Russian Academy of Sciences

Landau Institute for Theoretical Physics

Vladimir A. Belyakov

Senior researcher

Doctor of science

Professor

Please send any information (memories, just words, etc) to

Publications

  1. V.A. Belyakov, Kossel lines in optics of defect spiral media, Liquid Crystals, 48(15), 2150-2157 (2021), WoS: 000673486600001, Scopus: 2-s2.0-85122307655, RINTs: 47893241.
  2. V.A. Belyakov, Linii Kosselya i rentgenovskie lokalizovannye konicheskie mody, ZhETF, 159(3), 387-399 (2021) [V.A. Belyakov, Kossel lines and X-ray localized conical modes, JETP, 132(3), 323-333(2021)], WoS: 000644646900001, Scopus: 2-s2.0-85104836174, ADS: 2021JETP..132..323B, RINTs: 44800478.
  3. V.A. Belyakov, Kossel lines and X-ray localized conical modes, Acta Cryst. A 77, Suppl., C308 (2021) [Abstracts of the XXV IUCr Congress Prague, Czech Republic, 14-22 August 2021], WoS: 000242824800001.
  4. V.A. Belyakov, Optical Kossel lines and fluorescence in photonic liquid crystals, Crystals, 10(6), art.541 (2020), WoS: 000554590200001, Scopus: 2-s2.0-85087047630, ADS: -, RINTs: 43296926.
  5. V.A. Belyakov, D.V. Shmeliova, S.V. Semenov, S.S. Kharlamov, Advances in model-independent restoration of the liquid crystal surface anchoring potential, Molecular Crystals and Liquid Crystals, 713(1), 1-14 (2020), WoS: 000647295400001, Scopus: 2-s2.0-85105614519, RINTs: 46054591.
  6. V.A. Belyakov, X-ray localized conical modes and Kossel lines in perfect crystals, Nanofizika i nanoelektronika: Trudy XXIV Mezhdunarodnogo simpoziuma (Nizhnii Novgorod, 10-13 marta 2020 g.), Tom 2, s. 829-830 (2020).
  7. V.A. Belyakov, S.V. Semenov, Localized conical edge modes of higher orders in photonic liquid crystals, Crystals, 9(10), 542 (2019), WoS: 000498263500057, Scopus: 2-s2.0-85074223504, RINTs: 41711402.
  8. V.A. Belyakov, Localized conical edge modes in optics of spiral media (First diffraction order), Crystals, 9(12), 674 (2019), WoS: 000506676000069, Scopus: 2-s2.0-85076890529, RINTs: 43228138.
  9. V.A. Belyakov, D.V. Shmeliova, and S.V. Semenov, Studies of the liquid crystal surface anchoring potential using Grandjean–Cano wedge, Liquid Crystals, 48(8), 1203-1213 (2019), WoS: 000478566200005, Scopus: 2-s2.0-85057300374, ADS: -, RINTs: 41787235.
  10. V. Belyakov, Diffraction Optics of Complex-Structured Periodic Media: Localized Optical Modes of Spiral Media, 2nd Ed., Springer, 2019, xix, 253 pp. ISBN 978-3-319-43482-7 (Springer Series in Optical Sciences, vol. 203).
  11. V.A. Belyakov, High resolution X-Ray fluorescence and localizied X-Ray modes, Nanofizika i nanoelektronika: Trudy XXIII Mezhdunarodnogo simpoziuma (Nizhnii Novgorod, 11-14 marta 2019 g.), Tom 1, s. 417-419 (2019), RINTs: -.
  12. V.A. Belyakov, D.V. Shmeliova, S.V. Semenov, On the way of reconstruction of the liquid crystal surface anchoring potential, J. Mol. Liq., 267, 151-157 (2018) [Corrigendum - J. Mol. Liq., 277, 49 (2019)], WoS: 000447575800023, Scopus: 2-s2.0-85042182682, RINTs: 38634556.
  13. V.A. Belyakov, Lasing in Grandjean–Cano wedge as an option to study surface anchoring, Phys. Astron. Int. J., 2(3), 172‒173 (2018), ADS: 2018PAIJ....2..172B.
  14. V.A. Belyakov, Optimization of DFB Lasing in Chiral Photonic Media, Research and Reviews: Journal of Material Sciences, 6 (3), art.230 (2018) [Research and Reviews: Journal of Material Sciences, 7(1), 169-174 (2018)].
  15. S.V. Semenov, V.A. Belyakov, Poverkhnostnoe stseplenie i raspredelenie direktora v kline Granzhana-Kano, ZhETF, 153(5), 838-844 (2018) [S.V. Semenov, V.A. Belyakov, Surface Anchoring and Director Distribution in a Grandjean-Cano Wedge, JETP 126(5), 699-704 (2018)], WoS: 000436589400015, Scopus: 2-s2.0-85049130404, ADS: 2018JETP..126..699S, RINTs: 34918730.
  16. V.A. Belyakov, D.V. Shmeliova, S.V. Semenov, Studies of the Liquid Crystal Surface Anchoring Potential using Grandjean-Cano Wedge, ILCC2018 Book of Abstracts, art. 1-E-2, p.32 (2018).
  17. V.A. Belyakov, Optimization of DFB Lasing in Chiral Liquid Crystals, ILCC2018 Book of Abstracts, art. P4-C1-1, p.65 (2018).
  18. V.A. Belyakov, From liquid crystals localized modes to localized modes in photonic crystals, J. Laser Opt. Photonics, 4(2), 153 (2017).
  19. D.V. Shmeliova, V.A. Belyakov, Director distribution in Grandjean-Cano wedge and restoration of surface anchoring potential, Mol. Cryst. Liq. Cryst., 646, 160-167 (2017), WoS: 000401994400021, Scopus: 2-s2.0-85019954798, RINTs: 31034199.
  20. V.A. Belyakov, D.V. Shmeliova, S.V. Semenov, Towards the restoration of the liquid crystal surface anchoring potential using Grandgean-Cano wedge, Mol. Cryst. Liq. Cryst., 657, 34-45 (2017), WoS: 000423118300006, Scopus: 2-s2.0-85041616314, RINTs: 35527132.
  21. V.A. Belyakov, Localized modes in optics of photonic liquid crystals, Mol. Cryst. Liq. Cryst., 657, 116-128 (2017), WoS: 000423118300017, Scopus: 2-s2.0-85041374558, RINTs: 35491623.
  22. V.A. Belyakov, Lokalizovannye kraevye mody kholodnykh neitronov v periodicheskikh kondensirovannykh sredakh, ZhETF, 151(6), 1160-1166 (2017) [V.A. Belyakov, Edge localized modes of cold neutrons in periodic condensed media, JETP 124(6), 994-1000 (2017)], WoS: 000406199300017, Scopus: 2-s2.0-85025434587, ADS: 2017JETP..124..994B, RINTs: 29214691.
  23. V.A. Belyakov, Localized X-Ray Modes at a Twin Boundary and Options of X-Ray onochromatization, Proceedings of XXI International Symposium on Nanophysics and Microelectronics, Nizhnii Novgorod, V.1, p.355 (2017).
  24. V.A. Belyakov, Lokalizovannye kraevye mody v optike fotonnykh zhidkikh kristallov s lokal’noi anizotropiei pogloshcheniya, Zhidk. krist. i ikh praktich. ispol’z. / Liq. Cryst. and their Appl., 16(1), 52-61 (2016) [V.A. Belyakov, Edge localized modes in optics of photonic liquid crystals with local anisotropy of absorption], WoS: 000383485900008, Scopus: 2-s2.0-85018270794, RINTs: 25651306.
  25. V.A. Belyakov, S.V. Semenov, Localized modes in optics of photonic liquid crystals with local anisotropy of absorption, ZhETF, 149(5), 1076-1086 (2016) [JETP 122(5), 932-941 (2016)], WoS: 000378741300016, Scopus: 2-s2.0-84976628368, ADS: 2016JETP..122..932B, RINTs: 26935202.
  26. V.A. Belyakov, Long-living Mossbauer Localized Modes, Proceedings of XX International Symposium on Nanophysics and Microelectronics, Nizhnii Novgorod, V.1, p.347 (2016).
  27. V.A. Belyakov, Localized optical modes in optics of chiral liquid crystals, Mol. Cryst. Liq. Cryst., 612, 81-97 (2015), WoS: 000357417000008, Scopus: 2-s2.0-84936758992, ADS: -, RINTs: 23989330.
  28. V.A. Belyakov, Suppression of Inelastic Channels and Long-living X-Ray Localized Modes, Proceedings of XIX International Symposium on Nanophysics and Microelectronics, Nizhnii Novgorod, V.1, p.319 (2015).
  29. V.A. Belyakov, Localized optical modes and low threshold lasing in photonic spiral media, Computational Nanotechnology, № 2, 40-52 (2014), RINTs: 22821495.
  30. K. Nowicka, D. Dardas, W. Kuczyński, V.A. Belyakov, D.V. Shmeliova, Director distribution and surface anchoring potential in Grandjean-Cano wedge, Liquid Crystals, 41(10), 1448-1454 (2014), WoS: 000341007400011, Scopus: 2-s2.0-84943816776, RINTs: 24955348.
  31. I. Ilchishin, E. Tikhonov, V. Belyakov, T. Mykytiuk, Manifestation of the Chiral Liquid Crystal Boundary Conditions in Lasing Features, Mol. Cryst. Liq. Cryst., 591(1), 128-134 (2014), WoS: 000342559300018, Scopus: 2-s2.0-84941050641, ADS: -, RINTs: 41765095.
  32. V.A. Belyakov, S.V. Semenov, Optical defect modes at an active defect layer in photonic liquid crystals, ZhETF, 145(5), 906-922 (2014) [JETP 118(5), 798-813 (2014)], WoS: 000338340800013, Scopus: 2-s2.0-84904105274, ADS: 2014JETP..118..798B, RINTs: 22017653.
  33. V.A. Belyakov, Lokalizovannye mody v optike fotonnykh zhidkikh kristallov, Nanostruktury. Matematicheskaya fizika i modelirovanie, 10(2), 41-93 (2014), RINTs: 24323669.
  34. V.A. Belyakov, Localized electromagnetic modes in periodical structures, Trudy XVIII Mezhdunarodnogo simpoziuma «Nanofizika i nanoelektronika», Nizhnii Novgorod, 10-14 marta 2014, Tom 1, s.291-292 (2014).
  35. V.A. Belyakov, Localized optical modes in optics of photonic liquid crystals, Zhidkie kristally i ikh prakticheskoe ispol’zovanie, №4(46), 53-62 (2013) [V.A. Belyakov, Lokalizovannye opticheskie mody v optike fotonnykh zhidkikh kristallov], RINTs: 21274682.
  36. V.A. Belyakov, Optika fotonnykh kristallov : uchebnoe posobie, M.: MFTI, 2013. – 80 s.; ISBN 978-5-7417-0460-8.
  37. V.A. Belyakov, Localized optical modes in optics of chiral liquid crystals, In: “New Developments in Liquid Crystals and Applications”, P.K. Choudhury, (Ed.), Nova Publishers: New York, Chapter 7, p. 199-227 (2013). ISBN: 978-1-62618-677-4. xxi,296 pp., WoS: -, Scopus: 2-s2.0-84895217709, RINTs: 21912847.
  38. V.A. Belyakov, Localized optical modes in photonic liquid crystals and low threshold DFB lasing, Proc. VI International Conference on Advanced Optoelectronics and Lasers (CAOL*2013), Sudak, Ukraine, September 09-13, 2013, p.65-67 (2013), Scopus: 2-s2.0-84893806793, RINTs: 21912209.
  39. V.A. Belyakov, Localized Mossbauer Edge Modes, Trudy XVII Mezhdunarodnogo simpoziuma «Nanofizika i nanoelektronika», 11-15 marta 2013, Nizhnii Novgorod, T.1, 268-270 (2013).
  40. V.A. Belyakov, S.V. Semenov, D.V. Shmeliova, Director distribution in Cano-Grandjean wedge influenced by surface anchoring, Mol. Cryst. Liq. Cryst., 559, 31-38 (2012), WoS: 000304277600005, Scopus: 2-s2.0-84861484175, ADS: -, RINTs: 17986792.
  41. V.A. Belyakov, Optical defect modes in chiral liquid crystals at active defect layer, Mol. Cryst. Liq. Cryst., 559, 39-49 (2012), WoS: 000304277600006, Scopus: 2-s2.0-84861521198, ADS: -, RINTs: 17986980.
  42. V.A. Belyakov, Optical defect modes in chiral liquid crystals at birefringent defect layer, Mol. Cryst. Liq. Cryst., 559, 50-68 (2012), WoS: 000304277600007, Scopus: 2-s2.0-84861513937, ADS: -, RINTs: 17986945.
  43. V.A.Belyakov, Localized modes and their efficient manifestation in optics of chiral liquid crystals, Zhidk. krist. i ikh praktich. ispol’z. / Liq. Cryst. and their Appl., №4(42), 34-38 (2012), RINTs: 18819021.
  44. V.A. Belyakov, Optical Defect Modes in Spiral Media at Active Defect Layer, Proc. Int. Symposium “Progress in Electromagnetic Research” (PIERS 2012), Kuala Lumpur, March 27-30, 2012, p. 161-168 (2012), WoS: 000327380000032, Scopus: 2-s2.0-84868586084, RINTs: 20489634.
  45. V.A. Belyakov, Localized X-Ray and neutron modes in crystals and options of their applications in X-Ray and neutron optics, V sb: Nanofizika i nanoelektronika: Trudy XVI mezhdunarodnogo simpoziuma, 12–16 marta 2012 g., Nizhnii Novgorod. - Nizhnii Novgorod: IFM RAN, 2012, Tom 2, s.542-543.
  46. V.A. Belyakov, S.V. Semenov, Optical defect modes in photonic chiral liquid crystals, Mol. Cryst. Liq. Cryst., 543, 123/[889]-135/[901] (2011), WoS: 000291859200011, Scopus: 2-s2.0-79959199754, ADS: -, RINTs: 16989659.
