Russian Academy of Sciences

Landau Institute for Theoretical Physics

Maxim V. Pavlov

Ph. D.

Publications

  1. A.V. Odesskii, M.V. Pavlov, V.V. Sokolov, Klassifikatsiya integriruemykh uravnenii tipa uravneniya Vlasova, TMF, 154(2), 249-260 (2008) [A.V. Odesskii, M.V. Pavlov, V.V. Sokolov, Classification of integrable Vlasov-type equations, Theor. Math. Phys, 154(2), 209–219 (2008)]; arXiv:0710.5655, WoS: 000253216500004, Scopus: 2-s2.0-39349117644, ADS: 2008TMP...154..209O, RINTs: 13592339, MathSciNet: 2424005, zbMath: 1146.76061.
  2. E.V. Ferapontov, K.R. Khusnutdinov, M.V. Pavlov, Klassifikatsiya integriruemykh (2+1)-mernykh kvazilineinykh ierarkhii, TMF, 144(1), 35-43 (2005) [E.V. Ferapontov, K.R. Khusnutdinova, M.V. Pavlov, Classification of integrable (2+1)-dimensional quasilinear hierarchies, Theor. Math. Phys., 144(1), 907-915 (2005)], WoS: 000231408800005, Scopus: 2-s2.0-23044509843, ADS: 2005TMP...144..907F, RINTs: 13496490, MathSciNet: 2194257, zbMath: 1178.37072.
  3. M.V. Pavlov, Integrable hydrodynamic chains, J. Math. Phys. 44(9), 4134-4158 (2003); nlin/0301010, WoS: 000184899500027, Scopus: 2-s2.0-0242473122, ADS: 2003JMP....44.4134P, RINTs: 14070206, MathSciNet: 2003950, zbMath: 1062.37078.
  4. M.V. Pavlov, Integrable hydrodynamic chains, Nonlinear physics: theory and experiment, II: Proceedings of the Workshop, Gallipoli, Italy, 27 June - 6 July 2002, pp. 101–107. World Sci. Publ., River Edge, NJ, 2003, ADS: 2003npte.conf..101P, MathSciNet: 2028771.
  5. M. Pavlov, Integrable systems and metrics of constant curvature, J. Nonlinear Math. Phys., 9, Suppl. 1, 173-191 (2002); nlin/0111013 2002, WoS: 000175414000015, Scopus: 2-s2.0-0345531326, ADS: 2002JNMP....9S.173P, RINTs: 26891557, MathSciNet: 1900194, zbMath: 1362.37120.
  6. M.V. Pavlov, S.I. Svinolupov, R.A. Sharipov, Invariantnyi kriterii gidrodinamicheskoi integriruemosti, Funkts. analiz i ego pril., 30(1), 18-29 (1996) [M.V. Pavlov, R.A. Sharipov, S.I. Svinolupov, Invariant integrability criterion for equations of hydrodynamic type, Funct. Anal. Appl., 30 (1), 15-22 (1996)]; solv-int/9407003, WoS: A1996VG00100002, Scopus: 2-s2.0-27244443809, ADS: 1994solv.int..7003P, MathSciNet: 1387485, zbMath: 0872.35084.
  7. A.M. Kamchatnov, M.V. Pavlov, Periodic solutions and Whitham equations for the AB system, J. Phys. A 28(11), 3279-3288 (1995), WoS: A1995RC68000024, Scopus: 2-s2.0-21844498813, ADS: 1995JPhA...28.3279K.
  8. A.M. Kamchatnov, M.V. Pavlov, O periodicheskikh volnakh v teorii samoindutsirovannoi prozrachnosti, ZhETF, 107 (1), 44-54 (1995) [A.M. Kamchatnov, M.V. Pavlov, Periodic waves in the theory of self-induced transparency, JETP, 80(1), 22-27 (1995)], WoS: A1995QH48500003, ADS: 1995JETP...80...22K.
  9. M.V. Pavlov, Sokhranenie “formy” gamil’tonovykh struktur pri lineinykh zamenakh nezavisimykh peremennykh, Matem. zametki, 57(5), 704-711 (1995) [M.V. Pavlov, Conservation of the “forms” of Hamiltonian structures upon linear substitution for independent variables, Math. Notes, 57(5), 489-495 (1995)], WoS: A1995TV02400008, MathSciNet: 1347373, zbMath: 0848.35133.
  10. A.Ya. Mal’tsev, M.V. Pavlov, O metode usredneniya Uizema, Funkts. analiz i ego pril., 29(1), 7-24 (1995) [A.Ya. Maltsev, M.V. Pavlov, On Whitham's averaging method, Funct. Anal. Appl., 29(1), 6-19 (1995)]; nlin/0306053, WoS: A1995RW33900002, Scopus: 2-s2.0-17844405991, ADS: 2003nlin......6053M, MathSciNet: 1328535, zbMath: 0843.35018.
  11. M.V. Pavlov, O lokal’nykh gamil’tonovykh strukturakh sistemy Benni, Dokl. Akad. nauk, 338 (1), 33-34 (1994) [M.V. Pavlov, On local Hamiltonian structures of Benney set, Phys.-Dokl., 39 (9), 607-608 (1994)], WoS: A1994PL96500007, ADS: 1994DokPh..39..607P, MathSciNet: 1304552, zbMath: 0887.76016.
