsky, H. Wei, Superconducting transition temperature in heterogeneous ferromagnet-superconductor systems, Phys. Rev. B 69, 104530 (2004) [9 pages]; cond-mat/0305153.
  52. M.A. Kayali, V.L. Pokrovsky, Anisotropic transport properties of ferromagnetic-superconducting bilayers, Phys. Rev. B 69, 132501 (2004) [4 pages]; cond-mat/0303570.
  53. V.L. Pokrovsky, S. Scheidl, Correlations in noisy Landau-Zener transitions, Phys. Rev. B 70, 014416 (2004) [11 pages]; cond-mat/0312202.
  54. T. Nattermann, V. Pokrovsky, Hysteresis mediated by a domain wall motion, Physica A 340 (4), 625-635 (2004); cond-mat/0402645.
  55. V.L. Pokrovsky, N.A. Sinitsyn, Fast noise in the Landau-Zener theory, Phys. Rev. B 67, 144303 (2003) [11 pages]; cond-mat/0212016.
  56. T.M. Mishonov, E.S. Penev, J.O. Indekeu, V.L. Pokrovsky, Specific-heat discontinuity in impure two-band superconductors, Phys. Rev. B 68, 104517 (2003) [8 pages]; cond-mat/0209342.
  57. A. Glatz, T. Nattermann, V. Pokrovsky, Domain wall depinning in random media by ac fields, Phys. Rev. Lett. 90, 047201 (2003); cond-mat/0205515.
  58. V.G. Kogan, V.L. Pokrovsky, Current in narrow channels of anisotropic superconductors, Phys. Rev. Lett. 90, 067004 (2003); cond-mat/0208362.
  59. T.M. Mishonov, V.L. Pokrovsky, H. Wei, Two-band BCS model describes well the thermodynamics of MgB2, cond-mat/0312210.
  60. W. Selke, V.L. Pokrovsky, B. Büchner, T. Kroll, Ising magnets with mobile defects, Eur. Phys. J. B 30 (1), 83-92 (2002); cond-mat/0208562.
  61. A. Glatz, T. Nattermann, V. Pokrovsky, Domain walls in random media driven by AC fields, J. Phys. IV France, 12(PR9), 275-275 (2002).
  62. V.L. Pokrovsky, N.A. Sinitsyn, Landau-Zener transitions in a linear chain, Phys. Rev. B 65, 153105 (2002) [4 pages]; cond-mat/0112419.
  63. S. Erdin, A.F. Kayali, I.F. Lyuksyutov, V.L. Pokrovsky, Interaction of mesoscopic magnetic textures with superconductors, Phys. Rev. B 66, 014414 (2002) [7 pages]; cond-mat/0007016.
  64. S. Erdin, I.F. Lyuksyutov, V.L. Pokrovsky, V.M. Vinokur, Topological textures in a Ferromagnetic-Superconductor Bilayer, Phys. Rev. Lett. 88, 017001 (2002).
  65. Y. Acremann, C.H. Back, M. Buess, D. Pescia, V. Pokrovsky, Bifurcation in precessional switching, Appl. Phys. Lett., 79(14), 2228-2230 (2001).
  66. S. Erdin, V.L. Pokrovsky, Oscillations of spherical and cylindrical shells, Int. J. Mod. Phys. B 15(23), 3099-3105 (2001); cond-mat/0008266.
  67. T. Nattermann, V. Pokrovsky, V.M. Vinokur, Hysteretic dynamics of domain walls at finite temperatures, Phys. Rev. Lett. 87, 197005 (2001); cond-mat/0106281.
  68. I.F. Ginzburg, M.Yu. Mikhailov (Rumer), V.L. Pokrovskii, Yurii Borisovich Rumer (k 100-letiyu so dnya rozhdeniya), Uspekhi fiz. nauk, 171(10), 1131-1136 (2001) [I.F. Ginzburg, M.Y. Mikhailov, V.L. Pokrovskii, Yurii Borisovich Rumer (on the 100th anniversary of his birth), Phys. Usp. 44(10), 1075-1081 (2001)].
  69. D.E. Feldman, I.F. Lyuksyutov, V.L. Pokrovsky, V.M. Vinokur, Vortex plasma and transport in superconducting films with magnetic dots, Europhys. Lett., 51 (1), 110-115 (2000); Erratum — ibid, 51(4),476 (2000); cond-mat/9905025.
  70. I.F. Lyuksyutov, V.L. Pokrovsky, Spontaneous supercurrents in magneto-superconducting systems, Mod. Phys. Lett. B 14(12), 409-414 (2000).
  71. I.F. Lyuksyutov, D.G. Naugle, V.L. Pokrovsky, Frozen flux superconductors, Proc. SPIE, 4058, 376-387 (2000).
  72. V.L. Pokrovsky, N.A. Sinitsyn, On the generalized Landau-Zener problem, cond-mat/0012303.
  73. V.L. Pokrovsky, Two-dimensional magnetic phase transitions, J. Magn. Magn. Mat., 200 (1-3), 515-531 (1999).
  74. I.F. Lyuksyutov, V.L. Pokrovsky, Magnetic polarons mediated percolative phase transition in manganites, Mod. Phys. Lett. B 13(12-13), 379-384 (1999).
  75. V.A. Kalatsky, V.L. Pokrovsky, Spectra and magnetic properties of large spins in external fields, Phys. Rev. A 60 (3), 1824-1844 (1999).
  76. K.D. Myers, P.C. Canfield, V.A. Kalatsky, V.L. Pokrovsky, Angular dependence of metamagnetic transitions in DyAgSb2, Phys. Rev. B 59 (2), 1121-1128 (1999).
  77. I.F. Lyuksyutov, T. Nattermann, V. Pokrovsky, Theory of the hysteresis loop in ferromagnets, Phys. Rev. B 59 (6), 4260-4272 (1999); cond-mat/9802065.
  78. I.F. Lyuksyutov, V. Pokrovsky, Magnetism Controlled Vortex Matter, cond-mat/9903312.
  79. V.A. Kalatsky, V.L. Pokrovsky, Large spins in external fields of cubic group symmetry, Europhys. Lett., 44 (5), 539-544 (1998); quant-ph/9801010.
  80. V.A. Kalatsky, V.L. Pokrovsky, Microscopic model for the magnetic subsystem in HoNi2B2C, Phys. Rev. B 57 (9), 5485-5488 (1998); cond-mat/9708111.
  81. Ar. Abanov, V.L. Pokrovsky, Skyrmion in a real magnetic film, Phys. Rev. B 58(14), R8889-R8892 (1998); cond-mat/9801114.
  82. V.A. Kalatsky, E. Müller-Hartmann, V.L. Pokrovsky, G.S. Uhrig, Berry's phase for large spins in external fields, Phys. Rev. Lett. 80 (6), 1304-1307 (1998); quant-ph/9709038.
  83. I.F. Lyuksyutov, V. Pokrovsky, Magnetization controlled superconductivity in a film with magnetic dots, Phys. Rev. Lett. 81(11), 2344-2347 (1998); cond-mat/9802276, WoS: 000075897300041.
  84. I.F. Lyuksyutov, V.L. Pokrovsky, Magnetism-coupled vortex matter, Proc. SPIE, 3480, 230-235 (1998).
  85. I.F. Lyuksyutov, V. Pokrovsky, Statistical Models of the Polaronic Phase Transition in Manganites, cond-mat/9808248.
  86. V.A. Kalatsky, V.L. Pokrovsky, Large spins in external fields, quant-ph/9812071.
  87. P.C. Canfield, S.A. Bud’ko, B.K. Cho, A. Lacerda, D. Farrel, E. Johnston-Halperin, V.A. Kalatsky, V.L. Pokrovsky, Angular dependence of metamagnetic transitions in HoNi2B2C, Phys. Rev. B 55 (2), 970-976 (1997).
  88. Ar. Abanov, A. Kashuba, V.L. Pokrovsky, Long-wavelength anomalous diffusion mode in the two-dimensional XY dipole magnet, Phys. Rev. B 56 (6), 3181-3195 (1997); cond-mat/9607168.
  89. V.L. Pokrovsky, Physical effects in layered superconductors, Physics Reports, 288 (1-6), 325-345 (1997).
  90. I.F. Lyuksyutov, T. Nattermann, V. Pokrovsky, Theory of Hysteresis Loop in Ferromagnet, cond-mat/9709194.
  91. S.V. Pokrovsky, V.L. Pokrovsky, Density of states and order parameter in dirty anisotropic superconductors, Phys. Rev. B 54(18), 13275-13287 (1996).
  92. L.N. Bulaevskii, V.L. Pokrovsky, M.P. Maley, Field dependence of c-axis plasma resonance in Josephson-coupled superconductors, Phys. Rev. Lett. 76(10), 1719-1722 (1996).
  93. A. Kashuba, Ar. Abanov, V.L. Pokrovsky, Spin diffusion in 2D XY ferromagnet with dipolar interaction, Phys. Rev. Lett. 77(12), 2554-2557 (1996); cond-mat/9603160.