  47. I. Ilchishin, Eu. Tikhonov, V. Belyakov, Effect of optical properties of planar texture on some lasing characteristics dye-doped cholesteric liquid crystals, Mol. Cryst. Liq. Cryst., 544, 178/[1166]-184/[1172] (2011), WoS: 000291859900019, Scopus: 2-s2.0-79959270416, ADS: -, RINTs: 16992534.
  48. V.A. Belyakov, S.V. Semenov, Optical defect modes in chiral liquid crystals, ZhETF, 139(4), 798-815 (2011) [JETP, 112(4), 694-710 (2011)], WoS: 000290682600017, Scopus: 2-s2.0-79957870517, ADS: 2011JETP..112..694B, RINTs: 16049968.
  49. V.A. Belyakov, Localized optical modes and enhancement of some optical phenomena in spiral media, Proc. Int. Symposium “Progress in Electromagnetic Research” (PIERS 2011), March 20-23, 2011, Marrakesh, Morocco, p. 1487-1494, WoS: 000332513000322, Scopus: 2-s2.0-84055188838, RINTs: 18031090.
  50. D.V. Shmeliova, V.A. Belyakov, Non-Singular Walls in Cano-Grandjean Wedge, Mol. Cryst. Liquid Cryst., 527, 53/[209]-58/[214] (2010), WoS: 000281167200007, Scopus: 2-s2.0-77955934172, RINTs: 15333087.
  51. V.A. Belyakov, Opticheskie svoistva zhidkikh kristallov, uchebno-metodicheskoe posobie, Izdatel’stvo MFTI, 2010, 80 str.
  52. V.A. Belyakov, Localized optical modes in spiral photonic media: Application to lasing and other optical phenomena, Proc. ICEME2010: Int. Conf. on Engineering and Meta-Engineering, April 6-9, 2010, Orlando, Florida, USA, p. 216-220 (2010), WoS: 000391415300043.
  53. V.A. Belyakov, N. Kaputkina, Edge localized modes of cold neutrons and X-Rays in periodic condensed media, Trudy KhIV Mezhd. simpoziuma “Nanofizika i nanoelektronika” (15-19 marta 2010 g., Nizhnii Novgorod), T. 2, s. 327-328 (2010).
  54. I. Ilchishin, Eu. Tikhonov, V. Belyakov, Occurence of active layer optical properties on some Lasing characteristics dye-doped Ch LC, arXiv:1009.0475, ADS: 2010arXiv1009.0475I.
  55. V.A. Belyakov, Localized Optical Modes in Photonic Liquid Crystals: Options for DFB Lasing Enhancement and More, Abstracts of 10th European Conference on Liquid Crystals (ECLC 2009), April 19-24, 2009, Colmar, France, P126 (2009).
  56. V.A. Belyakov, S.V. Semenov, Edge Modes in Chiral Liquid Crystals: Options for Low Threshold Lasing, Mol. Cryst. Liq. Cryst., 507, 209-233 (2009), WoS: 000270155100025, Scopus: 2-s2.0-70349588552, RINTs: 15303448.
  57. V.A. Belyakov, S.V. Semenov, Optical edge modes in photonic liquid crystals, ZhETF, 136(4), 797-810 (2009) [JETP, 109(4), 687-699 (2009)], WoS: 000271943600015, Scopus: 2-s2.0-70749101112, ADS: 2009JETP..109..687B, RINTs: 15845205.
  58. V.A. Belyakov, Low threshold DFB lasing in chiral liquid crystals, Ferroelectrics, 364(Pt.1), 33-59 (2008), WoS: 000257020000005, Scopus: 2-s2.0-70350393586, RINTs: 15293603.
  59. V.A. Belyakov, W. Kuczynski, Motion of nonsingular walls in plane layer of twisted nematics, Mol. Cryst. Liq. Cryst., 480, 243-261 (2008), WoS: 000253457500022, Scopus: 2-s2.0-39649124662, RINTs: 13580520.
  60. V.A. Belyakov, Cano-Grandjean Wedge at Weak Surface Anchoring, Mol. Cryst. Liq. Cryst., 480, 262-277 (2008), WoS: 000253457500023, Scopus: 2-s2.0-39649124896, RINTs: 13596025.
  61. V.A. Belyakov, Low threshold DFB lasing at the edge and defect modes in chiral liquid crystal, Mol. Cryst. Liq. Cryst., 488, 279-308 (2008), WoS: 000259224200027, Scopus: 2-s2.0-52049108682, RINTs: 13570261.
  62. V.A. Belyakov, On model independent restoration of the surface anchoring potential, Mol. Cryst. Liq. Cryst., 489, 54/[380] - 72/[398] (2008), WoS: 000259224400005, Scopus: 2-s2.0-51849135114, RINTs: 13587766.
  63. V.A. Belyakov, Defect modes in chiral liquid crystals: an analytic approach, Mol. Cryst. Liq. Cryst., 494, 127-152 (2008), WoS: 000262857500013, Scopus: 2-s2.0-57749121440, RINTs: 13588210.
  64. V.A. Belyakov, On restoration of the actual surface anchoring potential, Mol. Cryst. Liq. Cryst., 494, 153-171 (2008), WoS: 000262857500014, Scopus: 2-s2.0-57649213755, RINTs: 13590245.
  65. V.A. Belyakov, Low threshold DFB lasing at the edge and defect modes in chiral liquid crystal, Proc. CAOL 2008: 4th Int. Conf. on Advanced Optoelectronics and Lasers, Alushta, Crimea, Ukraine, Sept. 29-Oct. 4, 2008. p.115.
  66. V.A. Belyakov, Linear and nonlinear optics of confined chiral liquid crystals at weak surface anchoring, Mol. Cryst. Liq. Cryst., 467, 155-169 (2007), WoS: 000247620700014, Scopus: 2-s2.0-35649021913, ADS: -, RINTs: 13553486.
  67. V.A. Belyakov, DFB lasing in chiral LC at diffraction of pumping wave, Ferroelectrics, 344, 163-176 (2006), WoS: 000242517300019, Scopus: 2-s2.0-38849179950, ADS: -, RINTs: 15048487.
  68. V.A. Belyakov, M.A. Osipov, I.W. Stewart, Nonsingular walls in plane cholesteric layers, J. Phys.: Cond. Mat., 18(19), 4443-4460 (2006), WoS: 000238372800007, Scopus: 2-s2.0-33646342747, ADS: 2006JPCM...18.4443B, RINTs: 13523203.
  69. V.A. Belyakov, Low threshold DFB lasing in chiral LC at diffraction of pumping wave, Mol. Cryst. Liq. Cryst., 453, 43-69 (2006), WoS: 000238449700004, Scopus: 2-s2.0-33745669133, RINTs: 13506296.
  70. V.A. Belyakov, W. Kuczynski, Surface anchoring and twisting of thin nematic layers influenced by thermal fluctuations, Mol. Cryst. Liq. Cryst., 438, 123/[1687] – 140/[1704] (2005), WoS: 000230651900015, Scopus: 2-s2.0-33644783734, RINTs: 13482138.
  71. V.A. Belyakov, I.W. Stewart, M.A. Osipov, Surface anchoring and dynamics of jump-wise director reorientations in planar cholesteric layers, Phys. Rev. E 71, 051708 (2005) (12 pages), WoS: 000231687700044, Scopus: 2-s2.0-26944446495, ADS: 2005PhRvE..71e1708B, RINTs: 13475468.
  72. V.A. Belyakov, S.V. Semenov, Variations of the helix in thin planar cholesteric layers influenced by surface anchoring, Proc. SPIE, 6023, 602308 (2005), WoS: -, Scopus: 2-s2.0-33645012833, ADS: 2005SPIE.6023...59B, RINTs: 16950848.
  73. V.A. Belyakov, Unwinding of the helix in thin planar cholesteric layers, Mol. Cryst. Liq. Cryst., 410, 219/[747]-227/[755] (2004), WoS: 000222524000022, Scopus: 2-s2.0-12844249451, ADS: -, RINTs: 13463646.
  74. V.A. Belyakov, E.I. Kats, S.P. Palto, Temperature and field hysteresis of the pitch variations in thin planar layers of cholesterics, Mol. Cryst. Liq. Cryst., 410, 229/[757]-238/[766] (2004), WoS: 000222524000023, Scopus: 2-s2.0-12844269287, RINTs: 13458845.
  75. V.A. Belyakov, I.W. Sterweart, M.A. Osipov, Dynamics of jumpwise temperature pitch variations in planar cholesteric layers for a finite strength of surface anchoring, ZhETF, 126(1), 89-98 (2004) [JETP, 99(1), 73-82 (2004)], WoS: 000223273400009, Scopus: 2-s2.0-21144442313, ADS: 2004JETP...99...73B, RINTs: 13449002.
  76. V.A. Belyakov, P. Oswald, E.I. Kats, Temperature pitch variations in planar cholesteric layers: The role of fluctuations and surface anchoring, ZhETF, 123(5), 1040-1047 (2003) [JETP, 96 (5), 915-921 (2003)], WoS: 000183315700015, Scopus: 2-s2.0-21144451627, ADS: 2003JETP...96..915B, RINTs: 13427995.
  77. V.A. Belyakov, Coherent inelastic Mössbauer scattering of synchrotron radiation, Poverkhnost’. Rentgenovskie, sinkhrotronnye i neitronnye issledovaniya, №1, 18-22 (2003), Scopus: 2-s2.0-0037273588, RINTs: 17315617.
  78. V.A. Belyakov, Coherent inelastic Mössbauer scattering of synchrotron radiation (abstract), Rev. Sci. Instrum. 73(3), 1655 (2002), WoS: -, Scopus: 2-s2.0-0036494458, ADS: 2002RScI...73.1655B, RINTs: 24944808.
  79. V.A. Belyakov, Raskrutka spiral’noi struktury kiral’nykh zhidkikh kristallov v planarnykh sloyakh, Pis’ma v ZhETF, 76 (2), 99-104 (2002) [V.A. Belyakov, Untwisting of the helical structure in a plane layer of chiral liquid crystal, JETP Lett., 76 (2), 88-92 (2002)], WoS: 000177865000004, Scopus: 2-s2.0-0042371606, ADS: 2002JETPL..76...88B, RINTs: 13409052.
  80. V.A. Belyakov, Nonlinear second harmonic generation in chiral smectics for fundamental wave being at the edge of selective reflection band, Mol. Cryst. Liq. Cryst., 366, 491[2343]-504[2356] (2001), WoS: 000171900100049, Scopus: 2-s2.0-33644700998, ADS: -, RINTs: 13385914.
  81. V.A. Belyakov, E.I. Kats, Poverkhnostnoe stseplenie i variatsii shaga v tonkikh sloyakh smektikov C* v elektricheskom pole, ZhETF, 120(2), 430-444 (2001) [V.A. Belyakov, E.I. Kats, Surface anchoring and pitch variation in thin smectic C* layers in an electric field, JETP, 93(2), 380-392 (2001)], WoS: 000170712100016, Scopus: 2-s2.0-23044528772, ADS: 2001JETP...93..380B, RINTs: 13373485.
  82. V.A. Belyakov, S.V. Semenov, Messbauerovskaya optika sinkhrotronnogo izlucheniya na izotopnoi granitse, Poverkhnost’. Rentgenovskie, sinkhrotronnye i neitronnye issledovaniya, №1, 48-55 (2001).
  83. V.A. Belyakov, Yu.M. Aivazyan, Kogerentnoe messbauerovskoe rasseyanie sinkhrotronnogo izlucheniya cherez kaskad messbauerovskikh perekhodov pri skol’zyashchikh uglakh padeniya, Poverkhnost’. Rentgenovskie, sinkhrotronnye i neitronnye issledovaniya, №2, 18-24 (2001).
  84. V.A. Belyakov, M. Copic, On possibility of enhanced second harmonic generation in chiral smectics under diffraction of the fundamental wave, Ferroelectrics, 245, 197-208 (2000), WoS: 000089486100023, Scopus: 2-s2.0-0034482194, ADS: -, RINTs: 15029621.
  85. V.A. Belyakov, S.V. Semenov, Mössbauer optics of synchrotron radiation at an isotope interface, Nucl. Instr. & Meth. Phys Res. A 448(1-2), 158-163 (2000), WoS: 000088282500035, Scopus: 2-s2.0-0034206035, ADS: 2000NIMPA.448..158B, RINTs: 13347135.
  86. V.A. Belyakov, Mössbauer filtration of synchrotron radiation: advances and perspectives, Nucl. Instr. & Meth. Phys Res. A 448(1-2), 164-172 (2000), WoS: 000088282500036, Scopus: 2-s2.0-0034206691, ADS: 2000NIMPA.448..222B, RINTs: 13345371.
  87. V.A. Belyakov, Yu.M. Aivazian, Coherent forward scattering of synchrotron radiation via cascade of Mössbauer transitions, Nucl. Instr. & Meth. Phys Res. A 448(1-2), 222-227 (2000), WoS: 000088282500047, Scopus: 2-s2.0-0034205437, ADS: 2000NIMPA.448..222B, InSpire: -, RINTs: 13345355.
  88. V.A. Belyakov, S.V. Semenov, Messbauerovskaya optika sinkhrotronnogo izlucheniya na izotopnoi granitse, ZhETF, 117(2), 329-341 (2000) [V.A. Belaykov, S.V. Semenov, Mössbauer optics of synchrotron radiation at an isotopic boundary, JETP, 90(2), 290-300 (2000)], WoS: 000086053500008, Scopus: 2-s2.0-23044518463, ADS: 2000JETP...90..290B, RINTs: 13360848.
  89. V.A. Belyakov, E.I. Kats, Poverkhnostnoe stseplenie i temperaturnye variatsii shaga v tonkikh kholestericheskikh sloyakh, ZhETF, 118(3), 560-569 (2000) [V.A. Belyakov, E.I. Kats, Surface anchoring and temperature variations of the pitch in thin cholesteric layers, JETP, 91(3), 488-496 (2000)], WoS: 000089552900007, Scopus: 2-s2.0-23044523850, ADS: 2000JETP...91..488B, RINTs: 13358979.
