Russian Academy of Sciences

Landau Institute for Theoretical Physics

Yakov V. Fominov

Deputy director

Doctor of science

Docent

Work phone: (+7 495) 702-93-17
Email:
Homepage: http://fominov.itp.ac.ru

Publications

  1. A.A. Kamashev, N.N. Garif’yanov, A.A. Validov, Ya.V. Fominov, I.A. Garifullin, Effekt sverkhprovodyashchego spinovogo klapana v strukturakh so sloem ferromagnitnogo splava Geislera, ZhETF, 158(2), 345-356 (2020) [A.A. Kamashev, N.N. Garif’yanov, A.A. Validov, Y.V. Fominov, I.A. Garifullin, Superconducting Spin-Valve Effect in Structures with a Ferromagnetic Heusler Alloy Layer, JETP, 131(2), 311-321 (2020)], Scopus: 2-s2.0-85091303554.
  2. A.A. Kamashev, N.N. Garif'yanov, A.A. Validov, J. Schumann, V. Kataev, B. Büchner, Ya.V. Fominov, I.A. Garifullin, Superconducting switching due to triplet component in the Pb/Cu/Ni/Cu/Co2Cr1−xFexAly spin-valve structure, Beilstein J. Nanotechnol. 10, 1458-1463 (2019); arXiv:1907.11176, WoS: 000476925900002, Scopus: 2-s2.0-85072886798.
  3. A.A. Kamashev, N.N. Garif'yanov, A.A. Validov, J. Schumann, V. Kataev, B. Büchner, Ya.V. Fominov, I.A. Garifullin, Superconducting spin-valve effect in heterostructures with ferromagnetic Heusler alloy layers, Phys. Rev. B 100, 134511 (2019); arXiv:1911.09984, WoS: 000491989400003, Scopus: 2-s2.0-85074423449.
  4. Ya.V. Fominov, A.A. Mazanik, M.V. Razumovskiy, Surface density of states in superconductors with inhomogeneous pairing constant: Analytical results, Phys. Rev. B 100, 224513 (2019); arXiv:1910.11275, WoS: 000504435500007, Scopus: 2-s2.0-85077494813.
  5. A.A. Kamashev, N.N. Garif’yanov, A.A. Validov, I. Shumann, V. Kataev, B. Byukhner, Ya.V. Fominov, I.A. Garifullin, Gigantskii effekt sverkhprovodyashchego spinovogo klapana, Pis’ma v ZhETF, 110 (5), 325-330 (2019) [A.A. Kamashev, N.N. Garif’yanov, A.A. Validov, J. Schumann, V. Kataev, B. Büchner, Ya.V. Fominov, I.A. Garifullin, Giant Spin-Valve Effect in Heterostructures with a Superconducting Layer, JETP Letters, 110(5), 342-347 (2019)], WoS: 000496316000007, Scopus: 2-s2.0-85075186101.
  6. A.A. Kamashev, A.A. Validov, J. Schumann, V. Kataev, B. Büchner, Ya.V. Fominov, I.A. Garifullin, Increasing the performance of a superconducting spin valve using a Heusler alloy, Beilstein J. Nanotechnol., 9, 1764–1769 (2018); arXiv:1809.00876, WoS: 000435481400002, Scopus: 2-s2.0-85048622383.
  7. S.V. Bakurskiy, Ya.V. Fominov, A. Shevchun, Y. Asano, Y. Tanaka, M.Yu. Kupriyanov, A.A. Golubov, M. R. Trunin, H. Kashiwaya, S. Kashiwaya, Y. Maeno, Local impedance on a rough surface of a chiral p-wave superconductor, Phys. Rev. B 98, 134508 (2018); arXiv:1807.11735, WoS: 000447619700004, Scopus: 2-s2.0-85055086096.
  8. P.A. Ioselevich, P.M. Ostrovsky, Ya.V. Fominov, Mesoscopic supercurrent fluctuations in diffusive magnetic Josephson junctions, Phys. Rev. B 98, 144521 (2018); arXiv:1808.07095, WoS: 000448754200005, Scopus: 2-s2.0-85056334269.