  94. A.P. Kasantsev, A.M. Dykhne, V.L. Pokrovsky, Hall effect for neutral atoms, Pis’ma v ZhETF, 63 (8), 652-657 (1996) [JETP Lett., 63 (8), 694-700 (1996)]; atom-ph/9604002.
  95. V.L. Pokrovsky, Plasma oscillations in layered superconductors, Proc. SPIE, 2696, 137-159 (1996); cond-mat/9604091.
  96. S.V. Pokrovsky, V.L. Pokrovsky, Plasma Resonance in Layered Normal Metals and Superconductors, J. Superconductivity, 8 (1), 183-200 (1995); cond-mat/9408027.
  97. Ar. Abanov, V. Kalatsky, V.L. Pokrovsky, W.M. Saslow, Phase diagram of ultrathin ferromagnetic films with perpendicular anisotropy, Phys. Rev. B 51 (2), 1023-1038 (1995), WoS: A1995QD15000035.
  98. S.V. Pokrovsky, V.L. Pokrovsky, Energy gap induced by impurity scattering: New phase transition in anisotropic superconductors, Phys. Rev. Lett. 75 (6), 1150-1153 (1995); cond-mat/9503059.
  99. G.V. Kolmakov, V.L. Pokrovsky, Stability of weak turbulence spectra in superfluid helium, Physica D 86 (3), 456-469 (1995).
  100. I.M. Khalatnikov, G.V. Kolmakov, V.L. Pokrovsky, Transformation of second sound into surface waves in superfluid helium, ZhETF, 107 (5), 1563-1572 (1995) [JETP 80(5), 873-878 (1995)], WoS: A1995RF19900014.
  101. V.A. Kalatsky, V.L. Pokrovsky, Magnetic Structure of Rare-Earth Nickel Boride-Carbides, cond-mat/9511135.
  102. V.L. Pokrovsky, L.P. Pryadko, Quasi Fermi distribution and resonant tunneling of quasiparticles with fractional charges, Phys. Rev. Lett. 72 (1), 124-127 (1994); cond-mat/9305021.
  103. S.V. Pokrovsky, V.L. Pokrovsky, Plasma resonance in layered normal metals and superconductors, Proc. SPIE, 2157, 93-110 (1994).
  104. V.L. Pokrovsky, Orthorhombic distortions may reconcile all the experimental data on YBCO, cond-mat/9411061.
  105. A.B. Kashuba, V.L. Pokrovsky, Stripe domain structures in a thin ferromagnetic film, Phys. Rev. B 48(14), 10335-10344 (1993), WoS: A1993MB64800044.
  106. D. Pescia, V. Pokrovsky, Pescia and Pokrovsky reply to Comments on ‘‘Perpendicular versus in-plane magnetization in a 2D Heisenberg monolayer at finite temperatures’’, Phys. Rev. Lett. 70 (8), 1185-1185 (1993).
  107. A. Kashuba, V.L. Pokrovsky, Stripe domain structures in a thin ferromagnetic film, Phys. Rev. Lett. 70(20), 3155-3158 (1993).
  108. D.I. Karasyov, V.L. Pokrovsky, Modulated and commensurate vortex structures in layered superconductors, J. Phys.: Cond. Mat., 4(13), L225-L229 (1992).
  109. V.L. Pokrovsky, I. Lyuksyutov, T. Nattermann, Angular dependence of the critical current in layered superconductors, Phys. Rev. B 46 (5), 3071-3075 (1992).
  110. A.G. Naumovets, I. Lyuksyutov, V.L. Pokrovskii, Two-Dimensional Crystals, Academic Press, 1992, 423 pp. ISBN 0124605907.
  111. S.S. Maslov, V.L. Pokrovsky, The First Critical Field and Locking-Unlocking Phase Transition in Layered Superconductors, Europhys. Lett., 14 (6), 591-595 (1991).
  112. L.V. Mikheev, V.L. Pokrovsky, Free-fermion solution for overall equilibrium crystal shape, J. Phys. I France, 1 (3), 373-382 (1991).
  113. B.I. Ivlev, Yu.N. Ovchinnikov, V.L. Pokrovsky, The kinked vortices in layered superconductors in the presence of a tilted magnetic field, Mod. Phys. Lett. B 5 (1), 73-86 (1991).
  114. V.L. Pokrovsky, Strange vortex structures in layered superconductors, Physica A 177 (1-3), 517-522 (1991).
  115. B.I. Ivlev, N.B. Kopnin, V.L. Pokrovsky, Shear instabilities of a vortex lattice in layered superconductors, Physica B 169 (1-4), 619-620 (1991).
  116. V.L. Pokrovskii, Ob akusticheskoi turbulentnosti, Pis’ma v ZhETF, 53(11), 558-560 (1991) [V.L. Pokrovskii, Acoustic turbulence, JETP Lett., 53(11), 583-585 (1991)].
  117. S.S. Maslov, V.L. Pokrovsky, Magnetication vs external magnetic field in layered superconductors, Pis’ma v ZhETF, 53(12), 614-618 (1991) [JETP Lett., 53(12), 637-642 (1991)].
  118. V.L. Pokrovskii, Vikhrevye struktury v sloistykh sverkhprovodnikakh, Uspekhi fiz. nauk, 161 (7), 193-195 (1991) [V.L. Pokrovskiĭ, Vortex structures in laminated superconductors, Sov. Phys. Usp. 34(7), 626-627 (1991)].
  119. A.R. Bishop, V.L. Pokrovsky, V. Tognetti, Microscopic Aspects of Nonlinearity in Condensed Matter, NATO ASI Series, Ser. B: Physics, Vol. 264. Plenum Press, 1991, xi+361 pp. ISBN: 0-306-44001-6 [Proceedings of a NATO Advanced Research Workshop, Florence, Italy, June 7-13, 1990].
  120. A.A. Vedenov, E.P. Velikhov, A.M. Dykhne, B.B. Kadomtsev, I.K. Konkashbaev, V.D. Pis’mennyi, V.L. Pokrovskii, A.V. Rodin, Yu.V. Skvortsov, A.N. Starostin, V.D. Shafranov, V.E. Cherkovets, Pamyati Feliksa Romanovicha Ulinicha, Uspekhi fiz. nauk, 161 (3), 177-179 (1991) [A.A. Vedenov, E.P. Velikhov, A.M. Dykhne, B.B. Kadomtsev, I.K. Konkashbaev, V.D. Pis'mennyĭ, V.L. Pokrovskiĭ, A.V. Rodin, Yu.V. Skvortsov, A.N. Starostin, V.D. Shafranov, V.E. Cherkovets, Feliks Romanovich Ulinich (Obituary), Sov. Phys. Uspekhi, 34(3), 276-277 (1991)].
  121. B.I. Ivlev, Yu.N. Ovchinnikov, V.L. Pokrovsky, Vortex Lattice in Layered Superconductors in the Presence of a Tilted Magnetic Field, Europhys. Lett., 13 (2), 187-190 (1990).
  122. B.I. Ivlev, N.B. Kopnin, V.L. Pokrovsky, Shear instabilities of a vortex lattice in layered superconductors, J. Low Temp. Phys., 80 (3-4), 187-195 (1990).
  123. V.L. Pokrovsky, L.P. Pryadko, A.L. Talapov, Resonance tunnelling and breakdown of the quantum Hall effect in strong electric fields, J. Phys.: Cond. Mat., 2 (6), 1583-1592 (1990).
  124. D. Pescia, V.L. Pokrovsky, Perpendicular versus in-plane magnetization in a 2D Heisenberg monolayer at finite temperatures, Phys. Rev. Lett. 65(20), 2599-2601 (1990), WoS: A1990EH36200031.
  125. I.M. Khalatnikov, V.L. Pokrovsky, Hamiltonian description of nonlinear processes in incompressible liquids with a free boundary, Physica A 166 (2), 288-304 (1990); Erratum — ibid, 170 (1), 219 (1991), WoS: A1990DQ14400008, Scopus: 2-s2.0-45149136345.
  126. V.L. Pokrovsky, G.V. Uimin, On properties of localized excitations in weakly doped high-Tc superconductors, Physica B 165-166 (Pt.2), 1031-1032 (1990).
  127. A. Kashuba, V. Pokrovsky, Surface tension and equilibrium shape of crystals in a wide range of angles, Z. Physik B 78 (2), 289-293 (1990).
  128. A.F. Andreev, Yu.A. Bychkov, L.P. Gor’kov, B.I. Ivlev, S.V. Iordanskii, N.B. Kopnin, L.S. Levitov, V.P. Mineev, V.I. Perel’, L.P. Pitaevskii, V.L. Pokrovskii, E.I. Rashba, I.M. Khalatnikov, Gerasim Matveevich Eliashberg (K shestidesyatiletiyu so dnya rozhdeniya), Uspekhi fiz. nauk, 160(10),197-199 (1990) [A.F. Andreev, Yu.A. Bychkov, L.P. Gor’kov, B.I. Ivlev, S.V. Iordanskiĭ, N.B. Kopnin, L.S. Levitov, V.P. Mineev, V.I. Perel’, L.P. Pitaevskiĭ, V.L. Pokrovskiĭ, É.I. Rashba, I.M. Khalatnikov, Gerasim Matveevich Eliashberg (on his sixtieth birthday), Sov. Phys. Usp. 33(10), 874-875 (1990)], WoS: A1990EJ67500014, Scopus: 2-s2.0-84956090905.