  90. V.A. Belyakov, Messbauerovskaya fil’tratsiya sinkhrotronnogo izlucheniya. Dostizheniya i perspektivy, Poverkhnost’. Rentgenovskie, sinkhrotronnye i neitronnye issledovaniya, №1, 20-31 (2000) [V.A. Belyakov, Mössbauer filtration of synchrotron radiation. Advances and prospects, Surface Investigation: X-Ray, Synchrotron and Neutron Techniques, 16(1), 23-41 (2001)], WoS: -, Scopus: 2-s2.0-0034995759, ADS: -, RINTs: 13384393.
  91. V.A. Belyakov, S.V. Semenov, Mössbauer optics of synchrotron radiation at an isotope interface, Japan. J. Appl. Phys., 38, Suppl. 38-1, 245-248 (1999), WoS: 000082804000061, Scopus: -, ADS: 1999JJAPS..38..245B, RINTs: -.
  92. V.A. Belyakov, M. Copic, Nonlinear optical second harmonic generation in ferroelectric SmC* at noncollinear geometry, Mol. Cryst. Liq. Cryst. Sci. & Technol. Sect. A: Mol. Cryst. Liq. Cryst., 328, 151-160 (1999), WoS: 000082681300018, Scopus: 2-s2.0-0041726878, ADS: -, RINTs: 13328339.
  93. H. Zink, V.A. Belyakov, Studies of the temperature-pitch variations in planar cholesteric layers and surface anchoring, Mol. Cryst. Liq. Cryst. Sci. & Technol. Sect. A: Mol. Cryst. Liq. Cryst., 329, 457-464 [1069-1076] (1999), WoS: 000082878000052, Scopus: 2-s2.0-0033321648, ADS: -, RINTs: 13326285.
  94. V.A. Belyakov, Ob effektivnom nelineino-opticheskom preobrazovanii chastoty v periodicheskikh sredakh v usloviyakh difraktsii volnovykh polei, Pis’ma v ZhETF, 70(12), 793-799 (1999) [V.A. Belyakov, Efficient nonlinear-optical frequency conversion in periodic media in the presence of diffraction of the pump and harmonic fields, JETP Lett., 70(12), 811-818 (1999); Erratum - ibid, 71(11),481 (2000)], WoS: 000084771200006, Scopus: 2-s2.0-0001050184, ADS: 1999JETPL..70..811B, RINTs: 13321971.
  95. V.A. Belyakov, Messbauerovskaya fil’tratsiya sinkhrotronnogo izlucheniya: dostizheniya i perspektivy, Materialy rabochego soveshchaniya "Rentgenovskaya optika-99", Institut fiziki mikrostruktur RAN, Nizhnii Novgorod, 1999, str. 19-38.
  96. V.A. Belyakov, S.V. Semenov, The influence of interface roughness on Mössbauer filtration of synchrotron radiation at an isotope interface, J. Synchrotron Rad., 5(3), 943-945 (1998), WoS: 000074975200241, Scopus: 2-s2.0-0032361756, ADS: -, RINTs: 13294513.
  97. V.A. Belyakov, Yu.M. Aivazian, Mössbauer surface-guided waves in media with space modulation of Mössbauer isotope concentration, J. Synchrotron Rad., 5(3), 946-948 (1998), WoS: 000074975200242, Scopus: 2-s2.0-0032396966, RINTs: 13283993.
  98. V.A. Belyakov, Yu.M. Aivazian, Dynamical theory of coherent excitation of X-ray cascade by synchrotron radiation, Nucl. Instr. & Meth. Phys Res. A 405(2-3), 331-336 (1998), WoS: 000072660800035, Scopus: 2-s2.0-0032507150, ADS: 1998NIMPA.405..331B, RINTs: 13290855.
  99. V.A. Belyakov, Neuprugoe kogerentnoe messbauerovskoe rasseyanie sinkhrotronnogo izlucheniya vpered, Pis’ma v ZhETF, 67 (1), 9-14 (1998) [V.A. Belyakov, Forward coherent inelastic Mössbauer scattering of synchrotron radiation, JETP Lett., 67 (1), 8-14 (1998)], WoS: 000072259300002, Scopus: 2-s2.0-0342814616, ADS: 1998JETPL..67....8B, RINTs: 13289153.
  100. V.A. Belyakov, Podavlenie neuprugogo kogerentnogo messbaurovskogo rasseyaniya sinkhrotronnogo izlucheniya pri skol’zyashchikh uglakh padeniya, Pis’ma v ZhETF, 68 (4), 269-274 (1998) [V.A. Belyakov, Suppression of coherent inelastic Mössbauer scattering of synchrotron radiation at grazing angles of incidence, JETP Lett., 68 (4), 287-294 (1998)], WoS: 000076451400004, Scopus: 2-s2.0-0342379601, ADS: 1998JETPL..68..287B, RINTs: 13301887.
  101. V.A. Belyakov, Optical surface guided waves in chiral liquid crystal films, Mol. Cryst. Liq. Cryst., 301, 103-110 (1997), WoS: A1997YF19000016, Scopus: 2-s2.0-4243178315, ADS: -, RINTs: 13266962.
  102. G. Tsink, V.A. Belyakov, Temperaturnyi gisterezis variatsii shaga kholesterika i poverkhnostnoe stseplenie v tonkikh planarnykh sloyakh, ZhETF, 112(2), 524-536 (1997) [H. Zink, V.A. Belyakov, Temperature hysteresis of the change in the cholesteric pitch and surface anchoring in thin planar layers, JETP, 85(2), 285-291 (1997)], WoS: A1997XY46900010, Scopus: 2-s2.0-21944444084, ADS: 1997JETP...85..285Z, RINTs: 13275615.
  103. V.A. Belyakov, S.V. Semenov, O vliyanii sherokhovatostei na messbauerovskuyu fil’tratsiyu sinkhrotronnogo izlucheniya na izotopnoi granitse, Izmeritel’naya tekhnika, №12, 5-9 (1997) [V.A. Belyakov, S.V. Semenov, Influence of roughness on Mössbauer filtering of synchrotron radiation at the isotope boundary, Measurement Techniques, 40(12), 1141-1147 (1997)], WoS: 000075020800002, Scopus: 2-s2.0-0346442337, ADS: -, RINTs: -.
  104. V.A. Belyakov, P.A. Heimann, J. Larsson, S.Y. Semenov, A. Lindenberg, P.J. Schuck, E. Judd, P.H. Bucksbaum, R.W. Lee, H.A. Padmore, J.S. Wark, R.W. Falcone, Melting of a semiconductor crystal (InSb) with a short laser pulse (100 fs), Proc. SPIE, 3151, 102-106 (1997), WoS: 000071550400009, Scopus: 2-s2.0-58749108864, ADS: 1997SPIE.3151..102B.
  105. V.A. Belyakov, Yu.M. Aivazyan, Messbauerovskie poverkhnostnye volnovodnye mody v sredakh s prostranstvenno-neodnorodnym soderzhaniem messbaerovskogo izotopa, Natsional’naya konferentsiya po primenenriyu rentgenovskogo, sinkhrotronnogo izluchenii, neitronov i elektronov dlya issledovaniya materialov, Dubna, 25-29 maya 1997. Dubna, OIYaI, 1997, s. 181-187. ISBN 5-85165-484-8.
  106. V.A. Belyakov, V.P. Orlov, S.V. Semenov, S.G. Skuridin, Y.M. Yevdokimov, Comparison of calculated and observed CD spectra of liquid crystalline dispersions formed from double-stranded DNA and from DNA complexes with coloured compounds, Liquid Crystals, 20(6), 777-784 (1996), WoS: A1996UP25400014, RINTs: 13228819.
  107. H. Zink, V.A. Belyakov, Determination of Changes in Director Orientation with Temperature in Oriented Cholesteric Layers, Mol. Cryst. Liq. Cryst., 282, 17-26 (1996), WoS: A1996UQ62400004, Scopus: 2-s2.0-0029724505, ADS: -, RINTs: 13225839.
  108. V.A. Belyakov, V.P. Orlov, S.V. Semenov, S.G. Skuridin, G.B. Lortkipanidze, B.A. Chernukha, Yu.M. Evdokimov, Nekotorye osobennosti spektrov krugovogo dikhroizma zhidkokristallicheskikh dispersii dvukhtsepochechnykh modekul DNK i ee kompleksov s okrashennymi soedineniyami, Biofizika, 41(5), 1044-1055 (1996) [V.A. Belyakov, V.P. Orlov, S.V. Semenov, S.G. Skuridin, G.B. Lortkipanidze, B.A. Chernukha, Y.M. Yevdokimov, Some features of the spectra of circular dichroism of liquid crystal dispersions of two-chain molecules of DNA and its complexes with coloured compounds, Biophysics, 41(5), 1055-1066 (1996)], WoS: A1996VU12800011, Scopus: 2-s2.0-1842529919.
  109. G. Tsink, V.A. Belyakov, Temperaturnye variatsii orientatsii direktora i energiya stsepleniya na poverkhnosti kholestericheskikh sloev, Pis’ma v ZhETF, 63 (1), 37-42 (1996) [H. Zink, V.A. Belyakov, Temperature variations in the director orientation and anchoring energy at the surface of cholesteric layers, JETP Lett., 63 (1), 43-49 (1996)], WoS: A1996TX46600008, Scopus: 2-s2.0-0343044416.
  110. H. Zink, V.A. Belyakov, Transmission Spectra of Normal Incident Light on Planar Oriented Cholesteric Layers, Mol. Cryst. Liq. Cryst., 265, 445-456 (1995), WoS: A1995UM71700042, Scopus: 2-s2.0-26944478308, ADS: -.
  111. V.A. Belyakov, Mössbauer coherent inelastic scattering of synchrotron radiation in perfect crystals, Nucl. Instrum. & Meth. Phys. Res. A 359(1-2), 184-189 (1995), WoS: A1995QY84500045, Scopus: 2-s2.0-58149211690, ADS: 1995NIMPA.359..184B.
  112. V.A. Belyakov, Yu.M. Aivazian, Dynamical diffraction theory of Mössbauer cascade excitation by synchrotron radiation, Nucl. Instrum. & Meth. Phys. Res. A 359(1-2), 190-194 (1995), WoS: A1995QY84500046, Scopus: 2-s2.0-0043053628, ADS: 1995NIMPA.359..190B.
  113. V.A. Belyakov, I.V. Zhadenov, Mössbauer filtration of synchrotron radiation at an isotope interface with a saw-like layer, Nucl. Instrum. & Meth. Phys. Res. A 359(1-2), 195-199 (1995), WoS: A1995QY84500047, Scopus: 2-s2.0-24244473563, ADS: 1995NIMPA.359..195B, RINTs: 761576.
  114. V.A. Belyakov, Messbauerovskoe kogerentnoe rasseyaniya sinkhrotronnogo izlucheniya v sovershennykh kristallakh, ZhETF, 108(2), 741-756 (1995) [V.A. Belyakov, Mössbauer coherent inelastic scattering of synchrotron radiation in perfect crystals, JETP, 81(2), 405-412 (1995)], WoS: A1995RY18300031.
  115. V.A. Belyakov, Excitation and propagation of optical surface-guided electromagnetic waves in chiral liquid crystals, Proc. SPIE, 2372, 123-128 (1995) [Liquid Crystals: Materials Science and Applications, Proc. 11th Conf., Zakopane, Poland, October 23-27, 1994. Ed. by J. Zmija], WoS: A1995BD57X00013.
  116. V.A. Belyakov, Mössbauer coherent inelastic scattering of synchrotron radiation in perfect crystals (abstract), Rev. Sci. Instrum., 66(2), 1505 (1995).
  117. V.A. Belyakov, I.V. Zhadenov, Mössbauer filtration of synchrotron radiation at an isotope interface, Phys. Lett. A 189 (3), 248-252 (1994), WoS: A1994NR15300020, Scopus: 2-s2.0-0004948669, ADS: 1994PhLA..189..248B.
  118. V.A. Belyakov, I.V. Zhadenov, O sverkhmonokhromatizatsii sinkhrotronnogo izlucheniya putyom messbaurovskoi fil’tratsii na izotopnoi granitse v usloviyakh PVO, Izmeritel’naya tekhnika, vyp. 1, 55-57 (1994) [V.A. Belyakov, I.V. Zhadenov, Supermonochromatization of synchrotron radiation by Mössbauer filtration with total reflection from the isotope interface, Measurement Technics, 37 (1), 96-100 (1994)], WoS: A1994PH03000021, Scopus: 2-s2.0-34249761559.
  119. V.A. Belyakov, G.I. Shilina, Poverkhnostnye volnovodnye elektromagnitnye mody pervogo difraktsionnogo poryadka v plenkakh khiral’nykh zhidkikh kristallov, Poverkhnost’: fizika, khimiya, mekhanika, №2, 17-27 (1994) [Phys. Chem. Mech. Surface, 10(2), 155 (1995)].
  120. V.A. Belyakov, Coherent inelastic Mössbauer scattering of synchrotron radiation in perfect crystals, Acta Cryst. A 49 (Suppl.), C377 (1993).
  121. I.V. Zhadenov, V.A. Belyakov, On structure analysis of blue phases by means of Kossel diagrams, Mol. Materials, 2(2), 87-95 (1993).
  122. V.A. Belyakov, Coherent Inelastic Mössbauer Scattering, Abstr. of Int. Conf. on the Application of Mössbauer Effect, Vancouver, Canada, 1993, p.50.
  123. V.A. Belyakov, Yu.M. Aivazian, Coherent excitation of a Mössbauer cascade by synchrotron radiation in perfect crystals, Abstr. of Int. Conf. on the Application of Mössbauer Effect, Vancouver, Canada, 1993, p.50.
  124. V.A. Belyakov, Surface Guided Mössbauer Modes in Layered Films, Abstr. of Int. Conf. on the Application of Mössbauer Effect, Vancouver, Canada, 1993, p.67.