  9. A. Kamashev, A. Validov, N. Garif’yanov, Ya. Fominov, P. Leksin, J. Schumann, J. Thomas, V. Kataev, B. Büchner, I. Garifullin, Isolation of proximity-induced triplet pairing channel in a superconductor/ferromagnet spin valve, EPJ Web of Conf. 185, 08001 (2018) [Moscow International Symposium on Magnetism (MISM 2017), MSU, Moscow, Jul 1-5, 2007], WoS: 000468037700125, Scopus: 2-s2.0-85052849657.
  10. P.L. Stroganov, Ya.V. Fominov, Rasshcheplenie kuperovskikh par v ballisticheskikh ferromagnitnykh SKVIDakh, Nanofizika i nanoelektronika: Trudy XXII Mezhdunarodnogo simpoziuma (Nizhnii Novgorod, 12-15 marta 2018 g.), t. 1, s.116-117 (2018).
  11. P.A. Ioselevich, P.M. Ostrovsky, Ya.V. Fominov, M.V. Feigelman, Cooper pair splitting in diffusive magnetic SQUIDs, Phys. Rev. B 95, 094508 (2017); arXiv:1609.01234, WoS: 000395997200013, Scopus: 2-s2.0-85015894466.
  12. P.L. Stroganov, Ya.V. Fominov, Cooper pair splitting in ballistic ferromagnetic SQUIDs, Phys. Rev. B 96, 174508 (2017); arXiv:1708.05089, WoS: 000415167900004, Scopus: 2-s2.0-85038557482.
  13. P.V. Leksin, N.N. Garif'yanov, A.A. Kamashev, A.A. Validov, Ya.V. Fominov, J. Schumann, V. Kataev, J. Thomas, B. Büchner, I.A. Garifullin, Isolation of proximity-induced triplet pairing channel in a superconductor/ferromagnet spin valve, Phys. Rev. B 93, 100502(R) (2016); arXiv:1510.05392, WoS: 000372406700002, Scopus: 2-s2.0-84961872505.
  14. Ya.V. Fominov, M.A. Skvortsov, Subgap states in disordered superconductors with strong magnetic impurities, Phys. Rev. B 93, 144511 (2016); arXiv:1512.07545, WoS: 000374531500006, Scopus: 2-s2.0-84964325558.
  15. P.V. Leksin, A.A. Kamashev, N.N. Garif’yanov, A.A. Validov, Ya.V. Fominov, J. Schumann, V.E. Kataev, B. Buchner, I.A. Garifullin, Eksperimental’noe issledovanie roli tripletnogo sparivaniya v effekte sverkhprovodyashchego spinovogo klapana, Fizika tverdogo tela, 58(11), 2094-2103 (2016) [P.V. Leksin, A.A. Kamashev, N.N. Garif’yanov, A.A. Validov, Ya.V. Fominov, J. Schumann, V. E. Kataev, B. Büchner, I.A. Garifullin, Experimental investigation of the role of the triplet pairing in the superconducting spin-valve effect, Phys. Solid State, 58(11), 2165-2176 (2016)], WoS: 000388695700003, Scopus: 2-s2.0-84994831788.
  16. R.G. Deminov, L.R. Tagirov, R.R. Gaifullin, T.Yu. Karminskaya, M.Yu. Kupriyanov, Ya.V. Fominov, A.A. Golubov, Proximity effects in superconducting triplet spin-valve F2/F1/S, J. Magnetism and Magnetic Materials, 373, 16-17 (2015), WoS: 000343799300005, Scopus: 2-s2.0-84908349223.
  17. I.A. Garifullin, P.V. Leksin, N.N. Garif׳yanov, A.A. Kamashev, Ya.V. Fominov, J. Schumann, Y. Krupskaya, V. Kataev, O.G. Schmidt, B. Büchner, The superconducting spin valve and triplet superconductivity, J. Magnetism and Magnetic Materials, 373, 18-22 (2015), WoS: 000343799300006, Scopus: 2-s2.0-84908331684.
  18. Ya.V. Fominov, Y. Tanaka, Y. Asano, M. Eschrig, Odd-frequency superconducting states with different types of Meissner response: Problem of coexistence, Phys. Rev. B 91, 144514 (2015); arXiv:1503.04773, WoS: 000353680800005, Scopus: 2-s2.0-84928979002.