  129. A. Kashuba, V. Pokrovsky, Surface Tension and Equilibrium Shape of Crystals in a Wide Range of Angles, Europhys. Lett., 10 (6), 581-585 (1989).
  130. A.A. Belov, Y.E. Lozovik, V.L. Pokrovsky, Lamb shift of Rydberg atoms in a resonator, J. Phys. B 22 (6), L101-L105 (1989).
  131. S.A. Kivelson, V.L. Pokrovsky, Methods to measure the charge of the quasiparticles in the fractional quantum Hall effect, Phys. Rev. B 40 (2), 1373-1376 (1989).
  132. V.L. Pokrovsky, G.V. Uimin, On properties of localized holes in weakly doped high-Tc superconductors La2−xSrxCuO4, Physica C 160 (3-4), 323-327 (1989).
  133. V.L. Pokrovskii, L.P. Pryadko, A.L. Talapov, Rezonansnoe tunnelirovanie i razrushenie kvantovogo effekta Kholla v sil’nykh elektricheskikh polyakh, ZhETF, 95 (2), 668-677 (1989) [V.L. Pokrovskii, L.P. Pryadko, A.L. Talapov, Resonance tunneling and destruction of the quantum Hall effect in strong electric fields, Sov. Phys. JETP 68(2), 376-381 (1989)].
  134. A.A. Belov, Yu.E. Lozovik, V.L. Pokrovskii, Lembovskii sdvig ridbergovskikh atomov v rezonatore, ZhETF, 96 (2), 552-560 (1989) [A.A. Belov, Yu.E. Lozovik, V.L. Pokrovskii, Lamb shift of Rydberg atoms in a cavity, Sov. Phys. JETP 69(2), 312-316 (1989)].
  135. V.L. Pokrovskiĭ, Science and life: conversations with Dau, In: Landau: the Physicist and the Man. Recollections of L.D. Landau, p. 205-207 (1989). Ed. by I.M. Khalatkikov, translated from Russian by J.B. Sykes, Pergamon Press, 1989, viii,324 pp. ISBN: 978-0-08-036383-7.
  136. S.A. Kivelson, V.L. Pokrovsky, How to Measure the Charge of the Quasiparticles in the Fractional Quantum Hall Effect, Preprint NSF-ITP-89-43, Feb 1989. 14pp.
  137. A.A. Abrikosov, A.F. Andreev, A.S. Borovik-Romanov, Yu.A. Bychkov, G.E. Volovik, V.L. Ginzburg, V.N. Gribov, I.E. Dzyaloshinskii, B.I.Ivlev, S.V. Iordanskii, N.B. Kopnin, V.P. Mineev, L.P. Pitaevskii, V.L. Pokrovskii, I.M. Khalatnikov, I.V. Shchegolev, G.M. Eliashberg, Lev Petrovich Gor’kov (K shestidesyatiletiyu so dnya rozhdeniya), Uspekhi fiz. nauk, 158 (4), 745-746 (1989) [A.A. Abrikosov, A.F. Andreev, A.S. Borovik-Romanov, Yu.A. Bychkov, G.E. Volovik, V.L. Ginzburg, V.N. Gribov, I.E. Dzyaloshinskiĭ, B.I. Ivlev, S.V. Iordanskiĭ, N.B. Kopnin, V.P. Mineev, L.P. Pitaevskiĭ, V.L. Pokrovskiĭ, I.F. Shchegolev, G.M. Éliashberg, Lev Petrovich Gor'kov (On his sixtieth birthday), Sov. Phys. Usp. 32(8), 732-733 (1989)], WoS: A1989AP66800008, Scopus: 2-s2.0-84956209364.
  138. D.V. Khveschenko, V.L. Pokrovsky, G.V. Uimin, Magnetic polarons in the Hubbard model with intersite interactions, Int. J. Mod. Phys. B 2 (5), 593-606 (1988).
  139. V.L. Pokrovsky, P.A. Saidachmetov, Orientational phase transition in cubic liquid crystals with positional order, J. Phys. France, 49 (5), 857-860 (1988).
  140. V.L. Pokrovsky, A.L. Talapov, L.P. Pryadko, Tunneling and Mesoscopic Fluctuations in Quantum Hall Effect, Studies in Surface Science and Catalysis, Vol. 40, 167-173 (1988).
  141. V.L. Pokrovskii, O velichine i anizotropii glubiny proniknoveniya v vysokotemperaturnykh sverkhprovodnikakh, Pis’ma v ZhETF, 47(10), 539-541 (1988) [V.L. Pokrovskii, Magnitude and anisotropy of the penetration depth in high-temperature superconductors, JETP Lett., 47(10), 629-632 (1988)].
  142. V.L. Pokrovskii, D.V. Khveshchenko, Dinamika vikhrei v plenarnykh magnetikakh, Fizika nizkikh temp., 14 (4), 385-394 (1988) [V.L. Pokrovskii, D.V. Khveshchenko, Vortex dynamics in planar magnets, Sov. J. Low Temp. Phys. 14(4), 213-217 (1988)].
  143. M.V. Feigel'man, V.L. Pokrovsky, A.M. Tsvelik, Excitations in Low-dimensional Magnets, In: Spin Waves and Magnetic Excitations. Ed. by A.S. Borovik-Romanov, S.K. Singha, Vol.1, Chap. 2, 67-80 (1988). North-Holland, 483 pp. ISBN: 9780444870681 [Modern problems in condensed matter sciences, Vol. 22, Pt.1].
  144. V.L. Pokrovsky, L.P. Pryadko, A.L. Talapov, Resonance tunnelling and breakdown of the Quantum Hall Effect (QHE) in strong electric fields, Preprint ICTP IC/88/204, Aug 1988. 21pp.
  145. V.L. Pokrovsky, A.L. Talapov, Electron fluid and quasiparticles in the quantum Hall effect, Pramana - J. Phys., 28 (5), 596-596 (1987).
  146. V.L. Pokrovskii, G.V. Uimin, D.V. Khveshchenko, Superfluidity of magnetic bipolarons (in Russian), Pis’ma v ZhETF, 46, Suppl.1, 136-139 (1987) [V.L. Pokrovskii, G.V. Uimin, D.V. Khveshchenko, Superfluidity of magnetic bipolarons, JETP Lett., 46(S1), S113-S115 (1987)].
  147. A.A. Belov, V.L. Pokrovskii, Metod effektivnogo gamil’toniana i spektr dvukhelektronnogo atoma, TMF, 72(2), 219–228 (1987) [A.A. Belov, V.L. Pokrovskii, Effective Hamiltonian method and spectrum of a two-electrom atom, Theor. Math. Phys., 72(2), 835-842 (1987)].
  148. V.L. Pokrovskii, L.P. Pryadko, Termodinamicheskoe opisanie nesoizmerimoi fazy v prustite, Fizika tverd. tela, 29 (5), 1492-1496 (1987) [V.L. Pokrovskii, L.P. Pryadko, Thermodynamic description of an incommensurate phase in proustite, Sov. Phys. Solid State 29(5), 853-855 (1987)].
  149. V.L. Pokrovsky, A.L. Talapov, The fractional charges in quantum hall effect and the possibility of their observation, Solid State Communs., 57 (3), 159-160 (1986).
  150. V.L. Pokrovskii, A.L. Talapov, Kvazichastitsy i primesi v kvantovom effekte Kholla, ZhETF, 90 (2), 781-792 (1986) [V.L. Pokrovskii, A.L. Talapov, Quasiparticles and impurities in the quantum Hall effect, Sov. Phys. JETP 63(2), 455-461 (1986)].
  151. A.A. Belov, V.L. Pokrovskii, Spectrum of the He atom in the quadrupole approximation (in Russian), Opt. spektrosk., 61(4), 705-709 (1986) [A.A. Belov, V.L. Pokrovskii, Spectrum of the He atom in the quadrupole approximation, Opt. Spectrosc., 61(4), 441-444 (1986)].
  152. S.E. Trullinger, V.E. Zakharov, V.L. Pokrovskij (eds.), Solitons, Modern Problems in Condensed Matter Sciences, Vol. 17. Amsterdam etc.: North-Holland. xvi, 899 p. (1986). ISBN 0-444-87002-4.
  153. V. Kon, V. Pokrovskii, Vozbuzhdenie ostsillyatora naletayushchei chastitsei, Preprint ITF im. L.D. Landau 1986-2, 14 s.
  154. V.L. Ginzburg, V.P. Glushko, A.M. Dykhne, B.G. Konopel’chenko, E.M. Lifshits, M.A. Markov, A.Z. Patashinskii, V.L. Pokrovskii, M.P. Ryutova, A.N. Skrinskii, G.I. Surdutovich, E.L. Feinberg, B.V. Chirikov, Pamyati Yuriya Borisovicha Rumera, Uspekhi fiz. nauk, 148 (2), 385-386 (1985) [V.L. Ginzburg, V.P. Glushko, A.M. Dykhne, B.G. Konopel’chenko, E.M. Lifshitz, M.A. Markov, A.Z. Patashinskiĭ, V.L. Pokrovskiĭ, M.P. Ryutova, A.N. Skrinskiĭ, G.I. Surdutovich, E.L. Feĭnberg, B.V. Chirikov, Yuriĭ Borisovich Rumer (Obituary), Sov. Phys. Usp. 29(2), 389-411 (1986)].