  125. V.A. Belyakov, Surface Guided Optical Waves in Absorbing Chiral Liquid Crystals, Abstr. V Int. Topical Meeting on Optics of Liquid Crystals, Siofok, Hungary, 1993, p.30.
  126. V.A. Belyakov, G.I. Shilina, Surface Guided Electromagnetic Waves of Higher Diffraction Orders in Cholesterics, Mol. Cryst. Liq. Cryst., 223, 55-67 (1992), WoS: A1992JZ39900035, Scopus: 2-s2.0-4243192644.
  127. V.A. Belyakov, G.I. Shilina, Surface guided electromagnetic waves of higher diffraction orders in cholesterics, Mol. Materials, 2(1), 15-24 (1992).
  128. V.A. Belyakov, V.P. Orlov, G.I. Shilina, Poverkhnostnye volnovolnye elektromagnitnye mody v plyonkakh s periodicheskoi modulyatsiei svoistv, ZhETF, 102 (1), 355-366 (1992) [V.A. Belyakov, V.P. Orlov, G.I. Shilina, Surface guided electromagnetic modes in films with periodically modulated characteristics, Sov. Phys. JETP 75(1), 189-194 (1992)], WoS: A1992JK40800034.
  129. V.A. Belyakov, Diffraction Optics of Complex-Structured Periodic Media, Springer-Verlag, New York, 1992. xxii, 352 pp. ISBN 978-0-387-97654-9 (harhcover), 978-1-4612-8755-1 (softcover), 978-1-4612-4396-0 (eBook).
  130. V.A. Belyakov, Surface Guided Electromagnetic Waves in Chiral Liquid Crystals, Abstr. 14 Int. Conf. on Liquid Crystals, Italy, 1992, Vol.1, p.330.
  131. V.A. Belyakov, G.I. Shilina, Surface Guided Electromagnetic Waves of First Diffraction Orders in Cholesteric Films, Abstr. 14 Int. Conf. on Liquid Crystals, Italy, 1992, Vol.1, p.382.
  132. V.A. Belyakov, Transfer Equation and Optical Properties of Imperfect Absorbing Chiral Liquid Crystals, Abstr. of Statphys 18 - Int. Conf. on Statistical Physics, Berlin, 1992, p.277.
  133. V.A. Belyakov, Surface Guided Electromagnetic Waves in Chiral Liquid Crystals, Japan Display 92 — Proc. 12th Int. Display Research Conf., Japan, 1992, p.878.
  134. V.A. Belyakov, Yu.M. Aivazyan, O kogerentnom kulonovskom vozbuzhdenii kaskada yadernykh perekhodov v monokristalle, Materialy XXI Vses. soveshch. po vzaim. zaryazhennykh chastits s monokristallami (Moskva, 27-29 maya 1991 g.). Pod red. A.F. Tulinova, V.A. Khodyreva, M.: Izd. MGU, s.22-24 (1992).
  135. V.A. Belyakov, P’er Zhill’ de Zhenn — Nobelevskii laureat po fizike 1991 goda, Nauka i zhizn’, №2, s. 30 (1992).
  136. V.A. Belyakov (perevod), P.-Zh. de Zhen, “Myagkie veshchestva”, Nobelevskaya lektsiya po fizike. Stokgol’m, 12 dekabrya 1991 g., Uspekhi fiz. nauk, 162 (9), 125–132 (1992).
  137. V.A. Belyakov, On the influence of coherent inelastic resonance scattering on the Mössbauer absorption spectra, Hyperfine Interactions, 67(1-4), 633-639 (1991), WoS: A1991GY21800033, Scopus: 2-s2.0-34249919799.
  138. V.A. Belyakov, V.P. Orlov, Surface guided electromagnetic waves in cholesteric films, Mol. Cryst. Liq. Cryst. Lett., 8(1), 1-9 (1991), Scopus: 2-s2.0-11344256173.
  139. V.A. Belyakov, Yu.M. Aivazian, Coherent cascade of X-ray transitions excited by synchrotron radiation in crystals, Nucl. Instr. & Meth. Phys Res. A 308(1-2), 73-76 (1991), WoS: A1991GN15300017, Scopus: 2-s2.0-26744435734.
  140. V.A. Belyakov, G.I. Shilina, Poverkhnostnye volnovodnye elektromagnitnye mody vysshikh poryadkov difraktsionnogo otrazheniya v kiral’nykh zhidkikh kristallakh, Abstr. IV Int. Top. Meeting on Optics of Liquid Crystals, Cocoa Beach, FL, p.90.
  141. V.A. Belyakov, I.V. Zhadenov, Diagrammy Kosselya i strukturnyi analiz golubykh faz, Tezisy Evrop. konf. po zhidkim kristallam, Vil’nyus, 1991, s.148.
  142. V.A. Belyakov, G.I. Shilina, Poverkhnostnye volnovodnye elektromagnitnye mody vtorogo poryadka difraktsionnogo otrazheniya v kholesterikakh, Tezisy Evrop. konf. po zhidkim kristallam, Vil’nyus, 1991, s.183.
  143. V.A. Belyakov, V.E. Dmitrienko, A possible similarity between lyotropic cubic phases and cholesteric blue phases, Nuovo Cimento D 12 (9), 1207-1211 (1990), WoS: A1990DY48600003, Scopus: 2-s2.0-51649153292.
  144. V.A. Belyakov, V.P. Orlov, Poverkhnostnye volnovodnye elektromagnitnye mody v periodicheskikh strukturakh konechnoi tolshchiny, Poverkhnost’: fizika, khimiya, mekhanika, №5, 13-19 (1990) [V.A. Belyakov, V.P. Orlov, Surface waveguide electromagnetic modes in periodic structures of finite thickness, Phys. Chem. Mech. Surface, 6(5), 1087-1098 (1991)].
  145. V.A. Belyakov, Yu.M. Aivazyan, Kogerentnoe neuprugoe fononnoe messbaurovskoe izluchenie, Khim. fizika, 9(1), 3-10 (1990), WoS: A1990FQ75800001.
  146. V.A. Belyakov, Professii zhidkikh kristallov, V sb: “Shkol’nikam o sovremennoi fizike: Akustika. Teoriya otnositel’nosti. Biofizika”. M.: Prosveshchenie, 1990, s.70-104.
  147. V.A. Belyakov, O vliyanii neuprugogo rezonansnogo rasseyaniya na messbauerovskie spektry pogloshcheniya, Materialy III Vsesoyuzn. soveshch. po yaderno-spektroskopicheskim issledovaniyam sverkhtonkikh vzaimodeistvii, Alma-Ata, 1990, Izd. MGU, s.180.
  148. V.A. Belyakov, V.E. Dmitrienko, Polyarizatsionnye yavleniya v optike sinkhrotronnogo izlucheniya rentgenovskogo diapazona, Tezisy 1 Sov.-Yaponskogo seminara po prim. sinkhrotron. izlucheniya dlya izucheniya kristallov, Kaluga, 1990, s.29.
  149. V.A. Belyakov, V.P. Orlov, G.I. Shilina, Poverkhnostnye elektromagnitnye volnovodnye mody v zhidkikh kristallov, Tezisy 11 Vses. seminara “Optika zhidkikh kristallov”, Krasnoyarsk, 1990, s.118.
  150. V.A. Belyakov, V.P. Orlov, G.I. Shilina, Polyarizatsionnye svoistva poverkhnostnykh elektromagnitnykh volnovodnykh mod v kholesterikakh, Tezisy 13 Mezhd. konf. po zhidkim kristallam, Kanada, 1990, kn.11. s. 11 73.
  151. V.A. Belyakov, Yu.M. Aivazyan, Kogerentnyi kaskad rentgenovskikh perekhodov v monokristalle, vozbuzhdaemyi sinkhrotronnym izlucheniem, Tezisy V Vses. soveshch. po kogerentnomu vzaimodeistviyu izlucheniya s veshchestvom, Simferopol’, 1990, s.118.
  152. V.A. Belyakov, O vliyanii kogerentnogo neuprugogo rezonansnogo rasseyaniya na messbauerovskie absorbtsionnye spektry, Tezisy Mezhd. Latinoamerikanskoi konf. po effektu Messbauera, Gavana, 1990, s. 8.3.
  153. V.A. Belyakov, V.E. Dmitrienko, Many-wave optics of blue phases, Liquid Crystals, 5 (3), 839-486 (1989), WoS: A1989AN79800007, Scopus: 2-s2.0-1642584509.
  154. V.A. Belyakov, V.E. Dmitrienko, Polarization phenomena in X-ray optics of synchrotron radiation, Nucl. Instr. & Meth. Phys Res. A 282(2-3), 526-528 (1989), WoS: A1989AW92200036, Scopus: 2-s2.0-0024755312.
  155. V.A. Belyakov, Yu.M. Aivazian, Coherent inelastic phonon Mössbauer scattering of synchrotron radiation in crystals, Nucl. Instr. & Meth. Phys Res. A 282(2-3), 628-631 (1989), WoS: A1989AW92200063, Scopus: 2-s2.0-0024752655.
  156. V.A. Belyakov, V.E. Dmitrienko, Polyarizatsionnye yavleniya v rentgenovskoi optike, Uspekhi fiz. nauk, 158 (4), 679-721 (1989) [V.A. Belyakov, V.E. Dmitrienko, Polarization phenomena in x-ray optics, Sov. Phys. Usp. 32(8), 697-719 (1989)], WoS: A1989AP66800005, Scopus: 2-s2.0-84931539868.
  157. V.A. Belyakov, V.E. Dmitrienko, Optics of Chiral Liquid Crystals, London, UK: Harwood Academic Publishers, 1989, 222 pp. ISBN-10: 3718649500, ISBN-13: 978-3718649501 [Soviet Scientific Review Sect. A: Physics reviews, Vol. 13. Ed. by I.M. Khalatnikov].
  158. V.A. Belyakov, V.E. Dmitrienko, Opticheskii difraktsionnyi strukturnyi analiz golubykh faz zhidkikh kristallov, XII Evrop. kristallograf. konf., 1989, t.1, s.31.
  159. V.A. Belyakov, V.E. Dmitrienko, Polyarizatsionnye yavleniya v rentgenooptike i izuchenie struktury kristallov, XII Evrop. kristallograf. konf., 1989, t.2, s. 8.
  160. V.A. Belyakov, V.E. Dmitrienko, Polyarizatsionnaya fil’tratsiya sinkhrotronnogo izlucheniya pri difraktsii v sovershennykh i nesovershennykh kristallakh, Tezisy 3 soveshch. po Mezhvuzovskoi programme “Rentgen”, Chernovtsy, 1989, s. 16.
  161. V.A. Belyakov, V.P. Orlov, Poverkhnostnye elektromagnitnye volnovodnye mody v kholestericheskikh plyonkakh, Tezisy 8i Mezhd. konf. sots. stran po zhidkim kristallam, Krakov, 1989, t.1, s. S42.
  162. V.A. Belyakov, Yu.M. Aivazyan, K teorii neuprugogo kogerentnogo messbauerovskogo rasseyaniya sinkhrotronnogo izlucheniya v usloviyakh yadernogo sverkhtonkogo vzaimodeistviya, Tezisy III Vses. soveshch. po yadernoi spektroskopii, Alma-Ata, 1989, chast’ V, s.41.
  163. V.A. Belyakov, O vliyanii kogerentnogo neuprugogo rezonansnogo rasseyaniya na messbauerovskie spektry pogloshcheniya, Tezisy III Vses. soveshch. po yadernoi spektroskopii, Alma-Ata, 1989, chast’ V, s.42.
  164. V.A. Beljakov, V.E. Dmitrienko, Blue phase of liquid crystals: Light scattering and elastic moduli, Nuovo Cimento D 10(11), 1293-1303 (1988).
  165. V.A. Belyakov, A.A. Gevorgyan, O.S. Eritsyan, N.V. Shipov, Ob anomal’no sil’nom pogloshchenii izlucheniya v periodicheskikh sredakh vblizi granits zapreshchennykh dlya rasprostraneniya zon, Kristallografiya, 33(3), 574-578 (1988) [V.A. Belyakov, A.A. Gevorgyan, O.S. Eritsyan, N.V. Shipov, Anomalously strong absorption of radiation in periodic media near the boundaries of the zones forbidden for propagation, Sov. Phys. - Crystallography, 33(3), 337-340 (1988)], WoS: A1988N644600006.
  166. V.A. Belyakov, Difraktsionnaya optika periodicheskikh sred slozhnoi struktury, M.: Nauka, GRFML, 1988 - 254 s.
  167. V.A. Belyakov, V.E. Dmitrienko, Izluchenie mozaichnykh kristallov s pomoshch’yu rentgenovskikh interferometrov, Tezisy IV Vses. soveshch. po kogerentnomu vzaimod. izlucheniya s veshchestvom, Yurmala, 1988, s.103.
  168. V.A. Belyakov, Yu.M. Aivazyan, K teorii neuprugogo kogerentnogo messbauerovskogo rasseyaniya, Tezisy IV Vses. soveshch. po kogerentnomu vzaimod. izlucheniya s veshchestvom, Yurmala, 1988, s.251.
  169. V.A. Belyakov, V.E. Dmitrienko, Mnogovolnovaya optika goluboi fazy zhidkikh kristallov, Tezisy VI Vses. konf. po zhidkim kristallam, Chernigov, 1988, t. II, s.157.
  170. V.A. Belyakov, V.P. Orlov, K teorii poverkhnostnykh voln v kholestericheskikh plyonkakh, Tezisy VI Vses. konf. po zhidkim kristallam, Chernigov, 1988, t. II, s.182.
  171. V.A. Belyakov (perevod), Doklad Amerikanskomu Fizicheskomu obshchestvu ekspertnoi gruppy o nauchnykh i tekhnicheskikh aspektakh puchkovogo oruzhiya: tezisy i osnovnye vyvody, Uspekhi fiz. nauk, 155 (4), 659-679 (1988).