  12. M.V. Pavlov, Mul’tigamil’tonovy struktury uravnenii Uizema, Dokl. Akad. nauk, 338 (2), 165-167 (1994) [M.V. Pavlov, Multi-Hamiltonian structures of the Whitham equations, Dokl. Math., 50 (2), 220-223 (1995)], WoS: A1994PL96600005, MathSciNet: 1305015, zbMath: 0861.35102.
  13. M.V. Pavlov, Metod usredneniya Uizema i ierarkhiya Kortevega–de Frisa, Dokl. Akad. nauk, 338 (3), 317-319 (1994) [M.V. Pavlov, The Whitham averaging method and the Kortveg–de Vries hierarchy, Phys.-Dokl., 39(9), 615-617 (1994)], WoS: A1994PM87300008, Scopus: -, ADS: 1994DokPh..39..615P, MathSciNet: 1303709, zbMath: 0867.35087.
  14. M.V. Pavlov, Ellipticheskie koordinaty i mul’tigamil’tonovy struktury sistem gidrodinamicheskogo tipa, Dokl. Akad. nauk, 339 (1), 21-23 (1994) [M.V. Pavlov, Elliptic coordinates and multi-Hamiltonian structures of hydrodynamical type equations, Dokl. Math., 50 (3), 374-377 (1995)], WoS: A1994PX77800005, Scopus: -, MathSciNet: 1315174, zbMath: 0872.58025.
  15. M.V. Pavlov, Dvoinoe lagranzhevo predstavlenie KdV i obshchee reshenie uravnenii Uizema, Dokl. Akad. nauk, 339 (2), 157-161 (1994) [M.V. Pavlov, Double Lagrangian representation of KDV and general solution of Whitham equations, Dokl. Math., 50 (3), 400-406 (1995)], WoS: A1994PX77900003, MathSciNet: 1316939, zbMath: 0866.35101.
  16. M.V. Pavlov, Tochnaya integriruemost’ sistemy uravnenii Benni, Dokl. Akad. nauk, 339 (3), 311-313 (1994) [M.V. Pavlov, Exact integrability of Benney equations, Phys.-Dokl. 39(11), 745-747 (1994)], WoS: A1994PX78000006, ADS: 1994DokPh..39..745P, MathSciNet: 1315185, zbMath: 0874.35095.
  17. M.V. Pavlov, Gamil’tonova struktura uravnenii Uizema, Uspekhi mat. nauk, 49:1(295), 219-220 (1994) [M.V. Pavlov, The Hamiltonian structure of the Whitham equations, Russ. Math. Surv., 49(1), 241-242 (1994)], WoS: A1994QL92900015, ADS: 1994RuMaS..49..241P, MathSciNet: 1307143, zbMath: 0861.35106.
  18. M.V. Pavlov, R.A. Sharipov, S.I. Svinolupov, Invariant Integrability Criterion for the Equations of Hydrodynamical Type, solv-int/9407003, ADS: 1994solv.int..7003P.
  19. M.V. Pavlov, Diskretnaya simmetriya i lokal’nye gamil’tonovy struktury sistem gidrodinamicheskogo tipa, Uspekhi mat. nauk, 48:6(294), 167-168 (1993) [M.V. Pavlov, Discrete symmetry and local Hamiltonian structures of systems of hydrodynamical type, Russ. Math. Surv., 48(6), 178-180 (1993)], WoS: A1993PZ92000016, Scopus: 2-s2.0-84956211144, ADS:  1993RuMaS..48..178P , MathSciNet: 1264171.
  20. E.V. Ferapontov, M.V. Pavlov, Quasiclassical limit of coupled KdV equations. Riemann invariants and multi-Hamiltonian structure, Physica D 52 (2-3), 211-219 (1991).
  21. M.V. Pavlov, S.P. Tsarev, O zakonakh sokhraneniya uravnenii Benni, Uspekhi mat. nauk, 46:4(280), 169-170 (1991) [M.V. Pavlov, S.P. Tsarev, On conservation laws of Benney equations, Russ. Math. Surv., 46(4), 196-197 (1991)], ADS: 1991RuMaS..46..196P, MathSciNet: 1138970, zbMath: 0779.7600.
  22. M.V. Pavlov, Nelineinoe uravnenie Shredingera i metod usredneniya Bogolyubova–Uizema, TMF, 71(3), 351-356 (1987) [M.V. Pavlov, Nonlinear Schrödinger equation and the Bogolyubov-Whitham method of averaging, Theor. Math. Phys., 71(3), 584-588 (1987)], WoS: A1987L575800005, ADS: 1987TMP....71..584P, MathSciNet: 0910272.
  23. M.V. Pavlov, Gamil’tonov formalizm slabonelineinykh sistem gidrodinamiki, TMF, 73(2), 316-320 (1987) [M.V. Pavlov, Hamiltonian formalism of weakly nonlinear hydrodynamic systems, Theor. Math. Phys., 73(2), 1242-1245 (1987)], WoS: A1987P005000016, ADS: 1987TMP....73.1242P, MathSciNet: 0933552.
  24. M.V. Pavlov, Gamil’tonov formalizm uravneniya elektroforeza. Integriruemye uravneniya gidrodinamiki, Preprint ITF im. L.D. Landau 1987-17, 6 c.