  155. A.A. Belov, A.P. Kazantsev, D.V. Khveshchenko, V.L. Pokrovsky, Rydberg atoms in crossed fields, J. Phys. B 18(24), 4683-4697 (1985).
  156. V.L. Pokrovsky, A.L. Talapov, A simple model for fractional Hall effect, J. Phys. C 18(23), L691-L694 (1985).
  157. L.A. Bol’shov, V.L. Pokrovsky, G.V. Uimin, On the interface at the equilibrium crystallization, J. Stat. Phys., 38 (1-2), 191-205 (1985).
  158. V.L. Pokrovskii, G.V. Uimin, Dinamika vikhrevykh par v dvumernom magnetike, Pis’ma v ZhETF, 41 (3), 105-108 (1985) [V.L. Pokrovskii, G.V. Uimin, Dynamics of vortex pairs in a two-dimensional magnetic material, JETP Lett., 41 (3), 128-132 (1985)].
  159. V.L. Pokrovskii, A.L. Talapov, Primesi i mezhelektronnoe vzaimodeistvie v kvantovom effekte Kholla, Pis’ma v ZhETF, 42 (2), 68-71 (1985) [V.L. Pokrovskii, A.L. Talapov, Impurities and electron-electron interaction in the quantum Hall effect, JETP Lett., 42 (2), 80-83 (1985)].
  160. V.L. Pokrovskii, A.L. Talapov, Kak obnaruzhit’ drobnyi zaryad kvazichastits?, Pis’ma v ZhETF, 42 (9), 372-374 (1985) [V.L. Pokrovskii, A.L. Talapov, How can fractional charge of quasiparticles be observed?, JETP Lett., 42 (9), 459-461 (1985)].
  161. G.V. Uimin, V.L. Pokrovsky, Two-dimensional commensurate soliton structures, J. Stat. Phys., 34 (5-6), 775-780 (1984), WoS: A1984SV14900006, Scopus: 2-s2.0-34250138000.
  162. L.A. Bol’shov, V.L. Pokrovskii, G.V. Uimin, O poverkhnosti razdela v probleme ravnovesnoi kristallizatsii, Pis’ma v ZhETF, 39 (3), 145-149 (1984) [L.A. Bol’shov, V.L. Pokrovskii, G.V. Uimin, The interface in the problem of equilibrium crystallization, JETP Lett., 39 (3), 173-177 (1984)], WoS: A1984TE82700017.
  163. G.V. Uimin, V.L. Pokrovskii, Dvumernye soizmerimye solitonnye struktury, Poverkhnost’: fizika, khimiya, mekhanika, №4, 29-39 (1984) [G.V. Uimin, V.L. Pokrovskii, Two-dimensional commensurate soliton structures, Physics, Chemistry and Mechanics of Surfaces, 3(4), 994-1017 (1985)].
  164. V.L. Pokrovsky, Commensurate-incommensurate phase-transitions, Helvetica Physica Acta, 56 (1-3), 677-687 (1983), WoS: A1983RC79700057.
  165. A.P. Kazantsev, V.L. Pokrovsky, Perturbation theory for highly-excited states (application to Rydberg atoms in the external magnetic field), J. Phys. B 16(20), L601-L606 (1983), WoS: A1983RN97300001, Scopus: 2-s2.0-36149047058.
  166. V.L. Pokrovsky, A Virosztek, Long-range interactions in commensurate-incommensurate phase transition, J. Phys. C 16(23), 4513-4525 (1983), WoS: A1983RD70400013, Scopus: 2-s2.0-0040704820.
  167. G.V. Uimin, V.L. Pokrovsky, Two-dimensional commensurate soliton structures, J. Physique Lett., 44(21), 865-870 (1983), WoS: A1983RQ91700001.
  168. A.P. Kazantsev, V.L. Pokrovsky, J. Bergou, Rydberg atoms in weak magnetic fields, Phys. Rev. A 28 (6), 3659-3662 (1983), WoS: A1983RT60900065, Scopus: 2-s2.0-0002182387.
  169. S.E. Burkov, V.L. Pokrovsky, Non-linear conductivity of one-dimensional charge density wave, Solid State Communs., 46 (8), 609-611 (1983), WoS: A1983QQ85900006, Scopus: 2-s2.0-0020751179.
  170. A.P. Kazantsev, V.L. Pokrovskii, Teoriya vozmushchenii dlya vysokovozbuzhdennykh sostoyanii, ZhETF, 85 (6), 1917-1935 (1983) [A.P. Kazantsev, V.L. Pokrovskii, Perturbation theory for highly-excited states, Sov. Phys. JETP, 58(6), 1114-1123 (1983)], WoS: A1983RW36200007.
  171. A.P. Kazantsev, V.L. Pokrovskii, Teoriya vozmushchenii dlya ridbergovskikh sostoyanii, Pis’ma v ZhETF, 37(10), 471-474 (1983) [A.P. Kazantsev, V.L. Pokrovskii, Perturbation theory for Rydberg states, JETP Lett., 37(10), 557-561 (1983)], WoS: A1983RR10000007.
  172. T. Bor, V.L. Pokrovskii, A.L. Talapov, Vliyanie dislokatsii v solitonnoi reshetke na perekhod iz soizmerimoi v nesoizmerimuyu fazu, Fizika nizkikh temp., 9 (7), 780 (1983) [T. Bor, V.L. Pokrovskii, A.L. Talapov, Influence of dislocations in a soliton lattice on the commensurate–incommensurate transition, Sov. J. Low Temp. Phys. 9(7), 406 (1983)], WoS: A1983RE39900046.
  173. S.E. Burkov, V.L. Pokrovsky, G. Uimin, Soliton structures in a discrete chain, J. Phys. A 15(11), L645-L648 (1982), WoS: A1982PN12000013.
  174. V.L. Pokrovsky, G. Uimin, Phase diagram of the ANNNI model in external magnetic field: application to CeSb, J. Phys. C 15(11), L353-L356 (1982), WoS: A1982NS26900010.
  175. I.F. Lyuksyutov, V.L. Pokrovsky, On the melting of incommensurate structures, J. Physique Lett., 43 (1), 11-13 (1982), WoS: A1982MY59400003.
  176. A.Z. Patashinskii, V.L. Pokrovskii, M.V. Feigel’man, O kriticheskom zamedlenii khimicheskikh reaktsii, ZhETF, 82 (5), 1470-1474 (1982) [A.Z. Patashinskii, V.L. Pokrovskii, M.V. Feigel’man, Critical slowing down of chemical reactions, Sov. Phys. JETP, 55(5), 851-853 (1982)], WoS: A1982NR32100013.
  177. V.L. Pokrovskii, G.V. Uimin, Model’ ANNNI v magnitnom pole. Vozmozhnaya interpretatsiya diagrammy sostoyanii CeSb, ZhETF, 82 (5), 1640-1662 (1982) [V.L. Pokrovskii, G.V. Uimin, ANNNI model in a magnetic field. Possible interpretation of the CeSb phase diagram, Sov. Phys. JETP, 55(5), 950-961 (1982)], WoS: A1982NR32100031.
  178. A.Z. Patashinskii, V.L. Pokrovskii, Fluktuatsionnaya teoriya fazovykh perekhodov, M.: Nauka, Glav. red. fiz.-mat. lit-ry, 1982, 380 s.
  179. T. Bor, V.L. Pokrovskii, A.L. Talapov., Perekhod iz soizmerimoi v nesoizmerimuyu fazu v nepreryvnoi srede s dislokatsiyami, Pis’ma v ZhETF, 35 (4), 165-167 (1982) [T. Bor, V.L. Pokrovskii, A.L. Talapov, A transition from a commensurate phase to an incommensurate phase in a continuous medium with dislocations, JETP Lett., 35 (4), 203-206 (1982)], WoS: A1982PC10900014.
  180. V.L. Pokrovsky, G.V. Uimin, Phase diagram of the ANNNI model in external magnetic field: Application to CeSb, Landau Institute Preprint 1982-4, 48 pp.
  181. S.E. Burkov, V.L. Pokrovsky, Critical currents and electric fields of two-dimensional systems, J. Low Temp. Phys., 44 (5-6), 423-439 (1981), WoS: A1981MP33400003, Scopus: 2-s2.0-0019613762.
  182. M. Feigelman, V. Pokrovsky, Long-range order and diffraction of X-ray waves on multilayered crystalline films, J. Phys. France, 42 (1), 125-131 (1981), WoS: A1981KX56600014, Scopus: 2-s2.0-0019392008.
  183. V.L. Pokrovsky, Splitting of commensurate-incommensurate phase transition, J. Phys. France, 42 (6), 761-766 (1981), WoS: A1981LS74700001, Scopus: 2-s2.0-0019574561.