  172. V.A. Belyakov, Yu.M. Aivazian, Coherent excitation of a Mössbauer cascade by synchrotron radiation in the presence of nuclear hyperfine interactions, Nucl. Instr. & Meth. Phys Res. A 261(1-2), 322-326 (1987), WoS: A1987K698600074, Scopus: 2-s2.0-0022813428.
  173. V.A. Belyakov, A.A. Gevorgyan, O.S. Eritsyan, N.V. Shipov, Ob anomal’nom pogloshchenii izlucheniya v periodicheskikh sredakh vblizi granits zapreshchennykh dlya rasprostraneniya zon, Zh. tekhn. fiziki, 57 (7), 1418-1421 (1987) [V.A. Belyakov, A.A. Gevorgyan, O.S. Eritsyan, N.V. Shipov, Anomalous absorption of radiation in periodic media near the boundaries of forbidden-propagation bands, Sov. Phys. Tech. Phys. 32(7), 843-845 (1987)], WoS: A1987J807400032.
  174. V.A. Belyakov, Myossbauerovskaya fil’tratsiya sinkhrotronnogo izlucheniya, Uspekhi fiz. nauk, 151 (4), 699-714 (1987) [V.A. Belyakov, Mössbauer filtration of synchrotron radiation, Sov. Phys. Usp. 30(4), 331-340 (1987)], WoS: A1987J277600005, Scopus: 2-s2.0-84908815511.
  175. V.A. Belyakov, E.V. Dmitrienko, Lineinye i nelineinye opticheskie svoistva i struktura goluboi fazy zhidkikh kristallov, Tezisy 7 mezhd. konf. sots. stran po zhidkim kristallam, ChSSR, Prabudnitsa, 1987, s. S-3.
  176. V.A. Belyakov, Nelineinaya optika goluboi fazy zhidkikh kristallov, Tezisy 7 mezhd. konf. sots. stran po zhidkim kristallam, ChSSR, Prabudnitsa, 1987, s. S-33.
  177. V.A. Belyakov, V.E. Dmitrienko, Optika golubykh faz: dostizheniya i problemy, Tezisy dokl. 1 Vses. seminara “Optika zhidkikh kristallov”, Leningrad, 1987, s. 3.
  178. V.A. Belyakov, N.V. Shipov, Anomal’no sil’noe pogloshchenie sveta v kholestericheskom zhidkom kristalle, Tezisy dokl. 1 Vses. seminara “Optika zhidkikh kristallov”, Leningrad, 1987, s.45.
  179. V.A. Belyakov, V.E. Dmitrienko, Golubaya faza zhidkikh kristallov: struktura, opticheskie svoistva i uprugost’., Fizika nizkikh temp., 13 (6), 666 (1987) [Tezisy dokl. Vses. soveshchaniya-seminara “Neklassicheskie kristally - II”. Sevan, 26 sent. - 7 okt. 1986], WoS: A1987J465800051.
  180. V.A. Belyakov, Cherenkov radiation in liquid crystals, Nucl. Instr. & Meth. Phys Res. A 248 (1), 20-28 (1986), WoS: A1986D370800007, Scopus: 2-s2.0-46149128352, ADS: 1986NIMPA.248...20B , InSpire: 238483.
  181. V.A. Belyakov, S.M. Osadchii, V.A. Korotkov, Optika nesovershennykh zhidkikh kristallov, Kristallografiya, 31(3), 522-527 (1986) [V.A. Belyakov, S.M. Osadchii, V.A. Korotkov, Optics of imperfect cholesteric liquid crystals, Sov. Phys. - Crystallography, 31(3), 307-310 (1986)], WoS: A1986C622600018.
  182. V.A. Belyakov, Zhidkie kristally, M.: Znanie, 1986 - 160 s.
  183. V.A. Belyakov, V.E. Dmitrienko, Fazovye perekhody i opticheskie svoistva golubykh faz, Sb. tezisov 11 Mezhd. konf. po zhidkim krist., 1986, Berkli, SShA, s. 0-075-CH.
  184. V.A. Belyakov, N.V. Shipov, O poroge izlucheniya Vavilova-Cherenkova v periodicheskikh sredakh, ZhETF, 88 (5), 1547-1550 (1985) [V.A. Belyakov, N.V. Shipov, Threshold for Cherenkov radiation in periodic media, Sov. Phys. JETP 61(5), 923-924 (1985)], WoS: A1985AKH3100004.
  185. V.A. Belyakov, E.I. Demikhov, V.E. Dmitrienko, V.K. Dolganov, Opticheskaya aktivnost’, spektry propuskaniya i struktura golubykh faz zhidkikh kristallov, ZhETF, 89 (6), 2035-2051 (1985) [V.A. Belyakov, E.I. Demikhov, V.E. Dmitrienko, V.K. Dolganov, Optical activity, transmission spectra, and structure of blue phases of liquid crystals, Sov. Phys. JETP 62(6), 1173-1182 (1985)], WoS: A1985AXC5300015.
  186. V.A. Belyakov, Eshchyo raz o zhidkikh kristallakh, Tekhnika i nauka, №12, s.8 (1985).
  187. V.A. Belyakov, V.E. Dmitrienko, Golubaya faza zhidkikh kristallov, Uspekhi fiz. nauk, 146 (3), 369-415 (1985) [V.A. Belyakov, V.E. Dmitrienko, The blue phase of liquid crystals, Sov. Phys. Usp. 28(7), 535–562 (1985)], WoS: A1985APP3000001, Scopus: 2-s2.0-84927984128.
  188. V.A. Belyakov, V.E. Dmitrienko, Ob opredelenii struktury goluboi fazy, Tezisy VI konf. sots. stran po zhidkim kristallam, Galle, 1985, s. S110.
  189. V.A. Belyakov, A.A. Gevorgyan, O.S. Eritsyan, N.V. Shipov, Optika pogloshchayushchikh kholesterikov na granitse oblasti selektivnogo otrazheniya, Tezisy VI konf. sots. stran po zhidkim kristallam, Galle, 1985, s. S111.
  190. V.A. Belyakov, V.E. Dmitrienko, Vliyanie vneshnikh vozdeistvii na opticheskie svoistva goluboi fazy, Tezisy vses. soveshch. “Elektrooptika granitsy razdela ZhK-tvyordoe telo”, Moskva, 1985, s.84.
  191. V.A. Belyakov, V.E. Dmitrienko, Polyarizatsionnye yavleniya v rentgenovskoi optike, Tezisy dokl. III Vses. soveshch. “Kogerentnoe vzaimodeistvie izlucheniya s veshchestvom” (Uzhgorod). Moskva, 1985, s. 159.
  192. V.A. Belyakov, V.E. Dmitrienko, O vozmozhnostyakh odnoznachnogo opredeleniya struktury golubykh faz opticheskimi metodami, Tezisy dokl. V Vses. konf “Zhidkie kristally i ikh prakt. ispol’zovanie”, Ivanovo, 1985, kn.1, s. 43.
  193. V.A. Belyakov, Otkrytiyu Messbauera 25 let (interv’yu s R. Messbauerom), Tekhnika i nauka, №2, s.8 (1984).
  194. V.A. Belyakov, V.E. Dmitrienko, Crystallography of the blue phase of liquid-crystals, Acta Cryst. A 40 (Suppl.), C474 (1984), WoS: A1984TK54501374.
  195. V.A. Belyakov, V.E. Dmitrienko, S.M. Osadchii, Opticheskie svoistva i simmetriya goluboi fazy, Tezisy X mezhd. konf. po ZhK, Iork, 1984, s. S65.
  196. V.A. Belyakov, K teorii nelineino-opticheskikh svoistv goluboi fazy, Tezisy X mezhd. konf. po ZhK, Iork, 1984, s. S74.
  197. V.A. Belyakov, Izluchenie Vavilova-Cherenkova pri porogovykh skorostyakh, Tezisy XIV soveshch. po fizike vzaim. chastits s kristallami, Moskva, 1984, s.85.
  198. V.A. Belyakov, Yu.M. Aivazyan, Kogerentnoe vozbuzhdenie kaskada messbauerovskikh perekhodov sinkhrotronnym izlucheniem, Trudy VI Vses. soveshch. po ispol’zovaniyu sinkhrotronnogo izlucheniya (SI-84), Novosibirsk, IYaF SO AN SSSR, 1984, s. 318.
  199. S.M. Osadchii, V.A. Belyakov, Optika planarnogo kholestericheskogo sloya (naklonnoe padenie), Kristallografiya, 28(1), 123-128 (1983) [S.M. Osadchii, V.A. Belyakov, Optics of a planar cholesteric layer (inclined incidence), Sov. Phys. - Crystallography, 28(1), 66-69 (1983)], WoS: A1983QD44700021.
  200. V.A. Belyakov, N.V. Shipov, Ob effektivnom preobrazovanii chastoty i prostykh uslovii sinkhronizma v periodicheskikh sredakh, Pis’ma v Zh. tekhn. fiziki, 9(1), 22-25 (1983) [V.A. Belyakov, N.V. Shipov, Efficient frequency conversion and simple matching conditions in periodic nonlinear media, Sov. Tech. Phys. Lett. 9(1), 9-10 (1983)].
  201. V.A. Belyakov, Optika planarnogo kholestericheskogo sloya, Tekhnika i nauka, №5, s.27 (1983).
  202. V.A. Belyakov, E.I. Kats, Light Scattering and Phase Transitions in Liquid Crystals, In: Light Scattering Near Phase Transitions. Ed by H.Z. Cummins, A.P. Levanyuk, North-Holland Publ. Co., 1983, p.227-288 [Modern Problems in Condensed Matter Sciences Ser., Vol.5. ISBN-13: 9780444864666, ISBN: 0444864660. xvii,666 pp.].
  203. V.A. Belyakov, E.V. Dmitrienko, Ob interferentsionnom issledovanii mozaichnykh kristallov, Abstr. VIII European Cryst. Meeting, Belgium, 1983, p.222.
  204. V.A. Belyakov, E.V. Dmitrienko, O polyarizatsionnykh izmereniyakh v strukturnom analize, Abstr. VIII European Cryst. Meeting, Belgium, 1983, p.223.
  205. V.A. Belyakov, S.M. Osadchii, Opticheskie svoistva i simmetriya goluboi fazy, V Konf. sots. stran po zhidkim kristallam, Odessa, 1983, t.1, ch.2, s.14.
  206. V.A. Belyakov, N.V. Shipov, O generatsii vtoroi garmoniki v kholesterikakh vo vneshnem pole, V Konf. sots. stran po zhidkim kristallam, Odessa, 1983, t.1, ch.2, s.98.
  207. V.A. Belyakov, E.V. Dmitrienko, Golubaya faza zhidkikh kristallov, V Konf. sots. stran po zhidkim kristallam, Odessa, 1983, t.2, ch.1, s.13.
  208. V.A. Belyakov, N.V. Shipov, O strukturnom izluchenii Vavilova-Cherenkova kanalirovannoi chastitsy, Tezisy XIII soveshch. po fizike vzaim. chastits s kristallami, Moskva, 1983, s.82.
  209. V.A. Belyakov, Yu.M. Aivazyan, Kogerentnoe vozbuzhdenie kaskada messbauerovskikh perekhodov sinkhrotronnym izlucheniem, Tezisy Mezhd. konf. po prim. effekta Messbauera, Alma-Ata, 1983, s.392.
  210. V.A. Belyakov, V.E. Dmitrienko, S.M. Osadchii, Golubaya faza zhidkikh kristallov, Fizika nizkikh temp., 9 (7), 778-779 (1983) [V.A. Belyakov, V.E. Dmitrenko, S.M. Osadchii, The blue phase of liquid crystals, Sov. J. Low Temp. Phys. 9(7), 405 (1983)], WoS: A1983RE39900042.
  211. V.A. Belyakov, N.V. Shipov, K teorii nelineinogo preobrazovaniya chastoty v kholestericheskikh zhidkikh kristallakh, ZhETF, 82 (4), 1159-1169 (1982) [V.A. Belyakov, N.V. Shipov, Contribution to the theory of nonlinear-optical frequency conversion in cholesteric liquid crystals, Sov. Phys. JETP, 55(4), 674-680 (1982)], WoS: A1982NM75100017.
  212. V.A. Belyakov, V.E. Dmitrienko, S.M. Osadchii, Optika goluboi fazy kholestericheskikh zhidkikh kristallov, ZhETF, 83 (2), 585-600 (1982); Ispravl. - tam zhe, 84(5), 1920 (1983) [V.A. Belyakov, V.E. Dmitrenko, S.M. Osadchii, Optics of the blue phase of cholesteric liquid crystals, Sov. Phys. JETP, 56(2), 322-330 (1982); Erratum - ibid, 57, 1117 (1983)], WoS: A1982PH43400013.
  213. V.A. Belyakov, E.V. Dmitrienko, O dvulucheprelomlenii i dikhroizme rentgenovskikh luchei v kristallakh, Kristallografiya, 27(1), 14-19 (1982) [V.A. Belyakov, V.E. Dmitrienko, Double refraction and dichroism of X-rays in crystals, Sov. Phys. - Crystallography, 27(1), 6-9 (1982)], WoS: A1982NA35800003.
  214. V.A. Belyakov, Ot perstnya nastroeniya do stereotelevizora, Tekhnika i nauka, №4, 14 (1982).
  215. V.A. Belyakov, Optika zhidkikh kristallov, M.: Znanie, 1982. - 64 s. - (Novoe v zhizni, nauke, tekhnike. Ser. “Fizika”, № 3).
  216. V.A. Belyakov, A.S. Sonin, Optika kholestericheskikh zhidkikh kristallov, M.: Nauka, 1982, 360 s.
  217. V.A. Belyakov, Iony, pronikayushchie v kristally, V sb: “Shkol’nikam o sovremennoi fizike: Elektromagnetizm. Tverdoe telo”. M.: Prosveshchenie, 1982, s. 7-26.
  218. E.V. Smirnov, V.A. Belyakov, Theory of Mössbauer diffraction in mosaic crystals, Acta Cryst. A 37 (Suppl.), C272-C273 (1981).