  19. P.V. Leksin, N.N. Garif'yanov, A.A. Kamashev, Ya.V. Fominov, J. Schumann, C. Hess, V. Kataev, B. Büchner, I.A. Garifullin, Superconducting spin-valve effect and triplet superconductivity in CoOx/Fe1/Cu/Fe2/Cu/Pb multilayer, Phys. Rev. B 91, 214508 (2015); arXiv:1505.07849, WoS: 000356134500003, Scopus: 2-s2.0-84934779895.
  20. R.G. Deminov, L.R. Tagirov, R.R. Gaifullin, Y.V. Fominov, T.Y. Karminskaya, M.Y. Kupriyanov, A.A. Golubov, Role of interface transparency and exchange field in the superconducting triplet spin-valve effect, Solid State Phenomena, Vol. 233-234, 745-749 (2015), Scopus: 2-s2.0-84934782414.
  21. I.A. Garifullin, N.N. Garif’yanov, P.V. Leksin, A.A. Kamashev, Ya.V. Fominov, J. Schumann, V. Kataev, B. Büchner, The peculiarities of the operation of the superconducting spin valve, Magn. Reson. Solids 16, 14208 (2014) (14 pp.), Scopus: 2-s2.0-84901705082.
  22. Y. Asano, Ya.V. Fominov, Y. Tanaka, Consequences of bulk odd-frequency superconducting states for the classification of Cooper pairs, Phys. Rev. B 90, 094512 (2014); arXiv:1407.2325, WoS: 000342158100003, Scopus: 2-s2.0-84907255075.
  23. I.A. Garifullin, N.N. Garif’yanov, P.V. Leksin, A.A. Kamashev, Ya.V. Fominov, J. Schumann, V. Kataev, B. Büchner, Sverkhprovodyashchii spinovyi klapan i tripletnaya sverkhprovodimost’, Izvestiya RAN. Seriya fizicheskaya, 78(12), 1635–1642 (2014) [I.A. Garifullin, N.N. Garif’yanov, P.V. Leksin, A.A. Kamashev, Ya.V. Fominov, J. Schumann, V. Kataev, B. Büchner, Superconducting spin valve and triplet superconductivity, Bull. RAS: Physics, 78(12), 1341-1347 (2014)], Scopus: 2-s2.0-84919754152.
  24. M.A. Skvortsov, P.M. Ostrovsky, D.A. Ivanov, Ya.V. Fominov, Superconducting proximity effect in quantum wires without time-reversal symmetry, Phys. Rev. B 87, 104502 (2013) [14 pages]; arXiv:1211.0202, WoS: 000315729900006, Scopus: 2-s2.0-84874877725.
  25. P.V. Leksin, A.A. Kamashev, N.N. Garif'yanov, I.A. Garifullin, Ya.V. Fominov, J. Schumann, S. Hess, V. Kataev, B. Büchner, Peculiarities of performance of the spin valve for the superconducting current, Pis’ma v ZhETF, 97 (8), 549-553 (2013) [JETP Lett., 97(8), 478-482 (2013)]; arXiv:1304.3939, WoS: 000321129600009, Scopus: 2-s2.0-84879730049.
  26. D.A. Ivanov, M.A. Skvortsov, P.M. Ostrovsky, Ya.V. Fominov, Hybridization of wave functions in one-dimensional localization, Phys. Rev. B 85, 035109 (2012) [9 pages]; arXiv:1111.0339, WoS: 000299117300006, Scopus: 2-s2.0-84856479955.
  27. P.V. Leksin, N.N. Garif’yanov, I.A. Garifullin, Ya.V. Fominov, J. Schumann, Y. Krupskaya, V. Kataev, O.G. Schmidt, B. Büchner, Evidence for Triplet Superconductivity in a Superconductor-Ferromagnet Spin Valve, Phys. Rev. Lett. 109, 057005 (2012) [5 pages]; arXiv:1207.0727, WoS: 000306995700017, Scopus: 2-s2.0-84864441924.