  184. P. Bak, V.L. Pokrovsky, Theory of Metal-Insulator Transition in Peierls Systems with Nearly Half-Filled Bands, Phys. Rev. Lett. 47(13), 958-961 (1981), WoS: A1981MH18500020, Scopus: 2-s2.0-4243393911.
  185. S.E. Burkov, V.L. Pokrovsky, G.V. Uimin, Dynamical soliton structures in one-dimensional lattices, Solid State Communs., 40 (4), 363-365 (1981), WoS: A1981MP02900011, Scopus: 2-s2.0-0019622064.
  186. I.F. Lyuksyutov, V.L. Pokrovskii, O diffuzii v dvumernykh kristallakh, Pis’ma v ZhETF, 33 (6), 343-345 (1981) [I.F. Lyuksyutov, V.L. Pokrovskii, Diffusion in two-dimensional crystals, JETP Lett., 33 (6), 326-328 (1981)], WoS: A1981MF28400008.
  187. V.L. Pokrovskii, Fazovye perekhody i solitony v dvumernykh kristallakh, Uspekhi fiz. nauk, 134 (4), 739-741 (1981) [V.L. Pokrovskiĭ, Phase transitions and solitons in two-dimensional crystals, Sov. Phys. Usp. 24(8), 721-722 (1981)].
  188. V.L. Pokrovsky, A.L. Talapov, On the commensurate-incommensurate phase transition on a restricted substrate area, Solid State Communs., 33 (7), 749-751 (1980), WoS: A1980JG41800012, Scopus: 2-s2.0-0018983763.
  189. V.L. Pokrovskii, A.L. Talapov, Teoriya dvumernykh nizkorazmernykh kristallov, ZhETF, 78 (1), 269-295 (1980) [V.L. Pokrovskii, A.L. Talapov, The theory of two-dimensional incommensurate crystals, Sov. Phys. JETP 51(1), 134-148 (1980); Erratum - ibid, 51(3), 654 (1980)], WoS: A1980JD75000025.
  190. S.E. Burkov, V.L. Pokrovskii, Kriticheskie elektricheskie polya i toki dvumernykh sistem, Pis’ma v ZhETF, 32 (4), 285-290 (1980) [S.E. Burkov, V.L. Pokrovskii, Critical electric fields and currents of two-dimensional systems, JETP Lett., 32 (4), 263-267 (1980)], WoS: A1980LP55200003.
  191. A. Luther, J. Timonen, V. Pokrovsky, Domain walls and the commensurate phase, NATO ASI Series, Ser. B: Physics, Vol. 51, 115-126 (1980) [Phase Transitions in Surface Films: NATO Advanced Study Institute. Erice, Sicily, Italy, 1979.06.11. Ed. by J.G. Dash, J. Ruvalds. Plenum Press, 1980, xii+367 pp. ISBN 978-1-4613-3057-8].
  192. V.L. Pokrovsky, Properties of ordered, continuously degenerate systems, Adv. Physics, 28 (5), 595-656 (1979), WoS: A1979HN99700001, Scopus: 2-s2.0-84945636963.
  193. V.L. Pokrovsky, A.L. Talapov, Ground State, Spectrum, and Phase Diagram of Two-Dimensional Incommensurate Crystals, Phys. Rev. Lett. 42 (1), 65-67 (1979), WoS: A1979GC94700019, Scopus: 2-s2.0-35949043324.
  194. V.L. Pokrovskii, A.L. Talapov, E.I. Shul’man, Parametric wave excitation in bounded systems (in Russian), Zh. tekhn. fiziki, 49 (1), 24-33 (1979) [V.L. Pokrovskii, A.L. Talapov, E.I. Shul’man, Parametric wave excitation in bounded systems, Sov. Phys. Tech. Phys. 24(1), 12-17 (1979)], WoS: A1979GL42300004.
  195. A.Z. Patashinskiĭ, V.L. Pokrovskiĭ, Fluctuation Theory of Phase Transitions, Pergamon Press, 1979, 321 pp. ISBN-10: 0080216641, ISBN-13: 978-0080216645 [International series in natural philosophy].
  196. V.L. Pokrovsky, G.V. Uimin, On the properties of monolayers of adsorbed atoms, J. Phys. C 11(16), 3535-3549 (1978), WoS: A1978FR89900022, Scopus: 2-s2.0-0001712021.
  197. Yu.A. Bashilov, S.V. Pokrovsky, Quantum fluctuations in the vicinity of an instanton in the SU(N) group, Nucl. Phys. B 143 (3), 431-444 (1978), WoS: A1978FX03800006, Scopus: 2-s2.0-4934912631.
  198. V.L. Pokrovsky, Conditions of existence and spectra of incommensurate lattices, Solid State Communs., 26 (2), 77-79 (1978).
  199. V.L. Pokrovskii, A.L. Talapov, Fazovye perekhody i spektry kolebanii pochti soizmerimykh struktur, ZhETF, 75 (3), 1151-1157 (1978) [V.L. Pokrovskiǐ, A.L. Talapov, Phase transitions and vibrational spectra of almost commensurate structures, Sov. Phys. JETP 48(3), 579-582 (1978)], WoS: A1978FS35100036.
  200. V.L. Pokrovskii, M.V. Feigel’man, Dipol’noe magnitnoe vzaimodeistvie v ploskikh geizenbergovskikh magnetikakh, ZhETF, 72 (2), 557-563 (1977) [V.L. Pokrovskiǐ, M.V. Feǐgel’man, Dipole magnetic interaction in plane Heisenberg magnetic substances, Sov. Phys. JETP 45(2), 291-294 (1977); Erratum - ibid, 48(4), 768 (1978)], WoS: A1977CW79600020.
  201. V.L. Pokrovskii, E.I. Kats, K voprosu o rasseyanii sveta nematicheskimi zhidkimi kristallami, ZhETF, 73 (2), 774-784 (1977) [V.L. Pokrovsky, E.I. Kats, Concerning the scattering of light by nematic liquid crystals, Sov. Phys. JETP 46(2), 405-410 (1977)], WoS: A1977DS53600044.
  202. I.F. Lyuksyutov, V.L. Pokrovskii, Rasseyanie vysokochastotnogo zvuka vblizi λ-perekhoda v Ne, Pis’ma v ZhETF, 25 (9), 419-421 (1977) [I.F. Lyuksyutov, V.L. Pokrovskiǐ, Scattering of high-frequency sound near the λ transition in He, JETP Lett., 25 (9), 391-393 (1977)], WoS: A1977ED09500006.
  203. A.Z. Patashinskii, V.L. Pokrovskii, Metod renorm-gruppy v teorii fazovykh perekhodov, Uspekhi fiz. nauk, 121 (1), 55-96 (1977) [A.Z. Patashinskii, V.L. Pokrovskii, Renorm-group method in theory of phase-transitions, Sov. Phys. Usp. 20(1), 31-54 (1977)], WoS: A1977CV27700002.
  204. S.V. Fomichev, V.L. Pokrovskii, Kvazistatsionarnoe uravnenie sostoyanie ferrodielektrikov v slabykh magnitnykh polyakh, Fizika tverd. tela, 19 (4), 1225-1227 (1977) [S.V. Fomichev, V.L. Pokrovskii, Quasistationary equation of state for ferromagnetic insulators in weak magnetic fields, Sov. Phys. Solid State 19(4), 717-718 (1977)], WoS: A1977DC53800070.
  205. V.L. Pokrovskii, M.V. Feigel’man, Dinamika dvumernogo geizenbergovskogo magnetika, Fizika tverd. tela, 19 (8), 1469-1473 (1977) [V.L. Pokrovskii, M.V. Feigel’man, Dynamics of a two-dimensional Heisenberg ferromagnet, Sov. Phys. Solid State 19(8), 1446-1448 (1977)], WoS: A1977DS94000044.
  206. V.L. Pokrovsky, S.V. Fomichev, Non-linear magnetization dynamics of ferromagnetic insulators at parallel pumping, J. Magn. Magn. Mat., 3 (3), 248-254 (1976), Scopus: 2-s2.0-49549127096.
  207. V.L. Pokrovskii, I.M. Khalatnikov, O prevrashchenii pervogo zvuka vo vtoroi v sverkhtekuchem gelii, ZhETF, 71 (5), 1974-1986 (1976) [V.L. Pokrovskii, I.M. Khalatnikov, Transformation of first sound into second in superfluid helium, Sov. Phys. JETP 44(5), 1036-1043 (1976)], WoS: A1976CN74400032.
  208. V.L. Pokrovskii, S.V. Fomichev, Neustoichivost’ pri parallel’noi nakachke v pochti izotropnykh ferromagnetikakh, Pis’ma v ZhETF, 23 (6), 320-323 (1976) [L.V. Pokrovskii, S.V. Fomichev, Instability in parallel pumping in almost isotropic ferromagnets, JETP Lett., 23 (6), 287-290 (1976)], WoS: A1976CM96000002.