  219. V.A. Belyakov, N.V. Shipov, Nonlinear transformation of radiation frequency accompanied by diffraction in crystals, Acta Cryst. A 37 (Suppl.), S264 (1981).
  220. V.E. Dmitrienko, V.A. Belyakov, Diffraction birefringence and dichroism of X-rays in crystals, Acta Cryst. A 37 (Suppl.), S265 (1981).
  221. V.A. Belyakov, N.V. Shipov, On the enhancement of the nonlinear frequency transformation in periodic media, Phys. Lett. A 86 (2), 94-97 (1981), WoS: A1981MR34500010, Scopus: 2-s2.0-0002558531.
  222. V.A. Belyakov, V.E. Dmitrienko, Ob odnoi vozmozhnosti issledovaniya tekstur kiral’nykh zhidkikh kristallov, Pis’ma v Zh. tekhn. fiziki, 7(1-2), 19-22 (1981) [V.A. Belyakov, V.E. Dmitrienko, Method for studying the texture of chiral liquid crystals, Sov. Tech. Phys. Lett. 7(1), 8-9 (1981)].
  223. V.A. Belyakov, N.V. Shipov, Kogerentnoe messbaurovskoe rasseyanie v mozaichnykh magnitouporyadochennykh kristallakh, Abstr. Int. Conf. on Mössbauer Effect, India, 1981, p.228.
  224. V.A. Belyakov, S.M. Osadchii, Optika planarnogo kholestericheskogo sloya, Optich. svoistva ZhK i ikh primenenie. Sb. tezisov, M.: TsNIITI, 1981, s. 14.
  225. V.A. Belyakov, N.I. Shipov, O nelineino-opticheskom preobrazovanii chastoty v kholestericheskikh zhidkikh kristallakh, Optich. svoistva ZhKh i ikh primenenie. Sb. tezisov, M.: TsNIITI, 1981, s. 37.
  226. V.A. Belyakov, N.V. Shipov, Nelineinoe preobrashchovanie chastoty sveta v kholestericheskikh zhidkikh kristallakh v usloviyakh selektivnogo rasseyaniya, Tezisy IV Mezhd. konf. sots. stran po zhidkim kristallam, Tbilissi, 1981, t.1, s.395.
  227. V.A. Belyakov, E.V. Dmitrienko, O fleksoelektricheskikh i elektroopticheskikh effektakh v segnetoelektricheskikh smektikakh, Tezisy IV Mezhd. konf. sots. stran po zhidkim kristallam, Tbilissi, 1981, t.1, s.417.
  228. V.A. Belyakov, S.M. Osadchii, O difraktsionnoi optike kiral’nykh zhidkikh kristallov s bol’shim shagom spirali, Tezisy IV Mezhd. konf. sots. stran po zhidkim kristallam, Tbilissi, 1981, t.1, s.441.
  229. V.E. Dmitrienko, V.A. Belyakov, On the polarization of X-rays diffracted in mosaic crystals, Acta Cryst. A 36(6), 1044-1050 (1980), WoS: A1980KQ85900034, Scopus: 2-s2.0-4243760076.
  230. N.V. Shipov, V.A. Belyakov, O nelineinom preobrazovanii chastoty v kholestericheskikh zhidkikh kristallakh, Zh. tekhn. fiziki, 50 (1), 205-208 (1980) [N.V. Shipov, V.A. Belyakov, Nonlinear frequency conversion in cholesteric liquid crystals, Sov. Phys. Tech. Phys. 25(1), 125-127 (1980)], WoS: A1980JF29000045.
  231. V.E. Dmitrienko, V.A. Belyakov, O strukture kiral’nykh smektikov v elektricheskom pole, ZhETF, 78 (4), 1568-1578 (1980) [V.E. Dmitrienko, V.A. Belyakov, Structure of chiral smectics in an electric field, Sov. Phys. JETP 51(4), 787-792 (1980)], WoS: A1980JR16000023.
  232. E.V. Smirnov, V.A. Belyakov, O kogerentnom messbauerovskom rasseyanii v dvulucheprelomlyayushchikh kristallakh, ZhETF, 79 (3), 883-892 (1980) [E.V. Smirnov, V.A. Belyakov, Coherent Mössbauer scattering in birefringent crystals, Sov. Phys. JETP 52(3), 448-453 (1980)], WoS: A1980KK42600018.
  233. V.E. Dmitrienko, V.A. Belyakov, O preobrazovanii polyarizatsii rentgenovskikh luchei v monokristallakh, Pis’ma v Zh. tekhn. fiziki, 6(23-24), 1440-1443 (1980) [V.E. Dmitrienko, V.A. Belyakov, Polarisation conversion of X-rays in single crystals, Sov. Tech. Phys. Lett. 6(12), 621-622 (1980)].
  234. V.A. Belyakov, E.V. Smirnov, K dinamicheskoi teorii messbauerovskoi difraktsii v dvuducheprelomlyayushchikh kristallakh, Abstr. 6th Europ. Cryst. Meet., Barcelona, Spain, 1980, p. 2B-16.
  235. V.A. Belyakov, Polyarizatsionnye svoistva sinkhrotronnogo izlucheniya v mozaichnykh kristallakh, Abstr. 6th Europ. Cryst. Meet., Barcelona, Spain, 1980, p. 2B-19.
  236. V.A. Belyakov, Sinkhrotronnoe izluchenie i ego primeneniya, Tekhnika i nauka, №3, s.8; №4, s.11 (1979).
  237. V.A. Belyakov, V.E. Dmitrienko, V.P. Orlov, Optika kholestericheskikh zhidkikh kristallov, Uspekhi fiz. nauk, 127 (2), 221-261 (1979) [V.A. Belyakov, V.E. Dmitrienko, V.P. Orlov, Optics of cholesteric liquid crystals, Sov. Phys. Usp. 22(2), 64-88 (1979)], WoS: A1979GL08200002, Scopus: 2-s2.0-84956264206.
  238. V.A. Belyakov, R.N. Kuz’min, Messbauerografiya, M.: Znanie, 1979 - 64 s. (Novoe v zhizni, nauke, tekhnike. Seriya “Fizika”, №1).
  239. V.A. Belyakov, N.I. Shipov, K teorii nelineinoi generatsii tret’ei garmoniki v zhidkikh kristallakh, Abstr. 2nd USA-USSR Light Scatt. Symp., New York, 1979, p. F5.
  240. V.A. Belyakov, E.V. Smirnov, K teorii kogerentnogo messbauerovskogo rasseyaniya v dvulucheprelomlyayushchikh kristallakh, Abstr. Int. Conf. on Mössbauer Sctectroscopy, Yugoslavia, 1979, p.24.
  241. V.A. Belyakov, V.E. Dmitrienko, Optics and electro-optics of chiral smectics, In: Light scattering in solids: Proc. Int. Conf., New York, NY, USA, 21-25 May 1979. Ed by J.L. Birman, H.Z. Cummins, K.K. Rebane, Plenum Press, 1979, p.377-388.
  242. V.A. Belyakov, V.P. Orlov, Elektrooptika kiral’nykh smekticheskikh kristallov, Tezisy Vses. Simp. po elektr. svoistvam zhidkikh kristallov, Dushanbe, 1979, s.28.
  243. V.A. Belyakov, V.E. Dmitrienko, O vliyanii elektroopticheskogo polya na strukturu kiral’nykh smektikov, Tezisy Vses. Simp. po elektr. svoistvam zhidkikh kristallov, Dushanbe, 1979, s.32.
  244. N.V. Shipov, V.A. Belyakov, K teorii izlucheniya Vavilova-Cherenkova v kholestericheskikh zhidkikh kristallakh, ZhETF, 75 (5), 1589-1601 (1978) [N.V. Shipov, V.A. Belyakov, Theory of Vavilov-Cerenkov emission in cholesteric liquid crystals, Sov. Phys. JETP 48(5), 802-808 (1978)], WoS: A1978FZ13900005.
  245. V.A. Belyakov, Kanalirovanie chastits v kristallakh, Kvant, №8, s.4 (1978).
  246. E.V. Smirnov, V.A. Belyakov, K teorii magnitnykh mayatnikovykh bienii v messbauerovskom rasseyanii na magnitouporyadochennykh kristallakh, Fizika tverd. tela, 20 (8), 2515-2517 (1978) [E.V. Smirnov, V.A. Belyakov, Theory of magnetic pendulum beats in Mössbauer scattering by magnetically ordered crystals, Sov. Phys. Solid State 20(8), 1455-1456 (1978)], WoS: A1978FQ64600063.
  247. V.A. Belyakov, V.G. Labushkin, V.A. Sarkisyan, E.V. Smirnov, Magnetic pendellosung in Mossbauer diffraction, Acta Cryst. A 34, S227-S228 (1978), WoS: A1978GJ17700651.
  248. V.E. Dmitrienko, V.A. Belyakov, Polarized X-ray diffraction in mosaic crystals, Acta Cryst. A 34, S228-S228 (1978), WoS: A1978GJ17700652.
  249. V.A. Belyakov, V.E. Dmitrienko, Optika nesovershennykh kholestericheskikh struktur, Proc. 7th Int. Conf. on Liquid Cryst., Bordaux, 1978, p. Cp5.
  250. V.A. Belyakov, V.E. Dmitrienko, K teorii opticheskikh i elektroopticheskikh svoistv kiral’nykh smektikov, Proc. 7th Int. Conf. on Liquid Cryst., Bordaux, 1978, p. Dp2.
  251. V.A. Belyakov, V.P. Orlov, O vozrastanii intensivnosti izlucheniya Vavilova-Cherenkova v kristalle na kharakteristicheskoi linii, Tezisy IX Vses. soveshch. po vzaimodeistviyu zaryazhennykh chastits s monokristallami, Moskva, 1978, s.109.
  252. V.A. Belyakov, V.E. Dmitrienko, Optika i elektrooptika kiral’nykh smekticheskikh kristallov, Tezisy Vses. soveshch. “Vzaimodeistvie lazernogo izlucheniya s zhidkimi kristallami”, Dilizhan, 1978, s.36.
  253. V.E. Dmitrienko, V.A. Belyakov, K teorii opticheskikh svoistv nesovershennykh kholestericheskikh zhidkikh kristallov, ZhETF, 73 (2), 681-691 (1977) [V.E. Dmitrienko, V.A. Belyakov, Contribution to the theory of the optical properties of imperfect cholesteric liquid crystals, Sov. Phys. JETP 46(2), 356-362 (1977)], WoS: A1977DS53600034.
  254. V.A. Belyakov, R.Ch. Bokun, K dinamicheskoi teorii messbauerovskoi difraktsii na magnitouporyadochennykh kristallakh, Trudy VNIIFTRI, vyp. 30(60) “Metody i apparatura dlya tochnykh izmerenii parametrov ioniziruyushchikh izluchenii”, s. 89 (1976).
  255. V.A. Belyakov, E.V. Smirnov, Magnitnye mayatnikovye bieniya v messbauerovskoi difraktsii, Proc. Int. Conf. on Mössbauer Scectroscopy, Bucharest, Romania. Ed. by D. Barb, D. Jarine, Vol.1, p.3 (1977).
  256. V.A. Belyakov, V.E. Dmitrienko, Teoriya opticheskikh svoistv kiral’nykh smekticheskikh zhidkikh kristallov, Tezisy IV Vses. konf. po zhidkim kristallam i ikh prakt. primeneniyam, Ivanovo, 1977, s. 59.
  257. V.A. Belyakov, V.P. Orlov, Dinamicheskaya teoriya strukturnogo izlucheniya Vavilova-Cherenkova, Trudy VIII Soveshch. po vzaimodeistviyu zaryazh. chastits s monokristallami. Izd-vo MGU, Moskva, s. 69 (1977).
  258. V.A. Belyakov, V.P. Orlov, K teorii izlucheniya Vavilova-Cherenkova v kholestericheskikh zhidkikh kristallakh, Trudy VIII Soveshch. po vzaimodeistviyu zaryazh. chastits s monokristallami. Izd-vo MGU, Moskva, s. 77 (1977).
  259. V.A. Belyakov, R.Ch. Bokun, Dinamicheskaya teoriya difraktsii neitronov na magnitnykh kristallakh, Fizika tverd. tela, 18 (8), 2399-2404 (1976) [V.A. Belyakov, R.Ch. Bokun, Dynamical theory of neutron diffraction in magnetic crystals, Sov. Phys. Solid State 18(8), 1399-1402 (1976)], WoS: A1976CC14000045.
  260. V.A. Belyakov, V.E. Dmitrienko, Optika pogloshchayushchikh kholestericheskikh zhidkikh kristallov, Fizika tverd. tela, 18(10), 2880-2886 (1976) [V.A. Belyakov, V.E. Dmitrienko, Optics of absorbing cholesteric liquid crystals, Sov. Phys. Solid State 18(10), 1681-1684 (1976)], WoS: A1976CL81200005, Scopus: 2-s2.0-0017013039.
  261. V.A. Belyakov, Novoe v fizike kristallov, M.: Znanie, 1976 - 64 s. (Novoe v zhizni, nauke, tekhnike. Seriya “Fizika”, №12).
  262. V.A. Belyakov, V.E. Dmitrienko, Teoriya opticheskikh svoistv kholestericheskikh zhidkikh kristallov, V sb: Kholestericheskie zhidkie kristally. Novosibirsk, 1976.
  263. V.A. Belyakov, V.P. Orlov, O γ-izluchenii, generiruemom pri kulonovskom vozbuzhdenii messbauerovskikh perekhodov v monokristalle, Trudy VNIIFTRI, vyp. 30(60) “Metody i apparatura dlya tochnykh izmerenii parametrov ioniziruyushchikh izluchenii”, s. 52 (1976).
  264. V.A. Belyakov, R.C. Bokun, Kinematical theory of Mössbauer diffraction by magnetically ordered crystals, Acta Cryst. A 31(6), 737-742 (1975), WoS: A1975AV78700006, Scopus: 2-s2.0-84944816843, ADS: 1975AcCrA..31..737B.