  28. Ya.V. Fominov, M. Houzet, L.I. Glazman, Poverkhnostnyi impedans v sverkhprovodnikakh so slabymi magnitnymi primesyami, V sb: Nanofizika i nanoelektronika: Trudy XVI mezhdunarodnogo simpoziuma, 12–16 marta 2012 g., Nizhnii Novgorod. - Nizhnii Novgorod: IFM RAN, 2012, Tom 1, s. 90.
  29. Ya.V. Fominov, M. Houzet, L.I. Glazman, Surface impedance of superconductors with weak magnetic impurities, Phys. Rev. B 84, 224517 (2011) [13 pages]; arXiv:1110.1370, WoS: 000298556700012, Scopus: 2-s2.0-84855301887.
  30. Y. Asano, A.A. Golubov, Ya.V. Fominov, Y. Tanaka, Unconventional Surface Impedance of a Normal-Metal Film Covering a Spin-Triplet Superconductor Due to Odd-Frequency Cooper Pairs, Phys. Rev. Lett. 107, 087001 (2011) [4 pages], WoS: 000293921000019, Scopus: 2-s2.0-84855284175.
  31. L.R. Tagirov, R.G. Deminov, O.V. Nedopekin, Ya.V. Fominov, T.Yu. Karminskaya, M.Yu. Kupriyanov, A.A. Golubov, Control of superconductivity by F1/N/F2 spin valve, V sb: Nanofizika i nanoelektronika: Trudy XV mezhdunarodnogo simpoziuma, 14–18 marta 2011 g., Nizhnii Novgorod. - Nizhnii Novgorod: IFM RAN, 2011, Tom 1, s. 164.
  32. Ya.V. Fominov, A.A. Golubov, T.Yu. Karminskaya, M.Yu. Kupriyanov, R.G. Deminov, L.R. Tagirov, Superconducting triplet spin valve, Pis’ma v ZhETF, 91 (6), 329-333 (2010) [JETP Lett. 91 (6), 308-313 (2010)]; arXiv:1002.2113, Scopus: 2-s2.0-77952790533.
  33. Ya.V. Fominov, N.M. Shchelkachev, Effekt Dzhozefsona. Uchebno-metodicheskoe posobie, Izd-vo Moskva MFTI 2010. 32 str.
  34. N.M. Shchelkachev, Ya.V. Fominov, Elektricheskii tok v nanostrukturakh: kulonovskaya blokada i kvantovye tochechnye kontakty. Uchebno-metodicheskoe posobie, Izd-vo Moskva MFTI 2010. 40 str.
  35. Y. Asano, A.A. Golubov, Ya.V. Fominov, Y. Tanaka, Anomalous Surface Impedance due to Odd-frequency Cooper Pairs, arXiv:1010.1574.
  36. D.A. Ivanov, Ya.V. Fominov, M.A. Skvortsov, P.M. Ostrovsky, Effective spin-flip scattering in diffusive superconducting proximity systems with magnetic disorder, Phys. Rev. B 80, 134501 (2009) [10 pages]; arXiv:0907.0113, WoS: 000271351300080, Scopus: 2-s2.0-70749112235.
  37. Ya.V. Fominov, A.F. Volkov, K.B. Efetov, Josephson effect due to the long-range odd-frequency triplet superconductivity in SFS junctions with Néel domain walls, Phys. Rev. B 75, 104509 (2007) [12 pages]; cond-mat/0610440.
  38. Ya.V. Fominov, Conductance of a junction between a normal metal and a Berezinskii superconductor, Pis’ma v ZhETF 86 (11), 842-846 (2007) [JETP Lett. 86 (11), 732-736 (2007)]; arXiv:0705.0813.
  39. G.P. Pepe, R. Latempa, L. Parlato, A. Ruotolo, G. Ausanio, G. Peluso, A. Barone, A.A. Golubov, Ya.V. Fominov, M.Yu. Kupriyanov, Proximity effect in planar superconducting tunnel junctions containing Nb/NiCu superconductor/ferromagnet bilayers, Phys. Rev. B 73, 054506 (2006) [8 pages].