  209. V.L. Pokrovskii, I.M. Khalatnikov, Gamil’tonov formalizm v klassicheskoi i dvukhzhidkostnoi gidrodinamike, Pis’ma v ZhETF, 23(11), 653-656 (1976) [V.L. Pokrovskii, I.M. Khalatnikov, Hamiltonian formalism in classical and two-fluid hydrodynamics, JETP Lett., 23(11), 599-601 (1976)], WoS: A1976CR94100015.
  210. V.L. Pokrovskii, S.V. Fomichev, Odnorodnaya relaksatsiya momenta v slaboanizotropnykh ferromagnetikakh, Fizika tverd. tela, 18 (2), 447-457 (1976) [V.L. Pokrovskii, S.V. Fomichev, Uniform relaxation of the magnetic moment in weakly anisotropic ferromagnets, Sov. Phys. Solid State 18(2), 259-264 (1976)], WoS: A1976BF86400020.
  211. I.F. Lyuksyutov, V.L. Pokrovskii, D.E. Khmel’nitskii, Peresechenie linii perekhodov vtorogo roda, ZhETF, 69 (5), 1817-1824 (1975) [I.F. Lyuksyutov, V.L. Pokrovskiǐ, D.E. Khmelnitskiǐ, Intersection of lines of second-order transitions, Sov. Phys. JETP 42(5), 923-926 (1975)], WoS: A1975AY68700035.
  212. I.F. Lyuksyutov, V.L. Pokrovskii, Fazovye perekhody pervogo roda v sistemakh s kubicheskoi anizotropiei, Pis’ma v ZhETF, 21 (1), 22-25 (1975) [I.F. Lyuksyutov, V.L. Pokrovskii, First-order phase transitions in systems with cubic anisotropy, JETP Lett., 21 (1), 9-11 (1975)], WoS: A1975AE38500007.
  213. V.L. Pokrovskii, S.B. Khokhlachev, Neodnorodnye statsionarnye sostoyaniya v modeli Geizenberga, Pis’ma v ZhETF, 22 (7), 371-373 (1975) [V.L. Pokrovskii, S.B. Khokhlachev, Inhomogeneous stationary states in the Heisenberg model, JETP Lett., 22 (7), 176-177 (1975)], WoS: A1975BM45300005.
  214. A.Z. Patashinskii, V.L. Pokrovskii, Fluktuatsionnaya teoriya fazovykh perekhodov, M.: Nauka, 1975, 255 s. (Sovremennye problemy fiziki).
  215. A.Ya. Blank, V.L. Pokrovskii, G.V. Uimin, The dynamics of two-dimensional planar magnets, J. Low Temp. Phys., 14(5-6), 459-470 (1974), Scopus: 2-s2.0-1542523638.
  216. V.L. Pokrovskii, G.V. Uimin, Magnetic configurations caused by the orbital angular momentum, Preprint Landau ITP, 19.04.1974, 14pp.
  217. V.L. Pokrovsky, G.V. Uimin, Magnetic properties of two-dimensional and layered systems, Phys. Lett. A 45 (6), 467-468 (1973), Scopus: 2-s2.0-26444543172.
  218. V.L. Pokrovskii, S.V. Fomichev, Kriticheskie yavleniya v zhidkosti v sil’nom elektricheskom pole, ZhETF, 64 (4), 1440-1444 (1973) [V.L. Pokrovskiǐ, S.V. Fomichev, Critical phenomena in a liquid in a strong electric field, Sov. Phys. JETP 37(4), 731-732 (1973)].
  219. A.Z. Patashinskii, V.L. Pokrovskii, Prodol’naya vospriimchivost’ i korrelyatsii v vyrozhdennykh sistemakh, ZhETF, 64 (4), 1445-1451 (1973) [A.Z. Patashinskiǐ, V.L. Pokrovskiǐ, Longitudinal susceptibility and correlations in degenerate systems, Sov. Phys. JETP 37(4), 733-736 (1973)].
  220. V.L. Pokrovskii, G.V. Uimin, Magnitnye svoistva ploskikh i sloistykh sistem, ZhETF, 65 (4), 1691-1703 (1973) [V.L. Pokrovskiǐ, G.V. Uǐmin, Magnetic properties of plane and layer systems, Sov. Phys. JETP 38(4), 847-853 (1974)].
  221. V.L. Pokrovskii, O vozmozhnosti eksperimental’noi proverki gipotezy konformnoi invariantnosti, Pis’ma v ZhETF, 17 (4), 219-221 (1973) [V.L. Pokrovskii, Feasibility of Experimental Verification of the Conformal Invariance Hypothesis, JETP Lett., 17 (4), 156-158 (1973)].
  222. I.M. Khalatnikov, V.L. Pokrovskii, D.M. Semiz, High-frequency hydrodynamics near the λ point, J. Low Temp. Phys., 6(3-4), 305-321 (1972), Scopus: 2-s2.0-34250462534.
  223. B.V. Petukhov, V.L. Pokrovskii, Kvantovoe i klassicheskoe dvizhenie dislokatsii v potentsial’nom rel’efe Paierlsa, ZhETF, 63 (2), 634-647 (1972) [B.V. Petukhov, V.L. Pokrovskiǐ, Quantum and Classical Motion of Dislocations in a Peierls Potential Relief, Sov. Phys. JETP 36(2), 336-342 (1973)].
  224. A.Z. Patashinskii, V.L. Pokrovskii, S.B. Khokhlachev, Ob izomorfizme kriticheskikh yavlenii, ZhETF, 63 (4), 1521-1524 (1972) [A.Z. Patashinskiǐ, V.L. Pokrovskiǐ, S.B. Khokhlachev, Isomorphism of critical phenomena, Sov. Phys. JETP 36(4), 807-808 (1973)].
  225. B.V. Petukhov, V.L. Pokrovskii, Tunnelirovanie dislokatsii, Pis’ma v ZhETF, 15 (1), 63-66 (1972) [B.V. Petukhov, V.L. Pokrovskii, Tunneling of Dislocations, JETP Lett., 15 (1), 44-47 (1972)].
  226. I.Z. Kostadinov, V.L. Pokrovskii, Jump mobility in compensated semiconductors (in Russian), Fizika tverd. tela, 14(8), 2193-2198 (1972) [I.Z. Kostadinov, V.L. Pokrovskii, Hopping mobility in compensated semiconductors, Sov. Phys. Solid State, 14(8), 1901-1905 (1973)].
  227. I.M. Khalatnikov, V.L. Pokrovski, A Contribution to the Theory of Homogeneous Einstein Spaces, In: Magic Without Magic: John Archibald Wheeler, A Collection of Essays in Honor of his Sixtieth Birthday. Edited by John R. Klauder. San Francisco: W.H. Freeman, 1972, p.289-296. ISBN 0716703378.
  228. V.L. Pokrovskii, G.V. Uimin, Magnitnye konfiguratsii, obuslovlennye orbital’nym spinom, ZhETF, 61 (2), 859-869 (1971) [V.L. Pokromskii, G.V. Uimin, Magnetic Configurations Due to the Orbital Angular Momentum, Sov. Phys. JETP, 34(2), 457-462 (1972)].
  229. V.L. Pokrovskii, G.V. Uimin, Spinovye volny v slozhnykh magnitnykh strukturakh, ZhETF, 61 (6), 2597-2606 (1971) [V.L. Pokrovskiǐ, G.V. Uǐmin, Spin waves in complex magnetic structures, Sov. Phys. JETP 34(6), 1387-1391 (1972)].
  230. B.V. Petukhov, V.L. Pokrovskii, Vliyanie zaryazhennykh primesei na dvizhenie dislokatsii v kristallakh s vysokimi bar’erami Paierlsa, Fizika tverd. tela, 13(12), 3679-3682 (1971) [B.V. Petukhov, V.L. Pokrovskii, Influence of charged impurities on the mobility of dislocations in crystals with high Peierls barriers, Sov. Phys. Solid State, 13(12), 3105-3106 (1972)].
  231. A.P. Kazantsev, V.L. Pokrovskii, Podvizhnost’ dislokatsii v reshyotke s vysokimi bar’erami Paierlsa, ZhETF, 58 (2), 677-682 (1970) [A.P. Kazantsev, V.L. Pokrovskiǐ, Mobility of Dislocations in a Lattice with Large Peierls Barriers, Sov. Phys. JETP 31(2), 362-364 (1970)].
  232. I.M. Khalatnikov, V.L. Pokrovskii, K teorii evolyutsii odnorodnykh kosmologicheskikh modelei, ZhETF, 59 (5), 1812-1818 (1970) [I.M. Khalatnikov, V.L. Pokrovskii, Contribution to the Evolution of Homogeneous Cosmological Models, Sov. Phys. JETP 32(5), 984-986 (1971)], WoS: A1971J983700040.
  233. V.L. Pokrovskii, G.V. Uimin, O vozmozhnosti orbital’nogo magnetizma, Pis’ma v ZhETF, 11 (3), 206-209 (1970) [V.L. Pokrovskii, G.V. Uimin, On the Feasibility of Orbital Magnetism, JETP Lett., 11 (3), 128-129 (1970)].
  234. V.L. Pokrovskii, Spinovye volny na dislokatsiyakh, Pis’ma v ZhETF, 11 (4), 233-235 (1970) [V.L. Pokrovskii, Spin Waves on Dislocations, JETP Lett., 11 (4), 146-147 (1970)].