  265. V.A. Belyakov, E.V. Smirnov, O polyarizatsionnykh kharakteristikakh messbauerovskogo kogerentnogo rasseyaniya na sovershennykh magnitouporyadochennykh kristallakh, ZhETF, 68 (2), 608-622 (1975) [V.A. Belyakov, E.V. Smirnov, On the polarization characteristics of Mössbauer coherent scattering by perfect magnetic-ordered crystals, Sov. Phys. JETP 41(2), 301-307 (1975)], WoS: A1975V831500028.
  266. V.A. Belyakov, V.E. Dmitrienko, V.P. Orlov, Izluchenie Vavilova-Cherenkova v kholestericheskikh zhidkikh kristallakh, Pis’ma v Zh. tekhn. fiziki, 1(21), 978-982 (1975) [V.A. Belyakov, V.Ye. Dmitrienko, V.P. Orlov, On the Vavilov-Cherenkov radiation in cholesteric liquid crystals, Sov. Tech. Phys. Lett., 1, … (1975)].
  267. V.A. Belyakov, Difraktsiya myossbauerovskogo gamma-izlucheniya na kristallakh, Uspekhi fiz. nauk, 115 (4), 553-601 (1975) [V.A. Belyakov, Diffraction of Mössbauer gamma rays in crystals, Sov. Phys. Usp. 18(4), 267-291 (1975)], WoS: A1975AD07800001, Scopus: 2-s2.0-84927819371, ADS: 1975SvPhU..18..267B, RINTs: 32801794.
  268. V.A. Belyakov, V.E. Dmitrienko, Teoriya opticheskikh svoistv kholestericheskikh zhidkikh kristallov vo vneshnem pole, Fizika tverd. tela, 17 (2), 491-495 (1975) [V.A. Belyakov, V.E. Dmitrienko, Theory of the optical properties of cholesteric liquid crystals in an external field, Sov. Phys. Solid State 17(2), 307-309 (1975)], WoS: A1975V577400024, Scopus: 2-s2.0-0016540389.
  269. A.A. Grigor’ev, V.A. Belyakov, O temperaturnoi zavisimosti strukturnogo izlucheniya Vavilova-Cherenkova chastitsy, kanalizirovannoi v kristalle, Fizika tverd. tela, 17 (6), 1577-1579 (1975) [A.A. Grigor’ev, V.A. Belyakov, Temperature dependence of the Vavilov—Cerenkov radiation from particles channeled in a crystal, Sov. Phys. Solid State 17(6), 1032-1033 (1975)], WoS: A1975AF10700003.
  270. V.A. Belyakov, R.Ch. Bokun, K dinamicheskoi teorii difraktsii neitronov na sovershennykh antiferromagnitnykh kristallakh, Fizika tverd. tela, 17 (6), 1758-1763 (1975) [V.A. Belyakov, R.Ch. Bokun, Dynamical theory of neutron diffraction by perfect antiferromagnetic crystals, Sov. Phys. Solid State 17(6), 1142-1145 (1975)], WoS: A1975AF10700036.
  271. V.A. Belyakov, Effekt Messbauera, V sb: “Shkol’nikam o sovremennoi fizike: Fizika tvyordogo tela” pod red. V.Z. Kresina. M.: Prosveshchenie, 1975, s. 39.
  272. V.A. Belyakov, V.E. Dmitrienko, Diffraction theory of optical properties of cholesteric liquid crystals, Acta Cryst. A 31 (Pt.S3), S161 (1975), WoS: A1975AF97800490.
  273. V.A. Belyakov, R.Ch. Bokun, Dynamical theory of neutron diffraction by perfect antiferromagnetic crystals, Acta Cryst. A 31 (Pt.S3), S244 (1975), WoS: A1975AF97800738.
  274. V.A. Belyakov, E.V. Smirnov, Theory of Mossbauer diffraction by perfect magnetically ordered crystals, Acta Cryst. A 31 (Pt.S3), S244 (1975), WoS: A1975AF97800739.
  275. V.A. Belyakov, E.V. Smirnov, Breggovskoe rasseyanie messbauerovskikh γ-kvantov na sovershennykh kristallakh, Materialy vyezdnoi sessii nauchn. soveta AN SSSR, Erevan, 1975, s.127.
  276. V.A. Belyakov, E.V. Smirnov, K dinamicheskoi teorii messbauerovskoi difraktsii na magnitouporyadochennykh kristallakh, Materialy mezhd. konf. po messbaurovskoi spektroskopii, Pol’sha, 1975, T.1, s.3.
  277. V.A. Belyakov, V.P. Orlov, Dinamicheskaya teoriya strukturnogo izlucheniya Vavilova-Cherenkova, Tezisy VII soveshch. po vzaimodeistviyu zaryazh. chastits s monokristallami, Moskva, 1975, s.51.
  278. A.A. Grigor’ev, V.A. Belyakov, Temperaturnaya zavisimost’ strukturnogo izlucheniya Vavilova-Cherenkova chastitsy, kanalirovannoi v kristalle, Tezisy VII soveshch. po vzaimodeistviyu zaryazh. chastits s monokristallami, Moskva, 1975, s.52.
  279. V.A. Belyakov, V.P. Orlov, K teorii izlucheniya Vavilova-Cherenkova v kholestericheskikh zhidkikh kristallakh, Tezisy VII soveshch. po vzaimodeistviyu zaryazh. chastits s monokristallami, Moskva, 1975, s.52.
  280. V.A. Belyakov, E.V. Smirnov, O polyarizatsionnykh kharakteristikakh messbauerovskogo kogerentnogo rasseyaniya na sovershennykh magnitouporyadochennykh kristallakh, Tezisy Vses. konf. po fizike magnitnykh yavleniya, Baku, 1975, s. 64.
  281. V.A. Belyakov, R.Ch. Bokun, Dinamicheskaya teoriya difraktsii neitronov na magnitouporyadochennykh kristallakh, Tezisy Vses. konf. po fizike magnitnykh yavleniya, Baku, 1975, s.146.
  282. V.A. Belyakov, Prospekt kursa “Vzaimodeistvie izlucheniya s veshchestvom”, Prospekt kursov lektsii MFTI. Dolgoprudnyi, MFTI, 1975, s.19.
  283. V.A. Belyakov, Yu.M. Aivazyan, K teorii magnitnoi messbauerografii, Trudy metrolog. institutov SSSR, vyp. 119(179), Izd. standartov, 1974, s. 17.
  284. V.A. Belyakov, V.P. Orlov, O messbauerovskoi difraktsii na kristallakh so slozhnoi strukturoi gradientov elektricheskogo polya, Trudy metrolog. institutov SSSR, vyp. 119(179), Izd. standartov, 1974, s. 38.
  285. V.A. Belyakov, V.E. Dmitrienko, Teoriya opticheskikh svoistv kholestericheskikh zhidkikh kristallov vo vneshnem pole, Tezisy III konf. po zhidkim kristallam, Ivanovo, 1974, s.113.
  286. V.A. Belyakov, V.P. Orlov, Kogerentnoe kulonovskoe vozbuzhdenie yadernykh urovnei v monokristalle, Trudy V soveshch. po vzaimodeistviyu zaryazh. chastits s monokristallami, 1973. Moskva, s. 131 (1974).
  287. V.A. Belyakov, V.P. Orlov, On coherent Coulomb excitation of Mössbauer transition in a single crystal, Phys. Lett. A 44 (7), 463-464 (1973), WoS: A1973Q757300009, Scopus: 2-s2.0-49549164731, ADS: 1973PhLA...44..463B, RINTs: 30889413.
  288. V.A. Belyakov, V.E. Dmitrienko, K teorii opticheskikh svoistv kholestericheskikh zhidkikh kristallov, Fizika tverd. tela, 15 (9), 2724-2731 (1973) [V.A. Belyakov, V.D. Dmitrienko, Theory of the optical properties of cholesteric liquid crystals, Sov. Phys. Solid State, 15(9), 1811-1815 (1974)], Scopus: 2-s2.0-0016037452.
  289. V.E. Dmitrienko, V.A. Belyakov, O vysshikh poryadkakh selektivnogo otrazheniya sveta kholestericheskimi zhidkimi kristallami, Fizika tverd. tela, 15(12), 3325-3331 (1973) [V.E. Dmitrienko, V.A. Belyakov, Higher orders of the selective reflection of light by cholesteric liquid crystals, Sov. Phys. Solid State, 15(12), 2213-2216 (1974)].
  290. V.A. Belyakov, V.P. Orlov, O kogerentnom kulonovskom vozbuzhdenii messbauerovskogo perekhoda v monokristalle, Tezisy V Mezhd. konf. po messbauerovskoi spektroskopii, Chekhoslovakiya, 1973, s.11.
  291. V.A. Belyakov, V.P. Orlov, Kogerentnoe kulonovskoe vozbuzhdenie nizkolezhashchego yadernogo urovnya v monokristalle, Tezisy V soveshch. po vzaimodeistviyu zaryazh. chastits s monokristallami, 1973, Moskva, s.4.
  292. V.A. Belyakov, R.Ch. Bokun, Kinematical theory of Mossbauer diffraction by magnetically ordered crystals, Acta Cryst. A 28 (Pt.S4), S208 (1972).
  293. V.A. Belyakov, On dynamical theory of Mossbauer diffraction by magnetically ordered crystals, Acta Cryst. A 28 (Pt.S4), S209 (1972).
  294. V.A. Belyakov, V.P. Orlov, Cherenkov structure radiation of particle channelled in crystal, Acta Cryst. A 28 (Pt.S4), S238 (1972).
  295. V.A. Belyakov, V.P. Orlov, Čerenkov structure radiation in cholesteric liquid-crystals, Phys. Lett. A 42 (1), 3-4 (1972), Scopus: 2-s2.0-49649142860, ADS: 1972PhLA...42....3B.
  296. V.A. Belyakov, R.Ch. Bokun, Kinematicheskaya teoriya messbaurovskoi difraktsii na magnitnykh kristallakh, Izv. AN SSSR, ser. fiz., 36(7), 1476-1480 (1972) [V.A. Belyakov, R.Ch. Bokun, Kinematic theory of Mossbauer diffraction in magnetic crystals, Bull. A.S. USSR, Phys. ser., 36(7), ... (1972)].
  297. V.A. Belyakov, Strukturnoe izluchenie Vavilova-Cherenkova chastits, kanalirovannykh v kristalle, Trudy VNIIFTRI, vyp. 15(45), Moskva, 1972, s. 6.
  298. A.L. Barshai, V.A. Belyakov, O temperaturnoi asimmetrii intensivnostei sverkhtonkoi struktury v messbauerovskikh spektrakh pogloshcheniya, Trudy VNIIFTRI, vyp. 15(45), Moskva, 1972, s.20.
  299. V.A. Belyakov, Yu.M. Aivazyan, K teorii messbaurovskoi difraktsii na magnitouporyadochennykh kristallakh, Trudy VNIIFTRI, vyp. 15(45), Moskva, 1972, s.34.
  300. V.A. Belyakov, R.Ch. Bokun, K teorii messbaurovskoi difraktsii na kristallakh s gelikoidal’noi strukturoi, Trudy VNIIFTRI, vyp. 15(45), Moskva, 1972, s.40.
  301. V.A. Belyakov, V.E. Dmitrienko, K teorii opticheskikh svoistv kholestericheskikh zhidkikh kristallov, Tezisy II mezhd. konf. po zhidkim kristallam, Ivanovo, 1972, s.64.
  302. V.A. Belyakov, V.P. Orlov, Strukturnoe izluchenie Vavilova-Cherenkova v kholestericheskikh zhidkikh kristallakh, Tezisy II mezhd. konf. po zhidkim kristallam, Ivanovo, 1972, s.65.
  303. V.A. Belyakov, V.E. Dmitrienko, O vliyanii vneshnikh vozdeistvii na opticheskie svoistva kholesterichesikh zhidkikh kristallov, Tezisy II soveshch. po prim. metodov induts. dvupr. v kristalloopt., Moskva, 1972, s.17.
  304. V.A. Belyakov, V.P. Orlov, Kogerentnoe kulonovskoe vozbuzhdenie yader pri kanalirovanii chastits v kristallakh, Tezisy XX soveshch. po yadernoi spektrosk., Kiev, 1972, s.193.
  305. V.A. Belyakov, Kogerentnoe strukturnoe izluchenie zaryazhennoi chastitsy, kanalirovannoi v kristalle, Trudy III Vsesoyuzn. soveshch. po fizike vzaimodeistviya zaryazh. chastits s monokristallami, Moskva, 1972, s.214.
  306. A.G. Grigoryan, V.A. Belyakov, K teorii myossbauerovskoi difraktsii, Vestn. Mosk. un-ta. Ser. 3. Fiz. Astron., № 6, 668-675 (1971) [A.G. Grigoryan, V.A. Belyakov, Theory of Mossbauer diffraction, Moscow University Physics Bulletin, № 6, 30 (1971)].
  307. V.A. Belyakov, O konegentnom izluchenii zaryazhennykh chastits, kanalirovannykh v kristalle, Pis’ma v ZhETF, 13 (5), 254-257 (1971) [V.A. Belyakov, Coherent Radiation of Charged Particles Channelled in a Crystal, JETP Lett., 13 (5), 179-182 (1971)], ADS: 1971JETPL..13..179B.
  308. Yu.M. Aivazyan, V.A. Belyakov, Messbaurovskaya optika magnitouporyadochennykh kristallov, Fizika tverd. tela, 13 (4), 968-975 (1971) [Yu.M. Aivazyan, V.A. Belyakov, Mossbauer optics of magnetically ordered crystals, Sov. Phys. Solid State, 13(4), 1824 (1971)].
  309. V.A. Belyakov, Dinamicheskaya teoriya messbaurovskoi difraktsii na magnitouporyadochennykh kristallakh, Fizika tverd. tela, 13 (8), 2170-2181 (1971) [V.A. Belyakov, Dynamical theory of the Mossbauer diffraction in magnetically ordered crystals, Sov. Phys. Solid State, 13(8), 1824 (1972)].