  40. D.A. Ivanov, Ya.V. Fominov, Minigap in superconductor-ferromagnet junctions with inhomogeneous magnetization, Phys. Rev. B 73, 214524 (2006) [6 pages]; cond-mat/0511299.
  41. I.S. Beloborodov, Ya.V. Fominov, A.V. Lopatin, V.M. Vinokur, Insulating state of granular superconductors in a strong-coupling regime, Phys. Rev. B 74, 014502 (2006) [6 pages]; cond-mat/0509386.
  42. P.M. Ostrovsky, Ya.V. Fominov, M.V. Feigel’man, Proximity effect in the presence of Coulomb interaction and magnetic field, Phys. Rev. B 74, 104505 (2006) [11 pages]; cond-mat/0601694.
  43. A.F. Volkov, Ya.V. Fominov, K.B. Efetov, Long-range odd triplet superconductivity in superconductor-ferromagnet structures with Néel walls, Phys. Rev. B 72, 184504 (2005) [9 pages]; cond-mat/0507396.
  44. Ya.V. Fominov, A.A. Golubov, Density of states in d-wave superconductors of finite size, Phys. Rev. B 70, 212513 (2004) [4 pages]; cond-mat/0402381.
  45. Ya.V. Fominov, A.A. Golubov, M.Yu. Kupriyanov, Decoherence due to nodal quasiparticles in d-wave qubits, Pis’ma v ZhETF 77 (10), 691-695 (2003) [JETP Lett. 77 (10), 587-591 (2003)]; cond-mat/0304383.
  46. Ya.V. Fominov, A.A. Golubov, M.Yu. Kupriyanov, Triplet proximity effect in FSF trilayers, Pis’ma v ZhETF 77 (9), 609-614 (2003) [JETP Lett. 77 (9), 510-515 (2003)]; cond-mat/0303534.
  47. Ya.V. Fominov, M.Yu. Kupriyanov, M.V. Feigel’man, Kommentarii k obzoru Yu.A. Izyumova, Yu.N. Proshina, M.G. Khusainova «Konkurentsiya sverkhprovodimosti i magnetizma v geterostrukturakh ferromagnetik/ sverkhprovodnik», Uspekhi fiz. nauk 173 (1), 113-115 (2003) [Ya.V. Fominov, M.Yu. Kupriyanov, M.V. Feigel’man, A comment on the paper “Competition between superconductivity and magnetism in ferromagnet/ superconductor heterostructures” by Yu.A. Izyumov, Yu.N. Proshin, and M.G. Khusainov, Phys. Usp. 46 (1), 105-107 (2003)].
  48. Ya. Fominov, Proximity and Josephson effects in superconducting hybrid structures, cond-mat/0311359.
  49. Ya.V. Fominov, N.M. Chtchelkatchev, A.A. Golubov, Nonmonotonic critical temperature in superconductor/ferromagnet bilayers, Phys. Rev. B 66, 014507 (2002) [13 pages]; cond-mat/0202280.
  50. A.A. Golubov, M.Yu. Kupriyanov, Ya.V. Fominov, Nonsinusoidal current-phase relation in SFS Josephson junctions, Pis’ma v ZhETF 75 (11), 709-713 (2002); Popravka – 76 (4), 268 (2002) [JETP Lett. 75 (11), 588-592 (2002); Erratum – 76 (4), 231 (2002)]; cond-mat/0204568.
  51. A.A. Golubov, M.Yu. Kupriyanov, Ya.V. Fominov, Critical current in SFIFS junctions, Pis’ma v ZhETF 75 (4), 223-227 (2002) [JETP Lett. 75 (4), 190-194 (2002)]; cond-mat/0201249.
  52. Ya.V. Fominov, M.V. Feigel’man, Superconductive properties of thin dirty superconductor–normal-metal bilayers, Phys. Rev. B 63, 094518 (2001) [14 pages]; cond-mat/0008038.
  53. Ya.V. Fominov, N.M. Chtchelkatchev, A.A. Golubov, Critical temperature of superconductor/ferromagnet bilayers, Pis’ma v ZhETF 74 (2), 101-104 (2001) [JETP Lett. 74 (2), 96-99 (2001)]; cond-mat/0106185.