  235. V.G. Kamenskii, V.L. Pokrovskii, Zvuk konechnoi amplitudy vblizi kriticheskoi tochki, ZhETF, 56 (6), 2148-2154 (1969) [V.G. Kamenskiǐ, V.L. Pokrovskiǐ, Finite Amplitude Sound Near the Critical Point, Sov. Phys. JETP 29(6), 1156-1159 (1969)].
  236. V.L. Pokrovskii, G.V. Uimin, Vliyanie primesei na izomorfnyi fazovyi perekhod, ZhETF, 57 (2), 651-653 (1969) [V.L. Pokrovskiǐ, G.V. Uǐmin, Influence of Impurities on an Isomorphic Phase Transition, Sov. Phys. JETP 30(2), 356-357 (1970)].
  237. V.L. Pokrovskii, I.M. Khalatnikov, Pogloshchenie zvuka v sverkhtekuchem Ne vblizi λ-tochki, Pis’ma v ZhETF, 9 (4), 255-258 (1969) [V.L. Pokrovskii, I.M. Khalatnikov, Sound Absorption in Superfluid He near the λ Point, JETP Lett, 9(4), 149-152 (1969)].
  238. V.L. Pokrovskii, G.V. Uimin, K voprosu ob izomorfnykh fazovykh perekhodakh, ZhETF, 55 (4), 1555-1560 (1968) [V.L. Pokrovskiǐ, G.V. Uǐmin, Concerning Isomorphic Phase Transitions, Sov. Phys. JETP 28(4), 814-816 (1969)].
  239. V.L. Pokrovskii, Gipoteza podobiya v teorii fazovykh perekhodov, Uspekhi fiz. nauk, 94 (1), 127-142 (1968) [V.L. Pokrovskiĭ, Similarity hypothesis in the theory of phase transitions, Sov. Phys. Usp. 11(1), 66-74 (1968)].
  240. V.G. Kamenskii, V.L. Pokrovskii, O vliyanii akusticheskikh voln na elektricheskie svoistva kristallov, Fizika tverd. tela, 10(12), 3579-3583 (1968) [V.G. Kamenskii, V.L. Pokrovskii, Influence of an acoustic wave in optical properties of a crystal [ferroelectric], Sov. Phys. Solid State, 10(12), 2841-2843 (1968)].
  241. V.L. Pokrovskii, Vliyanie uprugosti na magnitnyi fazovyi perekhod, Fizika tverd. tela, 10(12), 3594-3561 (1968) [V.L. Pokrovskii, Influence of elasticity on a magnetic phase transitions, Sov. Phys. Solid State, 10(12), 2852 (1968)].
  242. B.V. Petukhov, V.L. Pokrovskii, A.V. Chaplik, O plotnosti urovnei energii elektrona v pole sluchaino raspolozhennykh rasseivayushchikh tsentrov, ZhETF, 53(3), 1150-1156 (1967) [B.V. Petukhov, V.L. Pokrovskiǐ, A.V. Chaplik, The density of electron energy levels in the field of randomly distributed scattering centers, Sov. Phys. JETP 26(3), 678-681 (1968)].
  243. B.V. Petukhov, V.L. Pokrovskii, A.V. Chaplin, Sostoyaniya elektronov, lokalizovannykh u poverkhnostnykh zaryadov, Fizika tverd. tela, 9 (1), 70-74 (1967) [B.V. Petukhov, V.L. Pokrovskii, A.V. Chaplik, States of electrons localized at surface charges, Sov. Phys. Solid State, 9(1), 51-54 (1967)].
  244. A.Z. Patashinskii, V.L. Pokrovskii, O povedenii uporyadochivayushchikhsya sistem vblizi tochek fazovogo perekhoda, ZhETF, 50(2), 439-447 (1966) [A.Z. Patashinskiǐ, V.L. Pokrovskiǐ, Behavior of ordered systems near the transition point, Sov. Phys. JETP 23(2), 292-297 (1965)].
  245. G.M. Zaslavskii, V.L. Pokrovskii, Ob energeticheskom spektre elektronov v odnomernoi modeli zhidkosti, ZhETF, 51(2), 449-461 (1966) [G.M. Zaslavskiǐ, V.L. Pokrovskiǐ, Electron Energy Spectrum in a One-dimensional Fluid Model, Sov. Phys. JETP 24(1), 303-310 (1967)].
  246. V.L. Pokrovskii, Funktsiya raspredeleniya rasstoyanii mezhdu urovnyami energii elektrona v odnomernoi sluchainoi tsepochke, Pis’ma v ZhETF, 4 (4), 140-144 (1966) [V.L. Pokrovskii, Distribution Function of Distances Between Energy Levels of an Electron in a One-dimensional Random Chain, JETP Lett., 4 (4), 96-99 (1966)].
  247. V.L. Pokrovskii, G.I. Surdutovich, Rasseyanie medlennykh neitronov v He vblizi λ-krivoi, ZhETF, 48(4), 1097-1110 (1965) [V.L. Pokrovskiǐ, G.I. Surdutovich, Scattering of slow neutrons in He near the λ-curve, Sov. Phys. JETP 21(4), 733-741 (1965)].
  248. E.G. Batyev, V.L. Pokrovskii, O vzaimodeistvii elektronov s kolebaniyami reshetki v normal’nom metalle, ZhETF, 46 (1), 262-269 (1964) [E.G. Batyev, V.L. Pokrovskii, Interaction between electrons and lattice oscillations in a normal metal, Sov. Phys. JETP 19(2), 181-186 (1964)].
  249. A.Z. Patashinskii, V.L. Pokrovskii, Fazovyi perekhod vtorogo roda v boze-zhidkosti, ZhETF, 46 (3), 994-1016 (1964) [A.Z. Patashinskii, V.L. Pokrovskii, 2nd order phase transitions in a Bose fluid, Sov. Phys. JETP 19(3), 677-691 (1964)].
  250. E.G. Batyev, A.Z. Patashinskii, V.L. Pokrovskii, Fazovyi perekhod v sverkhprovodnike, ZhETF, 46 (6), 2093-2101 (1964) [E.G. Batyev, A.Z. Patashinskii, V.L. Pokrovskii, Phase transition in superconductors, Sov. Phys. JETP 19(6), 1412-1417 (1964)].
  251. E.G. Batyev, A.Z. Patashinskii, V.L. Pokrovskii, Povedenie termodinamicheskikh velichin vblizi λ-krivoi, ZhETF, 47(2), 598-600 (1964) [E.G. Batyev, A.Z. Patashinskii, V.L. Pokrovskii, The behavior of thermodynamic quantities near λ-curve, Sov. Phys. JETP 20(2), 398-399 (1965)].
  252. A.Z. Patashinskii, V.L. Pokrovskii, I.M. Khalatnikov, Polyusa Redzhe v zadachakh o kvaziklassicheskoi potentsial’noi yame, ZhETF, 44 (6), 2062-2078 (1963) [A.Z. Patashinskii, V.L. Pokrovskii, I.M. Khalatnikov, Redge poles in quasiclassic potential well problems, Sov. Phys. JETP 17(6), 1387-1397 (1963)], WoS: A1963WM21800047.
  253. A.Z. Patashinskii, V.L. Pokrovskii, I.M. Khalatnikov, Issledovanie S-matritsy v kompleksnoi ploskosti momentov v kvaziklassicheskom sluchae, ZhETF, 45(3), 760-771 (1963) [A.Z. Patashinskii, V.L. Pokrovskii, I.M. Khalatnikov, An investigation of the S-matrix in the complex angular momentum plane in the quasiclassical case, Sov. Phys. JETP 18(2), 522-529 (1964)], WoS: A1964WM22000053.
  254. A.Z. Patashinskii, V.L. Pokrovskii, I.M. Khalatnikov, Kvaziklassicheskoe rasseyanie v tsentral’no-simmetrichnom pole, ZhETF, 45(4), 989-1002 (1963) [A.Z. Patashinskii, V.L. Pokrovskii, I.M. Khalatnikov, Quasiclassical scattering in a centrally symmetric field, Sov. Phys. JETP 18(3), 683-692 (1964)], WoS: A1964WM22100025.
  255. V.L. Pokrovskii, M.S. Ryvkin, K termodinamike anizotropnykh sverkhprovodnikov, ZhETF, 43(1), 92-104 (1962) [V.L. Pokrovskiǐ, M.S. Ryvkin, Thermodynamics of anisotropic superconductors, Sov. Phys. JETP 16(1), 67-75 (1963)].
  256. V.L. Pokrovskii, S.K. Savinykh, Pogloshchenie zvuka v sverkhprovodyashchikh splavakh, ZhETF, 43(2), 564-572 (1962) [V.L. Pokrovskii, S.K. Savinykh, Sound absorption in superconducting alloys, Sov. Phys. JETP 16(2), 404-409 (1963)].