  310. V.A. Belyakov, O difraktsionnykh maksimumakh dinamicheskogo proiskhozhdeniya, Fizika tverd. tela, 13(11), 3320-3322 (1971) [V.A. Belyakov, Diffraction maxima of dynamic origin, Sov. Phys. Solid State, 13(11), ... (1971)].
  311. Yu.M. Aivazyan, V.A. Belyakov, Messbaurovskaya optika magnitouporyadochennykh kristallov, Fizika tverd. tela, 15 (4), 968 (1971) [Yu.M. Aivazyan, V.A. Belyakov, Mossbauer optics of magnetically ordered crystals, Sov. Phys. Solid State, 15(4), ... (1971)].
  312. V.A. Belyakov, Yu.M. Aivazyan, O kvadrupol’nykh difraktsionnykh maksimumakh v messbauerovskom rasseyanii, Ukr. resp. mezhved. sb. “Metallofizika” (Kiev), vyp. 37, 3-6 (1971).
  313. V.A. Belyakov, Yu.M. Aivazyan, K teorii messbaurovskoi difraktsii na magnitouporyadochennykh kristallakh, Mat. Mezhd. konf. po messbaurovskoi spektrosk., Vengriya, 1969. Izd-vo AN VNR, 1971, s. 9.
  314. V.A. Belyakov, Yu.M. Aivazyan, Teoriya messbauerovskoi difraktsii na kristallakh so slozhnoi strukturoi gradientov elektricheskogo polya, Mat. Mezhd. konf. po messbaurovskoi spektrosk., Vengriya, 1969. Izd-vo AN VNR, 1971, s.11.
  315. V.A. Belyakov, Polyarizatsiya sobstvennykh voln v messbaurovskoi difraktsii na magnitouporyadochennykh kristallakh, Tezisy X soveshch. po primeneniyu rentgen. luchei k issledovaniyu materialov, Moskva, 1971, s.159.
  316. V.A. Belyakov, R.Ch. Bokun, Kinematicheskaya teoriya messbaurovskoi difraktsii na magnitouporyadochennykh kristallakh, Tezisy vses. konf. po magnetizmu, Krasnoyarsk, 1971, s.208.
  317. V.A. Belyakov, Yu.M. Aivazyan, Messbaurovskaya optika magnitouporyadochennykh kristallov, Tezisy vses. konf. po magnetizmu, Krasnoyarsk, 1971, s.208.
  318. V.A. Belyakov, K dinamicheskoi teorii messbauerovskoi difraktsii na magnitouporyadochennykh kristallakh, Tezisy mezhd. konf. po messbauerovskoi spektrosk., GDR, 1971, s.124.
  319. V.A. Belyakov, Yu.M. Aivazyan, Messbaurovskaya optika magnitouporyadochennykh kristallov, Tezisy mezhd. konf. po messbauerovskoi spektrosk., GDR, 1971, s.125.
  320. V.A. Belyakov, Yu.M. Ajvazian, Theory of magnetic Mössbauer diffraction measurement, Phys. Rev. B 1 (5), 1903-1907 (1970), Scopus: 2-s2.0-33744561399, ADS: 1970PhRvB...1.1903B.
  321. V.A. Belyakov, Yu.M. Aivazyan, Ob opredelenii magnitnoi struktury kristallov s pomoshch’yu messbaurovskoi difraktsii γ-izlucheniya, Prikladnaya yadernaya spektroskopiya, Atomizdat, 1970, s.100.
  322. V.A. Belyakov, Effekty vzaimodeistviya nuklonov v raspredelenii elektricheskogo zaryada yader, Trudy metrolog. institutov SSSR, vyp. 102(162), Izd. standartov, 1970, s. 70.
  323. V.A. Belyakov, L.A. Mikaelyan, V.G. Tsinoev, Nekotorye effekty narusheniya T-invariantnosti v radiatsionnykh perekhodakh yader, Trudy metrolog. institutov SSSR, vyp. 102(162), Izd. standartov, 1970, s.103.
  324. V.A. Belyakov, On Mossbauer diffraction by nuclei with ordered spins, Proc. 12th Int. Conf. on Low Temperatures Physics, Kyoto, Japan, 04 Apr. 1970, p. 315.
  325. V.A. Belyakov, Yu.M. Aivazyan, K teorii difraktsii γ-izlucheniya na kristallakh, soderzhashchikh messbauerovskie yadra v uzlakh s neodnorodnym elektricheskim polem, ZhETF, 56 (1), 346-354 (1969) [Yu.M. Aivazyan, V.A. Belyakov, Contribution to the Theory of Diffraction of Gamma Radiation by Crystals Containing Mossbauer Nuclei in Sites with Inhomogeneous Electric Fields, Sov. Phys. JETP 29(1), 191-195 (1969)], ADS: 1969JETP...29..191A.
  326. V.A. Belyakov, V.P. Orlov, Ob effektakh narusheniya R- i T-chyotnosti v rezonansnom rasseyanii γ-izlucheniya, ZhETF, 56 (4), 1366-1374 (1969) [V.A. Belyakov, V.P. Orlov, Effects of P- and T-parity Violation in Resonance Scattering of γ Radiation, Sov. Phys. JETP 29(4), 733-737 (1969)], ADS: 1969JETP...29..733B.
  327. V.A. Belyakov, Yu.M. Aivazyan, O messbauerovskom indutsirovanii yadernoi interferentsii gamma-kvantov v kristallakh, Izv. AN SSSR, ser. fiz., 33(4), 690-694 (1969) [V.A. Belyakov, Yu.M. Aivazyan, Mossbauer-induced nuclear interference of gamma rays in crystals, Bull. A.S. USSR, Phys. ser., 33(4), 636-640 (1969)].
  328. V.A. Belyakov, Yu.M. Aivazyan, O kvadrupol’nykh difraktsionnykh maksimumakh v messbauerovskom rasseyanii, Pis’ma v ZhETF, 9(11), 637-639 (1969) [V.A. Belyakov, Yu.M. Aivazyan, Quadrupole Diffraction Maxima in Mossbauer Scattering, JETP Lett. 9(11), 393-394 (1969)], ADS: 1969JETPL...9..393B.
  329. V.A. Belyakov, Yu.M. Aivazyan, O pryamom opredelenii magnitnoi struktury kristallov s pomoshch’yu effekta Myossbauera, Uspekhi fiz. nauk, 97 (4), 743-746 (1969) [V.A. Belyakov, Yu.M. Aivazyan, Direct determination of the magnetic structure of crystals with the aid of the Mössbauer effect, Sov. Phys. Usp., 12(2), 302–304 (1969)], ADS: 1969SvPhU..12..302B.
  330. A.L. Barshai, V.A. Belyakov, Ob uchete nesokhraneniya prostranstvennoi chetnosti pri issledovanii narusheniya T-invariantnosti, Yadernaya fizika, 10(2), 392-396 (1969) [A.L. Barshai, V.A. Belyakov, Taking account of space-parity violation in T violation studies, Sov. J. Nucl. Phys., 10(2), ... (1969)].
  331. V.A. Belyakov, V.P. Orlov, Ob effektakh narusheniya R i T chyotnosti v rezonansnom rasseyanii γ-izlucheniya, Tezisy XIX soveshchaniya po yadern. spektroskopii, Erevan, 1969, Izd-vo Nauka, s. 248.
  332. A.L. Barshai, V.A. Belyakov, Ob uchete nesokhraneniya prostranstvennoi chetnosti pri issledovanii narusheniya T-chetnosti, Tezisy XIX soveshchaniya po yadern. spektroskopii, Erevan, 1969, Izd-vo Nauka, s. 248.
  333. V.A. Belyakov, Yu.M. Aivazyan, On interference effects in resonance scattering by crystals of γ-rays from nuclei having two Mössbauer transitions, Phys. Lett. B 27 (6), 352-353 (1968), WoS: A1968B656500005, Scopus: 2-s2.0-49949121751, ADS: 1968PhLB...27..352B.
  334. V.A. Belyakov, K voprosu o narushenii prostranstvennoi chyotnosti v yadernykh elektromagnitnykh perekhodakh, ZhETF, 54(4), 1162-1171 (1968) [V.A. Belyakov, The Question of Nonconservation of Spatial Parity in Nuclear Electromagnetic Transitions, Sov. Phys. JETP 27(4), 622-626 (1968)], ADS: 1968JETP...27..622B.
  335. V.A. Belyakov, Yu.M. Aivazyan, O pryamom opredelenii struktury, obrazuemoi magnitnymi kristallicheskimi polyami na yadrakh, imeyushchikh mesbauerovskie izotopy, Pis’ma v ZhETF, 7(12), 477-480 (1968) [V.A. Belyakov, Yu.M. Aivazyan, Direct Determination of the Structure Formed by Crystal Magnetic Fields at Nuclei Having Mossbauer Isotopes, JETP Lett., 7(12), 368-370 (1968); Errata — ibid, 8(1),29; 8(11),402 (1968)], ADS: 1968JETPL...7..368B.
  336. V.A. Belyakov, Yu.M. Aivazyan, O pryamom opredelenii magnitnoi struktury kristallov s pomoshch’yu effekta Messbauera, Programma i tezisy XVIII soveshchaniya po yadernoi spektroskopii, Riga, 1968, M.: Nauka, s. 170.
  337. V.A. Belyakov, K issledovaniyu narusheniya prostranstvennoi chyotnosti v yadernykh elektromagnitnykh perekhodakh s pomoshch’yu effekta Messbauera, Programma i tezisy XVIII soveshchaniya po yadernoi spektroskopii, Riga, 1968, M.: Nauka, s. 210.
  338. V.A. Belyakov, L.A. Mikaelyan, V.G. Tsinoev, Nekotorye effekty narusheniya T-invariantnosti v radiatsionnykh perekhodakh yader, Programma i tezisy XVIII soveshchaniya po yadernoi spektroskopii, Riga, 1968, M.: Nauka, s. 218.
  339. V.A. Belyakov, Yu.M. Aivazyan, O messbauerovskom indutsirovanii yadernoi interferentsii gamma-izlucheniya v kristallakh, Programma i tezisy XVIII soveshchaniya po yadernoi spektroskopii, Riga, 1968, M.: Nauka, s. 234.
  340. V.A. Belyakov, O pryamom opredelenii magnitnoi struktury kristallov s pomoshch’yu effekta Messbauera, Programma i tezisy Mezhd. konf. po magnetizmu, Vengriya, 1968, s. 49.
  341. V.A. Belyakov, Yu.M. Aivazyan, Ob odnoi vozmozhnosti issledovaniya struktury segnetoelektrikov s pomoshch’yu effekta Messbauera, Tezisy VI soveshchaniya po segnetoelektrichestvu, Riga, 1968, s. 45.
  342. V.A. Belyakov, V.G. Tsinoev, L.A. Mikaelyan, K issledovaniyu narusheniya T-invariantnosti v yadernykh elektromagnitnykh perekhodakh smeshannoi mul’tipol’nosti, Prepr. VNIIFTRI, №7, 1968.
  343. V.A. Belyakov, S.V. Khudyakov, Kvadrupol’nye momenty okolosfericheskikh yader, Tr. institutov Komiteta stand., vyp. 80(140), Izd. standartov, 1966, s. 142.
  344. V.A. Belyakov, On the electric charge distribution in excited nuclear states, Phys. Lett. 16 (3), 279-280 (1965), Scopus: 2-s2.0-50549212786, ADS: 1965PhL....16..279B.
  345. V.A. Belyakov, Izomernyi sdvig i struktura metastabil’nykh sostoyanii yader, ZhETF, 49(3), 832-840 (1965) [V.A. Belyakov, The Isomer Shift and the Structure of Metastable States of Nuclei, Sov. Phys., JETP 22(3), 578-584 (1966)], ADS: 1966JETP...22..578B.
  346. V.A. Belyakov, Izomernyi sdvig i struktura metastabil’nykh sostoyanii yader, Izv. AN SSSR, ser. fiz., 29, 1184 (1965).
  347. V.A. Belyakov, G.G. Bunatyan, M.A. Mikulinskii, Izotopicheskoe smeshchenie i kvadrupol’nye momenty yader, V kn. A.B. Migdala “Teoriya konechnykh Fermi-sistem i svoistva atomnykh yader”. M.: Nauka, 1965, s. 428.
  348. V.A. Belyakov, O raspredelenii elektricheskogo zaryada v vozbuzhdyonnykh sostoyaniyakh yader, Tezisy dokl. Vsesoyuzn. konf. po gamma-rezonansnoi spektroskopii, Moskva, 1965, s.1.
  349. V.A. Belyakov, Staticheskie vershiny teorii konechnykh Fermi sistem i raspredelenie elektricheskogo zaryada v yadrakh, Diss. ... kand. fiz.-mat. nauk, IAE im. I.V. Kurchatova, MIFI, 1965.
  350. V.A. Belyakov, Bol’shie deformatsii yader v modeli anizotropnogo ostsillyatora, ZhETF, 46 (5), 1632-1636 (1964) [V.A. Belyakov, Large Deformations of Nuclei in the Anisotropic Oscillator Model, Sov. Phys. JETP 19(5), 1103-1106 (1964)], WoS: A1964WM22900016.
  351. V.A. Belyakov, S.V. Khudyakov, Kvadrupol’nye momenty nechyotnykh sfericheskikh yader, Yadernaya fizika, 1(5), 744 (1964) [V.A. Belyakov, S.V. Khudyakov, Quadripole moments of odd spherical nuclei, Sov. J. Nucl. Phys. 1(5), 532 (1965)], WoS: A19656977700003.
  352. V.A. Belyakov, Raspredelenie chastits po impul’sam v razrezhennom fermi-gaze, ZhETF, 40(4), 1210-1212 (1961) [V.A. Belyakov, The Momentum Distribution of Particles in a Dilute Fermi Gas, Sov. Phys. JETP 13(4), 850-851 (1961)].