  257. V.L. Pokrovskii, M.S. Ryvkin, O porogovom pogloshchenii infrakrasnykh voln v sverkhprovodnikakh, ZhETF, 43(3), 900-905 (1962) [V.L. Pokrovskiǐ, M.S. Ryvkin, Threshold absorption of infrared waves in superconductors, Sov. Phys. JETP 16(3), 639-642 (1963)].
  258. A.Z. Patashinskii, V.L. Pokrovskii, I.M. Khalatnikov, Polyusa Redzhe v nerelyativistskoi kvantovoi mekhanike, ZhETF, 43(3), 1117-1119 (1962) [A.Z. Patashinskiǐ, V. L. Pokrovskiǐ, I.M. Khalatnikov, Regge Poles in Nonrelativistic Quantum Mechanics, Sov. Phys. JETP 16(3), 788-790 (1963)], WoS: A1963WM20900069.
  259. V.L. Pokrovskii, A.M. Dykhne, Izmenenie adiabaticheskikh invariantov v klassicheskoi i kvantovoi fizike, Izv. SO AN SSSR, ... (1962).
  260. V.L. Pokrovskii, E.V. Baklanov, Teoriya lineinykh neekvidistantnykh anten, Radiotekhn. i elektronika, 7 (5), ... (1962).
  261. V.L. Pokrovskij, On a class of polynomials with extremal properties., Am. Math. Soc. Transl., Ser. 2, 19, 199-219 (1962).
  262. V.L. Pokrovskii, Obshchii metod otyskaniya optimal’nykh raspredelenii dlya lineinykh anten, Dokl. Akad. nauk SSSR, 138 (3), 538-539 (1961).
  263. V.L. Pokrovskii, Porogovye yavleniya v sverkhprovodnike, ZhETF, 40(1), 143-151 (1961) [V.L. Pokrovskii, Threshold phenomena in superconductors, Sov. Phys. JETP 13(1), 100-104 (1961)].
  264. V.L. Pokrovskii, Termodinamika anizotropnykh sverkhprovodnikov, ZhETF, 40(2), 641-645 (1961) [V.L. Pokrovskii, Thermodynamics of anisotropic superconductors, Sov. Phys. JETP 13(2), 447-450 (1961)].
  265. V.L. Pokrovskii, Pogloshchenie ul’trazvuka v anizotropnom sverkhprovodnike, ZhETF, 40(3), 898-906 (1961) [V.L. Pokrovskii, Absorption of ultrasound in an anisotropic superconductor, Sov. Phys. JETP 13(3), 628-633 (1961)].
  266. V.L. Pokrovskii, V.A. Toponogov, K voprosu o vosstanovlenii energeticheskoi shcheli v sverkhprovodnike po izmereniyu zatukhaniya zvuka, ZhETF, 40(4), 1112-1114 (1961) [V.L. Pokrovskii, V.A. Toponogov, Reconstruction of the energy gap in a superconductor by measurement of sound attenuation, Sov. Phys. JETP 13(4), 785-786 (1961)].
  267. V.L. Pokrovskii, I.M. Khalatnikov, K voprosu o nadbar’ernom otrazhenii chastits vysokikh energii, ZhETF, 40(6), 1713-1719 (1961) [V.L. Pokrovskii, I.M. Khalatnikov, On the problem of above-barrier reflection of high-energy particles, Sov. Phys. JETP 13(6), 1207-1210 (1961)], WoS: A1961WN99600027.
  268. V.L. Pokrovskii, M.S. Ryvkin, O vliyanii anizotropii na porogovye yavleniya v sverkhprovodnikakh, ZhETF, 40(6), 1859-1865 (1961) [V.L. Pokrovskiǐ, M.S. Ryvkin, Effect of anisotropy on threshold phenomena in superconductors, Sov. Phys. JETP 13(6), 1306-1310 (1961)].
  269. A.M. Dykhne, V.L. Pokrovskii, Izmenenie adiabaticheskogo invarianta chastitsy v magnitnom pole, ZhETF, 39(2), 373-377 (1960) [A.M. Dykhne, V.L. Pokrovskii, Change of the adiabatic invariant of a particle in a magnetic field. I., Sov. Phys. JETP 12(2), 264-267 (1961)].
  270. V.L. Pokrovskii, A.M. Dykhne, O raspade akusticheskikh vozbuzhdenii v kristallakh, ZhETF, 39(3), 720-725 (1960) [V.L. Pokrovskii, A.M. Dykhne, Decay of acoustic excitations in crystals, Sov. Phys. JETP 12(3), 503-506 (1961)].
  271. V.L. Pokrovskii, F.R. Ulinich, S.K. Savvinykh, Nelokal’nye otrazheniya v volnovodakh peremennogo secheniya, Dokl. Akad. nauk SSSR, 124, 304-306 (1959) [V. Pokrovskij, F. Ulinič, S. Savvinych, Nonlocal reflection in waveguides of varying cross section, Sov. Phys., Dokl. 4, 108-110 (1959)].
  272. V.L. Pokrovskii, Ob odnom klasse polinomov, obladayushchikh ekstremal’nymi svoistvami, Matem. sb., 48(90):3, 257–276 (1959).
  273. V.L. Pokrovskii, K teorii volnovodov peremennogo secheniya, Radiotekhn. i elektronika, 4 (2), 161-171 (1959).
  274. V.L. Pokrovskii, F.R. Ulinich, S.K. Savvinykh, Lokal’noe otrazhenie v volnovodakh peremennogo secheniya, Dokl. Akad. nauk SSSR, 120(3), 504-506 (1958) [V. Pokrovskij, F. Ulinich, S. Savvinykh, Local reflection in waveguides of variable cross section, Sov. Phys. Dokl., 3, 580-583 (1959)].
  275. V.L. Pokrovskii, S.K. Savvinykh, F.R. Ulinich, Nadbar’ernoe otrazhenie v kvaziklassicheskom priblizhenii, ZhETF, 34(5), 1272-1277 (1958) [V.L. Pokrovskii, S.K. Savvinykh, F.R. Ulinich, Reflection from a Barrier in the Quasi-Classical Approximation, Sov. Phys. JETP 7(5), 879-882 (1958)].
  276. V.L. Pokrovskii, F.R. Ulinich, S.K. Savvinykh, Nadbar’ernoe otrazhenie v kvaziklassicheskom priblizhenii. II, ZhETF, 34(6), 1629-1631 (1958) [V.L. Pokrovskii, F.R. Ulinich, S.K. Savvinykh, Reflection from a Barrier in the Quasi-Classical Approximation. II, Sov. Phys. JETP 7(6), 1119-1120 (1958)].
  277. V.L. Pokrovskii, Obobshchennaya kalibrovochnaya invariantnost’ i kombinirovannaya inversiya, ZhETF, 33(1), 269-274 (1957) [V.L. Pokrovskii, Generalization of Gauge Invariance and Combined Inversion, Sov. Phys., JETP 6(1), 208-209 (1958)].
  278. V.L. Pokrovskii, Yu.B. Rumer, K voprosu o sokhranenii chetnosti v teorii elementarnykh chastits, ZhETF, 33(1), 277-279 (1957) [V.L. Pokrovskii, Iu.B. Rumer, Conservation of Parity in the Theory of Elementary Particles, Sov. Phys., JETP 6(1), 215-216 (1958)].
  279. V.L. Pokrovskii, Optimal’nye lineinye anteny, izluchayushchie pod proizvol’nym uglom, Radiotekhn. i elektronika, 2 (5), 840 (1957).
  280. V.L. Pokrovskii, K teorii optimal’nykh lineinykh anten, Radiotekhn. i elektronika, 2(12), 1560 (1957).
  281. V.L. Pokrovskii, O raschete optimal’nykh anten, izluchayushchikh vdol’ osi, Radiotekhn. i elektronika, 2? (5), ??? (1957).
  282. V.L. Pokrovskii, Ob optimal’nykh lineinykh antenakh, izluchayushchikh perpendikulyarno osi, Dokl. Akad. nauk SSSR, 109 (4), 769-770 (1956).
  283. V.L. Pokrovskii, Yu.B. Rumer, K voprosu o sokhranenii chetnosti v teorii elementarnykh chastits, ZhETF, 31(2), 337-338 (1956) [V.L. Pokrovskii, Iu.B. Rumer, Note on the theorem of Pauli on the relation of spin and statistics, Sov. Phys., JETP 4(2), 264-266 (1957)].
  284. V.L. Pokrovskii, Teorema o ravenstve sechenii fotorozhdeniya zaryazhennykh π-mezonov na yadrakh s izotopicheskim spinom 0, ZhETF, 31(3), 537-538 (1956) [V.L. Pokrovskii, A theorem on the equality of the cross sections for photoproduction of charged π-mesons on nuclei with isotopic spin zero, Sov. Phys., JETP 4(3), 459-460 (1957)].
  285. V.L. Pokrovskii, Ob optimal’nykh lineinykh antenakh, Radiotekhn. i elektronika, 1 (5), 516 (1956).
  286. V.L. Pokrovskii, K teorii dipol’noi reshetki Onzagera, ZhETF, 28(4?), 501-503 (1955) [V.L. Pokrovskij, The theory of the dipole lattice of Onsager, Sov. Phys., JETP 1(2), 397-399 (1955)].